Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  3194 sayılı imar kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi

  1 ziyaretçi

  3194 sayılı imar kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi Ne90'dan bulabilirsiniz

  T�RK�YE B�Y�K M�LLET MECL�S�

  T�rkiye B�y�k Millet Meclisi'nin tan�t�m� kapsam�nda ziyaret�ilerin rehber e�li�inde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kay�t sistemine ba�vurunun ard�ndan, Bas�n, Yay�n ve Halkla �li�kiler Ba�kanl��� taraf�ndan haz�rlanan bir program dahilinde ger�ekle�tirilmektedir.

  Detayl� Bilgi ��in

  Yazı kaynağı : www5.tbmm.gov.tr

  6 Temmuz 2022 �AR�AMBA

  �evre, �ehircilik ve �klim De�i�ikli�i Bakanl���ndan:

  D�N���M PROJELER� �ZEL HESABI Y�NETMEL���NDE

  DE����KL�K YAPILMASINA DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1- 25/2/2017 tarihli ve 29990 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan D�n���m Projeleri �zel Hesab� Y�netmeli�inin 4 �nc� maddesinin ���nc� f�kras�n�n (f) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, f�kraya a�a��daki bent eklenmi� ve ayn� maddenin d�rd�nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �f) 3/5/1985 tarihli ve 3194 say�l� �mar Kanununun ek 8 inci maddesi uyar�nca �zel hesaba yat�r�lan de�er art�� pay� tutarlar�.�

  �g) D�� finansman kaynaklar�ndan sa�lanan krediler ile bu kredilerin kulland�r�lmas� neticesinde ilgili ki�i veya kurulu�larca yap�lan geri �demeler.�

  �(4) �zel hesaba ili�kin i�lemler 9/8/2018 tarihli ve 30504 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Tek Hazine Kurumlar Hesab� Uygulamas�na �li�kin Y�netmelik �er�evesinde yerine getirilir.�

  MADDE 2- Ayn� Y�netmeli�in 8 inci maddesinin d�rd�nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��, yedinci f�kras�na (c) bendinden sonra gelmek �zere a�a��daki bent eklenmi� ve di�er bentler buna g�re tesels�l ettirilmi�, on alt�nc� f�kras�nda yer alan �21/7/1953 tarihli ve 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re vergi dairelerince� ibaresi �genel h�k�mlere g�re� �eklinde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  ��) 135-Tek Hazine Kurumlar Hesab�ndan Alacaklar Hesab��

  �(29) Tek Hazine Kurumlar Hesab� Uygulamas�na �li�kin Y�netmelik kapsam�nda de�erlendirilen kaynaklar 135-Tek Hazine Kurumlar Hesab�ndan Alacaklar Hesab� kullan�larak muhasebele�tirilir.�

  MADDE 3- Ayn� Y�netmeli�in 9 uncu maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(1) �evre, �ehircilik ve �klim De�i�ikli�i �l M�d�rl�kleri Bakanl�k�a belirlenen tarihe kadar, izleyen aya ili�kin Kanun kapsam�nda yap�lmas� �ng�r�len harcamalar i�in Genel M�d�rl��e yaz�yla veya Genel M�d�rl�k�e belirlenen elektronik yaz�l�m sistemi �zerinden nakit talebinde bulunur. Nakit taleplerinde, EK-2�de yer alan �zel hesap nakit talep belgesi kullan�l�r.�

  MADDE 4- Ayn� Y�netmeli�e 12 nci maddeden sonra gelmek �zere a�a��daki madde eklenmi�tir.

  �D�� finansman yoluyla elde edilen kayna��n kredi olarak kulland�r�lmas�

  MADDE 12/A- (1) Bakanl�k, 28/3/2002 tarihli ve 4749 say�l� Kamu Finansman� ve Bor� Y�netiminin D�zenlenmesi Hakk�nda Kanun kapsam�nda b�t�ele�tirilerek �zel hesaba aktar�lan d�� finansman kaynaklar�n�, bankalar arac�l���yla konut ve i�yeri yap�m kredisi ile g��lendirme kredisi olarak kulland�rabilir.

  (2) Bakanl�k�a kulland�r�lacak kredilerin azami tutarlar�, kredinin ko�ullar�, krediye uygulanacak faiz oran� ile kredinin tahsis �ncelikleri, �zel hesab�n finansman durumu ve in�aat maliyetleri dikkate al�narak Bakanl�k�a belirlenir.

  (3) Talep edilmesi halinde, Bakanl�k�a belirlenen tutarlar�n alt�nda da kredi a��labilir.

  (4) Bu madde kapsam�nda kulland�r�lacak kredilere ili�kin olarak Bakanl�k ve bankalar aras�nda protokol imzalan�r ve protokol imzalanan banka nezdinde temerk�z �ube belirlenir. Temerk�z �ubede, Bakanl�k taraf�ndan hak sahiplerine kulland�r�lan kredi tutarlar�n�n aktar�ld��� ve hak sahiplerince yap�lan kredi geri �demelerinin topland��� en az iki vadesiz hesap a��l�r.

  (5) Kredi ba�vurular�nda ve kredi kulland�r�lmas�nda a�a��daki esaslara uyulur:

  a) Kredi ba�vurular� hak sahiplerince, yeni yap�ya ili�kin in�aat ruhsat�n�n al�nd��� tarihten itibaren �� ay i�erisinde protokol imzalanan bankaya yap�l�r.

  b) Protokol imzalanan banka taraf�ndan incelenen kredi ba�vurular�ndan uygun g�r�lenler onaylanmak �zere Bakanl��a g�nderilir.

  c) Onaylanan krediler ile ilgili olarak kredi kullananlar ile protokol imzalanan banka aras�nda, Bakanl�k ad�na kredi s�zle�mesi d�zenlenir. Bu s�zle�melerde bor�lular�n gayrimenkullerinin tapu kay�tlar�na ve ba��ms�z b�l�mlere ait bilgilere, kredi ve geri �deme �artlar� ile di�er hususlara yer verilir.

  �) Kredi bor�lar�, kredi s�zle�mesinde yer alan �artlara ve �deme plan�nda belirlenen s�relere uygun olarak �denir. Kredi borcu taksitleri, kredi kullananlar taraf�ndan istenmesi halinde vadesinden �nce de �denebilir.

  d) Kulland�r�lacak olan kredilerde, protokol imzalanan banka, Bakanl�k ad�na ta��nmaz �zerinde birinci derece veya serbest dereceden istifade hakk� ile kredi tutar�n�n iki kat�ndan az olmamak kayd� ile ipotek tesis eder.

  e) Kulland�r�lacak kredilere ili�kin sigorta i�lemlerinde, 16 nc� maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendi ile ikinci ve ���nc� f�kralar�na g�re i�lem yap�l�r.

  (6) Bakanl�k;

  a) Protokol imzalanan bankadan her t�rl� bilgi ve belgeyi istemeye,

  b) Banka ve hak sahipleri nezdinde, kredilerin kullanma a�amalar�nda amac�na uygun olarak kullan�l�p kullan�lmad���n� denetlemeye veya denetletmeye ve uygulamadaki noksanl�klar�n giderilmesini istemeye,

  c) Gerekli g�rd���nde protokol imzalanan bankay� bilgilendirmek kayd�yla krediyi durdurmaya veya iptal etmeye,

  yetkilidir.

  (7) Kredi geri �demeleri protokol imzalanan bankalar arac�l���yla takip edilir. Bakanl�k�a, kredinin durdurulmas� veya iptal edilmesi durumunda, kulland�r�lm�� kredilerin �denmeyen k�s�mlar� genel h�k�mlere g�re takip ve tahsil edilir.�

  MADDE 5- Ayn� Y�netmeli�in 14 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi ile ikinci f�kras�n�n (b) bendinin ���nc� c�mlelerinde yer alan �6183 say�l� Kanun h�k�mlerine� ibareleri �genel h�k�mlere� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 6- Ayn� Y�netmeli�in 15 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n ikinci c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �S�resinde �denmeyen bu alacaklar, Bakanl�k�a genel h�k�mlere g�re takip ve tahsil edilir.�

  MADDE 7- Ayn� Y�netmeli�in 18 inci maddesinin ba�l��� �7269 say�l� Kanuna g�re bor�land�rma� olarak de�i�tirilmi� ve birinci f�kras�nda yer alan �kabul edilenlere� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve di�er hak sahiplerine� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 8- Ayn� Y�netmeli�in 20 nci maddesinin birinci f�kras�n�n sonuna a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Kanunun 6/A maddesi kapsam�nda y�r�t�len uygulamalarda (a) ve (b) bentlerinde say�lan bilgi ve belgeler aranmaks�z�n Bakan taraf�ndan uygun g�r�len tutar kadar kaynak aktar�m� yap�labilir.�

  MADDE 9-Ayn� Y�netmeli�in 21 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 21- (1) Bakan taraf�ndan uygun g�r�len kayna��n aktar�labilmesi i�in; kaynak aktar�lmas�n�n uygun g�r�ld��� �dare, TOK� ve �ller Bankas� Anonim �irketine yaz�l� olarak bildirilir. Bu bildirimde;

  a) Sadece Kanun kapsam�nda yap�lacak i�, i�lem ve uygulamalarda kullan�lmak �zere a��lacak D�n���m Projeleri �zel Hesab�na ili�kin IBAN numaras�n�n,

  b) Vergi Kimlik Numaras�n�n,

  c) En �st y�netici taraf�ndan imzal� ve m�h�rl� EK-3�te yer alan taahh�tnamenin,

  Bakanl��a g�nderilmesi istenilir. TOK� ve �ller Bankas� Anonim �irketine kaynak aktar�lmas�nda (c) bendinde say�lan taahh�tname aranmaz.

  (2) �dareye kaynak aktar�m�nda, birinci f�kran�n (a), (b) ve (c) bentlerinde say�lan belgelerin, kaynak aktar�m talep yaz�s�n�n ve kaynak aktar�m�na ili�kin Bakan onay�n�n veya 20 nci maddenin ���nc� f�kras�nda belirtilen protokol�n onayl� suretleri; TOK� ve �ller Bankas� Anonim �irketine yap�lan kaynak aktar�mlar� ile Kanunun 6/A maddesi kapsam�nda y�r�t�len uygulamalarda yap�lacak kaynak aktar�mlar�nda ise birinci f�kran�n (a) ve (b) bentlerinde say�lan belgeler ile kaynak aktar�m�na ili�kin Bakan onay�n�n veya 20 nci maddenin ���nc� f�kras�nda belirtilen protokol�n onayl� suretleri dosya halinde �deme emri belgesine eklenir.�

  MADDE 10- Ayn� Y�netmeli�in 25 inci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �kooperatiflere� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve belediyelere� ibaresi eklenmi�, d�rd�nc� f�kras�n�n (d) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� f�kraya a�a��daki bent ve ayn� maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �d) Sat�� bedeli taksitle de �denebilir. Taksitle �deme h�linde, sat�� bedelinin en az d�rtte biri pe�in, kalan� iki y�lda taksitlerle �denir. Ta��nmazlar�n bulundu�u illerdeki mevcut ekonomik durum, b�lgedeki potansiyel al�c�lar�n geliri ve sat�� rakamlar� g�z �n�nde bulundurularak gerekmesi halinde Bakan onay� ile be� y�la kadar taksit yap�labilir. Alaca��n kalan k�sm�na kanun� faiz uygulan�r. Sat�� bedelinin tamam� �denmeden tapuda fera�� verilmez. Ancak, taksitli sat��larda taksit tutar�n� ve faizlerini kar��layacak miktarda kesin ve s�resiz banka teminat mektubu verilmesi veya sat��� yap�lan ta��nmaz�n �zerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 say�l� T�rk Medeni Kanunu h�k�mleri uyar�nca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, ta��nmaz al�c�s� ad�na devredilir. Taksitlerin vadesinde �denmemesi durumunda, al�c�ya borcunu �deme tarihine kadar tahakkuk edecek faizi ile birlikte on be� g�n i�inde �demesi, aksi takdirde s�zle�menin feshedilece�i bildirilir. Tebligata ra�men borcun �denmemesi halinde, ta��nmaz Hazine m�lkiyetinde ise s�zle�me feshedilerek ihale ile yap�lan sat��larda ge�ici teminat olarak belirlenmi� tutar, ikinci f�kran�n(�), (d), (e), (f), (g) bentlerine g�re yap�lacak sat��larda ise sat�� bedelinin y�zde onu, D�n���m Projeleri �zel Hesab�na irat kaydedilir ve sat�� bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalan� faizsiz olarak al�c�ya aynen iade edilir. Ta��nmaz, teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek al�c� ad�na tescil edilmi� ise teminat mektubu veya ipotek paraya �evrilerek kalan bor� faizi ile birlikte tahsil edilir.�

  �f) Bu madde kapsam�nda yap�lacak sat��larda al�c� sat�� bedelini, vergi, resim, har� ve di�er masraflar� �demesi �art�yla, ta��nmaz� ad�na tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde al�c� meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli i�gal ve di�er sebeplerle Bakanl�ktan herhangi bir talepte bulunamaz. Sat��tan sonra al�c� ad�na tapuda tescil i�lemi yap�lmadan al�c� ta��nmaz� ���nc� ki�ilere devredemez.�

  �(6) �kinci f�kran�n (e) bendi uyar�nca yap�lacak sat��larda;

  a) Ta��nmazlara ili�kin 24/2/1984 tarihli ve 2981 say�l� �mar ve Gecekondu Mevzuat�na Ayk�r� Yap�lara Uygulanacak Baz� ��lemler ve 6785 Say�l� �mar Kanununun Bir Maddesinin De�i�tirilmesi Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re tapu tahsis belgesi al�nm�� ve bu belgeye esas arsa bedelleri �denmi� ise �dendi belgelerinin eksiksiz olarak ibraz edilmesi h�linde tapu tahsis belgesinde belirtilen y�z�l��me ili�kin sat�� bedeli al�nmaz. Ancak, kadastro parseli iken tapu tahsis belgesi verilen ta��nmazlar�n imar parseli olarak sat��lar�n�n yap�lmas� halinde tapu tahsis belgesinde belirtilen y�z�l��mden b�lgede uygulanan D�zenleme Ortakl�k Pay� (DOP) oran�nda kesinti yap�l�r.��

  b) Bu f�kra kapsam�nda yap� sahiplerine yap�lacak sat��larda sat�� bedeli, pe�in �denecek ise sat�� bedelinin tamam�n�n, taksitle �denecek ise sat�� bedelinin en az d�rtte birinin, yap�lacak yaz�l� tebligat tarihinden itibaren en ge� �� ay i�inde �denmesi ve taksitli sat��larda sat�� s�zle�mesi d�zenlenmesi mecburidir.�

  MADDE 11-Ayn� Y�netmeli�in Ek-3�� ekteki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 12- Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 13- Bu Y�netmelik h�k�mlerini �evre, �ehircilik ve �klim De�i�ikli�i Bakan� y�r�t�r.

  Eki i�in t�klay�n�z

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  TBMM Genel Kurulunda görüşülen İmar Kanunu'nda değişiklik teklifine 5 yeni madde ihdas edildi. Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak.

  TBMM Genel Kurulunda görüşülen İmar Kanunu'nda değişiklik teklifine 5 yeni madde ihdas edildi. Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak.

  TBMM Genel Kurulunda, İmar Kanunu'nda da değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne 5 yeni madde eklendi.

  Kabul edilen maddelere göre, değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

  TOKİ Başkanlığının sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacak.

  Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7,5 milyon lira için 7 bin 500 TL, 7,5 milyon lirayı aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

  Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

  Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

  Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak. 

  Ayrıca değerli konut vergisine ilişkin hükümleri içeren Emlak Vergisi Kanunu'nun 43. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

  İhdas edilen diğer bir maddeye göre de kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınmış ancak ilgili yerel idarelerce yıkımı gerçekleştirilmemiş binalar, kanun yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılacak.

  Kabul edilen maddelere göre, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre, kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacak.

  Yerli-yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin söz konusu coğrafi verileri toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacak, bu düzenlemelere uyulmaması durumunda idari para cezası belirlenecek.

  Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca oluşturulan alanlar ile söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında Gecekondu Kanununa göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda TOKİ yetkili olacak.

  Belediyelerce Gecekondu Kanununa göre oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda ise ilgili belediye yetkili olacak. Belediyeler bu hak, yetki ve görevlerini yetkili organları eliyle kullanacak. Büyükşehirlerde bu kanunun tatbikatı büyükşehir belediyelerinin koordinatörlüğünde ilçe belediyelerince yapılacak.

  TOKİ tarafından satış ve kira sözleşmesine konu edilen taşınmazlar hariç olmak üzere, mülkiyetinde bulunan arsa ve arazilerin, gerçek veya tüzel kişilerce işgali halinde, TOKİ, ecrimisil istemeye, ecrimisilin tahsiline ve taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemleri uygulamaya veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle uygulatmaya yetkili olacak.

  Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında alınacak ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesiyle ilgili tahsil edilen tutarların yüzde 50'si genel bütçeye gelir kaydedilecek ve yüzde 50'si tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aktarılacak.

  Kesinleşen planların kopyaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gönderilecek ve ilgili idaresi tarafından elektronik arşiv ortamına yüklenecek. Böylelikle Bakanlığın taşra birimlerinin Mekansal Veri Arşiv Sistemi (MVAS) benzeri bir yapıya doküman yükleme yükü azaltılacak.

  Planlar, plan değişiklikler ve plan revizyonları e-plan otomasyon sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alacak ve planların sayısal verileri bu ortamda toplanacak. Böylelikle, plan verilerinin erişilebilirliğinin artırılması, kontrollü ve doğru şekilde izleme ve arşivleme işlemlerinin yapılması planlanıyor.

  Onaylanan imar planlarının hak sahipleri ve kamuoyunca haberdar olunması için ilgili muhtarlıklarda planın askıya çıkarıldığına dair ilan ile değişikliğin yapıldığı alanda da tabela ile bilgilendirme yapılacak.

  Kentsel tasarım projeleri uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanabilecek.

  İmar planlarının ve imar uygulamalarının sürüncemede kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanmaması ve idari işlemlerin istikrarının sağlanması amacıyla kesinleşmiş planlara ve parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde dava açılabilecek.

  İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek.

  Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere meri imar planlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri/revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenebilecek. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenecek. Oluşacak maliyetlerin yüzde 100 fazlası ilgili idareden tahsil edilecek.

  Büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek.

  Büyükşehirlerde il özel idareleri kaldırıldığından ve büyükşehirlerde yer alan köyler mahalleye, muhtarlar da artık mahalle muhtarlarına dönüştüğünden ve bu alanlar ilçe belediyelerinin hizmet alanına girmesi nedeniyle, il özel idaresi ve muhtarların görevleri ilçe belediyelerince yürütülecek.

  İmar uygulamalarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda davaya konu parselin hak sahiplerine muvafakati alınmak kaydıyla uygulama sahası içinde idarece uygun bir yer tahsis edilecek. Hak sahibine, anlaşma olmaması halinde davacı hak sahibinin kök parseldeki yeri dikkate alınarak, uygulamadaki düzenleme ortaklık payı kesintisi düşüldükten sonraki taşınmazın rayiç bedeli üzerinden değeri ödenecek.

  Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek. Projeye aykırı yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe bildirilecek.

  Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenecek.

  Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik alan sınırları içinde taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye meclisi kararı ile diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenecek.

  Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırlarının tespitinde ve bu alanlarda ruhsata tabi olmadan yapılabilecek yapılara ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılan etüt, proje, proje uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmayacak.

  İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren özellik arz eden binaların projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak.

  İmar Kanunu'nda değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki kabul edilen maddelere göre, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başladığı gerekçesiyle inşaatı durdurulan yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilecek. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamayacak. 

  Muhtara bırakılan yapının durdurulduğuna dair tebligatın bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek.

  Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içerisinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

  Yıkım maliyetleri yüzde 100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunacak. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilecek.

  Mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya ilgili maddelere aykırı davranan yapının gözetmenlerine de ceza getirildi.

  Ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, 1000 liradan az olmamak üzere uygulanacak.

  Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibi, yapı müteahhidi veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesul hakkında yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre verilecek para cezası 500 liradan en az 1000 liraya çıkarılıyor. Köy ve mezralarda ruhsat aranmayan yapılar için de aynı ceza miktarı geçerli olacak.

  Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için verilen idari para cezasına, mevzuata aykırılığa konu alanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisine esas arsa ve arazi asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca ilave edilecek.

  Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılacak. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulacak.

  Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak.

  Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları, adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorunda olacak.

  Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.

  İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti Sermaye Piyasası Kanunu'na göre, yetkilendirilmiş en az iki lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek.

  Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

  Taşınmazın değer artışına tabi olduğu, tapu kütüğüne şerh edilecek. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

  Yatırılan tutarların, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 25'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25'i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25'i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise yüzde 40'ı imar planı değişikliğini onaylayan idarede açılacak ilgili hesaba, yüzde 30'u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'na aktarılacak. Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının yüzde 75'i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'na, kalan değer artış payının; büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 15'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 10'u ilgili ilçe belediyesinin hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış payının tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak ilgili hesabına 5 iş günü içinde aktarılacak.

  Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde kalan değer artış payının yüzde 25'i, büyükşehir belediyesi olmayan illerde kalan değer artış payının yüzde 30'u ile Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışında imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli idareler tarafından onaylanması durumunda değer artış payının tamamı genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda, kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ile imar planlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasındaki esaslara ilişkin düzenlemeye göre yapılacak plan değişikliklerinde uygulanmayacak.

  İmar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, planlarda yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar değiştirilecek. İlgili idaresince gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

  Hasar görmüş olmakla birlikte ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilecek.

  Bu yapılarda güçlendirme izni, bu kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, güçlendirme projesine istinaden ilgili idaresince verilecek.

  Güçlendirilecek olan yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin belediyeye veya Hazineye ait olması durumunda, taşınmaz satın alınmadıkça güçlendirme yapılamayacak.

  Güçlendirilecek yapının üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması durumunda güçlendirme için taşınmazına tecavüzlü üçüncü şahısların muvafakati aranacak.

  Yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabi olacak.

  Yapı denetim kuruluşlarından bu madde kapsamındaki denetim görevini yerine getirmedikleri tespit edilenlere idari ve cezai müeyyideler uygulanacak.

  Güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri uygulanacak.

  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yapılara söz konusu hükümler uygulanmayacak.

  Gecekondu Kanunu'nda yapılan değişiklikle gecekondu alanlarında TOKİ ile belediyeler arasındaki yetki çakışmasının giderilmesi amaçlanıyor.

  Kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınmış ancak ilgili yerel idarelerce yıkımı gerçekleştirilmemiş binalar, kanun yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılacak.

  KAYNAK: TBMM RESMİ WEB SİTESİ

  KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

  Yazı kaynağı : www.kanunum.com

  3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi – Dr. Ali Şeker

  GENEL GEREKÇE
  Son yıllarda, imar planlarında kamu kullanımına tahsis edilmiş ortak kullanım alanlarının belediye meclislerinde alınan imar planı tadilatı kararlarıyla imara açılması nedeniyle, ortak alanların tahrip edildiği, bu yöntemle imar kararlarına aykırı yapılaşmaların yaşandığı, planlara aykırı yapılaşmalar nedeniyle başta ulaşım olmak üzere kentsel altyapı sorunlarının ortaya çıktığı, bazı kişi ve kurumların kayırıldığı, oluşan rant ekonomisiyle haksız kazanç sağlandığı, bölgede yaşayan insanların ve özellikle de kentin mağdur olduğu tartışmaları sıkça kamuoyu gündemine taşınmaktadır.
  Haziran 2013’te gelişen ve tüm ülkeye yayılan Gezi Olayları ile kamunun kullanımına açık yeşil alanların plan tadilatlarıyla ranta açılmasına verilen kitlesel tepkiye rağmen, son 2 yılda bu alanların tahribine yönelik yaşanan gelişmeler hız kesmemiştir. İstanbul’da yapımı süren havalimanı, üçüncü köprü ve çeşitli yol güzergahı inşaatları nedeniyle yok edilen milyonlarca ağaç, HES ve termik santral inşaatları gerekçesiyle yapılan doğa katliamları, ODTÜ’de yol yapımı gerekçesiyle kesilen yüzlerce ağaç ve 2-B arazilerinin ekonomiyi canlandırmak amacıyla kontrolsüzce devredilmesi gibi içinden geçilen süreçler söz konusu tahribatların somut örnekleridir.
  İmar planı tadilatı sürecinde bölge halkını dikkate almadan, o yörede yaşayan halkın gündelik hayatını ciddi derecede olumsuz etkileyebilecek radikal kararların alınması, iktidarın uygulama vaadi verdiği yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ilkesine dayanan Avrupa Yerel Şartı sözleşmesiyle ve yerinden yönetim anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bölgede yaşayan halk demokratik olarak kendisine doğrudan danışılmadan alınan kararlar neticesinde çevresine yabancılaştırılmakta ve yöre halkının nefes alma, rahatlama alanı olan sosyal ortamları yani yeşil alanları yok edilmektedir. :
  Özellikle yeşil alanların ve parkların “kamu yararı” gerekçe gösterilerek imar plan tadilatları yapılarak yapılaşmaya açılmasıyla, altyapı, ulaşım, çevre sorunları ortaya çıkmakta, oksijen kaynaklarımız yok edilmekte, toprak ve hava kirliliği artmakta; halkın doğrudan yararlanması için tahsis edilmiş spor ve dinlenme alanları ortadan kalktığı için bölge halkı, fizyolojik ve psikolojik olarak gündelik yaşamın stresini üzerinden atamamaktadır. Dolayısıyla tasdikli imar planlarında yeşil alan (aktif yeşil alan, pasif yeşil alan, park, oyun alanı, rekreasyon alanı, toplanma alanı, çocuk oyun alanı, suni göletler, göletler, spor tesis alanları, deprem toplanma alanları, meralar, sit alanları, milli parklar v.b.) olarak kabul edilmiş kamusal kullanıma uygun alanların imar plan tadilatı veya başka gerekçelerle yapılaşmaya açılması, plan değişikliğine gidilmesi, kullanım konusunun değiştirilmesi, takas edilmesi gibi konularda, belediye meclisinde oy birliğiyle almamayan veya oy birliğiyle karar alınsa dahi bölgede yaşayan ve yapılacak değişiklikten etkilenecek olan yurttaşların mahkemelerde plan değişikliğinin iptali ile ilgili yürütmeyi durdurma davası açmaları durumunda, plan değişikliğini planı değiştirmeyi isteyen kurum ölçeğinde (belde belediyesi ‘ise belde halkıyla, ilçe belediyesi ise ilçe halkıyla, büyükşehir belediyesi ise büyükşehir sınırlarında yaşayan halkla, bakanlık ise ülke genelinde) halk oylaması yaparak karara bağlamak demokratik bir karar alma yöntemi olacaktır.
  Özellikle yeşil alanlar üzerindeki imar değişikliklerine yapılan itiraz süreçlerinin yeterince dikkate alınmadığı ve itiraz sonuçlarının bölge halkının talepleriyle örtüşmediği gerçeği dikkate alındığında, yapılan itirazlar neticesinde ilgili meclislerin imar değişikliğini karara bağlayamadığı durumlarda bölge halkının kendi yaşadığı çevreyle ilgili “doğrudan” söz sahibi olmasının demokratik bir yönetim ve insanca bir yaşam için hayati önem teşkil ettiği açıktır. Bu kanun teklifiyle imar plan tadilatı yapılması öngörülen: yerlerde insanların sosyal yaşamlarını ve doğal dengeyi korumanın yanında rant ekonomisinin de önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

  MADDE GEREKÇELERİ
  MADDE 1- Geçerli imar planlarında yeşil alan (aktif yeşil alan, pasif yeşil alan, park, oyun alanı, rekreasyon alanı, toplanma alanı, çocuk oyun alanı, suni göletler, göletler, spor tesis alanları, deprem toplanma alanları, meralar, doğal sit alanları, milli parklar v.b.) olarak geçen alanlarla ilgili plan tadilatı yapılması konusunda son kararın bölge halkı tarafından verilmesi ve bu alanların yok edilmesinin önlenmesi hedeflenmektedir.

  MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

  MADDE 3- Yürütme maddesidir.

  3194 SAYILI İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

  MADDE 1-3/5/1985tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (b) fıkrasından sonra gelmek üzere (c) fıkrası eklenmiştir.

  “c) İmar plan tadilatları; nazım ve uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda; planın tümünün veya bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır. İmar plan tadilatları kanunun (b) fıkrasındaki usuller çerçevesinde yapılır. Ancak tasdik edilmiş imar planlarında yeşil alan (aktif yeşil alan, pasif yeşil alan, park, oyun alanı, rekreasyon alanı, toplanma alanı, çocuk oyun alanı, suni göletler, göletler, spor tesis alanları, deprem toplanma alanları, meralar, doğal sit alanları, milli parklar v.b.) olarak onaylanmış alanlarda herhangi bir plan değişikliği, plan tadilatı, kullanım konusu değişikliği veya satış yapılacaksa, bununla ilgili karar belediye meclisinde oybirliğiyle alınır. Belediye meclisi oy birliği ile karar alamıyorsa değişikliği yapmak isteyen kurum ölçeğinde (belde belediyesi ise belde halkıyla, ilçe belediyesi ise ilçe halkıyla, büyükşehir belediyesi ise büyükşehir sınırlarında yaşayan halkla, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında ise il sınırları içerisinde yaşayan halkla, bakanlık ise ülke genelinde) halk oylaması yapılarak karar alınır. Belediye meclisi kararı oy birliğiyle alsa dahi, o kurum ölçeğinde yaşayan yurttaşların sözkonusu kararın iptali veya yürütmenin durdurulması için yetkili mahkemelere başvurarak dava açması, halk oylaması: sürecinin başlaması için yeterli koşuldur. Yukarıda tarif edilen şekilde halk oylaması yapılarak Karar verilir.

  Halk oylamasıyla kesinleşen planların bir kopyası Bakanlığa gönderilir.”

  MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3-‘Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  https://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0367.pdf

  Yazı kaynağı : www.aliseker.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap