Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2013 sözleşmelilerin kadroya alınması resmi gazete

  1 ziyaretçi

  2013 sözleşmelilerin kadroya alınması resmi gazete Ne90'dan bulabilirsiniz

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL HANGİ ŞARTLARDA KADROYA GEÇECEK?

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL HANGİ ŞARTLARDA KADROYA GEÇECEK?

  Sözleşmeli personeli kadroya geçirilmesini içeren 6495 sayılı Kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Buna göre, 25 Haziran 2013 tarihi itibarı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel ile 25/6/2013 tarihinden önce sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 02 Ağustos 2013 tarihinde yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel kadroya geçirildi.

  Ancak kadroya geçirilme işleminin yapılabilmesi için kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personelin belirlenen sürelerde kurumlarına dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

  30 gün içinde kurumlarına başvurması gerekenler:

  60 gün içinde kurumlarına başvurması gerekenler:

  uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelden Devlet memuru olmak için gerekli genel şartları taşıyanlar.

   90 gün içinde kurumlarına başvurması gerekenler:

  Ayrıca;

  Askerlik, doğum, ücretsiz izin nedenleriyle 25 Haziran 2013 tarihinde görevlerinde bulunmayanlar da kadroya geçebilecek.

  2011 yılında kadroya geçirilmediği için mahkemelere başvurmuş olup haklarında olumlu karar çıkan ancak yargı süreci devam eden personel de 30 gün içinde kurumlarına başvurmaları halinde kadroya geçebilecek.

  Sözleşmelilikte geçen süreler kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilecek.

  Sözleşmeli personel iken kadroya geçenler, 5 yıl süreyle başka kurumlara nakil yaptıramayacaklar.

  Yazı kaynağı : www.kamusen.org.tr

  MEMUR-SEN ISRARLA TALEP ETTİ; SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANDI

  MEMUR-SEN ISRARLA TALEP ETTİ; SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANDI

  Memur-Sen`in ısrarla gündeme taşıdığı, sözleşmeli personele kadro talebi sonuçlandı. Resmi Gazete`nin bugünkü mükerrer sayısında, yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname`ye göre 4-B`li kamu çalışanları ile, 4924 sayılı kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalışanlar, kadrolu olarak atanacaklar. 30 gün içinde müracaat etmeleri istenen sözleşmeliler, müracaat süresini takip eden 60 gün içinde kadrolu olarak atanacak. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine yönelik kararı değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ``Her platformda kamudaki farklı istihdam türlerine karşı olduğumuzu söyledik. Toplu görüşme masalarının en önemli gündemlerinden biri haline getirdik ve bu ayrımcılığa son verilmesini istedik. Başbakanımız, en son 4. Olağan Genel Kurulmuz`da yaptığımız çağrımıza olumlu cevap verdi. Bugün de sözleşmelilere kadro yolunu açacak sözkonusu Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Bu, Memur-Sen`in başarısıdır`` şeklinde konuştu. Kanun Hükmünde Kararname`ye göre, aile yardımından faydalanan tüm sözleşmelilerle, sözleşmeli aile hekimleri bu haktan faydalanacaklar. Geçen hizmet süreleri ise, emeklilik tazminatına eklenecek. 4-A`lı statüye geçtikleri takdirde kamuda karşılığı bulunmayan sözleşmeliler için aynı kadronun tahsisi yapılacak. Kamudaki farklı istihdam türlerinin sona ermesi için konuyu sürekli gündemde tutan Memur-Sen`in çabaları sonuç verdi. Son olarak, Memur-Sen`in Genel Kurulu`nda Genel Başkan Ahmet Gündoğdu`nun sözleşmeli personele kadro talebine anında cevap veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, en kısa zamanda sorunu çözeceklerini söylemişti. Kanun Hükmünde Kararname ile çözülmesi halinde seçimlerden önce sözleşmelileri sevindirecek açıklamayı yapacaklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, yasa gerekmesi halinde ise, seçimden sonraki öncelikli çalışmalarının bu konu olacağını ifade etmişti. 
  DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI

  KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN

  MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET MEMURLARI

  KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

  Karar Sayısı : KHK/632

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu`nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  MADDE 1 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  ``GEÇİCİ MADDE 37- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

  4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

  Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

  Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

  Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

  Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.``

  MADDE 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  Yazı kaynağı : www.memursen.org.tr

  Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2013 yılındaki düzenleme nasıldı?

  Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2013 yılındaki düzenleme nasıldı?

  Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesiyle İlgili 2013 Yılındaki Düzenleme Nasıldı?

  Gündemin en önemli konularından biri sözleşmeli personele kadro verilmesi yani kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışanların memur kadrolarına geçirilmesi konusudur. Konuyla ilgili ilk somut adım ise 2022-2023 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşmeye eklenen aşağıdaki madde ile atılmıştı.

  “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.”

  Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2022 yılı başından buyana, özelliklede son birkaç aydan beri yoğun bir çalışma trafiğinin olduğu herkesin malumudur. Hatta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarına göre söz konusu çalışma bitmiş ve yakız zamanda da Cumhurbaşkanı’na arz edilecektir.

  Ekim ayında açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama dönemindeki ilk gündem maddelerinden biri, hiç şüphesiz kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Kanun olacak.

  Peki bu Kanun’un içeriğinde neler var?

  Kimleri kapsıyor?

  Yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personel de bu kapsamda mı?

  Elbette Kanun çıkmadan bu sorulara net cevaplar vermek çok zor. Fakat benzer bir çalışmanın 2013 yılında da yapıldığını düşünürsek, on yıl önceki çalışmadan yola çıkarak bugünü az çok tahmin edebiliriz. Muhtemelen kanun taslağını hazırlayanlar da on yıl önce yapılan işlemi inceleyip belli ölçüde benzer bir çalışma yapmışlardır.

  Şimdi gelin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2013 yılında yapılan düzenlemeyi birlikte inceleyelim…

  6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6495 sayılı Kanun’la birlikte de bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel memur kadrolarına atandı.

  Kimler kapsam dışıydı?

  Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar kapsam dışı tutulmuştu.

  Dolayısıyla yukarıda da bahsedildiği şekliyle;

  memur kadrolarına geçirilmedi.

  Belediyelerde çalışan sözleşmeli personel memur kadrosuna geçirildi mi?

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine istinaden belediyelerde çalışmakta olan sözleşmeli personelde 6495 sayılı Kanun kapsamında yer almıştı. Yani Belediyelerde çalışan sözleşmeli personelde 6495 sayılı Kanun ile memur kadrolarına atanmıştır.

  6495 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin belediyelerde çalışan sözleşmeli personelle ilgili kısmı şu şekildedir.

  “b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

  bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.”

  9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarih Resmi gazete ‘de yayınlandığı tarihtir. Yani 2 Ağustos 2013.

  Dikkat edilirse, 2 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan Kanun’da memuriyete geçirilecekler için çalışma şartı olarak daha eski bir tarih koyulmuştur. Bu tarih ise 25/06/2013’tür. Yani Kanun 2 Ağustosta yayınlanmasına rağmen yayınlandığı tarih itibariyle çalışanları değil, daha önceki bir tarih olan 25/06/2013 tarihi itibariyle çalışanları kapsamaktadır. 25/06/2013 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayanlar ise bu haktan yararlanamamıştır.

  5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan…”

  Diğer bir şart Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartları düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilmiş genel şartları taşıyor olmaktır.

  “A) Genel şartlar:

  1- Türk Vatandaşı olmak,

  2- Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

  3- Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

  4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  6- Askerlik durumu itibariyle;

  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  7- 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.”

  Bir başka şart ise 6495 sayılı Kanun’un 9 uncu Maddesi’nin yürürlüğe girdiği tarih, yani 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmuş olmaktır.

  Dolayısıyla belediyelerde çalışan sözleşmeli personelden;

  – 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde yer alan, yukarıda da saydığımız, genel şartları taşıyanlar,

  – 25/06/2013 tarihi itibariyle çalışıyor olanlar,

  – Belirlenen sürede yazılı dilekçe verenler,

  memur kadrosuna atanmışlardır.

  25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanmış, bu kişiler için yukarıda belirttiğimiz süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlamıştır.

  Şartları sağlayanlar ne zaman memur kadrosuna geçirildi?

  Şartları sağlayan söz konusu çalışanlar 6495 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, yani 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren, 90 gün içerisinde memur kadrolarına atanmışlardır. Zira Kanunda “…bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.” İfadesi yer almaktadır.

  Geçişler hangi memur kadrosuna oldu?

  “sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına…

  doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.”

  İfadesinden de anlaşılacağı üzere, sözleşmeli personelin çalıştığı pozisyonlara karşılık gelen memur kadrolarına geçiş işlemi yapılmıştır. Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak çalışanlar mühendis kadrosuna, avukat kadrosuna karşılık çalıştırılanlar avukat kadrosuna gibi…

  Sözleşmeli olarak geçen süreler memuriyetten sayılıyor mu?

  6495 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmiştir.

  İlk maaş ne zaman?

  Bu şekilde memur kadrolarına geçirilenler atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanmışlardır.

  Örnek vermek gerekirse; 1 Ekimde kadroya geçirilenler 15 Ekimde, 20 Ekimde kadroya geçirilenler 15 Kasımda ilk memur maaşlarını almışlardır.  Bu kişilerin sözleşmeli personel olarak aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmamıştır. (Bilindiği üzere sözleşmeli personelde tıpkı memur gibi maaşını peşin almaktadır. Yani 20 Ekimde memur kadrosuna geçirilen bir sözleşmeli personel, memur olarak ilk maaşı 15 Kasımda alacaktır. Bu kişinin 15 Ekimde zaten sözleşmeli personel olarak maaş aldığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla kişi 20 Ekimde memur olsa bile 15 Ekimde sözleşmeli personel olarak aldığı maaşı iade etmeyecek, fakat kendisine kıst memur maaşı da yapılmayacaktır.)

  5 yıl nakil yasağı

  Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışırken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atananlara beş yıl süreyle nakil yasağı getirilmiştir. Dolayısıyla memur kadrosuna atananlar beş yıl boyunca aynı kurumda hizmet etmeye devam etmek zorundadır. Yerel yönetimlerde sözleşmeli personel olarak çalışırken memur kadrolarına atananlara yönelik ise toplu sözleşmeyle birlikte istisna getirilmiştir.

  Şöyle ki;

  6495 sayılı Kanun’da 5 yıl nakil yasağı varken 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Sözleşme bölümünün 6’ncı maddesiyle mahalli idareler arasındaki nakillerde bu sürenin 2 yıl olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

  2018-2019 yıllarını kapsayan 4’üncü Dönem Toplu Sözleşmede ise bu sürenin mahalli idareler arası nakillerde uygulanmaması yönünde karar alınmıştır.

  Memur kadrosuna atananlara iş sonu tazminatı ödendi mi?

  Hayır, sözleşmeli personel olarak çalışırken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmemiştir. Fakat, bu kapsamdakilerin iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

  Aday memur uygulaması yapıldı?

  Sözleşmeli personel olarak çalışmaktayken 6495 sayılı Kanun ile birlikte memur kadrolarına atananlar için adaylık statüsü söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla bu kapsamdakiler direkt asil memur olarak göreve başlamış, asaletin onaylanması gibi bir süreç işlememiş ve intibak işlemleri de beklemeksizin yapılmıştır.

  Yıllık İzin Bakımından

  6495 sayılı Kanun ile memur kadrolarına atananlarda olduğu gibi şimdi de sözleşmeli personel iken memur kadrolarına atanacakların yıllık izin sürelerinin hesabında, 154 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ifade edildiği üzere, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

  İsa ARAS

  Yazarın tüm yazıları için tıklayın…

  ⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

  Yazı kaynağı : iscimemur.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap