Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  10.sinif tarih 1.dönem 2.yazili soru ve cevaplari

  1 ziyaretçi

  10.sinif tarih 1.dönem 2.yazili soru ve cevaplari Ne90'dan bulabilirsiniz

  10.S�n�f Tarih 1.D�nem 2.Yaz�l� Sorular� 2022-2023

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Yaz�l� Sorular�, Yaz�l� Ar�ivi > Tarih Dersi Yaz�l� Sorular� > Tarih Dersi 10. S�n�f 1. D�nem 2. Yaz�l� Sorular�

  TAR�H 10. SINIF 1. D�NEM 2. YAZILI SORULARI (4) (TEST)

  � � � E��T�M VE ��RET�M YILI ��..��..� OKULU 10. SINIF TAR�H DERS� 1. D�NEM 2. YAZILISI

  AD SOYAD: �..���

  NU: �.

  1-

  I. Padi�ahlar�n te�kilat�� olmalar�

  II. Sosyal kurumlar�n deste�inin al�nmas�

  III. Bizans��n ve Balkanlar�n siyasi durumu

  IV. Beyliklere kar�� sava��� politika izlenmesi

  V. Milliyet�ilik politikas�

  Yukar�dakilerden hangileri Osmanl� Devleti�nin k�sa s�rede b�y�mesini sa�layan fakt�rlerdendir?

  A) I ve II

  B) I ve III

  C) I, II ve III

  D) II, III ve IV

  E) I, II, III ve V

  2- Osmanl� Devleti�nde dev�irme y�ntemiyle toplanan �ocuklar kabiliyetlerine g�re a�a��daki kurumlardan hangisinde e�itilmi�lerdir?

  A) R��tiye

  B) Enderun

  C) S�byan

  D) Medrese

  E) Hendesehane

  3- A�a��daki beyliklerin hangisinin donanmas� Osmanl� Beyli�i�ne kat�ld�ktan sonra Rumeli�ye ge�ilmi� ve fetihler ba�lam��t�r?

  A) Ayd�no�ullar�

  B) Saruhano�ullar�

  C) Karesio�ullar�

  D) �aka Beyli�i

  E) Candaro�ullar�

  4- Fetret Devri�nde Balkanlarda Osmanl��ya kar�� isyan ��kmamas�n�n ve b�lgenin Osmanl��ya ba�l� kalmas�n�n temel nedeni a�a��dakilerden hangisidir?

  A) �skan politikas�n�n uygulanmas�

  B) Ticaret yollar�n�n Osmanl��n�n denetiminde olmas�

  C) Bizans�la siyasi ili�kilerin iyi olmas�

  D) Balkanlarda T�rk n�fusunun �ok olmas�

  E) Osmanl��n�n ho�g�r� anla

  5- II. Mehmet D�nemi�nde;

  - Candaro�ullar�n�n al�nmas�

  - Karamano�ullar��n�n hakimiyet alt�na al�nmas�

  - Otlukbeli Sava���n�n yap�lmas�

  gibi geli�melerin ortak �zelli�i a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Karadeniz hakimiyetinin ama�lanmas�

  B) M�sl�man devletlerle yap�lmas�

  C) Anadolu T�rk birli�inin sa�lanmas�

  D) Kara seferleri olmas�

  E) Osmanl��ya kar�� kurulan ittifaklar�n �nlenmesi

  6-

  I- Bizans��n �ehzadeleri k��k�rtmas�

  II- Bizans��n Ha�l� Seferleri�ne zemin haz�rlamas�

  III- Anadolu ve Rumeli topraklar�n�n birbirine ba�lanmak istenmesi

  IV- Hz. Muhammet�in �stanbul�un fethi ile ilgili hadisi

  Yukar�dakilerden hangileri �stanbul�un Fethi�nin nedenlerindendir?

  A) I ve II

  B) II ve III

  C) I, II ve III

  D) II, III ve IV

  E) I, II, III ve IV

  7- Karadeniz�in bir T�rk g�l� h�line gelmesi hangi padi�ah d�neminde ve hangi b�lgenin fethedilmesiyle sa�lanm��t�r?

  A) I. Mehmet � K�r�m

  B) II. Mehmet � K�r�m

  C) II. Mehmet � Trabzon

  D) I. Mehmet � Otranto

  E) Kanuni � K�r�m

  8- A�a��dakilerden hangisi 1453�te Osmanl� Devleti�nin Bizans�� ku�at�rken yapt��� haz�rl�klardan de�ildir?

  A) Rumelihisar��n�n yap�lmas�

  B) Meml�k Devleti�nden askeri destek al�nmas�

  C) Silivri ve Vize kalelerinin al�nmas�

  D) B�y�k toplar�n d�kt�r�lmesi

  E) Tekerlekli kulelerin yap�lmas�

  9- II. Bayezit D�nemi�nde Avrupa y�n�ndeki seferlerde durgunluk ya�anmas�n�n nedeni a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Cem Sultan olay�

  B) Mevcut topraklar� koruma politikas� g�d�lmesi

  C) Eyalet isyanlar�yla u�ra��lmas�

  D) Hint Deniz Seferleri�ne �ncelik verilmesi

  E) Do�u politikas�na �ncelik verilmesi

  10-

  �stanbul�un fethi i�in Y�ld�r�m Bayez�d D�nemi�nde �����.. , Fatih D�nemi�nde ise �����.. yapt�r�lm��t�r.

  Yukar�da bo� b�rak�lan yerlere a�a��dakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Rumelihisar� - Anadoluhisar�

  B) Anadolu Hisar� - Rumeli Hisar�

  C) Silivri Kalesi - Vize kalesi

  D) Anadolu Hisar� - Silivri Kalesi

  E) Kilitbahir Kalesi - Rumeli Hisar�

  11-A�a��dakilerin hangisinde Osmanl� ordu te�kilat� ile ilgili do�ru bir e�le�tirme yap�lm��t�r?

  12-

  II. Mehmet d�neminde �stanbul�un fethinde kullan�lmak �zere ��ahi� ad� verilen devasa toplar d�kt�r�lm��t�r. II. Bayezit d�neminde gemilere uzun menzilli toplar yerle�tirilmi�tir. I.Selim�in kulland��� ta��nabilir toplar M�s�r��n al�nmas�n� kolayla�t�rm��t�r.

  Bu bilgilere g�re, a�a��dakilerden hangisine ula��labilir?

  A) Osmanl� askeri teknolojisi zaman i�inde geli�me g�stermi�tir.

  B) Osmanl� (bilgi yelpazesi. com) ordusunun en �nemli birimi top�u oca��d�r.

  C) Kazan�lan zaferlerde en b�y�k pay top�u oca��n�nd�r.

  D) Osmanl� ate�li silah kullan�m�nda bir�ok devlete �rnek olmu�tur.

  E) Osmanl�da askeri alanda yap�lan �slahatlar yetersiz kalm��t�r.

  13- Hangi �rk, din ve mezhepten olursa olsun, Osmanl� �lkesinde ya�ayan herkes Divan�h�mayun�a ba�vurabilir, hakk�n� arayabilirdi.

  Bu durum Osmanl�lar�n daha �ok hangi �zelli�inin bir g�stergesi say�labilir?

  A) Divan�n herkese a��k oldu�unun

  B) Divanda sadece devlet i�lerinin g�r�ld���n�n

  C) M�sl�man halka geni� haklar verildi�inin

  D) Osmanl� Devleti�nde ayr�mc�l�k yap�ld���n�n

  E) Osmanl� Devleti�nde hukuk kurallar�n�n olmad���n�n

  14- Fatih d�neminde;

  - K�r�m��n al�nmas�

  - Amasra�n�n fethi

  - Trabzon Rum �mparatorlu�u�na son verilmesi

  gibi geli�melerin amac� a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Bat��ya d�zenlenen seferler olmas�

  B) Karadeniz h�kimiyetinin sa�lanmas�

  C) M�sl�man devletlerle yap�lmas�

  D) Anadolu T�rk birli�inin sa�lanmas�

  E) Kara seferleri olmalar�

  15- Osmanl� Devleti�nde mesleki bir e�itim al�p, f�r�nc� olmak isteyen bir �ocu�un a�a��dakilerden hangisinde e�itim almas� beklenir?

  A) Enderun Mektebi

  B) Acemi O�lanlar Oca��

  C) Lonca Te�kilat�

  D) S�byan Mektebi

  E) Medreseler

  16-

  I. Lonca Te�kilat�

  II. Enderun Mektebi

  III. Humbarahane

  Yukar�da verilen Osmanl� kurumlar�n�n e�itim verdikleri alanlar hangisinde do�ru e�le�tirilmi�tir?

  17- II. Mehmet taraf�ndan kurulmu� Sahn-� Seman medresesi �st d�zey e�itim veren bir y�ksek��renim kurumudur. Bu medresede ��rencilere Kur�an, hadis, kelam, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmu�tur. Medresede e�itimini tamamlayan ��rencilere m�derrislik ve kad�l�k yapabilece�ine dair diploma verilmi�tir.

  Bu bilgilere g�re Sahn-� Seman medreseleri ile ilgili a�a��dakilerden hangisine ula��lamaz?

  A) Dini ve pozitif bilimler birlikte ��retilmi�tir

  B) Bat�daki bilimsel geli�melerin yak�ndan takip edilmesini sa�lam��t�r

  C) Yap�lanmas�na bilim adamlar� etkili olmu�tur

  D) Osmanl� e�itim ve hukuk sistemine katk�da bulunmu�tur.

  E) G�n�m�zdeki �niversiteler d�zeyinde e�itim verilmi�tir

  18- A�a��dakilerden hangisi Co�rafi ke�ifleri kolayla�t�ran etkenlerden biri de�ildir?

  A) Pusulan�n kullan�lmas�

  B) Co�rafya bilgisinin ilerlemesi

  C) Krallar�n gemicileri desteklemesi

  D) K���t ve matbaan�n kullan�lmas�

  E) Okyanuslara dayan�kl� gemiler in�a edilmesi

  19-

  I. Avrupa�ya bol miktarda alt�n ve g�m�� ta��nmas�

  II. �pek ve baharat yolunun �nemini kaybetmesi

  III. Avrupa�da burjuva s�n�f�n�n g��lenmesi

  Co�rafi ke�iflerin yukar�daki sonu�lar�ndan hangileri Osmanl� Devleti�ni do�rudan olumsuz etkilemi�tir?

  A) Yaln�z I B) Yaln�z II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

  20- Orta�a� Avrupa�s�nda Kilise taraf�ndan her �eyin din kurallar� ile a��kland��� skolastik d���nce hakimdir. Kiliseye ayk�r� bir g�r�� �ne s�rmek su�tur. Bu sebepten �t�r� bir �ok bilim adam� engizisyon mahkemelerinde yarg�lanarak cezaland�r�lm��t�r. Skolastik d���nce R�nesans hareketi ile birlikte y�k�lm��t�r.

  Bu bilgilere g�re R�nesans hareketinden sonra Avrupa�da a�a��dakilerden hangisinin ger�ekle�mesi beklenemez?

  A) Ak�l ve bilimin �nem kazanmas�

  B) Deney ve g�zlem y�nteminin kullan�lmas�

  C) Dogmatik d���ncenin kabul g�rmesi

  D) �zg�r d���nce ortam�n�n olu�mas�

  E) Bilimsel �al��malar�n h�zlanmas�

  BA�ARILAR D�LER�M�

  >>>TIKLAYIN<<<

  TAR�H YAZILI SORULARI � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  YAZILI SORULARI, YAZILI AR��V� � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  TAR�H KONU ANLATIMLAR
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  TAR�H SORU BANKASI, TEST SORULARI
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  E��T�M ��RET�M �LE �LG�L� BELGELER � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı (25 Soruluk Test-Cevap Anahtarlı)

  10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap