Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  öğretmenlik mesleği tezsiz yüksek lisans

  1 ziyaretçi

  öğretmenlik mesleği tezsiz yüksek lisans Ne90'dan bulabilirsiniz

  öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans

  Öğretmenlik Mesleğinde Yeni Dönem; Kariyer Fırsatı Geliyor

  Öğretmenlik Mesleğinde Yeni Dönem; Kariyer Fırsatı Geliyor

  Meclis komisyonundan geçen ve öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girecek. ‘Uzman öğretmen’, ve ‘başöğretmen’ kavramlarının geleceği yasa teklifiyle, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, verimliliğini, uzmanlığını ve etkinliğini daha da artırmak hedefleniyor.  

  Yeni sistemi değerlendiren Beykent Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Volkan Öngel, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun detaylarını anlattı. Yeni çalışmayı hem öğretmenler hem de öğrenciler için faydalı bulduğunu söyleyen Prof. Dr. Öngel, “Öğretmenler mesleğe başladıktan sonra 10 yılı doldurunca uzman öğretmenlik sınavına girecek. Bu sınavdan başarılı olduklarında ‘uzman öğretmen’ olacaklar. 10 yıl sonra ise tekrar sınava girip başöğretmenlik şansı elde edecekler. Her iki aşamada da sınav yapılacak. 10 yıl da çalışma süreleri var” dedi. 

  YENİ ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI  

  Öğretmenlerin avantajlarını anlatan Prof. Dr. Öngel, “Branş fark etmeksizin uzman öğretmenler için tezli ve tezsiz yüksek lisans yapmış olanlar sınavdan muaf olacak. 10 yıllık başöğretmenlik sürecinde doktora yapan öğretmenler için de sınav şartı olmayacak. Hem uzman hem de baş öğretmenler için çalıştıkları dönem içerisinde ücret artışı ve emekliliklerinde daha fazla gelir avantajı var. Sosyal haklar açısından da avantajları olacak. Birinci derece kademeli memur olarak sosyal haklardan ekstra faydalanabilecekler” diye konuştu.  

  ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ DE OLUMLU ETKİLEYECEK 

  Yeni sistemin çok faydalı olduğunu aktaran Prof. Dr. Volkan Öngel, “1 milyon öğretmeni ilgilendiriyor. Uzman ve baş öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora eğitiminden de geçmiş olmaları kendi eğitim kalitelerini de olumlu etkileyecektir. Öğretmenler sınav ve eğitimler açısından bilgilerini güncel tutacaktır bu da çocuklarımızın geleceğine olumlu yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.  

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPANLAR DOKTORAYA DEVAM EDEBİLİYOR 

  Üniversite olarak öğretmenlere yönelik program hazırladıklarını söyleyen Prof. Dr. Öngel, “Tezli yüksek lisans, 1 yıllık eğitim sonrasında tez yazarak tamamlanıyor. Tezli yüksek lisansı tamamlayanlar doktora yapabiliyor. Tezsiz yüksek lisans eğitiminde ise 1 yıl sonunda bir proje çalışmasıyla öğrenci mezun olur. Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmıyor bu bir avantaj ama sonrasında doktoraya devam edemiyorsunuz. Tezlide ise ALES şartı var, puana göre eğitime başlıyorsunuz. Üniversite olarak öğretmenlerin tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimleri için 2021’in sonu itibariyle çalışmalarımıza başladık. Hem yeni programlar hem de avantajlı projelerle öğretmenlerin yanında olacağız” dedi. 

  YASA TEKLİFİNİN DETAYLARI  

  Teklife göre öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. 10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin lira ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak. Lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor.  

  Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.

  Beykent Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibarıyla, İstanbul ilinde yer alan okullarda görev yapan öğretmenlerimize, örgün eğitim yüksek lisans ve doktora programlarında %50 indirimli, Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programlarında ise 8.000 TL’ye eğitim imkanı sunuyor. (Psikoloji Anabilim Dalı hariç)

  Bu indirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerimizin okullarından alacakları güncel çalışma belgeleri ile Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde bulunan enstitülerimize başvurması yeterli.

  Yazı kaynağı : www.beykent.edu.tr

  ��retmenlik meslek bilgisi tezsiz y�ksek lisans - Memurlar.Net - Forum

  �ncelikle merhaba, aktif ilanlar� buradan g�r�nt�leyebilirsin:

  https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/devam-eden-devlet-universitelerin-lisansustu-ilanlari

  Ben de yar�n a��klanacak olan doktora s�nav sonucumu bekliyorum. �niversite olarak Anadolu ya da Erzurum Atat�rk uzaktan tezsiz YL yap�yorlar, program�n tamam� 7500 TL civar�, sormak istedi�iniz olursa, sorabilirsiniz, ba�ar�lar.

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Uzman ��retmenlik S�nav�ndan Tezsiz Y�ksek Lisans Yapanlar Muaf Olur Mu? - Memurlar.Net

  Uzman ��retmenlik S�nav�ndan Tezsiz Y�ksek Lisans Yapanlar Muaf Olur Mu? - Memurlar.Net

  Mecliste g�r���lmekte olan ��retmenlik Meslek Kanununun "��retmenlik kariyer basamaklar�" ba�l�kl� 6. maddesi 3. f�kras�nda; "(3)Y�ksek lisans e�itimini tamamlayanlar uzman ��retmen unvan� i�in �ng�r�len; doktora e�itimini tamamlayanlar ise ba���retmen unvan� i�in �ng�r�len yaz�l� s�navdan muaf tutulur." h�k�mleri bulunmaktad�r.

  Peki, "Uzman ��retmenlik s�nav�ndan tezsiz y�ksek lisans yapanlar muaf olur mu?" sorusu nas�l cevapland�r�l�r?

  Soruya cevap bulmadan �nce bir �nceki kariyer basamaklar� hangi kanunla nas�l d�zenlenmi�ti ona bakmam�z gerekmektedir.

  5204 say�l� Milli E�itim Temel Kanunu ve Devlet Memurlar� Kanununda De�i�iklik Yap�lmas�na �li�kin Kanunun 1. maddesiyle, 1739 say�l� Milli E�itim Temel Kanunu'nun 43. maddesinin sonuna eklenen f�kralar ile kariyer basamaklar� d�zenlenmi�ti

  ��te o y�r�rl�kten kald�r�lan madde;

  "MADDE 1.- 14.6.1973 tarihli ve 1739 say�l� Milli E�itim Temel Kanununun 43 �nc� maddesinin sonuna a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  ��retmenlik mesle�i; adayl�k d�neminden sonra ��retmen, uzman ��retmen ve ba���retmen olmak �zere �� kariyer basama��na ayr�l�r. Adayl�k d�nemini ba�ar�yla tamamlayanlar mesle�e ��retmen olarak atan�r.

  Kariyer basamaklar�nda y�kselmede k�dem, e�itim (hizmet i�i e�itim, lisans�st� e�itim), etkinlikler (bilimsel, k�lt�rel, sanatsal ve sportif �al��malar) ve sicil (i� ba�ar�m�) puanlar� ile s�nav sonu�lar� esas al�n�r. De�erlendirme 100 tam puan �zerinden yap�l�r. De�erlendirme puan�n�n % 10'unu k�dem, % 20'sini e�itim, % 10'unu etkinlikler, % 10'unu sicil (i� ba�ar�m�) ve % 50'sini de s�nav puan� olu�turur.

  Kariyer basamaklar�nda y�kselecekler de�erlendirme puanlar�na g�re ba�ar� s�ralamas�na al�n�r. De�erlendirmeye al�nmak i�in s�nav tam puan�n�n en az % 60'�n� alm�� olmak �art� aran�r.

  S�nav y�lda bir defa olmak �zere �SYM'ce yap�l�r.

  Alan�nda ya da e�itim bilimleri alan�nda tezli y�ksek lisans ��renimini tamamlam�� ��retmenlerden uzman ��retmenlik, doktora ��renimini tamamlam�� olan ��retmenlerden ise ba���retmenlik i�in s�nav �art� aranmaz. Bu durumda olan ��retmenler k�dem, hizmet i�i e�itim, etkinlikler (bilimsel, k�lt�rel, sanatsal ve sportif �al��malar) ve sicil (i� ba�ar�m�) �l��tlerine g�re de�erlendirilir.

  ��retmenlik kariyer basamaklar�nda y�kseleceklerin girece�i s�nav, s�nava kat�lacaklarda aranacak en az �al��ma s�resi, hizmet i�i e�itim veya lisans�st� e�itim nitelikleri, her bir de�erlendirme �l��t�ne ili�kin hususlar ve puan de�erleri, alan�nda ya da e�itim bilimleri alan�nda tezli y�ksek lisans veya doktora ��renimini tamamlam�� olanlardan uzman ��retmenlik veya ba���retmenlik i�in aranacak k�dem, hizmet i�i e�itim, etkinlikler (bilimsel, k�lt�rel, sanatsal ve sportif �al��malar) ve sicil (i� ba�ar�m�) �artlar� ve puan de�erleri, bran�lar temelindeki uzman ��retmenlik ve ba���retmenlik say�lar�, y�kselmeye ili�kin usul ve esaslar ile di�er hususlar Maliye Bakanl��� ve Devlet Personel Ba�kanl���n�n uygun g�r��leri al�narak Milli E�itim Bakanl���nca ��kar�lacak y�netmelikle d�zenlenir.

  Toplam serbest ��retmen kadro say�s� i�inde, ba���retmen oran� % 10, uzman ��retmen oran� % 20'dir. Bakanlar Kurulu bu oranlar� bir kat�na kadar y�kseltmeye yetkilidir."

  G�r�ld��� �zere eski kariyer basamaklar�n� d�zenleyen ve y�r�rl�kten kald�r�lan kanun maddelerinde; "Alan�nda ya da e�itim bilimleri alan�nda tezli y�ksek lisans ��renimini tamamlam�� ��retmenlerden uzman ��retmenlik, doktora ��renimini tamamlam�� olan ��retmenlerden ise ba���retmenlik i�in s�nav �art� aranmaz. Bu durumda olan ��retmenler k�dem, hizmet i�i e�itim, etkinlikler (bilimsel, k�lt�rel, sanatsal ve sportif �al��malar) ve sicil (i� ba�ar�m�) �l��tlerine g�re de�erlendirilir." h�k�mleri bulunmaktad�r.

  Kanunun bu a��k h�km� nedeniyle, uzman ��retmenlik hakk�n�n s�navs�z olarak ancak tezli y�ksek lisans mezunlar�na tan�nd��� g�r�lmektedir.

  �imdi ise Mecliste g�r���lmekte olan ��retmenlik Meslek Kanununun "��retmenlik kariyer basamaklar�" ba�l�kl� 6. maddesi 3. f�kras�nda; "(3)Y�ksek lisans e�itimini tamamlayanlar uzman ��retmen unvan� i�in �ng�r�len; doktora e�itimini tamamlayanlar ise ba���retmen unvan� i�in �ng�r�len yaz�l� s�navdan muaf tutulur." h�k�mleri bulunmaktad�r. Bu kanun TBMM kabul edilip Cumhurba�kan� taraf�ndan onayland�ktan sonra Resmi Gazete yay�mlan�nca y�r�rl��e girecektir.

  Bu haliyle y�r�rl��e girecek olursa girecek olursa "Uzman ��retmenlik s�nav�ndan tezsiz y�ksek lisans yapanlar muaf olur mu?" sorusunu cevaplamadan �nce "Y�ksek lisans e�itimi nedir?" sorusuna cevap bulmam�z gerekmektedir.

  Y�ksek lisans e�itimi nedir? Y�ksek Lisans (Master), Lisans e�itimi tamamland�ktan sonra devam edilen e�itime verilen isimdir. Tezli ve Tezsiz Y�ksek Lisans olarak ikiye ayr�l�r.

  Dolay�s�yla ��kacak olan ��retmenlik Meslek Kanununun Tezli ve Tezsiz Y�ksek Lisans ayr�m� yapmad��� gibi ��retmenin y�ksek lisans� kendi alan�nda yap�p yapmad���n dair bir kriterde getirmemi�tir.

  Dolay�s�yla ��retmenlik Meslek Kanununu bu haliyle resmi gazetede yay�mlanmas� halinde y�ksek lisanss�n tezli olup olmad���na, ��retmen kendi alan�nda yap�l�p yap�lmad���na bak�lmaks�z�n uzman ��retmenlik s�nav�ndan muaf say�lmas� m�mk�n olabilecektir.

  Ahmet KANDEM�R

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap