Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları

  1 ziyaretçi

  7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı soruları Ne90'dan bulabilirsiniz

  7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2022-2023

  7.S�n�f Din K�lt�r� 1.D�nem 2.Yaz�l� Sorular� 2022-2023

  7.S�n�f Din K�lt�r� 1.D�nem 2.Yaz�l� Sorular� 2022-2023

  7.s�n�f din k�lt�r� 1.d�nem 2.yaz�l� sorular�

  S�nav aral�k ay�n�n son haftas� ile ocak ay�n�n ilk haftas� aral���nda yap�l�yor. Bu kategorimize farkl� soru tiplerinin yer ald��� 7.s�n�f din k�lt�r� 1.d�nem 2.yaz�l� sorular� ekliyoruz. Din k�lt�r� 7. s�n�f program�n� uygun g�ncel 7.s�n�f din k�lt�r� 1.d�nem 2.yaz�l� sorular� ve cevaplar� indirerek s�nava haz�rlanabilirsiniz.

  Yaz�l� s�nav sorular�n� indirme imkan� olmayan kullan�c�lar�m�z i�in online testler ��zebilirler. Sitemizde 7.s�n�f din k�lt�r� 1.d�nem 2. yaz�l� sorular� ��z kategorimizdeki interaktif testleri ��zebilirsiniz. Konu tekrar� yapt�ktan sonra 7.s�n�f din k�lt�r� 1.d�nem 2.yaz�l� test ��z ile de ��rendiklerinizi peki�tirebilirsiniz.

  7. S�n�f Din K�lt�r� 1. D�nem 2. S�nav Konular� Hangileri?

  �lk s�nav konular�na ek olarak 7. s�n�f din k�lt�r� 1.d�nem 2.yaz�l� sorular� haz�rlan�rken �u kazan�mlar g�z �n�nde bulunduruluyor.

  Yazı kaynağı : www.sorubak.com

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Yaz�l� Sorular�, Yaz�l� Ar�ivi > Din K�lt�r� ve Ahlak Bilgisi Yaz�l� Sorular� > Din K�lt�r� ve Ahlak Bilgisi Dersi 7. S�n�f 1. D�nem 2. Yaz�l� Sorular�

  D�N K�LT�R� 7. SINIF 1. D�NEM 2. YAZILI SORULARI (20)

  � � � E��T�M VE ��RET�M YILI ��..��..� OKULU 7/� SINIFI

  D�N K�LT�R� VE AHLAK B�LG�S� DERS� 1. D�NEM 2. YAZILISI

  A-)A�a��daki c�mlelerin ba�lar�ndaki bo�luklara Do�ru ise "D", Yanl�� ise "Y" yaz�n�z. (20 p)

  (....) Ahiret bu d�nyan�n sona ererek yeni ve sonsuz bir hayat�n ba�lamas�na denir.

  (....) Do�umdan �l�me kadar ge�en zaman dilimine alem denir.

  (....) Yapt�klar�m�z�n kaydedildi�i ve hesap g�n� bize verilecek olan kitab�m�za mizan ad� verilir.

  (....) Kabirde insanlar� sorgulamakla g�revli olan melekler M�nker ve Nekirdir.

  (....) Ahiret hayat�n�n a�amalar� s�ras�yla �l�m, Ba�s,K�yamet, Berzah, Hesap ve Mizan, Ha�r ve Mah�er �eklindedir.

  (....) �mk�n� olan M�sl�manlar�n y�l�n belli g�nlerinde ihrama girerek vakfe yap�p kabeyi tavaf etmelerine hac denir.

  (....) Hac ve Umre ibadeti esnas�nda giyilen, beyaz ve diki�siz giysi ihram olarak adland�r�l�r.

  (....) K�be�nin etraf�nda yap�lan her bir d�n��e tavaf denir.

  (....) Hac ibadeti zilhicce ay�nda y�lda bir defa yap�lan bir ibadettir.

  (....) Hz. Hacer�in su aray���n� temsil eden vakfe ibadeti Safa ile Merve tepeleri aras�nda yap�l�r.

  B-) A�a��da bo� b�rak�lan yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz.(10 p)

  *Arafat *Umre *Mina *Kabe *Vakfe *Kurban

  - Hac zaman� d���nda ihrama girip K�be�yi ziyaret etmek ve sa�y yapmaya �����.�. denir.

  - Hac zaman� Kurban Bayram��n�n arefe g�n�nde Arafat b�lgesinde bir s�re beklemeye �����.�. denir.

  - �����.�. Hac ibadetini yapanlar�n kurban kesti�i ve �eytan ta�lad��� yerdir.

  - Belirli �artlar� ta��yan hayvan�, usul�ne uygun olarak ibadet maksad�yla kesmeye �����.�. denir

  - �����.�.  Allah�a (c.c.) ibadet etmek i�in yap�lan yery�z�ndeki ilk mabettir.

  C-) A�a��da verilen test sorular�n� cevaplay�n�z (her bir test 5 puan de�erindedir.)

  1-)

  I. Ki�iyi Allah�a yak�nla�t�rmas�

  II.Birlik beraberli�e katk�da bulunmas�

  III. �htiya� sahiplerine yard�m edilmesini sa�lamas�

  IV. Ki�iye pi�manl�k duygusu vermesi

  Numaralanm�� maddelerden hangileri kurban ibadetinin kazand�rm�� oldu�u olumlu durumlard�r?

  A) Yaln�z II IV.

  B) Yaln�z III.

  C) I ve II IV

  D) I, II ve III.

  2-) A�a��dakilerden hangisi ahiretin a�amalar�ndan biri de�ildir?

  A) Gayb

  B) Mah�er

  C) K�yamet

  D) �l�m

  3-)

  Yukar�daki III numaral� k�sma a�a��dakilerden hangisi yaz�lmal�d�r?

  A)Amellerin Tart�lmas�

  B)K�yamet

  C)Ba�s

  D)Cennet

  4-)

  Yukar�daki numaraland�r�lm�� yerlere a�a��dakilerden hangisinin yaz�lmas� yanl�� olur?

  A) Vakfe yapmak

  B) �eytan ta�lamak

  C) �hrama girmek

  D) K�be�yi tavaf

  5-)

  Yukar�da verilen ahiret hayat� ile ilgili kavramlar hangi se�enekte doru s�ralanm��t�r?

  6-) A�a��dakilerden hangisi hacc�n farz olmas�n�n �artlar�ndan biri de�ildir?

  A) Daha �nce umre yapm�� olmak.

  B)M�sl�man ,ergin ve ak�ll� olmak.

  C) Seyahat �zg�rl���ne sahip olmak, hapis veya esir olmamak.

  D) Yolculu�a engel bir hastal��� olmamak.

  7-) �Hac ibadetinde ihrama girmek sosyal ve ekonomik stat�den s�yr�lmay�, vakfe yapmak mah�eri, birlikte kabeyi tavaf etmek dayan��may� ve karde�li�i.Sa�y yapmak ise sab�rl� olmay� ��retir�

  Yukar�daki paragrafta hac ibadeti ile ilgili vurgulanmak istenen ana fikir a�a��dakilerden hangisidir.

  A) Hac ibadeti insanlar aras�ndaki e�itli�i sa�lar.

  B) Hac ibadeti sab�rl� olmay� ��retir.

  C) Hac ibadeti dayan��may� artt�r�r.

  D) Hacda yap�lan her ibadetin bir amac� vard�r.

  8-) A�a��daki bilgilerden hangisi Kabe i�in yanl�� bir bilgidir?

  A) Arabistan��n Mekke �ehrinde bulunmaktad�r.

  B) Etraf�nda d�n�lerek tavaf yap�l�r.

  C) Namaz k�lan m�minler Kabe�ye do�ru y�nelirler.

  D) Peygamberimizin kabrinin (mezar�n�n) bulundu�u yerdir.

  9-) Buyur� Allah��m, buyur� Buyur ey orta�� olmayan! Buyur� T�m hamd ve nimetler sana aittir. M�lk de sana aittir. Senin orta��n yoktur.

  Hac ibadetine ba�lamadan �nce ihrama girerken okunmas� zorunlu olan yukar�daki duaya verilen ad a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Telbiye

  B) Tahiyyat

  C) Kevser

  D) Tekbir

  10-)�Hac ibadetini tamamlay�p �lkesine d�nen bir M�sl�man neler kazanm��t�r?� sorusuna a�a��daki hangi cevab� verirsek yanl�� olur?

  A)Sayg�l� ve sab�rl� olmay� ��renmi�tir

  B)Dayan��ma ve karde�li�i ��renmi�tir.

  C)Di�er insanlardan �st�n olmu�tur

  D)Farkl� k�lt�rleri tan�m��t�r.

  11-)

  Verilen ibadetler ve yap�ld��� mek�nlar ile ilgili bilgiyanl��l���n�n d�zeltilebilmesi i�in yukar�da numaraland�r�lm�� e�le�tirmelerden hangi ikisinin yer de�i�tirmesi gerekir?

  A) I ve II

  B) II ve III

  C) II ve IV

  D) III ve IV

  12-)� Ki�i, hac veya Umre i�in Mekke'ye giderken belli s�n�rlara geldi�i zaman �zerindeki d�nyal�k elbiseleri ��kar�r, (bilgi yelpazesi com) diki�siz elbiselerini giyer, di�er zamanlarda yapt��� t�ra� olmak, koku s�r�nmek gibi i�lerden hac s�resince sak�n�r ve niyet ederek ihrama girer.�

  �hrama girilen bu s�n�rlara ne ad verilmektedir?

  A) Arafat

  B)M�kat

  C) Sa'y

  D) M�zdelife

  13-) A�a��daki �emada ��klarda verilen kavramlardan hangisinin a��klamas� yoktur?(5p)

  A)Dar Kurban�

  B) Akika Kurban�

  C)Musahiplik Kurban�

  D)Adak Kurban�

  14-)

  Yukar�da kurban ibadeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri do�rudur?

  A) I ve II

  B) Yaln�z II

  C) I,II ve III

  D) I ve III

  BA�ARILAR D�LER�M...

  >>>TIKLAYIN<<<

  D�N K�LT�R� VE AHLAK B�LG�S� DERS� YAZILI SORULARI
  SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  YAZILI SORULARI, YAZILI AR��V� � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  D�N K�LT�R� VE AHLAK B�LG�S� KONU ANLATIMLAR
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  D�N K�LT�R� VE AHLAK B�LG�S� SORU BANKASI, TEST SORULARI
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  E��T�M ��RET�M �LE �LG�L� BELGELER � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz 2023

  7 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap