Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2 kredilik ders ortalamayı ne kadar etkiler

  1 ziyaretçi

  2 kredilik ders ortalamayı ne kadar etkiler Ne90'dan bulabilirsiniz

  Üniversite Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır

  Üniversite Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır

  Üniversite Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır

  Ülkemizde üç farklı not ortalama hesaplama sistemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notunun olduğu sistemdir. Üniversitelerde en sık kullanılan üniversite not ortalama hesaplama sisteminde harf notu kullanılmaktadır. Sabancı Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi dışındaki üniversitelerin tamamına yakını bu sistemi kullanmaktadır. Bu sisteme göre puanlama şu şekilde yapılmakta;

  AA   4.00
  BA   3.50
  BB   3.00
  CB   2.50
  CC   2.00
  DC   1.50
  DD   1.00
  FD   0.50
  FF   0.00
  Üniversitelerimizde en sık kullanılan hesaplama yöntemi bu şekilde. Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve bir çok üniversitenin kullandığı not ortalaması şu şekilde hesaplanıyor:

  Örneğin 5 dersiniz var.
  3 kredilik iktisada giriş dersiniz BA,
  4 kredilik idare hukuku dersiniz CC,
  2 kredilik Türk dili dersiniz AA,
  5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz FF
  3 kredilik Siyaset bilimi dersiniz BB

  Önce dersin kredisiyle harf notunuza karşılık gelen notu çarpıyoruz.
  3 kredilik iktisada giriş dersiniz BA (3×3.50=10.5)
  4 kredilik idare hukuku dersiniz CC (4.2=8)
  2 kredilik Türk dili dersiniz AA (2×4=8)
  5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz FF (5×0=0)
  3 kredilik Siyaset bilimi dersiniz BB (3×3=9)

  Daha sonra kredileri topluyoruz. 10,5+8+8+0+9= 35,5 yapıyor. Daha sonra 35,5’u toplam kredi sayısına bölüyoruz.
  35,5/17= 2,08 ortalamanız oluyor.

  Fakat burda asıl bilinmesi gereken üniversitemizin hangi harf notunu sınır kabul ettiğidir. Örneğin Gazi Üniversitesi’nde FF, FD ve DD olan dersler kalıyor. DC olan harf notu ise dönem ortalamanız 2.00’ın üzerindeyse geçiyor altındaysa kalıyor. ODTÜ’de de benzer durum var. FF ve FD harf notu olan dersler kalıyor. DC ve DD notlarıysa şartlı geçmektedir. Esasen çok fazla hesaplama yaparak kafanız karışmasın. Sistemin mantığı çok basit dilerseniz üniversite not hesaplama sisteminden ortalamanızı kafanız karışmadan hesaplayabilirsiniz. Üstelik tüm üniversitelerin not ortalaması bulunmakta.

  Diğer not sistemiyse şu şekilde; A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D, F1, F2, F3 şeklinde gitmektedir. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi bu not sistemini kullanmaktadır.

  Not sistemine göre ortalamanız şu şekilde hesaplanmakta;

  A1   4.00
  A2   3,75
  A3   3,50
  B1   3,25
  B2   3,00
  B3   2,75
  C1   2,50
  C2   2,25
  C3   2,00
  D    1,75
  F1   0,00
  F2   0,00
  F3   0,00
  F1, F2, F3 notlarını alan öğrenci o dersten kalmış sayılmaktadır. Yine bir örnek ile ortalamamızı hesaplayalım. Bu sefer 4 dersimiz olsun.

  3 kredilik ceza hukuku dersiniz B1
  2 kredilik genel muhasebe dersiniz C3
  4 kredilik insan kaynakları yönetimi dersiniz D
  2 kredilik medeni hukuk dersiniz F1 olsun.

  Dersleri yine katsayılarıyla çarpıyoruz;

  3 kredilik ceza hukuku dersiniz B1 (3×3,25=9,75)
  2 kredilik genel muhasebe dersiniz C3 (2×2=4)
  4 kredilik insan kaynakları yönetimi dersiniz D (4×1,75=7)
  2 kredilik medeni hukuk dersiniz F1 olsun. (2×0=0)

  Toplam 20,75’i de kredi sayısı olan 11’e bölüyoruz ve ortalamamız 1,8 oluyor. F1,F2 ve F3 derslerini alan öğrenci o dersten kalırken diğer harf notlarıyla dersten geçmeniz mümkün.

  Yazı kaynağı : www.unibilgi.net

  Arkadaşlar ilk sene karnesine göre 2 kredilik - TeknoSeyir

  Arkadaşlar ilk sene karnesine göre 2 kredilik - TeknoSeyir

  Şu an 0.15 etkileyen 4. sınıfta toplam kredin artacağı ve paydanın büyüyeceği için tekrar hesaplayınca mesela 0.06 falan etkileyecek.

  Bu hesapları son sınıfa bırakınca iş işten geçiyor. Mümkün olduğunca tüm derslerden en iyi notu almaya odaklanmalı.

  Bu arada gano çok mu önemli? Kimse bilmiyor.

  Yazı kaynağı : teknoseyir.com

  Ders ge�me ile ilgili bilgiler, GNO hesaplama ve sorular�n�z - 4. sayfa - Memurlar.Net - Forum

  A�f Kredili Sistem Not Hesaplama
  2012-2013 e�itim y�l�nda t�m b�l�mler kredili sisteme ge�mi� olacaklar ve art�k bu sistemde e�itim g�recekler. Ama �o�unlu�umuz kredili sistemi ne oldu�unu ve notlar�m�z�n nas�l hesaplanaca��n� bilmiyoruz. Bu konumuzda kredili sistemde notlar�n nas�l hesapland���n� �rneklerle ve ayr�nt�lar� ile anlatmaya �al��aca��m.
  Kredileri ayn� olmayan 2 dersi �rnek se�erek anlatal�m. A�a��daki y�netemi t�m derslerinize uygulayarak not ortalamalar�n�z� siz kendinize uyarlayabilirsiniz.
  Kredili Sistem �rnek Not Ortalamas�;
  A�a��daki Derslerin Kredileri Uydurmad�r, �rnek Olmas� Amac�yla Yaz�lm��t�r.
  �ngilizce I ( 3 Kredi )
  T�rk Dili I ( 5 kredi )
  Ders Ge�me Notunuz = ara s�nav notunun %30′u ile Final’in %70′i al�narak toplanarak bulunur. A�a��ya harf notu tablosunuda ekleyelim.
  Not Aral��� – Harf Notu – Katsay�


  84 – 100__AA__4,00
  77 – 83___AB__3,70
  71 – 76___BA__3,30
  66 – 70___BB__3,00
  61 – 65___BC__2,70
  56 – 60___CB__2,30
  50 – 55___CC__2,00
  46 – 49___CD__1,70
  40 – 45___DC__1,30
  33 – 39___DD__1,00
  0 – 32___FF__0,00
  A�f Kredili Sistem Not Hesaplamas�:)
  Hesaba 3 kredilik �NG�L�ZCE I dersi ile ba�layal�m. Ara s�navda 75 ve D�nem Sonu S�nav�nda 40 alm�� olal�m.
  * Dersin ge�me notu: (75 x 0,3) + (40 x 0,7) = 50.5 ( Buradaki 0,3 % 30′u, 0,7 ise %70′i ifade etmektedir. )
  * Dersimizin ge�me notu 50.5′tir ve bunun harf notu kar��l��� CD'ye denk gelir.
  * CD harf notunun katsay�s� 1,70‘tir. CD'nin katsay�s� 1.70'dir.
  * Dersimiz kredisi harf notu katsay� ile �arp�l�r. ( 3 kredi ) 3 x 1.70 = 5.1
  * B�ylelikle 3 kredilik �ngizlizce I dersinin Not Ortalaman�za etkisi 5.1 olarak hesaplan�r.
  �imdi de 5 kredilik T�RK D�L� I dersinin ortalamaya katk�s�n� hesaplayal�m. Aras�nav notu 54, D�nem Sonu notumuz 82 olsun.
  * Dersin ortalamas�: (54 x 0,3) + (82 x 0,7) = 73.6 ( Buradaki 0,3 % 30′u, 0,7 ise %70′i hesaplamaktad�r. )
  * Dersimizin ge�me notu 73.6′d�r ve bunun harf notu kar��l��� AB'ye denk gelir. AB'nin katsay�s� 3.70'dir.
  * Dersimiz kredisi harf notu katsay� ile �arp�l�r. ( 5 kredi ) 5 x 3.70 = 18.5
  * B�ylelikle 5 kredilik T�rk Dili I dersinin Not Ortalaman�za etkisi 18.5 olarak hesaplan�r. G�rd���n�z gibi kredisi y�ksek olan dersin notlar� y�ksek olursa Genel Not Ortalamas�na Katk�sada o derece y�ksek olmaktad�r.
  Not Ortalamas�: Bu d�nemde sadece 2 ders ald���n�z� d���nerek (�NG�L�ZCE I ve T�RK D�L� I ) hesap yapm��t�k. Bu derslerin kredilerinin toplam� 3+5 = 8 ‘dir. Katsay�lar� ile �arp�m sonucunda ��kan toplam de�eri ise 5.1 + 18.5 = 23.6 olarak bulunur.
  Buldu�umuz 23.6'y� ald���m�z derslerin kredi toplam�na b�ld���m�zde ki oda; 23.6/8= 2.95 yapmaktad�r.
  2.95 bizim d�nem sonu not ortalamam�zd�r.
  Genel Not Ortalamas� : Genel not ortalamas� ise iki d�nemdede ald���m�z dersleri yukar�da anlatt���m�z �ekilde hesaplayarak bulabiliriz.
  G�z d�nemi sonunda d�nem sonu toplam de�erimiz 23.6, bahar d�nemi sonunda ise 25 olsun. G�z d�nemi kredi toplam�m�z 8, bahar d�neminde ise 12 olsun.
  23.6 + 25 = 48.6, 8 + 12= 20 48.6/20= 2.43 Buda bizim Genel Not Ortalamam�z� olu�turmaktad�r. 2.0'�n �zerinde oldu�u i�in o y�l ba�ar�l� olmu� ve FF almad���m�z t�m derslerimizden ge�mi� bulunuyoruz.
  B�ylelikle A�f Kredili Sistem Not Hesaplama ve Not Ortalamas� Hesaplama Sisteminide ��renmi� Bulunuyoruz.

  A�f Kredili Sistem Not Hesaplama,A�f Kredili Sistem Not Hesaplama program� , A�f Kredili Sistem Not Hesaplama excel, A�f Kredili Sistem Not Hesaplama Tablosu

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap