Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2023 yılı ocak ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge

  1 ziyaretçi

  2023 yılı ocak ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge Ne90'dan bulabilirsiniz

  TÜRMOB | 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (Genelge Sıra No: 1)

  TÜRMOB | 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (Genelge Sıra No: 1)

  Yazı kaynağı : turmob.org.tr

  Uşak Üniversitesi

  2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi https://www.hmb.gov.tr/duyuru/2023-yili-ocak-ayina-ait-mali-ve-sosyal-haklara-iliskin-genelge adresinde yayımlanmış ve duyuru ekinde sunulmuştur.

  2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi

  Yazı kaynağı : www.usak.edu.tr

  Maliye Bakanl���, Maa� Katsay�lar�na �li�kin Genelge'yi Yay�mlad� - Memurlar.Net

  Maliye Bakanl���, Maa� Katsay�lar�na �li�kin Genelge'yi Yay�mlad� - Memurlar.Net

  2023 YILI OCAK AYINA A�T MAL� VE SOSYAL HAKLARA �L��K�N GENELGE

  Kamu G�revlilerinin Geneline ve Hizmet Kollar�na Y�nelik Mali ve Sosyal Haklara �li�kin 2022 ve 2023 Y�llar�n� Kapsayan 6. D�nem Toplu S�zle�menin �kinci K�s�m Birinci B�l�m�n�n 5 inci maddesinin Bakanl���m�za vermi� oldu�u yetkiye dayan�larak 1/1/2023-30/6/2023 d�neminde ge�erli olmak �zere uygulanacak katsay�lar, s�zle�me �creti art�� oranlar� ve �cret tavanlar� ile ortalama �cret toplam� �st s�n�r�n�n belirlendi�i "2023 Y�l� Ocak Ay�na Ait Mali ve Sosyal Haklara �li�kin Genelge" ekte yer almaktad�r.

  Di�er taraftan, Say�n Cumhurba�kan�m�z taraf�ndan 1/1/2023-30/6/2023 d�nemi maa� art��lar�n�n y�zde 30 olarak uygulanaca�� a��klanm��t�r. S�z konusu art��a ili�kin Kanun Teklifinin g�r��melerine T�rkiye B�y�k Millet Meclisinde ba�lanacak olup, Teklifin T�rkiye B�y�k Millet Meclisince kabul edilmesi halinde, Resmi Gazetede yay�mlanmas�n� m�teakip 1/1/2023-30/6/2023 d�neminde ge�erli olmak �zere uygulanacak katsay�lar, s�zle�me �creti art�� oranlar� ve �cret tavanlar� ile ortalama �cret toplam� �st s�n�r� s�z konusu art�� esas al�narak Bakanl���m�zca yeniden belirlenerek duyurulacakt�r.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  HATAY SMMMO | 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (Genelge Sıra No: 1)

  HATAY SMMMO | 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (Genelge Sıra No: 1)

  Yazı kaynağı : www.hataysmmmo.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap