Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  öğretmenler günü için 2 kıtalık şiirler

  1 ziyaretçi

  öğretmenler günü için 2 kıtalık şiirler Ne90'dan bulabilirsiniz

  ��retmenler G�n� i�in en g�zel �iirler! ��retmenler G�n� i�in k�sa, 2 k�tal�k ��retmen �iirleri

  ��retmenler G�n� i�in en g�zel �iirler! ��retmenler G�n� i�in k�sa, 2 k�tal�k ��retmen �iirleri

  ��retmenler G�n� i�in k�sa �iirler ve g�zel s�zler, bu �zel g�nde yo�un olarak ara�t�r�lmaya ba�land�. Bu kapsamda ��retmenlerini onurland�rmak isteyen ��renciler, ��retmenler G�n� i�in en g�zel �iirleri okuyacaklar. Millet Mekteplerinin a��l��� ve Atat�rk'�n Ba���retmenli�i kabul tarihi olan 24 Kas�m g�n�, 1981 y�l�ndan beri ��retmenler G�n� olarak kutlanmaktad�r. ��te ��retmenler G�n� i�in k�sa, 2 k�tal�k ��retmen �iirleri

  ��RETMENLER G�N� ���N EN G�ZEL ���RLER!

  Bu y�l 24 Kas�m 2022 tarihinde ��retmenler G�n� b�y�k bir co�ku ile kutlanacak. ��retmenlerinize k�sa �iirlerle g�n�n anlam ve �nemini belirten g�zel bir jest yapabilirsiniz. ��retmenler G�n� i�in k�sa �iirler sayesinde ona WhatsApp ya da SMS yoluyla kutlama mesaj� atabilir ya da hediyenizin i�erisine not olarak ekleyebilirsiniz. ��te ��retmenler i�in en anlaml� s�zler ve �iirler (k�sa 1,2 k�tal�k)

  K�Y ��RETMENLER� ���R�

  Yurdumuz u�suz bucaks�z,

  G�kte y�ld�z kadar k�ylerimiz var!

  Ama uzak, ama harap, ama garipsi...

  Al�n benim g�nl�mden de o kadar!

  Uzak k�ylerimizde ku�lar gibi

  Her sabah �ocuklar size u�ar.

  Ama k���k, ama b�y�yen, ama g�le�...

  Al�n benim g�nl�mden de o kadar!

  Siz kara g�klerin y�ld�zlar�,

  I��t�n yurdumuzu sabaha kadar!

  Ama d��e kalka, ama yi�it, ama umutlu...

  Al�n benim g�nl�mden de o kadar!

  (Cahit K�lebi)

  SEVG�L� ��RETMEN�M

  Sevgili ��retmenim,

  �nan sen bir ���ks�n.

  Yanars�n gece g�nd�z.

  Ayd�nlat�rs�n bizi.

  Do�ruyu, g�zeli,

  Bize sen ��retirsin.

  Vatan�ma sevgiyi,

  Kalbimize sen korsun.

  �evreni ayd�nlat�r,

  Bir mum gibi erirsin.

  Anne – baba gibisin,

  Bizi, ba�r�na hep basars�n

  ��RETMEN�M KALB�MDES�N

  Hayat�m�n tad� tuzu

  Hem p�nar�, hem havuzu

  I���� ve k�lavuzu...

  Ayr�cal�kl� yerdesin

  ��retmenim kalbimdesin!

  Birer k���k fidand�k biz

  Yeti�tirdin verdik filiz

  Sen bir �rmak, sen bir deniz

  Sen yemye�il bir beldesin

  ��retmenim kalbimdesin!

  (Cemal G�ren)

  B�R�C�K ��RETMEN�M

  �pmek istiyorum hep o �efkatli elleri.

  Yerimde say�yordum al�p ge�tin ileri.

  Bana hep sen ��rettin o g�zel bilgileri.

  Benim bilgi kayna��m, sevgili ��retmenim.

  Hep okulda ge�irsem g�nleri, geceleri,

  Daha erken ��rensem harfleri, heceleri.

  Sende sakl� bulunan o g�zel bilgileri,

  Ben de almak isterim biricik ��retmenim.

  �stemez oldum art�k vefas�z geceleri.

  Hep s�n�f�mda olsam, okusam heceleri.

  Atam�n �nerdi�i olmam istenen yeri,

  Bana sen haz�rlad�n biricik ��retmenim.

  Hakk� �EB�

  B�R TOHUMDUR EK�LEN

  Bir tohumdur senden bize ekilen,

  En zor anlar�m�zdad�r senden bize yeti�en,

  Ne kadar �ok verirsen

  Sana o kadar �ok sevgi gelir ��rencilerinden.

  ��retmenin seni ne �ok seviyoruz bilsen,

  Ge�ilmiyor hi�bir yan�m�z sevgiden.

  Unutulmayacak �ok �ey kald� senden

  Bunlar� ifade edilmiyor dilden.

  ��RETMEN�M

  �mr�nden �m�r katt�n bize,

  G�nlerini feda ettin hepimize,

  Raz� gelmezdin bir �ey olsa birimize.

  Ecel terlerin bak d�n��t� denize...

  T�m kelimelerimi kulansam yetmez.

  Maksad�m bir te�ekk�r, yoksa anlatmak seni

  Elbette sayfalarca yazsam yine yetmez.

  Nas�l sevmeyecekmi� ��rencilerin seni.

  �nsan b�yle fedakar olan bir �ahsiyetin

  Manevi hakk�n� hi�bir zaman �deyemez...

  ANA G�B�, BABA G�B�

  ��retmenim bilir misin

  Seni nas�l sevdi�imi?

  Sorsan bana nerde yerin

  G�steririm ben kalbimi

  Ana de�il, ana gibi;

  Baba de�il, baba gibi

  ��retmenim ben de sevgin

  Can i�inde bir can gibi...

  ��RETMENLER G�N� ���N KISA, 2 KITALIK ��RETMEN ���RLER�

  B�R ���EKT�R ��RETMEN�M

  Bir �i�ektir ��retmenim,

  Ben onsuz hi�bir �ey ��renmedim.

  Her zaman onun yolunda n�betteyim,

  ��rettikleri ile ayd�nl���n zirvesindeyim.

  ��retmenim, can�m ��retmenim

  Seninle birlikte var oldu her �eyim.

  Ben sen olmadan neredeyse bir hi�im.

  Senin ��rettiklerin ile ne�eliyim.

  B�R HARF�N PE��NDE

  Bir harfin pe�inde her zaman gidiyorsun

  Sen bize en b�y�k mutlulu�u �iziyorsun,

  Senden gelen bilgilerle ya��yoruz biliyorsun.

  Karanl�klar�n �zerinden kuvvetlice ge�iyorsun.

  Beni �imdi dinleyin �ocuklar diyorsun.

  Her zaman en iyisi olal�m istiyorsun.

  Biz olmadan hi�bir yere gitmiyorsun.

  ��retmenim seni �ok seviyoruz, biliyorsun

  B�R TOHUMDUR EK�LEN

  Bir tohumdur senden bize ekilen,

  En zor anlar�m�zdad�r senden bize yeti�en,

  Ne kadar �ok verirsen

  Sana o kadar �ok sevgi gelir ��rencilerinden.

  ��retmenin seni ne �ok seviyoruz bilsen,

  Ge�ilmiyor hi�bir yan�m�z sevgiden.

  Unutulmayacak �ok �ey kald� senden

  Bunlar� ifade edilmiyor dilden.

  ��RETMENLER G�N�'N�N �NEM�

  Millet Mekteplerinin a��l��� ve Atat�rk'�n Ba���retmenli�i kabul tarihi olan 24 Kas�m g�n�, 1981 y�l�ndan beri ��retmenler G�n� olarak kutlanmaktad�r.

  24 Kas�m 1928 tarihinde a��lan Millet Mekteplerinde ya�l�, gen�, �ocuk, kad�n demeden herkese yeni harflerle okuma yazma ��retilmi�tir. Bu kapsamda her y�l ayn� tarihte ��retmenler onore edilir.

  ��retmenler G�n�, ��retmenlik mesle�ini icra eden kimseleri onurland�rmak i�in �e�itli etkinliklerin d�zenlendi�i bir kutlama g�n�d�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  ��retmenler G�n� i�in en g�zel �iirler! ��retmenler G�n� i�in k�sa, 2 k�tal�k ��retmen �iirleri

  ��retmenler G�n� i�in en g�zel �iirler! ��retmenler G�n� i�in k�sa, 2 k�tal�k ��retmen �iirleri

  ��retmenler G�n� i�in k�sa �iirler ve g�zel s�zler, bu �zel g�nde yo�un olarak ara�t�r�lmaya ba�land�. Bu kapsamda ��retmenlerini onurland�rmak isteyen ��renciler, ��retmenler G�n� i�in en g�zel �iirleri okuyacaklar. Millet Mekteplerinin a��l��� ve Atat�rk'�n Ba���retmenli�i kabul tarihi olan 24 Kas�m g�n�, 1981 y�l�ndan beri ��retmenler G�n� olarak kutlanmaktad�r. ��te ��retmenler G�n� i�in k�sa, 2 k�tal�k ��retmen �iirleri

  ��RETMENLER G�N� ���N EN G�ZEL ���RLER!

  Bu y�l 24 Kas�m 2022 tarihinde ��retmenler G�n� b�y�k bir co�ku ile kutlanacak. ��retmenlerinize k�sa �iirlerle g�n�n anlam ve �nemini belirten g�zel bir jest yapabilirsiniz. ��retmenler G�n� i�in k�sa �iirler sayesinde ona WhatsApp ya da SMS yoluyla kutlama mesaj� atabilir ya da hediyenizin i�erisine not olarak ekleyebilirsiniz. ��te ��retmenler i�in en anlaml� s�zler ve �iirler (k�sa 1,2 k�tal�k)

  K�Y ��RETMENLER� ���R�

  Yurdumuz u�suz bucaks�z,

  G�kte y�ld�z kadar k�ylerimiz var!

  Ama uzak, ama harap, ama garipsi...

  Al�n benim g�nl�mden de o kadar!

  Uzak k�ylerimizde ku�lar gibi

  Her sabah �ocuklar size u�ar.

  Ama k���k, ama b�y�yen, ama g�le�...

  Al�n benim g�nl�mden de o kadar!

  Siz kara g�klerin y�ld�zlar�,

  I��t�n yurdumuzu sabaha kadar!

  Ama d��e kalka, ama yi�it, ama umutlu...

  Al�n benim g�nl�mden de o kadar!

  (Cahit K�lebi)

  SEVG�L� ��RETMEN�M

  Sevgili ��retmenim,

  �nan sen bir ���ks�n.

  Yanars�n gece g�nd�z.

  Ayd�nlat�rs�n bizi.

  Do�ruyu, g�zeli,

  Bize sen ��retirsin.

  Vatan�ma sevgiyi,

  Kalbimize sen korsun.

  �evreni ayd�nlat�r,

  Bir mum gibi erirsin.

  Anne – baba gibisin,

  Bizi, ba�r�na hep basars�n

  ��RETMEN�M KALB�MDES�N

  Hayat�m�n tad� tuzu

  Hem p�nar�, hem havuzu

  I���� ve k�lavuzu...

  Ayr�cal�kl� yerdesin

  ��retmenim kalbimdesin!

  Birer k���k fidand�k biz

  Yeti�tirdin verdik filiz

  Sen bir �rmak, sen bir deniz

  Sen yemye�il bir beldesin

  ��retmenim kalbimdesin!

  (Cemal G�ren)

  B�R�C�K ��RETMEN�M

  �pmek istiyorum hep o �efkatli elleri.

  Yerimde say�yordum al�p ge�tin ileri.

  Bana hep sen ��rettin o g�zel bilgileri.

  Benim bilgi kayna��m, sevgili ��retmenim.

  Hep okulda ge�irsem g�nleri, geceleri,

  Daha erken ��rensem harfleri, heceleri.

  Sende sakl� bulunan o g�zel bilgileri,

  Ben de almak isterim biricik ��retmenim.

  �stemez oldum art�k vefas�z geceleri.

  Hep s�n�f�mda olsam, okusam heceleri.

  Atam�n �nerdi�i olmam istenen yeri,

  Bana sen haz�rlad�n biricik ��retmenim.

  Hakk� �EB�

  B�R TOHUMDUR EK�LEN

  Bir tohumdur senden bize ekilen,

  En zor anlar�m�zdad�r senden bize yeti�en,

  Ne kadar �ok verirsen

  Sana o kadar �ok sevgi gelir ��rencilerinden.

  ��retmenin seni ne �ok seviyoruz bilsen,

  Ge�ilmiyor hi�bir yan�m�z sevgiden.

  Unutulmayacak �ok �ey kald� senden

  Bunlar� ifade edilmiyor dilden.

  ��RETMEN�M

  �mr�nden �m�r katt�n bize,

  G�nlerini feda ettin hepimize,

  Raz� gelmezdin bir �ey olsa birimize.

  Ecel terlerin bak d�n��t� denize...

  T�m kelimelerimi kulansam yetmez.

  Maksad�m bir te�ekk�r, yoksa anlatmak seni

  Elbette sayfalarca yazsam yine yetmez.

  Nas�l sevmeyecekmi� ��rencilerin seni.

  �nsan b�yle fedakar olan bir �ahsiyetin

  Manevi hakk�n� hi�bir zaman �deyemez...

  ANA G�B�, BABA G�B�

  ��retmenim bilir misin

  Seni nas�l sevdi�imi?

  Sorsan bana nerde yerin

  G�steririm ben kalbimi

  Ana de�il, ana gibi;

  Baba de�il, baba gibi

  ��retmenim ben de sevgin

  Can i�inde bir can gibi...

  ��RETMENLER G�N� ���N KISA, 2 KITALIK ��RETMEN ���RLER�

  B�R ���EKT�R ��RETMEN�M

  Bir �i�ektir ��retmenim,

  Ben onsuz hi�bir �ey ��renmedim.

  Her zaman onun yolunda n�betteyim,

  ��rettikleri ile ayd�nl���n zirvesindeyim.

  ��retmenim, can�m ��retmenim

  Seninle birlikte var oldu her �eyim.

  Ben sen olmadan neredeyse bir hi�im.

  Senin ��rettiklerin ile ne�eliyim.

  B�R HARF�N PE��NDE

  Bir harfin pe�inde her zaman gidiyorsun

  Sen bize en b�y�k mutlulu�u �iziyorsun,

  Senden gelen bilgilerle ya��yoruz biliyorsun.

  Karanl�klar�n �zerinden kuvvetlice ge�iyorsun.

  Beni �imdi dinleyin �ocuklar diyorsun.

  Her zaman en iyisi olal�m istiyorsun.

  Biz olmadan hi�bir yere gitmiyorsun.

  ��retmenim seni �ok seviyoruz, biliyorsun

  B�R TOHUMDUR EK�LEN

  Bir tohumdur senden bize ekilen,

  En zor anlar�m�zdad�r senden bize yeti�en,

  Ne kadar �ok verirsen

  Sana o kadar �ok sevgi gelir ��rencilerinden.

  ��retmenin seni ne �ok seviyoruz bilsen,

  Ge�ilmiyor hi�bir yan�m�z sevgiden.

  Unutulmayacak �ok �ey kald� senden

  Bunlar� ifade edilmiyor dilden.

  ��RETMENLER G�N�'N�N �NEM�

  Millet Mekteplerinin a��l��� ve Atat�rk'�n Ba���retmenli�i kabul tarihi olan 24 Kas�m g�n�, 1981 y�l�ndan beri ��retmenler G�n� olarak kutlanmaktad�r.

  24 Kas�m 1928 tarihinde a��lan Millet Mekteplerinde ya�l�, gen�, �ocuk, kad�n demeden herkese yeni harflerle okuma yazma ��retilmi�tir. Bu kapsamda her y�l ayn� tarihte ��retmenler onore edilir.

  ��retmenler G�n�, ��retmenlik mesle�ini icra eden kimseleri onurland�rmak i�in �e�itli etkinliklerin d�zenlendi�i bir kutlama g�n�d�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ (KISA-UZUN) 2022: İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 24 Kasım’a özel 2 kıtalık, 3 kıtalık ve 4 kıtalık en güzel, anlamlı öğretmenler günü şiirleri

  ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ (KISA-UZUN) 2022: İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 24 Kasım’a özel 2 kıtalık, 3 kıtalık ve 4 kıtalık en güzel, anlamlı öğretmenler günü şiirleri

  ÖĞRETMEN

  İlmin ışığıyla ruha süzülüp
  Yaraları saran koldur öğretmen…

  Uygarlık yolunda en büyük rehber
  Deryaları yaran saldır öğretmen…

  Güzelim goncası Atatürk kokan
  Dört mevsim solmayan güldür öğretmen…

  Eşine dostuna hasretle yanan
  Gurbette mektuba puldur öğretmen…

  Nur saçan kalemi hakkın yolunda
  Vicdanın sesine dildir öğretmen…

  Barışın yolunda tüm insanlara
  Sevgiyle uzanan eldir öğretmen…

  Barışta güvercin savaşta şahin
  Geçit vermez dağda yoldur öğretmen…

  Gazimin diktiği ulu çınarda
  Yaprağa çiçeğe daldır öğretmen…

  Yunus Veysel gibi çalıp söyleyen
  Aşığın sazına teldir öğretmen…

  Şehit kanı akmış bu toprakların
  Değerini bilene kuldur öğretmen…

  Atatürk izinde atar adımı
  Kadrini bilmezsen çöldür öğretmen
  Kıymetin bilmezsen çöldür öğretmen…

  Abdullah Atay

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap