Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  9. sınıf fizik yazılı soruları 1.dönem 1. yazılı cevap anahtarlı

  1 ziyaretçi

  9. sınıf fizik yazılı soruları 1.dönem 1. yazılı cevap anahtarlı Ne90'dan bulabilirsiniz

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Yaz�l� Sorular�, Yaz�l� Ar�ivi > Fizik Yaz�l� Sorular� > Fizik Dersi 9. S�n�f 1. D�nem 1. Yaz�l� Sorular�

  F�Z�K 9. SINIF 1. D�NEM 1. YAZILI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)

  � � � E��T�M VE ��RET�M YILI ���..�����..� OKULU 9/� SINIFI

  F�Z�K DERS� 1. D�NEM 1. YAZILISI

  ADI SOYADI:������� NU:�. PUAN:�

  A- A�a��daki bo�luklar� uygun kelimelerle doldurunuz (5�3=15 Puan)

  1-Y�n�,b�y�kl���,do�rultusu ve ba�lang�c� ile birlikte ifade edilebilen b�y�kl�klere ����.. b�y�kl�kler denir

  2-Bilimsel teoriler herkes taraf�ndan kabul edilir ve bilimdeki yeni geli�melerle desteklenirse bilimsel bir �������.. olur

  3-Ger�ek bir olay yada olguya benzetilerek yap�lan kopyalara ��������. denir

  4-Fizi�in,atom �ekirde�inde olan olaylar� inceleyen dal� ��������� fiziktir.

  5-Ya�ad���m�z d�nyay� ve evreni tan�mak i�in yap�lan �al��malara ������.. denir.

  B- A�a��daki c�mlelerin do�ru olanlar�n�n yan�na D , Yanl�� olanlar�n�n yan�na Y yaz�n�z. (5�3=15 Puan)

  (�.))1- Nitel ve nicel g�zlemler birlikte kullan�lamaz

  (�.))2- T�m �l��m hatalar� insandan kaynaklan�r

  (�.))3- Bilimsel �al��ma sorularla ba�lar

  (�.))4- Modelleme yapmak olaylar� daha g�rsel hale getirir.

  ( �.)5- Fizikteki k�r�lma ve yans�ma olaylar� ile biyolojide g�rme olay�n�n ger�ekle�mesi aras�nda ili�ki vard�r

  C-Fizi�in alt alanlar�n�n kar��s�na verilen konulardan hangisi ile ilgili oldu�unu yaz�n�z (5x=15 Puan)

  Manyetizma

  Kat� hal Fizi�i

  Mekanik

  Termodinamik

  Atom Fizi�i

  D-A�a��daki birimleri birbirine �eviriniz(10�2=20 Puan)

  600mm�. �.dm

  5,3g��������mg

  120 s������.dak

  50m�����..mm

  1600g�������kg

  7200 s�����.h

  4dm�����..mm

  1kg��������g

  300 dak����..h

  400km���..m

  E-A�a��da verilen b�y�kl�klerin kar��lar�na birimlerini tablodan se�erek yaz�n�z (5�3=15 Puan)

  Ak�m �iddeti ����.. Saniye

  Uzunluk ����.. Amper

  K�tle ����.. Metre

  S�cakl�k ����.. Kilogram

  Zaman ����.. Kelvin

  F-A�a��daki sorular� cevaplay�n�z (2�10=20 puan)

  1-Bo� bir kap tart�l�yor ve 50 g ve 20 g l�k k�tlelerle dengeye geliyor.Kap su ile doldurulup (bilgi yelpazesi. com) tart�ld���nda ise 2 adet 100 g, 1 adet 20 g, 1 adet 5 g ve 2 adet de1 g ile dengeleniyor. Buna g�re kaptaki suyun k�tlesini bulunuz.

  2-Modellemenin yararlar�ndan 4 tanesini yaz�n�z

  BA�ARILAR D�LER�M�

  CEVAP ANAHTARI

  A- A�a��daki bo�luklar� uygun kelimelerle doldurunuz (5�3=15 Puan)

  1-Y�n�,b�y�kl���,do�rultusu ve ba�lang�c� ile birlikte ifade edilebilen b�y�kl�klere�VEKT�REL b�y�kl�kler denir

  2-Bilimsel teoriler herkes taraf�ndan kabul edilir ve bilimdeki yeni geli�melerle desteklenirse bilimsel bir ��YASA���.. olur

  3-Ger�ek bir olay yada olguya benzetilerek yap�lan kopyalara�MODELLEME�����. denir

  4-Fizi�in,atom �ekirde�inde olan olaylar� inceleyen dal���N�KLEER����� fiziktir.

  5-Ya�ad���m�z d�nyay� ve evreni tan�mak i�in yap�lan �al��malara�B�L�M���.. denir.

  B- A�a��daki c�mlelerin do�ru olanlar�n�n yan�na D , Yanl�� olanlar�n�n yan�na Y yaz�n�z. (5�3=15 Puan)

  (Y )1- Nitel ve nicel g�zlemler birlikte kullan�lamaz

  (Y)2- T�m �l��m hatalar� insandan kaynaklan�r

  ( D)3- Bilimsel �al��ma sorularla ba�lar

  ( D)4- Modelleme yapmak olaylar� daha g�rsel hale getirir.

  ( D)5- Fizikteki k�r�lma ve yans�ma olaylar� ile biyolojide g�rme olay�n�n ger�ekle�mesi aras�nda ili�ki vard�r

  C-Fizi�in alt alanlar�n�n kar��s�na verilen konulardan hangisi ile ilgili oldu�unu yaz�n�z (5x=15 Puan)

  Manyetizma MIKNATISLAR Atomlar�n yap�s�

  Kat� hal Fizi�i KATI VE KR�STAL MAD Madde ve �s� ili�kisi

  Mekanik KUVVET VE HAREKET Kat� ve kristal maddeler

  Termodinamik MADDE VE ISI �L��K�S� Kuvvet ve Hareket

  Atom Fizi�i ATOMLARIN YAPISI M�knat�slar

  D-A�a��daki birimleri birbirine �eviriniz(10�2=20 Puan)

  600mm�. 6�.dm

  5,3g���5300�����mg

  120 s���2���.dak

  50m�50,000����..mm

  1600g��1,6�����kg

  7200 s��2���.h

  4dm��400���..mm

  1kg��1000������g

  300 dak��5��..h

  400km�400,000���..m

  E-A�a��da verilen b�y�kl�klerin kar��lar�na birimlerini tablodan se�erek yaz�n�z(5�3=15 Puan)

  Ak�m �iddeti AMPER Saniye

  Uzunluk METRE Amper

  K�tle K�LOGRAM Metre

  S�cakl�k KELV�N Kilogram

  Zaman SAN�YE Kelvin

  F-A�a��daki sorular� cevaplay�n�z (2�10=20 puan)

  1-Bo� bir kap tart�l�yor ve 50 g ve 20 g l�k k�tlelerle dengeye geliyor.Kap su ile doldurulup tart�ld���nda ise 2 adet 100 g, 1 adet 20 g, 1 adet 5 g ve 2 adet de1 g ile dengeleniyor.Buna g�re kaptaki suyun k�tlesini bulunuz.

  DARA:50+20_70g GRAMLAR: 200g+20g+5g+2g=227g SUYUN K�TLES�:227-70=157g

  2-Modellemenin yararlar�ndan 4 tanesini yaz�n�z

  G�rseldir-zaman s�n�rlamaz-ekonomiktir-g�venilirdir-h�z� ayarlanabilir-ileti�im arac�d�r-test arac�d�r-kontrol edilebilir-tekrarlanabilir-d���nd�r�c�d�r-zaman kazand�r�r.

  BA�ARILAR D�LER�M�

  >>>TIKLAYIN<<<

  F�Z�K YAZILI SORULARI � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  YAZILI SORULARI, YAZILI AR��V� � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  F�Z�K KONU ANLATIMLAR
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  F�Z�K SORU BANKASI, TEST SORULARI
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  E��T�M ��RET�M �LE �LG�L� BELGELER � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  EKLEMEK �STED�KLER�N�Z VARSA A�A�IDAK� "Yorum Yaz" k�sm�na ekleyebilirsiniz.


  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  9.S�n�f Fizik 1.D�nem 1.Yaz�l� Sorular� 2022-2023

  9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2022-2023

  9.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

  9.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

  FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

  Katıhal Fiziği

  Atom Fiziği

  Mekanik

  Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

  Optik

  Nükleer Fizik

  Elektromanyetizma

  Termodinamik

  Skaler Büyüklük

  Hacim

  Sürat

  Enerji

  Basınç

  Temel Büyüklükler (KISAMUZ)

  Vektörel Büyüklük

  Kuvvet

  Ağırlık

  Hız

  İvme

  Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri

  TÜBİTAK – Bilimsel Yarışmalar

  TAEK – Nükleer Enerji

  ASELSAN – Askeri Haberleşme ve Teknoloji

  CERN – Atom Altı Parçacıkları

  NASA | ESA – Uzay Araştırmaları

  Yazı kaynağı : www.hangisoru.com

  9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Sınav Soruları

  9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

  9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

  9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

  ..... LİSESİ  9. SINIF FİZİK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI  SORULARI

  1) Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz .

  2) Aşağıdaki soruların doğru olanına (D), yanlış olanına (Y) koyunuz.

  3) Aşağıdaki birim çevirmeleri yapınız.

  4) Aşağıdakilerden hangisi Türetilmiş niceliklerden değildir.
  a) Kütle b) Enerji c) Güç d) Kuvvet e) Özkütle

  5) Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanlarından biri değildir?
  a) Astronomi b) Mekanik c) Elektromanyetizma d) Nükleer fizik e) Katıhal fiziği

  6) Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
  Atom Fiziği               Mıknatıslanma
  Optik Katı madde     Sıcaklık Metre
  Elektromanyetizma   Atom
  Termodinamik           Işık
  Katıhal fiziği              Isı

  7) Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız

  8) X= 12 metre konumundan X= 4 metre konumuna hareket eden noktasal cismin yer değiştirmesini hesaplayıp, yer değiştirme vektörünü çiziniz.

  9) Kütlesi 800 g, hacmi 40 cm3 olan bir cismin özkütlesini hesaplayınız.

  Cevap anahtarı:

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap