Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  1 ziyaretçi

  27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Ne90'dan bulabilirsiniz

  EYT SON DAKİKA 3 MART: EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, yürürlüğe girdi mi? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi başvuru şartları...

  T�RK S�LAHLI KUVVETLER� D�S�PL�N KANUNU �LE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN H�KM�NDE KARARNAMEDE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN

  MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanununun 40��nc� maddesinin (�) f�kras�n�n ikinci paragraf�n�n ba��na  a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  ���� �Yukar�daki (�) f�kras�n�n (I) i�aretli bendinin (15) numaral� alt bendinde g�sterilenlerin ya� hadleri ilgisine g�re 27/7/1967 tarihli ve 926 say�l� T�rk Sil�hl� Kuvvetleri Personel Kanunu, 9/7/1982 tarihli ve 2692 say�l� Sahil G�venlik Komutanl��� Kanunu veya 10/3/1983 tarihli ve 2803 say�l� Jandarma Te�kilat, G�rev ve Yetkileri Kanununda belirtilen esaslara g�re 60 ya��n� ge�memek kayd�yla uzat�labilir.�

  MADDE 2- 10/2/1954 tarihli ve 6245 say�l� Harc�rah Kanununun 42 nci maddesinin ���nc� f�kras�nda yer alan �illerde ter�rle m�cadele kapsam�nda operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak ge�ici g�revlendirilen� ibaresi �iller ile 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) f�kras� uyar�nca tespit edilen birinci derece kritik iller ve il�elerde ter�rle m�cadele kapsam�nda operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak ge�ici g�revlendirilen Milli Savunma Bakanl��� (Genelkurmay Ba�kanl��� ve Kuvvet Komutanl�klar� d�hil),� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 3- 27/7/1967 tarihli ve 926 say�l� T�rk Sil�hl� Kuvvetleri Personel Kanununun 36 nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendinde yer alan �Harp Akademileri tahsili, G�lhane Askeri T�p Akademisinde t�pta uzmanl�k ��renimi,� ibaresi �Milli Savunma �niversitesi Harp Enstit�leri E�itimi, Milli Savunma ve G�venlik Enstit�s� ile Milli Savunma Bakanl��� veya ��i�leri Bakanl��� nam ve hesab�na t�pta uzmanl�k e�itimi,� �eklinde, (d) bendinin birinci paragraf� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, bendin ikinci paragraf� y�r�rl�kten kald�r�lm�� ve ���nc� paragraf�nda yer alan �T�rk Sil�hl� Kuvvetleri Lisans�st� ��renim Y�netmeli�inde� ibaresi �ilgili y�netmeliklerde� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  �Milli Savunma �niversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Enstit�lerinde kararg�h subayl��� e�itimini tamamlayanlara bir y�l, bunlardan komuta ve kurmay e�itimini tamamlayanlara ayr�ca bir y�l, bunlardan Milli Savunma �niversitesi M��terek Harp Enstit�s�nde verilen m��terek komuta ve kurmay e�itimini tamamlayanlara ilave bir y�l;�

  MADDE 4- 926 say�l� Kanunun 68 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinde yer alan �8 inci hizmet y�l�n� bitirmemi� olmak;� ibaresinden sonra gelmek �zere �yedek astsubaylar i�in e�itim durumuna g�re bu bentte belirtilen ya� ko�ulunu ta��mak;� ibaresi eklenmi� ve ���nc� f�kras�nda yer alan �meslek y�ksekokullar�n� bitirenlerden� ibaresi �meslek y�ksekokullar�n� bitirenler ile yedek astsubayl�k hizmetlerini yapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 5- 926 say�l� Kanunun 109 uncu maddesinin d�rd�nc� f�kras�n�n d�rd�nc� c�mlesinde yer alan �, ya� hadleri de d�hil� ibaresi �ve� �eklinde de�i�tirilmi�, f�kraya a�a��daki c�mle ve buna ba�l� tablo eklenmi�tir.

  �Ancak bu personel hakk�nda a�a��da belirtilen ya� hadleri uygulan�r.

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������

  ��������� MADDE 6- 926 say�l� Kanunun ek 17 nci maddesinin (�) f�kras�na d�rd�nc� paragraf�ndan �nce gelmek �zere a�a��daki paragraf eklenmi�tir.

  �T�rk Silahl� Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanl���, Sahil G�venlik Komutanl��� ve Jandarma ve Sahil G�venlik Akademisi kadrolar�nda bulunan tabip ve di� tabipleri ile s�n�rl� olmak �zere bu personel i�in r�tbe ve dereceleri itibar�yla belirlenmi� olan sa�l�k hizmetleri tazminat� oranlar� 200 puan art�r�lmak suretiyle uygulan�r. Bunlardan 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) f�kras� uyar�nca belirlenen birinci derece kritik iller kapsam�ndaki yerler ile g�rev yerinin �zellikleri ve hizmet �artlar� dikkate al�narak Milli Savunma Bakanl��� veya ��i�leri Bakanl��� ve Hazine ve Maliye Bakanl��� taraf�ndan belirlenen di�er yerlerde ve y�zer birliklerde fiilen g�rev yapan tabip ve di� tabiplerine orgeneral ayl���n�n (ek g�sterge d�hil) br�t tutar�n�n %200��n� ge�memek �zere ayn� usul ve esaslar �er�evesinde ayr�ca ilave sa�l�k hizmetleri tazminat� �denir. 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) f�kras� uyar�nca belirlenen birinci derece kritik illerde ter�rle m�cadele harek�t�na i�tirak eden birliklerde fiilen g�rev yapan sa�l�k astsubaylar�na orgeneral ayl���n�n (ek g�sterge d�hil) br�t tutar�n�n %50�si sa�l�k hizmetleri tazminat� olarak �denir.�

  MADDE 7- 926 say�l� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 37- Emsalleri aras�nda temay�z etmi�, hizmetine ihtiya� duyuldu�u tespit edilen ve sicil notu ortalamas�, sicil tam notunun %90��n�n (d�hil) �zerinde olan istekli astsubay k�demli ba��avu�lar�n ya� haddi; ilgili kuvvet komutanl���n�n teklifi �zerine veya resen Mill� Savunma Bakan� taraf�ndan, ilk olarak iki y�l ve m�teakip y�llarda da ayn� esaslarla 60 ya��na kadar uzat�labilir.�

  MADDE 8- 926 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 46- Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce;

  a) Komutanl�k ve kararg�h subayl��� ��renimini bitiren ve bir y�l k�dem alan subaylara kararg�h subayl��� e�itimi nedeniyle; kapat�lan Silahl� Kuvvetler Y�ksek Sevk ve �dare Akademisinden mezun olan ve bir y�l k�dem alan subaylara ise m��terek komuta ve kurmay e�itimi nedeniyle ayr�ca k�dem verilmez.

  b) Kapat�lan Kuvvet Harp Akademileri ��renimini tamamlay�p kurmayl��� onaylanan subaylardan Milli Savunma �niversitesi M��terek Harp Enstit�s�nde verilen m��terek komuta ve kurmay e�itimini tamamlayanlara yaln�zca ilave bir y�l k�dem verilir.�

  MADDE 9- 926 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 47- Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte,

  a) 3713 say�l� Kanun kapsam�nda icra edilen g�revlerde yaralanarak Sosyal G�venlik Kurumu taraf�ndan vazife malul� kabul edilen ve ilgili mevzuata g�re g�reve devam etmesi uygun g�r�len astsubaylardan, m�racaat edilen y�l�n ocak ay�n�n ilk g�n� itibar�yla k�rk ya��n� bitirmemi� olanlara, hizmet y�l� hari� 109 uncu maddedeki di�er �artlar� ta��malar� kayd�yla, yap�lacak ilk astsubayl�ktan subayl��a ge�i� s�nav�na,

  b) Yedinci hizmet y�l�n� tamamlam�� ve on d�rd�nc� hizmet y�l�n� bitirmemi� olan bu Kanun kapsam�nda istihdam edilen astsubaylardan m�racaat edilen y�l�n ocak ay�n�n ilk g�n� itibar�yla 40 ya��n� bitirmemi� olanlara, 109 uncu maddedeki di�er �artlar� ta��malar� kayd�yla, yap�lacak ilk iki astsubayl�ktan subayl��a ge�i� s�nav�na,

  c) Sekizinci hizmet y�l�n� tamamlam�� ve onuncu hizmet y�l�n� bitirmemi� olan uzman erba�lara, 3269 say�l� Kanunun 15 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendindeki di�er �artlar� ta��malar� kayd�yla, yap�lacak ilk iki astsubayl��a ge�i� s�nav�na,

  �) On ikinci hizmet y�l�n� tamamlam�� olan s�zle�meli subay ve astsubaylara, 13/6/2001 tarihli ve 4678 say�l� T�rk Silahl� Kuvvetlerinde �stihdam Edilecek S�zle�meli Subay ve Astsubaylar Hakk�nda Kanunun 7 nci ve 11 inci maddelerindeki di�er �artlar� ta��malar� kayd�yla, yap�lacak ilk iki muvazzaf subay veya astsubayl��a ge�i� s�nav�na,

  m�racaat hakk� verilir.

  Birinci f�kran�n (a) ve (b) bentleri kapsam�nda ve bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce astsubayl�ktan subay olanlara 109 uncu maddedeki ya� hadleri uygulan�r.�

  MADDE 10- 31/7/1970 tarihli ve 1325 say�l� Askeri Okullar, Askeri ��renciler, Askeri Fabrikalar ve Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Askeri ��rencilerin har�l�klar� a�a��da g�sterilmi�tir.

  a) Harp okullar�nda, �niversite ve y�ksekokullarda ��renim g�ren askeri ��rencilere (10.200) g�sterge rakam�n�n memur ayl�k katsay�s�yla �arp�m� sonucu bulunacak tutar�n;

  Haz�rl�k s�n�f�nda� %45�i,

  Birinci s�n�fta������� %47�si,

  �kinci s�n�fta��������� %49�u,

  ���nc� s�n�fta����� %51�i,

  D�rd�nc� s�n�fta�� %53��,

  Be�inci s�n�fta������ %55�i,

  Alt�nc� s�n�fta������� %57�si,

  Yedinci s�n�fta����� %59�u,

  b) Astsubay meslek y�ksekokulu ��rencilerine, (5.475) g�sterge rakam�n�n memur ayl�k katsay�s�yla �arp�m� sonucu bulunacak tutar�n;

  Haz�rl�k s�n�f�nda� %75�i,

  Birinci s�n�fta������� %80�i,

  �kinci s�n�fta��������� %82�si.�

  MADDE 11- 9/7/1982 tarihli ve 2692 say�l� Sahil G�venlik Komutanl��� Kanununa a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 14- Emsalleri aras�nda temay�z etmi�, hizmetine ihtiya� duyuldu�u tespit edilen ve sicil notu ortalamas�, sicil tam notunun %90��n�n (d�hil) �zerinde olan istekli astsubay k�demli ba��avu�lar�n ya� haddi, Sahil G�venlik Komutanl���n�n teklifi �zerine veya resen ��i�leri Bakan� taraf�ndan 60 ya��na kadar uzat�labilir.�

  MADDE 12- 10/3/1983 tarihli ve 2803 say�l� Jandarma Te�kilat, G�rev ve Yetkileri Kanununa a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 18- Emsalleri aras�nda temay�z etmi�, hizmetine ihtiya� duyuldu�u tespit edilen ve sicil notu ortalamas�, sicil tam notunun %90��n�n (d�hil) �zerinde olan istekli astsubay k�demli ba��avu�lar�n ya� haddi, Jandarma Genel Komutanl���n�n teklifi �zerine veya resen ��i�leri Bakan� taraf�ndan 60 ya��na kadar uzat�labilir.�

  MADDE 13- 7/11/1985 tarihli ve 3238 say�l� Savunma Sanayii ile �lgili Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 2- Savunma Sanayii Ba�kanl���nda, 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu ile di�er kanunlar�n s�zle�meli personel �al��t�r�lmas�na dair h�k�mlerine ba�l� olmaks�z�n s�zle�meli personel �al��t�r�labilir. Bu f�kra kapsam�ndaki personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda sigortal� say�l�r. Bu personelin, net �cretleri 1 inci dereceli savunma sanayii uzman� kadrosunda bulunanlara �denen net maa� tutar�n� a�mamak �zere belirlenecek br�t s�zle�me �cretleri ile kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak ��renim ve yabanc� dil bilgisi �art� ile di�er �artlar, bunlar�n i�e al�nmalar�, s�nav ve istisnalar�, s�zle�me s�re, usul ve esaslar�, g�rev, yetki ve y�k�ml�l�kleri, s�zle�melerinin feshi ile istihdamlar�na dair di�er usul ve esaslar Cumhurba�kan� taraf�ndan belirlenir.

  Savunma Sanayii Ba�kanl���nda Savunma Sanayii �cra Komitesi taraf�ndan veya yetki devri yap�lan komite �yesi taraf�ndan onaylanan projelerde, �cretleri do�rudan Savunma Sanayii Destekleme Fonundan kar��lanmak �zere; konsept olu�turma, AR-GE, tasar�m, prototip �retme, geli�tirme, modernizasyon, imalat, kabul ve muayene, do�rulama, test, sertifikasyon, lojistik ve benzeri modern savunma sanayii �r�n ve hizmetleri geli�tirmek amac�yla, �zel bilgi ve ihtisas sahibi, kamu personeli olmayan ki�iler, �� y�l� ge�memek �art�yla istihdam edilebilir. �lgili projenin bu s�re i�erisinde sonu�lanmamas� durumunda Savunma Sanayii Ba�kanl��� taraf�ndan birer y�ll�k s�relerle istihdam uzat�labilir. Bu personelin istihdam�na dair hususlar ile bunlara verilecek her t�rl� �demeler d�hil net �cretler, 657 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin (B) bendine g�re �al��t�r�lanlar i�in uygulanmakta olan s�zle�me �creti tavan�n�n yedi kat�n� a�mamak �zere Savunma Sanayii �cra Komitesi veya yetkilendirece�i Komite �yesi taraf�ndan, ilgililerin y�r�tece�i g�revler g�z �n�ne al�narak tespit edilir. Bu f�kra kapsam�ndaki personel, 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda sigortal� say�l�r. Bu f�kra kapsam�ndaki istihdam i�in di�er mevzuatta yer alan pozisyon ihdas� ve atama iznine ili�kin h�k�mler uygulanmaz. Kanunlardaki �zel h�k�mler sakl� kalmak kayd�yla, bu stat�de �al��t�r�lma, s�zle�me bitiminde kamu kurum ve kurulu�lar�nda herhangi bir pozisyon, kadro veya stat�de �al��ma a��s�ndan kazan�lm�� hak te�kil etmez.�

  MADDE 14- 3238 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 11- Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte Savunma Sanayii Ba�kanl���nda s�zle�meli personel olarak �al��anlar�n istihdamlar�na, mali ve sosyal haklar kapsam�nda yap�lmakta olan her t�rl� �demeler sakl� kalmak kayd�yla, ek 2 nci maddenin ilgili f�kralar� kapsam�nda devam olunur.

  Ek 2 nci madde kapsam�nda istihdam edilen personele, ayn� maddede belirtilen kararlar yay�mlan�ncaya kadar bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte Savunma Sanayii Ba�kanl���nda s�zle�meli personel olarak �al��anlara uygulanan Hizmet S�zle�mesi Esaslar� ile Savunma Sanayii �cra Komitesi Karar� ve mevzuat� ilgisine g�re uygulan�r. Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce ilana ��k�lm�� s�navlar, bir defaya mahsus olmak �zere, pozisyon ihdas� ve atama izni aranmaks�z�n bu f�kra h�k�mlerine g�re tekemm�l ettirilir.�

  MADDE 15- 10/3/2011 tarihli ve 6191 say�l� S�zle�meli Erba� ve Er Kanununun 8 inci maddesinin sekizinci f�kras�na a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Ancak s�zle�meli erba� ve erlere birli�in g�nl�k faaliyet program� ile g�revlerini ve emniyetini aksatmayacak �ekilde hafta i�i mesai sonras� ve hafta sonu g�rev yerlerinden ayr�lmalar� i�in izin verilir.�

  MADDE 16- 31/1/2013 tarihli ve 6413 say�l� T�rk Silahl� Kuvvetleri Disiplin Kanununun 7 nci maddesinin ���nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 17- 6413 say�l� Kanunun 13 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n ���nc� c�mlesinde yer alan �Genelkurmay Ba�kanl���nda te�kil edilecek� ibaresi �Milli Savunma Bakanl���� �eklinde de�i�tirilmi�, c�mlede yer alan �verilir ve� ibaresinden sonra gelmek �zere �bu kararlar Cumhurba�kan�n�n onay� ile� ibaresi eklenmi�, ���nc� f�kras�nda yer alan �Genelkurmay Ba�kan� veya� ibaresi madde metninden ��kar�lm��, d�rd�nc� f�kras�n�n birinci, ikinci ve ���nc� c�mleleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  ������ �Kuvvet komutanl�klar�nda te�kil edilecek y�ksek disiplin kurullar�; kurmay ba�kan�n�n ba�kanl���nda personel, istihbarat, harek�t, lojistik ve savunma planlama ve proje y�netim ba�kanlar�, tayin dairesi ba�kan�, hukuk hizmetleri ba�kan� ile y�ksek disiplin kurulu i�lemlerinin y�r�t�lmesinden sorumlu �ube m�d�r�nden olu�ur. Milli Savunma Bakanl��� merkez ve ta�ra te�kilat�nda g�revli personel hakk�nda karar vermek �zere te�kil edilecek Milli Savunma Bakanl��� Y�ksek Disiplin Kurulu; Bakan Yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda, Personel Genel M�d�r�, Hukuk Hizmetleri Genel M�d�r�, Personel Genel M�d�r Yard�mc�s� ve Hukuk Hizmetleri Genel M�d�r Yard�mc�s�ndan olu�ur. General ve amiraller hakk�nda karar vermek �zere Milli Savunma Bakanl���nda te�kil edilecek Y�ksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakan�n�n ba�kanl���nda, Genelkurmay Ba�kan�, ilgili Kuvvet Komutan�, Bakan Yard�mc�s�, Genelkurmay Personel Ba�kan�, Hukuk Hizmetleri Genel M�d�r� ile Personel Genel M�d�r�nden olu�ur.�

  �(9) T�rk Silahl� Kuvvetlerinden �e�itli nedenlerle ili�i�i kesilmi� olanlar hakk�nda, ili�ikleri kesilmeden �nce Silahl� Kuvvetlerden ay�rma cezas� verilmesini gerektiren bir disiplinsizli�i i�lemeleri nedeniyle 39 uncu maddedeki zamana��m� s�resi dolmadan �nce, Silahl� Kuvvetlerden ay�rma cezas� verilir.�

  MADDE 18- 6413 say�l� Kanunun 25 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �disiplin amirleri taraf�ndan� ibaresi madde metninden ��kar�lm�� ve ikinci f�kras�nda yer alan �disiplin kurullar�� ibaresinden �nce gelmek �zere �disiplin amirleri veya� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 19- 6413 say�l� Kanunun 26 nc� maddesinin ba�l��� �Verilen disiplin cezalar�n�n yerine getirilme �ekilleri� �eklinde, d�rd�nc� f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �yedi� ibaresi �on be�� �eklinde, �on be�� ibaresi �otuz� �eklinde ve �s�re d�hil� ibaresi �s�re d�hil veya disiplin amirleri taraf�ndan ekli (1) say�l� �izelgeye g�re� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 20- 6413 say�l� Kanunun 31 inci maddesinin ba�l��� �Disiplin cezalar�n�n idari etkileri� �eklinde, birinci f�kras�n�n birinci c�mlesinde yer alan �Disiplin kurullar�� ibaresi �Disiplin amirleri veya disiplin kurullar�� �eklinde de�i�tirilmi� ve f�kraya birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Ancak, seferberlik ve sava� zaman� hari�, disiplin amirleri taraf�ndan erba� ve erlere verilen hizmetten men cezalar� nedeniyle askerlik hizmet s�resine eklenecek toplam s�re otuz g�n� ge�emez.�

  MADDE 21- 6413 say�l� Kanunun 34 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �Genelkurmay Ba�kanl���� ibaresi �Milli Savunma Bakanl���� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 22- 6413 say�l� Kanunun 42 nci maddesinin ikinci f�kras�na birinci c�mlesinden �nce gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�, mevcut birinci c�mlesinde yer alan �ile Genelkurmay Ba�kanl���� ibaresi madde metninden ��kar�lm�� ve d�rd�nc� f�kras�nda yer alan ��st komutanl�k disiplin kurulu� ibaresi �Milli Savunma Bakanl��� veya �st komutanl�k disiplin kurullar�� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  ���� �Genelkurmay Ba�kanl��� ile Kuvvet Komutanl�klar� te�kilat�nda kurulan disiplin kurullar�n�n kararlar�na kar�� yap�lan itiraz�, Milli Savunma Bakanl��� te�kilat�nda kurulan disiplin kurulu inceler.�

  MADDE 23- 6413 say�l� Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �on� ibaresi �yirmi� �eklinde ve �yirmi� ibaresi �k�rk� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 24- 6413 say�l� Kanuna ekli (1) say�l� Disiplin Amirlerinin Ceza Yetkilerini G�steren �izelgeye a�a��daki s�tun eklenmi�tir.

  ����� ����������������������� ����������������������� �

  MADDE 25- 27/6/1989 tarihli ve 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde yer alan �yararlanamayanlara� ibaresi �yararlanamayanlar ile 6191 say�l� Kanuna tabi personele� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 26- 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 26 nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n son c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 27- Bu Kanunun;

  a) 9 uncu maddesi ile 926 say�l� Kanuna eklenen ge�ici 47 nci maddenin birinci f�kras�n�n (�) bendi 1/9/2020 tarihinde,

  b) Di�er h�k�mleri yay�m� tarihinde,

  y�r�rl��e girer.

  MADDE 28- Bu Kanun h�k�mlerini Cumhurba�kan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www5.tbmm.gov.tr

  G�mr�k: 7333 Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun

  BAZI KANUN VE KANUN H�KM�NDE KARARNAMELERDE

  DE����KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN

  MADDE 1 � 18/3/1924 tarihli ve 442 say�l� K�y Kanununun 74 �nc� maddesinin alt�nc� f�kras�na ikinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Bu �cret ile 27/6/1989 tarihli ve 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) f�kras� kapsam�nda �denen ek tazminat toplam�n�n, i�inde bulunulan y�l�n Ocak ay�na ili�kin net asgari �cret tutar�n�n (sadece kendisi i�in asgari ge�im indirimi uygulanan) alt�nda kalmas� halinde aradaki fark, �cret i�in �ng�r�len usul ve esaslar �er�evesinde tazminat olarak ayr�ca �denir.�

  MADDE 2 � 11/4/1928 tarihli ve 1219 say�l� Tababet ve �uabat� San�atlar�n�n Tarz� �cras�na Dair Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 14 � 31/12/2011 il� 23/11/2015 tarihleri aras�nda di� protez laboratuvarlar�nda di� protez teknisyenleri ve di� protez teknikerlerine ait i� ve i�lemlerde yard�mc� olmak �zere, Sa�l�k Bakanl��� ve Milli E�itim Bakanl��� aras�nda d�zenlenmi� olan protokol kapsam�nda e�itim alm�� olanlar, di� protez laboratuvar sahibi ve mesul m�d�r� olmamak �zere, yard�mc� personel olarak �al��abilir. Bu maddenin uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar Sa�l�k Bakanl���nca belirlenir.�

  MADDE 3 � 20/2/1930 tarihli ve 1567 say�l� T�rk Paras�n�n K�ymetini Koruma Hakk�nda Kanunun m�lga 4 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde yeniden d�zenlenmi�tir.

  �MADDE 4 � Hazine ve Maliye Bakanl���; bu Kanuna dayan�larak ��kar�lan karar, y�netmelik, tebli� ve di�er genel ve d�zenleyici i�lemler uyar�nca ba�vurusu al�nacak, d�zenlenecek veya onaylanacak her t�rl� izin veya belge ile Bakanl�k taraf�ndan geli�tirilen bilgi sistemlerinin sistem kullan�c�lar�na sunumu kapsam�nda, her bir ba�vuru, izin, belge veya sistem sunumu i�in bir mali y�l i�erisinde alt� milyon T�rk liras�n� ge�memek �zere y�netmelikte belirlenecek usul ve esaslar �er�evesinde �cret almaya yetkilidir. Bu tutar, her y�l bir �nceki y�la ili�kin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 say�l� Vergi Usul Kanununa g�re tespit ve ilan edilen yeniden de�erleme oran�nda art�r�larak uygulan�r.�

  MADDE 4 � 31/8/1956 tarihli ve 6831 say�l� Orman Kanununun 17 nci maddesinin ���nc� f�kras�n�n birinci c�mlesine �do�algaz,� ibaresinden sonra gelmek �zere �hava ayr��t�rma,� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 5 � 15/5/1959 tarihli ve 7269 say�l� Umumi Hayata M�essir Afetler Dolay�siyle Al�nacak Tedbirlerle Yap�lacak Yard�mlara Dair Kanunun ge�ici 26 nc� maddesinin birinci f�kras�na �Elaz�� �li Merkez, Sivrice,� ibaresinden sonra gelmek �zere �Alacakaya, Ar�cak,� ibaresi, �23/2/2020 tarihinde,� ibaresinden sonra gelmek �zere �Malatya �li Arapgir, Arguvan, Do�an�ehir, Hekimhan, Kuluncak, P�t�rge �l�eleri ve �evresinde 5/6/2020 tarihinde,� ibaresi eklenmi�, f�krada yer alan �14/6/2020 tarihinde meydana gelen ve genel hayata etkili olan deprem afetleri nedeniyle� ibaresi �14/6/2020 tarihinde, Erzincan �li Tercan �l�esi ve �evresinde 14/6/2020 ve 15/6/2020 tarihlerinde, Van �li Saray, �zalp ve G�rp�nar �l�eleri ve �evresinde 25/6/2020 tarihinde, Bitlis �li Hizan �l�esi ve �evresinde 7/8/2020 tarihinde, Erzincan �li Tercan �l�esi ve �evresinde 28/10/2020 tarihinde, �zmir �li Alia�a, Bal�ova, Bay�nd�r, Bayrakl�, Bergama, Bornova, Buca, �e�me, �i�li, Dikili, Fo�a, Gaziemir, G�zelbah�e, Karaba�lar, Karaburun, Kar��yaka, Kemalpa�a, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narl�dere, Seferihisar, Sel�uk, Tire, Torbal�, Urla �l�eleri ile Ayd�n �li Ku�adas� �l�esi ve �evresinde 30/10/2020 tarihinde, Siirt �li Kurtalan �l�esi ve �evresinde 3/12/2020 tarihinde, Van �li Tu�ba �l�esi ve �evresinde 15/12/2020 tarihinde, Elaz�� �li Baskil, Karako�an, Kovanc�lar, Maden Merkez, Palu, Sivrice �l�eleri ve �evresinde 27/12/2020 tarihinde meydana gelen deprem afetleri sebebiyle genel hayata etkili afet b�lgesi olarak kabul edilen yerlerde,� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 6 � 4/1/1961 tarihli ve 209 say�l� Sa�l�k Bakanl���na Ba�l� Sa�l�k Kurumlar� ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek D�ner Sermaye Hakk�nda Kanunun 5 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n birinci c�mlesine �T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumunun� ibaresinden sonra gelmek �zere �tabip ve eczac� unvanl� kadrolar�nda �al��anlar ile� ibaresi ve c�mleye �y�zde 500��n�,� ibaresinden sonra gelmek �zere �T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumunda g�rev yapan eczac�lara y�zde 350�sini,� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 7 � 209 say�l� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 5 � Sa�l�k Bakanl��� ve ba�l� kurulu�lar�, g�t�r� bedel �zerinden sa�l�k hizmeti sunmak �zere kamu kurum ve kurulu�lar� ile protokol yapmaya, kamu kurum ve kurulu�lar� da s�z konusu protokoller do�rultusunda g�t�r� bedel �zerinden sa�l�k hizmeti bedeli �demeye yetkilidir. Bu �ekilde hizmet verilmesine ve g�t�r� bedelin tespit edilmesine ili�kin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanl���n�n g�r��� al�narak yap�lacak protokollerde belirlenir. G�t�r� bedel �zerinden sunulan hizmetler i�in ilgili kurumlara ayr�ca fatura ve dayana�� belge g�nderilmez.�

  MADDE 8 � 24/4/1969 tarihli ve 1163 say�l� Kooperatifler Kanununun ek 4 �nc� maddesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 9 � 1163 say�l� Kanunun ge�ici 5 inci maddesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 10 � 3/5/1985 tarihli ve 3194 say�l� �mar Kanununun 18 inci maddesinin yedinci f�kras�n�n ikinci c�mlesine ��nceki de�erinden az olmamas� kayd�yla,� ibaresinden sonra gelmek �zere �daha �nceki imar uygulamalar�nda yap�lan terk veya kesintiler dikkate al�nmak suretiyle� ibaresi ve maddeye yedinci f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �24/2/1984 tarihli ve 2981 say�l� �mar ve Gecekondu Mevzuat�na Ayk�r� Yap�lara Uygulanacak Baz� ��lemler ve 6785 Say�l� �mar Kanununun Bir Maddesinin De�i�tirilmesi Hakk�nda Kanunun 10 uncu maddesi kapsam�nda yap�lan uygulamalarda; umumi hizmet alanlar� i�in yap�lan her t�rl� terk ve kesintinin, parselasyon plan�ndaki d�zenleme ortakl�k pay� kesintisinden az olmas� durumunda, �nceki terk ve kesintilerin oran�n� parselasyon plan�ndaki d�zenleme ortakl�k pay� oran�na tamamlayan fark kadar d�zenleme ortakl�k pay� kesintisi yap�labilir. Yap�lan bu kesinti tamamlay�c� mahiyette olup m�kerrer uygulama olarak de�erlendirilmez. Ancak toplam kesinti oran� her hal�karda %45�i ge�emez.�

  MADDE 11 � 12/4/1991 tarihli ve 3713 say�l� Ter�rle M�cadele Kanununun ge�ici 19 uncu maddesinin birinci f�kras�nda yer alan ��� y�l� ibaresi �d�rt y�l� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 12 � 7/12/1994 tarihli ve 4054 say�l� Rekabetin Korunmas� Hakk�nda Kanunun 25 inci maddesine a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �Kurul Ba�kan ve �yeleri, �yeliklerinin sona ermesinden itibaren iki y�l s�reyle, g�revden ayr�ld�klar� tarihten �nceki iki y�l i�inde bu Kanun kapsam�nda ger�ekle�tirilen soru�turmalar�n konusu sekt�rlerde faaliyet g�steren t�zel ki�ilerde g�rev alamaz ve bu nitelikteki ger�ek ve t�zel ki�ileri bu Kanunun uygulanmas�yla ilgili idari s�re�lerde Kurum nezdinde temsil edemez.

  G�revden ayr�ld�klar� tarihten �nceki iki y�l i�inde soru�turmada raport�r olarak g�revlendirilen meslek personeli, bu s�re i�inde 43 �nc� madde uyar�nca an�lan personelin g�zetiminden sorumlu daire ba�kan� ve ilgili daire ba�kan yard�mc�s� ile Ba�kan Yard�mc�s�, Kurumdan ayr�lmalar�ndan itibaren iki y�l s�reyle, ilgili soru�turmalar�n konusu olan sekt�rlerde faaliyet g�steren t�zel ki�ilerde g�rev alamaz ve bu nitelikteki ger�ek ve t�zel ki�ileri bu Kanunun uygulanmas�yla ilgili idari s�re�lerde Kurum nezdinde temsil edemez.

  Be�inci ve alt�nc� f�kralara ayk�r� hareket edenlere 2/10/1981 tarihli ve 2531 say�l� Kamu G�revlerinden Ayr�lanlar�n Yapamayacaklar� ��ler Hakk�nda Kanunun 4 �nc� maddesinde belirtilen ceza verilir.�

  MADDE 13 � 27/10/1999 tarihli ve 4458 say�l� G�mr�k Kanununun 211 inci maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci paragraf�na �kasten yapt��� bir tahrifat� ibaresinden sonra gelmek �zere �veya ticaret politikas� �nlemlerine tabi e�yan�n g�mr�k k�ymetinin y�k�ml�n�n kendi beyan� ile art�r�lmas�� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 14 � 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) say�l� Cetvelin 35 inci s�ras� bu Cetvelden ��kar�lm�� ve ekli (II) say�l� Cetvelin �B) �ZEL B�T�EL� D��ER �DARELER� b�l�m�ne a�a��daki 43 �nc� s�ra eklenmi�tir.

  �43) T�rkiye �statistik Kurumu�

  MADDE 15 � 1/7/2005 tarihli ve 5378 say�l� Engelliler Hakk�nda Kanunun ge�ici 3 �nc� maddesinin alt�nc� f�kras�n�n ���nc� c�mlesinde yer alan ��� y�l�� ibaresi �d�rt y�l�� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 16 � 31/5/2006 tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununa a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 85 � 4 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda haklar�nda uzun vadeli sigorta kollar� h�k�mleri uygulanan sigortal�lar� �al��t�ran i�verenlerce;

  a) 2020 y�l�n�n ayn� ay�na ili�kin Kuruma verilen ayl�k prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas g�nl�k kazanc� 147 T�rk liras� ve alt�nda bildirilen sigortal�lar�n toplam prim �deme g�n say�s�n� ge�memek �zere, 2021 y�l�nda cari aya ili�kin verilen ayl�k prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortal�lara ili�kin toplam prim �deme g�n say�s�n�n,

  b) 2021 y�l� i�inde ilk defa bu Kanun kapsam�na al�nan i�yerlerinden bildirilen sigortal�lara ili�kin toplam prim �deme g�n say�s�n�n,

  2021 y�l� Ocak il� Aral�k aylar�/d�nemi i�in g�nl�k 2,50 T�rk liras� ile �arp�m� sonucu bulunacak tutar, bu i�verenlerin Kuruma �deyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar ��sizlik Sigortas� Fonundan kar��lan�r. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas g�nl�k kazan� tutar� 6356 say�l� Kanun h�k�mleri uyar�nca toplu i� s�zle�mesine tabi �zel sekt�r i�verenlerine ait i�yerleri i�in 294 T�rk liras� olarak esas al�n�r.

  Bu madde kapsam�nda destekten yararlan�lacak ayda/d�nemde, 2020 y�l� Ocak il� Aral�k aylar�/d�neminde ayl�k prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda uzun vadeli sigorta kollar�ndan en az sigortal� bildirimi yap�lan aydaki/d�nemdeki sigortal� say�s�n�n alt�nda bildirimde bulunulmas� h�linde bu madde h�k�mleri uygulanmaz.

  Mevcut bir i�letmenin kapat�larak de�i�ik bir ad ve unvan alt�nda ya da bir i� birimi olarak a��lmas� veya y�netim ve kontrol� elinde bulunduracak �ekilde do�rudan veya dolayl� ortakl�k ili�kisi bulunan �irketler aras�nda istihdam�n kayd�r�lmas�, �ah�s i�letmelerinde i�letme sahipli�inin de�i�tirilmesi gibi ��sizlik Sigortas� Fonu katk�s�ndan yararlanmak amac�yla muvazaal� i�lem tesis etti�i anla��lan veya sigortal�lar�n prime esas kazan�lar�n� 2021 y�l� Ocak ila Aral�k aylar�/d�nemi i�in Kuruma bildirmedi�i veya eksik bildirdi�i tespit edilen i�yerlerinden ��sizlik Sigortas� Fonunca kar��lanan tutar, gecikme cezas� ve gecikme zamm�yla birlikte geri al�n�r ve bu i�yerleri hakk�nda bu madde h�k�mleri uygulanmaz. Ancak, ilgili ayda 2021 y�l�na ait ayl�k br�t asgari �cretin onda birini ge�meyecek tutarda eksik prime esas kazan� bildirimi yap�ld���n�n tespiti durumunda Kurumca yap�lacak ihtar �zerine on be� g�nl�k s�re i�inde s�z konusu eksikli�i gideren i�yerleri hakk�nda bu madde h�k�mleri uygulanmaya devam eder.

  ��verenlerin �al��t�rd�klar� sigortal�larla ilgili 2021 y�l� Ocak il� Aral�k aylar�na/d�nemine ait ayl�k prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal s�resi i�erisinde vermedi�i, sigorta primlerini yasal s�resinde �demedi�i, denetim ve kontrolle g�revli memurlarca yap�lan soru�turma ve incelemelerde �al��t�rd��� ki�ileri sigortal� olarak bildirmedi�i veya bildirilen sigortal�n�n fiilen �al��mad��� durumlar�n�n tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezas� ve bunlara ili�kin gecikme cezas� ve gecikme zamm� borcu bulunmas� h�llerinde bu maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendine ili�kin h�k�mler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezas� ve bunlara ili�kin gecikme cezas� ve gecikme zamm� bor�lar�n� 6183 say�l� Kanunun 48 inci maddesine g�re tecil ve taksitlendiren i�verenler bu tecil ve taksitlendirme devam etti�i s�rece an�lan f�kra h�km�nden yararland�r�l�r. Bu maddenin uygulanmas�nda bu Kanunun ek 14 �nc� maddesi h�k�mleri uygulanmaz.

  Birinci f�kran�n (a) bendinin uygulanmas�nda, bir �nceki y�l�n ayn� ay�na ili�kin olarak ayl�k prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemi� olmas� h�linde bildirim yap�lm�� takip eden ilk aya ili�kin ayl�k prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas al�n�r. 2020 y�l�ndan �nce bu Kanun kapsam�na al�nm�� ancak 2020 y�l�nda sigortal� �al��t�rmam�� i�yerleri hakk�nda birinci f�kran�n (b) bendi h�k�mleri uygulan�r.

  Sigortal� ve i�veren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet taraf�ndan kar��land��� durumlarda i�verenin �deyece�i sigorta priminin ��sizlik Sigortas� Fonunca kar��lanacak tutardan az olmas� h�linde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup i�lemi yap�l�r.

  3213 say�l� Kanunun ek 9 uncu maddesi uyar�nca �cretleri asgar� �cretin iki kat�ndan az olamayaca�� h�kme ba�lanan �Linyit� ve �Ta�k�m�r�� ��kar�lan i�yerlerinde yer alt�nda �al��an sigortal�lar i�in birinci f�kran�n uygulanmas�nda (a) bendi uyar�nca belirlenecek g�nl�k kazan� 392 T�rk liras� olarak ve 2020 y�l�n�n ayn� ay�na ili�kin Kuruma verilen ayl�k prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim �deme g�n say�s�n�n y�zde 50�sini ge�memek �zere, 2021 y�l�nda cari aya ili�kin verilen ayl�k prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortal�lara ili�kin toplam prim �deme g�n say�s� dikkate al�n�r.

  Bu madde h�k�mleri, 5018 say�l� Kanuna ekli (I) say�l� cetvelde say�lan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda �al��an sigortal�lar i�in uygulanmaz.

  4734 say�l� Kanunun 2 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde say�lan idareler taraf�ndan ilgili mevzuat� uyar�nca yap�lan ve s�zle�mesinde fiyat fark� �denece�i �ng�r�len hizmet al�mlar�nda, ihale dok�man�nda personel say�s�n�n belirlendi�i ve haftal�k �al��ma saatinin tamam�n�n idarede kullan�lmas�n�n �ng�r�ld��� i��ilikler i�in birinci f�kra uyar�nca ��sizlik Sigortas� Fonu taraf�ndan kar��lanacak tutarlar bu idarelerce i�verenlerin hak edi�inden kesilir.

  2021 y�l� Ocak il� Aral�k aylar�na/d�nemine ili�kin yasal s�resi d���nda Kuruma verilen ayl�k prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanl���na verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kay�tl� sigortal�lar i�in bu madde h�k�mleri uygulanmaz.

  Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� ve T�rkiye �� Kurumunun g�r��leri al�nmak suretiyle Kurum taraf�ndan belirlenir.�

  MADDE 17 � 14/12/2009 tarihli ve 5941 say�l� �ek Kanununun ge�ici 5 inci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(1) 5 inci maddede tan�mlanan ve 30/4/2021 tarihine kadar i�lenen su�tan dolay� mahk�m olanlar�n cezalar�n�n infaz� durdurulur. H�k�ml� 30/6/2022 tarihine kadar �ek bedelinin bu f�krada de�i�iklik yapan Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmeyen k�sm�n�n onda birini alacakl�ya �demek zorundad�r. Kalan k�sm�n� 30/6/2022 tarihinden itibaren iki�er ay arayla on be� e�it taksitle �demesi durumunda mahkemece, ceza mahk�miyetinin b�t�n sonu�lar�yla ortadan kald�r�lmas�na karar verilir. 30/6/2022 tarihine kadar �ek bedelinin �denmeyen k�sm�n�n onda birinin �denmemesi halinde alacakl�n�n �ik�yeti �zerine mahkemece h�km�n infaz�n�n devam�na karar verilir. H�k�ml� taksitlerden birini s�resi i�inde ilk defa �demedi�i takdirde �demedi�i bu taksit, s�renin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha �demedi�i takdirde alacakl�n�n �ik�yeti �zerine mahkemece h�km�n infaz�n�n devam�na karar verilir. Bu f�kra h�k�mleri, 30/4/2021 tarihine kadar i�lenmi� ve yarg�lamas� devam eden su�lar bak�m�ndan, �ek bedelinin �denmeyen k�sm�n�n onda birinin 30/6/2022 tarihine kadar ve bu f�krada belirtilen taksitlerin s�releri i�inde alacakl�ya �denmesi ko�uluyla, infaz a�amas�nda uygulanabilir.�

  MADDE 18 � 21/11/2012 tarihli ve 6361 say�l� Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman �irketleri Kanununun 50/A maddesinin ikinci ve d�rd�nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde ve ���nc� f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �tasfiye komisyonu� ibaresi �Tasarruf Mevduat� Sigorta Fonu� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  �(2) Kurul taraf�ndan tasfiyesine karar verilen �irketler, Tasarruf Mevduat� Sigorta Fonu taraf�ndan atanacak en az �� ki�ilik tasfiye komisyonu taraf�ndan tasfiye edilir. Tasfiye komisyonu �yeleri ile bu ki�iler taraf�ndan temsil yetkisini haiz olmak �zere g�revlendirilenler 5411 say�l� Kanunun 127 nci maddesine tabidir.�

  �(4) Faaliyet izni kald�r�larak tasfiyesine karar verilen �irketler hakk�nda 5411 say�l� Kanunun 106 nc� maddesinin ikinci, yedinci, dokuzuncu ve onuncu f�kralar�, 108 inci, 109 uncu, 110 uncu, 132 nci, 133 �nc�, 134 �nc�, 137 nci, 138 inci, 140 �nc�, 141 inci ve 142 nci madde h�k�mleri k�yasen uygulan�r. Faaliyet izni kald�r�larak tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman �irketlerinin varl�klar�n�n y�k�ml�l�klerini kar��lamad���n�n tespiti halinde Tasarruf Mevduat� Sigorta Fonu Kurulu karar�na istinaden tasfiye komisyonu mahkemeden, bu �irketlerin iflas�n� talep edebilir. Hakk�nda iflas karar� verilen tasarruf finansman �irketinin iflas tasfiyesinde 5411 say�l� Kanunun 106 nc� maddesi k�yasen uygulan�r. Tasarruf Mevduat� Sigorta Fonu Kurulu, bu maddede d�zenlenen tasfiyeye ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye yetkilidir.�

  MADDE 19 � 28/11/2017 tarihli ve 7061 say�l� Baz� Vergi Kanunlar� ile Di�er Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanunun 123 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (f) bendinde yer alan �1/7/2021� ibaresi �1/1/2022� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 20 � 25/7/2018 tarihli ve 7145 say�l� Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanunun ge�ici 1 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan ��� y�l� ibaresi �alt� y�l� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 21 � 16/4/2020 tarihli ve 7244 say�l� Yeni Koronavir�s (Covid-19) Salg�n�n�n Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azalt�lmas� Hakk�nda Kanun ile Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (d) bendinin ���nc� c�mlesinde yer alan ��� ay� ibaresi �alt� ay� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 22 � 27/6/1989 tarihli ve 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinin birinci f�kras�na �T�rkiye �nsan Haklar� ve E�itlik Kurumu,� ibaresinden sonra gelmek �zere �T�rkiye �statistik Kurumu,� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 23 � 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ge�ici 35 inci maddesinin (A), (B), (C), (�), (D) ve (G) f�kralar�nda yer alan ��� y�l� ibareleri �d�rt y�l� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 24 � 3/6/2011 tarihli ve 640 say�l� G�mr�k Personeli ile Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnameye a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 2 � (1) G�mr�k hizmetleri ve ka�ak��l�kla m�cadele g�revleri kapsam�nda, 39 uncu maddede belirtilen personelden;

  a) Devletin ekonomik menfaatleri, do�al ve k�lt�rel miras, �evre ve toplum sa�l��� ile kamu g�venli�inin korunmas�nda y�ksek hizmetleri g�r�lenler, fiilen almakta olduklar� ayl�k tutarlar�n�n iki kat�ndan be� kat�na kadar,

  b) Ola�an�st� durumlarda ya�am�n� ortaya koyarak b�y�k yararl�klar g�sterenler, fiilen almakta olduklar� ayl�k tutarlar�n�n alt� kat�ndan yirmi d�rt kat�na kadar,

  3/11/1980 tarihli ve 2330 say�l� Nakdi Tazminat ve Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla para verilerek �d�llendirilebilir. Bunlardan s�zle�meli olarak istihdam edilenlere verilecek �d�l tutar�, ayn� unvanl� kadroda �al��an ve hizmet y�l� ayn� olan emsali personel esas al�narak belirlenir. Bu madde gere�ince verilecek �d�llere ili�kin teklif ve de�erlendirme i�lemleri ile uygulamaya ili�kin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanl���n�n g�r��� �zerine Ticaret Bakanl���nca haz�rlanan y�netmelikle d�zenlenir.�

  MADDE 25 � Bu Kanunun;

  a) 16 nc� maddesi 1/1/2021 tarihinden itibaren ge�erli olmak �zere yay�m� tarihinde,

  b) 14 �nc�, 19 uncu ve 22 nci maddeleri 30/6/2021 tarihinden itibaren ge�erli olmak �zere yay�m� tarihinde,

  c) 15 inci maddesi 7/7/2021 tarihinden itibaren ge�erli olmak �zere yay�m� tarihinde,

  �) Di�er maddeleri yay�m� tarihinde,

  y�r�rl��e girer.

  MADDE 26 � Bu Kanun h�k�mlerini Cumhurba�kan� y�r�t�r.

  27/7/2021

  28 Temmuz 2021 �AR�AMBA

  Resm� Gazete

  Say� : 31551

  Yazı kaynağı : www.gumruk.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap