Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ürünün her türlü arızasına karşı üretici firma tarafından verilen teminat

  1 ziyaretçi

  ürünün her türlü arızasına karşı üretici firma tarafından verilen teminat Ne90'dan bulabilirsiniz

  Keyifli Garanti

  KEYİFLİ GARANTİ PAKET SİGORTA BİLGİLENDİRME METNİ

  Bu bilgilendirme metni, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 14.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

  A. SİGORTACI’YA İLİŞKİN BİLGİLER

  1. Teminatı Veren Sigortacının

  Ticaret Ünvanı : Gulf Sigorta A.Ş.

  Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4/2 Kat:4-5 Akkom Ofis Park Cessas Plaza Ümraniye, İstanbul

  Web Sitesi : www.gulfsigorta.com.tr

  Hasar İhbar Hattı : 0850 252 52 12

  B. GENEL UYARILAR

  1. Sigortanız hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, kazaen zarara uğrama ve çalınma güvencesinden, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası ve klozlarda yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.

  2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, poliçe teslim edilmiş olsa bile sigortacının sorumluluğu başlamaz.

  3. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

  4. Sigorta ettiren, Sigorta Sözleşmesi (“Sözleşme”)’ndeki hakların kullanılmamış olması kaydıyla sigorta poliçesi ve fatura ile başvurarak Sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde Sözleşmeden cayabilir. Sonraki dönemdeki fesih ise ancak Türk Ticaret Kanunundaki (“TTK”) koşullar çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Sigorta ettirenin kanunda belirtilen haller dışında, 14 (ondört) günlük süreden sonra cayma hakkı bulunmamaktadır.

  5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden, kanuni bir sebep olmadan sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak poliçenin feshedilmesi halinde ise prim iadesi sigortacının tarifesinde yer alan kısa müddet esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim ilgili şekilde hesap edilerek sigortacıya ödenir.

  6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.

  7. Sözleşmenin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak yenilenmeyecek olup, sigorta ettiren / sigortalının talebi halinde yenilenecektir. Sigortacının rizikoda bir değişiklik, hasar veya tahsilat gibi sebeplerle poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır.

  8. Sözleşmede yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.

  9. Hasar halinde sigortalının yükümlülükleri ve haklarına poliçede detaylı olarak yer verilmiştir. Lütfen ilgili kısmı dikkatlice okuyunuz. Hasar Bildiriminin gecikmesi tazminatta artışa neden olursa TTK’nın ilgili hükümleri uyarınca tazminat miktarında indirim söz konusu olabilir.

  10. Sigorta Teminatı Gulf Sigorta tarafından verilmekte olup, rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigorta tazminatı, riski üstlenen Gulf Sigorta tarafından sigortacılık mevzuatı uyarınca ödenecektir. Sigorta Sözleşmesi’ne ilişkin bildirim, talep ve şikayet durumlarında Gulf Sigorta ile irtibata geçiniz.

  11. Onarım sırasında bilgi ve veri kaybı yaşanabileceğinden cihazdaki tüm verilerin yedeklenmesi veya silinmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Cihazda kalan kişisel verilerin veri güvenliği veya gizliliği açısından cihaza yüklenen yazılım ve/veya kişisel verilerin onarımın gerçekleştirilmesi esnasında kaybolması, silinmesi, 3. Kişilerin eline geçmesi hallerinden dolayı Sigortacı ve/veya Servis sorumlu olmayacak; bu sebeple cihazda bulunan ilgili alanların kapalı, şifrelenmiş veya silinmiş olarak gönderilmesi gerekecektir.

  12. Teminat kapsamındaki Ürünlere ilişkin taleplerden doğan tüm sovtajlar ve rücular sigortacının mülkiyetindedir. Bu aşamadan sonra Sigortacı cihazları geri dönüşüme kazandırmak üzere 3. Taraflara iletebileceğinden ürünün içinde bulunan bilgiler bakımından kişisel veri güvenliği ve gizliliği açısından herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  C. SİGORTA’NIN KONUSU VE TEMİNATLAR

  İşbu sigorta sözleşmesi, Sigortacı tarafından , kazaen zarara uğrama ve çalınma güvencesinden, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında ve Ürün için Üretici veya İthalatçı firma tarafından verilen yasal garanti süresinden sonra üründe üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik kusurlar için doğan zararlara ve elektrik, rutubet ve tozlanma arızalarına karşı Sigortalıya poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkı tanımaktadır.

  Sigortacı, Sigorta Süresi içinde gerçekleşen bir Sigortalı Olayın sonucu Sigortalının Cihazının hasarlanması durumunda, iş bu Sözleşmedeki hüküm ve şartlar, teminat dışında kalan haller ve limitler çerçevesinde, KDV dâhil herhangi bir indirime konu edilmemiş satış fiyatına kadar olmak üzere, Cihazın onarılması ya da sigortalıya verilecek Vatan Bilgisayar Alışveriş çeki masraflarını tazmin eder. Sigorta teminatlarına ilişkin özet bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

  Uzatılmış Garanti: İşbu sigorta sözleşmesi ile verilen teminat; sipariş ve/veya seri numarası iletilen ve faturada belirtilmiş bulunan Ürün için Üretici veya İthalatçı firma tarafından verilen yasal garanti süresinden sonra üründe üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik kusurlar için doğan zararlara karşı geçerli olmaktadır.

  Elektrik Voltaj Arızaları: Sözleşmede belirtilen Elektrik, Rutubet ve Tozlanma Arızaları Sigorta Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ile sınırlı olmak üzere kapsam dâhilindeki ürünün; rutubet, nem ve tozlanma kaynaklı hasarları ile elektrik kesilmesi, elektriğin gidip gelmesi, voltajın alçalıp yükselmesi veya yanlış voltaj yahut akımdan doğan hasarlarını kapsamaktadır.

  Kazaen Zarara Uğrama: İşbu sigorta sözleşmesi, Sigortacı tarafından Sigortalıya, kazaen zarara uğrama ve çalınma güvencesinden, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında ve Sigortalı sıfatıyla poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkı tanımaktadır.

  Çalınma: Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının A.1. maddesinde belirtilen;

  · Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlama ile girilerek,

  · Gizlice girip saklanarak veya kapanarak,

  · Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,

  · Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler ve şifre yardımı ile kilit açma suretiyle girilirek,

  · Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehdit yolu ile yapılan hırsızlıkları kapsamaktadır.

  Lütfen, detaylar ve teminat dışında kalan haller için bu formla birlikte teslim edilen, sigorta sözleşmenizi dikkatlice okuyunuz.

  D. MUAFİYET

  Kazaen Zarara Uğrama ve Çalınma güvencesi kapsamında ürünün tamamen hasarlanması ya da onarım maliyetlerinin muafiyete tabi tutarı aşması durumunda, ürünün poliçede yer alan sigorta (ürün) bedeli üzerinden %40 muafiyet uygulanması sonrasında kalan tutar kadar sigortalıya Vatan Bilgisayar Alışveriş çeki verilecektir.

  Elektrik, Rutubet ve Tozlanma Arızaları ve Uzatılmış Garanti Sigortası kapsamında, ürünün tamamen hasarlanması durumunda, ürünün poliçede yer alan sigorta (ürün) bedelini aşmayan güncel piyasa fiyatına eşit tutarda sigortalıya Vatan Bilgisayar Alışveriş çeki verilecektir.

  Değişim durumunda kusurlu Cihaz Gulf Sigorta A.Ş. ‘nin malı olur.

  İşbu sigorta kapsamındaki ürün değiştirildiğinde ya da Vatan Bilgisayar Alışveriş çeki verildiğinde poliçe geri ödeme yapılmaksızın kendiliğinden sona ermektedir.

  E. TAHKİM

  Sigortacı, Sigorta Tahkim Komisyonu üyesidir. Sigorta Ettiren, bu Sözleşme'den doğan bir uyuşmazlık nedeniyle Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru ile ilgili hususlar 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'te düzenlenmektedir. Sigorta Ettiren, tahkime ilişkin olarak www.sigortatahkim.org internet adresinden daha fazla bilgi edinebilir.

  G. ŞİKAYET ve BİLGİ TALEPLERİ

  Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir.

  Müşteri iletişim merkezimize veya e-posta adresimiz aracılığıyla (444 1 244)
  Türkiye Sigorta Birliğine (www.tsb.org.tr)
  2011 tarihli Genelgeyle e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/)
  Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na iletebilirsiniz. ([email protected]),
  Barbaros Mah. Kardelen Sok.
  Palladium Tower No:2, Kat: 27-31-34-35
  34746 Ataşehir / İstanbul

  Detaylı bilgilendirme için lütfen sigorta poliçenizde yer alan Sözleşme maddelerini dikkatlice okuyunuz.

  Hasar süreçlerinde, Sigortalı’nın poliçesinin devam ediyor olması ve müşteri TCKN ve/veya IMEI, Seri numarası, fatura ile ispatı aranır.

  Hasar halinde: Sigortalı, arızanın farkına varır varmaz, en kısa zamanda 0850 252 52 12 numaralı hattan arıza talebini Sigortacı’ya iletir.

  Sigortacı

  GARANTİYE DEVAM SİGORTA BİLGİLENDİRME METNİ

  Bu bilgilendirme metni, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 14.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

  A. SİGORTACI’YA İLİŞKİN BİLGİLER

  1. Teminatı Veren Sigortacının

  Ticaret Ünvanı : Gulf Sigorta A.Ş.

  Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4/2 Kat:4-5 Akkom Ofis Park Cessas Plaza Ümraniye, İstanbul

  Web Sitesi : www.gulfsigorta.com.tr

  Hasar İhbar Hattı : 0850 252 52 12

  B. GENEL UYARILAR

  1. Sigortanız hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve klozlarda yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.

  2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, poliçe teslim edilmiş olsa bile sigortacının sorumluluğu başlamaz.

  3. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

  4. Sigorta ettiren, Sigorta Sözleşmesi (“Sözleşme”)’ndeki hakların kullanılmamış olması kaydıyla sigorta poliçesi ve fatura ile başvurarak Sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde Sözleşmeden cayabilir. Sonraki dönemdeki fesih ise ancak Türk Ticaret Kanunundaki (“TTK”) koşullar çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Sigorta ettirenin kanunda belirtilen haller dışında, 14 (ondört) günlük süreden sonra cayma hakkı bulunmamaktadır.

  5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden, kanuni bir sebep olmadan sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak poliçenin feshedilmesi halinde ise prim iadesi sigortacının tarifesinde yer alan kısa müddet esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim ilgili şekilde hesap edilerek sigortacıya ödenir.

  6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.

  7. Sözleşmenin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak yenilenmeyecek olup, sigorta ettiren / sigortalının talebi halinde yenilenecektir. Sigortacının rizikoda bir değişiklik, hasar veya tahsilat gibi sebeplerle poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır.

  8. Sözleşmede yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.

  9. Hasar halinde sigortalının yükümlülükleri ve haklarına poliçede detaylı olarak yer verilmiştir. Lütfen ilgili kısmı dikkatlice okuyunuz. Hasar Bildiriminin gecikmesi tazminatta artışa neden olursa TTK’nın ilgili hükümleri uyarınca tazminat miktarında indirim söz konusu olabilir.

  10. Sigorta Teminatı Gulf Sigorta tarafından verilmekte olup, rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigorta tazminatı, riski üstlenen Gulf Sigorta tarafından sigortacılık mevzuatı uyarınca ödenecektir. Sigorta Sözleşmesi’ne ilişkin bildirim, talep ve şikayet durumlarında Gulf Sigorta ile irtibata geçiniz.

  11. Onarım sırasında bilgi ve veri kaybı yaşanabileceğinden cihazdaki tüm verilerin yedeklenmesi veya silinmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Cihazda kalan kişisel verilerin veri güvenliği veya gizliliği açısından cihaza yüklenen yazılım ve/veya kişisel verilerin onarımın gerçekleştirilmesi esnasında kaybolması, silinmesi, 3. Kişilerin eline geçmesi hallerinden dolayı Sigortacı ve/veya Servis sorumlu olmayacak; bu sebeple cihazda bulunan ilgili alanların kapalı, şifrelenmiş veya silinmiş olarak gönderilmesi gerekecektir.

  12. Teminat kapsamındaki Ürünlere ilişkin taleplerden doğan tüm sovtajlar ve rücular sigortacının mülkiyetindedir. Bu aşamadan sonra Sigortacı cihazları geri dönüşüme kazandırmak üzere 3. Taraflara iletebileceğinden ürünün içinde bulunan bilgiler bakımından kişisel veri güvenliği ve gizliliği açısından herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  C. SİGORTA’NIN KONUSU VE TEMİNATLAR

  İşbu sigorta sözleşmesi, Sigortacı tarafından ürün için Üretici veya İthalatçı firma tarafından verilen yasal garanti süresinden sonra üründe üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik kusurlar için doğan zararlara karşı Sigortalıya poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkı tanımaktadır.

  Sigortacı, Sigorta Süresi içinde gerçekleşen bir Sigortalı Olayın sonucu Sigortalının Cihazının arızalanması durumunda, iş bu Sözleşmedeki hüküm ve şartlar, teminat dışında kalan haller ve limitler çerçevesinde, KDV dâhil herhangi bir indirime konu edilmemiş satış fiyatına kadar olmak üzere, Cihazın onarılması ya da sigortalıya verilecek Vatan Bilgisayar Alışveriş çeki masraflarını tazmin eder. Sigorta teminatlarına ilişkin özet bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

  Uzatılmış Garanti: İşbu sigorta sözleşmesi ile verilen teminat; sipariş ve/veya seri numarası iletilen ve faturada belirtilmiş bulunan Ürün için Üretici veya İthalatçı firma tarafından verilen yasal garanti süresinden sonra üründe üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik kusurlar için doğan zararlara karşı geçerli olmaktadır.

  Lütfen, detaylar ve teminat dışında kalan haller için bu formla birlikte teslim edilen, sigorta sözleşmenizi dikkatlice okuyunuz.

  D. MUAFİYET

  Uzatılmış Garanti Sigortası kapsamında, ürünün tamamen hasarlanması durumunda, ürünün poliçede yer alan sigorta (ürün) bedelini aşmayan güncel piyasa fiyatına eşit tutarda sigortalıya Vatan Bilgisayar Alışveriş çeki verilecektir.

  Değişim durumunda kusurlu Cihaz Gulf Sigorta A.Ş. ‘nin malı olur.

  İşbu sigorta kapsamındaki ürün değiştirildiğinde ya da Vatan Bilgisayar Alışveriş çeki verildiğinde poliçe geri ödeme yapılmaksızın kendiliğinden sona ermektedir.

  E. TAHKİM

  Sigortacı, Sigorta Tahkim Komisyonu üyesidir. Sigorta Ettiren, bu Sözleşme'den doğan bir uyuşmazlık nedeniyle Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru ile ilgili hususlar 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'te düzenlenmektedir. Sigorta Ettiren, tahkime ilişkin olarak www.sigortatahkim.org internet adresinden daha fazla bilgi edinebilir.

  G. ŞİKAYET ve BİLGİ TALEPLERİ

  Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir.

  Müşteri iletişim merkezimize veya e-posta adresimiz aracılığıyla (444 1 244)
  Türkiye Sigorta Birliğine (www.tsb.org.tr)
  2011 tarihli Genelgeyle e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/)
  Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na iletebilirsiniz. ([email protected]),
  Barbaros Mah. Kardelen Sok.
  Palladium Tower No:2, Kat: 27-31-34-35
  34746 Ataşehir / İstanbul

  Detaylı bilgilendirme için lütfen sigorta poliçenizde yer alan Sözleşme maddelerini dikkatlice okuyunuz.

  Hasar süreçlerinde, Sigortalı’nın poliçesinin devam ediyor olması ve müşteri TCKN ve/veya IMEI, Seri numarası, fatura ile ispatı aranır.

  Hasar halinde: Sigortalı, arızanın farkına varır varmaz, en kısa zamanda 0850 252 52 12 numaralı hattan arıza talebini Sigortacı’ya iletir.

  Sigortacı

  Yazı kaynağı : www.vatanbilgisayar.com

  bigaranti - Bilkom

  bigaranti - Bilkom

  Elektronik Perakende Sektöründe
  1 Numaralı Dağıtıcı

  Bilkom, 35 yılı aşkın tecrübesi ve konusunda uzman kadrosuyla, öncü global markaların ürünlerinin Türkiye geneline yayılmış 4.000’in üzerindeki farklı noktaya direkt ve endirekt olarak dağıtımını yapan, ülkemizin önde gelen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) dağıtıcılarından biridir.

  Bilkom bir Koç Holding Şirketidir. Koç Holding, Fortune Global 500 sıralamasında yer alan tek Türk şirketidir.

  Teknoloji yoluyla yaşam kalitesini artırmak için çalışmakta ve güncel teknolojiyi erişilebilir kılmayı hedeflemektedir.

  2020 yılsonu itibarıyla elektronik perakende mağazalarında satılan her 4 akıllı telefondan 1’inin, tablet kategorisinde 5 tabletten 1’inin ve tüm Türkiye genelinde giyilebilir teknoloji kategorisinde her 3 akıllı saatten 1’inin Bilkom çıkışlı olması, şirketin elektronik perakende sektöründeki 1 numaralı konumunu güçlendirmektedir.

  Bilkom, bugün dünyadaki dijital ve mobil dönüşümü şekillendiren Apple, Huawei, TCL, DJI, Fitbit (Google), Alcatel, Celly ve Hypergear gibi seçkin ve öncü global markalara; Lisanslı yerli üretim, 360 derece marka yönetimi, iş geliştirme, kanal programları geliştirme, satış sonrası hizmetler, tüketici deneyimi yönetimi ve müşteri odaklı hizmetler gibi ‘Bilkom Plus’ hizmetleri sunmaktadır. Lider markaların Bilkom’u tercih etmesindeki en temel motivasyon, geleneksel bir dağıtıcıdan ziyade ‘katma değerli ve odaklı bir dağıtıcı’ olma misyonudur.

  Kendi bünyesinde 2016 yılından bu yana devam eden Dijital Dönüşüm projeleriyle sektörde ‘Dijital Rol Model’ bir şirket olmayı amaçlıyor. Dijital dönüşümde en büyük odağı insan kaynağı olan Bilkom, yüzde 72’si Y kuşağı olan çalışanları için dijitalleşmeyi yeni iş modelleri ile birleştirerek hem çalışan memnuniyeti oranını hem de verimliliği üst seviyelere taşıyor.

  Fortune Türkiye 500 sıralamasında 105, Capital 500 sıralamasında ise 132’inci sırada yer alan Bilkom; Bilişim 500-2019 listesinde, ‘Son 3 yılda en iyi performans gösteren şirket’ ödülünü almıştır.

  Yazı kaynağı : www.bilkom.com.tr

  Telefon Kaskosu Ne İşe Yarar, Neleri Karşılar?

  Telefon Kaskosu Ne İşe Yarar, Neleri Karşılar?

  cep telefonu sigortası neleri kapsar

  Her geçen gün hızlanarak artan teknolojik gelişmeler hayatımıza şekil veriyor. Bunun sonucunda ihtiyaçlarımız, isteklerimiz ve hatta zorunluluklarımız değişiyor. İşte, cep telefonu sigortası da bu doğrultuda ortaya çıkan bir sigorta ürünüdür.

  Telefonlarımızı ne kadar ekran koruyucu, telefon kılıfı, hatta garanti belgesi ile teminat altına almaya çalışsak da bazen yeterli olmayabilir. Kullanıcı hatası sonucu olan birçok hasarı kendimiz karşılamak zorunda kalıyoruz. Hatta ortaya çıkan masrafları ödemektense yeni bir telefon almayı tercih edebiliyoruz.

  Cep telefonu kaskosu olarak da bilinen telefon sigortası ise telefonunun başına gelecek çeşitli riskleri, poliçede belirtilen teminatlar dahilinde güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu riskler; telefonun düşmesi, çalınması, sıvıyla temas etmesi, yüksek voltaj sonucu hasar alması gibi garanti kapsamı dışındaki arızalar olabilir. 

  Telefon Kaskosu Neleri Kapsar?

  cep telefonu sigortasının kapsamı nedir

  Telefon kaskosu yaptırmadan önce kasko teminatlarının neler olduğunu bilmekte fayda var. O halde “Cep telefonu sigortası neleri kapsar?” sorusunu yanıtlayalım. 

  Çalınan Telefonu Kasko Karşılar mı? 

  Cep telefonu kaskosunda bulunan “hırsızlık teminatı” sayesinde çalınan telefonuz, sigorta şirketi tarafından karşılanır. Sigortayı yaptıran kişinin iş yeri, evi veya kilitli aracından zorla çalınan telefon, cep telefonu sigortası teminatı altındadır. Ancak şunu belirtmekte fayda var: Park, dolmuş, otobüs, AVM, kafe, konser alanı, ofis gibi kamusal alanlarda cep telefonunun çalınması teminat dışıdır.

  Telefon Kaskosu Ekran Kırılmasını Karşılar mı?

  Günün büyük çoğunluğunda telefonlar elimizde. Günün akışıyla fark etmeden telefon elinden düşebilir, sıcak içeceğini içerken üzerine sıvı dökülebilir ve telefonun kullanılmayacak hale gelebilir. İşte, bu durumların kurtarıcısı cep telefonu sigortası poliçesinde belirtilen “kaza sonucu alınan hasar teminatı”dır.

  Yurt Dışı Hasarlarını Cep Telefonu Sigortası Karşılar mı?

  Evet, karşılar. Cep telefonu kaskosunun “yurt dışı hasar teminatı” ile 30 güne kadarki seyahatlerinde telefonunu güvence altına alman mümkün.

  ekran kırılmasını telefon kaskosu karşılar mı

  Anakartı Yanan Telefonun Zararını Kasko Sigortası Karşılar mı?

  Yüksek veya düşük voltaj nedeniyle cep telefonunun anakartı yanabilir ya da daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Cep telefonu sigortasında bulunan “elektrik-voltaj teminatı” sayesinde ise telefonunun alacağı hasar, sigorta şirketi tarafından ödenir. 

  Telefonun Kaybolması, Telefon Kaskosu Teminatları Arasında mı?

  Günün akışı, kalabalık ortamlar, sorumluluklarınız derken bazen dalgınlıkla telefonumuzu bir yerlerde unutabiliyoruz. Ancak kaybolma, unutma gibi haller cep telefonu sigortasının teminatı dışında kalır. Kaybolan telefon nasıl bulunur konulu yazımızdan kaybolma/çalınma durumlarında neler yapılabilir öğrenebilirsin.

  Şarj Aleti, Kulaklık Benzeri Aksesuarların Hasarları Telefon Sigortası Teminatı Altında mı?

  Orijinal ya da sonradan alınan şarj adaptörü, şarj kablosu, kulaklık gibi aksesuarların alacağı hasarlar telefon kaskosunun teminatları dışında kalır. 

  Telefon Kaskosu Yeni Telefon Verir mi?

  Araç kasko sigortasında olduğu gibi telefon sigortasında da “ikame telefon teminatı” bulunur. Böylece telefonunun hasarı karşılanırken sigorta şirketi tarafından sana ikame bir telefon verilir.

  Genel olarak cep telefonu teminatları bu şekilde olsa da teminatlar sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle sigorta teklifi alırken teminat detaylarını incelemeni öneririz. Cep telefonunuzu güvence altına almak için hasar ve onarımdaki kısıtlamaları bilmek isteyebilirsin.

  telefon sigortası teminatları nelerdir

  Telefon Kaskosunda Onarım ve Hasar Limitleri Nelerdir?

  Öncelikle telefon sigortasının, onarım konusunda yıllık adet limiti olmadığını belirtelim. Ancak bir hasar masrafı limiti söz konusu. Yani hasar limitini aşarsan poliçede belirtilen sigorta bedelinin %70'ini sigorta şirketi karşılar. Kalan tutar yani %30’luk kısım senin sorumluluğunda olur.

  Diğer bir konu ise teminat kapsamı dışındaki hallerde sigorta ödemesinin nasıl olduğudur. Bu durumda da ürünün poliçede belirtilen sigorta bedelinin %30’u sana aittir. Yani telefonunun 3.000 TL tutarında bir hasar masrafı olursa bunun %30’unu yani 900 TL’lik kısmını ödemen gerekir. 

  Garanti Belgesi Varken Cep Telefonu Kaskosuna İhtiyaç Var mı?

  Telefon aldığımızda firma tarafından bize verilen garanti belgelerinin kapsamını şu durum belirler: Telefondaki problemin sebebi kullanıcı kaynaklı mı, yoksa üretici kaynaklı mı?

  Telefonların garanti kapsamı; üretim hatası yüzünden gerçekleşen arızaları kapsar. Mesela herhangi bir darbe almadan telefonun ekranında renk değişiminin olması, hoparlöründen ses gelmemesi, şarjı varken sürekli kapanması gibi arızaları garanti karşılar. Diğer yandan telefonun ekran camının kırılması, suya düşmesi, çalınması gibi kullanıcı hatası sonucu ortaya çıkan masraflar ise garanti kapsamı dışındadır. 

  Kısacası garanti kapsamına girmeyen tüm bu arızalar ve daha fazlası, cep telefonu kaskosu kapsamında yer alır. Bu nedenle telefonunun garanti belgesi olsa da telefon kaskosu yaptırarak bütçeni koruma altına alman gerekebilir.

  Cep Telefonu Kaskosu Nasıl Yapılır?

  Sıfır ya da ikinci el telefonunu daha fazla zaman kaybetmeden koruma altına alman önemli. Bu sayede telefonunun garanti kapsamının dışında kalan birçok masrafı sigorta ile güvence altına alarak bütçeni koruyabilirsin.

  Cep telefonu sigortası yaptırmak ise oldukça kolay. Dilersen Sigortam.net üzerinden sana en uygun cep telefonu kasko fiyatlarını öğrenebilir, online olarak telefon kaskonu yaptırabilirsin. Özellikli merak ettiğin markalardan biri iphone ise, iphone kasko fiyatları hakkındaki yazımıza göz atabilirsin.

  Cep telefonu sigortası yaptırmaya karar verdin, ancak aklına takılan bazı sorular mı var? Bu durumda da 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattımızı arayarak uzmanlarımıza tüm sorularını sorabilirsin.

  Yazı kaynağı : www.sigortam.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap