Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  abant izzet baysal üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

  1 ziyaretçi

  abant izzet baysal üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı Ne90'dan bulabilirsiniz

  Bolu Abant �zzet Baysal �niversitesi 54 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  Bolu Abant �zzet Baysal �niversitesi 54 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  Bolu Abant �zzet Baysal �niversitesi Rekt�rl���nden:

  S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIM �LANI

  �niversitemiz b�nyesinde 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras� uyar�nca S�zle�meli olarak istihdam edilmek ve tam zamanl� olarak �al��t�r�lmak �zere S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar�n Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) f�kralar�na g�re ��renim d�zeyi ile KPSS (B) grubu puan s�ras� esas al�nmak suretiyle �niversitemiz Rekt�rl��� ba�l� birimlerinde istihdam edilmek ve �cretleri �zel B�t�eden kar��lanmak �zere a�a��da belirtilen unvanlarda 54 (ellid�rt) adet s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  BA�VURU �EKL� VE YER�

  1- Ba�vurular, Adaylar taraf�ndan ilan�n Resmi Gazete'de yay�mland��� g�nden itibaren 15 g�n i�inde (mesai saati bitimine kadar) �niversitemiz Personel Daire Ba�kanl���na �ahsen ba�vuru �eklinde yap�lacakt�r.

  2- Ba�vurular �ahsen yap�laca��ndan ba�vuru esnas�nda evrak kontrol� yap�lmayacak olup, eksik belge ile ba�vuru yap�lmamal�d�r. �lan �artlar�na uygun olmayan ba�vurular ge�ersiz say�lacakt�r. �landa belirtilen s�reler i�inde yap�lmayan ba�vurular ve eksik belgeli ba�vurular dikkate al�nmayacakt�r.

  3- 4-B S�zle�meli Personel Ba�vuru Formu Bolu Abant �zzet Baysal �niversitesi http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilecektir.

  4- Posta yolu ile yap�lan m�racaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve de�erlendirmeye al�nmayacakt�r.

  BA�VURUDA �STENEN BELGELER

  1- ��renim belgesi fotokopisi,

  2- N�fus c�zdan� fotokopisi,

  3- KPSS Sonu� Belgesi Fotokopisi,

  4- 1 adet foto�raf,

  5- Ba�vurulan unvanda e�itim belgesi, sertifika ve sa�l�k raporu vb. istenmi� ise fotokopisi.

  BA�VURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ve �ZEL �ARTLAR

  1) 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel �artlar� ta��mak ve g�reve ba�lamas�na engel hali bulunmamak,

  2) 657 say�l� Kanunu'nun 53'�nc� madde h�k�mleri sakl� kalmak kayd� ile g�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek v�cut veya ak�l hastal��� bulunmamak.

  3) 2020 y�l� KPSS (B) grubu s�nav�na girmi� olmak ve Lisans mezunlar� i�in 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan�na, �nlisans mezunlar� i�in 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan�na ve Orta��retim mezunlar� i�in 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puan�na sahip olmak, T�m KPSS puan t�rlerinden 50 ve �zeri puan alm�� olmak.

  4) Ba�vurulacak unvan�n aranan nitelikler ile Genel ve �zel �art olarak belirtilen �artlar� birlikte ta��yor olmak,

  5) �lan edilen unvanlarda aranan niteliklerdeki; �zel g�venlik g�revlisi kimlik kart�, s�r�c� belgesi, sertifika vb. di�er belgelere ilan ba�vuru tarihinin son g�n� itibar�yla sahip olmak.

  6) Erkek adaylar i�in Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik �a��na gelmemi� bulunmak, askerlik �a��na gelmi� ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm�� yahut ertelemi� olmak,

  7) Ba�vuru Tarihinin son g�n� itibariyle 35 (otuz be�) ya��n� bitirmemi� olmak.

  8) Herhangi bir Sosyal G�venlik Kurumundan emeklilik veya ya�l�l�k ayl��� alm�yor olmak,

  9) �e�itli KHK ile kamu g�revinden ��kar�lanlar ba�vuruda bulunamaz.

  10) "S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar"�n Yeniden i�e Al�nma ba�l�kl� Ek 1 inci maddesinin (b) f�kras�na eklenen; "S�zle�meli personelin, hizmet s�zle�mesi esaslar�na ayk�r� hareket etmesi nedeniyle kuramlar�nca s�zle�mesinin feshedilmesi veya s�zle�me d�nemi i�inde s�zle�meyi tek tarafl� feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir y�l ge�medik�e kamu kurum ve kurulu�lar�n�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda yeniden istihdam edilemez." h�km�ne ayk�r� durumu olmamak.

  11) Adaylarla atanmaya hak kazanmalar� halinde hizmet s�zle�mesi yap�lacak olup s�zle�mede belirtilen �artlar� yerine getirmeyen adaylar�n s�zle�meleri 1 (bir) ay i�erisinde feshedilecektir.

  12) "G�venlik Soru�turmas� ve Ar�iv Ara�t�rmas� Kanunu" ve "G�venlik Soru�turmas� ve Ar�iv Ara�t�rmas� Yap�lmas�na Dair Y�netmelik" gere�ince s�zle�me yapmaya hak kazanan adaylar hakk�nda ilgisine g�re g�venlik soru�turmas� veya ar�iv ara�t�rmas� yap�lacak olup sonucuna istinaden i�lem y�r�t�lecektir.

  13) Ba�vuran adaylar �niversitenin t�m yerle�kelerinde ihtiya� bulunan birimlerinde ve il�elerinde g�revlendirilecektir.

  14) Tecr�be istenilen pozisyonlar i�in meslek kodunu g�sterir barkodlu SGK hizmet d�k�m�yle birlikte resmi veya �zel kurulu�lardan ba�vuru tarihleri i�erisinde al�nm�� i� deneyim belgesi �slak imzal� olarak eklenecektir. SGK Hizmet d�k�m�nde e-Devletten al�nan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet d�k�m�nde yer alan meslek kodu ile tecr�be istenilen pozisyonun uyumlu olmas� gerekir.

  KORUMA VE G�VENL�K G�REVL�S� ���N ARANAN �ZEL �ARTLAR

  1) 5188 say�l� �zel G�venlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10'uncu maddesindeki �artlar� ta��mak.

  2) Yap�lacak g�rev gere�i n�bet, vardiya, mesai saatleri d���nda ve hafta sonlar� �al��maya herhangi bir engeli olmamak.

  3) G�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek ak�l hastal��� bulunmamak, bedensel �z�rl� olmamak, �a��l�k, k�rl�k, topall�k, i�itme kayb�, y�z �ehresinde sabit eser, uzuv noksanl���, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. (Atama halinde Sa�l�k Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)

  4) V�cutta g�r�necek �ekilde d�vmesi bulunmamak.

  5) Son ba�vuru tarihi itibar�yla ge�erlilik s�resi dolmam�� silahl�/silahs�z �zel g�venlik g�revlisi kimlik kart�na sahip olmak.

  6) Erkek adaylar i�in Askerli�ini yapm�� olmak.

  7) Erkek adaylar i�in en az 170 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakam�na g�re (+ -) 15 Kg. a��rl��a sahip olmak ve bunu sa�l�k kuramlar�ndan belgelendirmek. (�rne�in 170 cm boyunda olan bir aday�n kilosunun 70+15=85'dan fazla, 70-15= 55'ten az olmamas� gerekmektedir.)

  8) Bayan adaylar i�in en az 160 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakam�na g�re (+ -) 15 Kg. a��rl��a sahip olmak ve bunu sa�l�k kurumlar�ndan belgelendirmek. (�rne�in 160 cm boyunda olan bir aday�n kilosunun 60+15=75'dan fazla, 60-15= 45'ten az olmamas� gerekmektedir.)

  9) Koruma ve G�venlik G�revlisi �lan� i�in (Erkek-Bayan) boy, kilo ve boy-kilo endeksini g�sterir Sa�l�k Kurulu�u onayl� sa�l�k raporu ba�vuru esnas�nda ibraz edilecektir.

  DESTEK PERSONEL� ���N ARANAN �ZEL �ARTLAR

  1) Temizlik g�revini yapmaya engel sa�l�k sorunu bulunmamak (Atama halinde Sa�l�k Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)

  2) Erkek adaylar i�in Askerli�ini yapm�� olmak.

  3) �niversitemiz Rekt�rl��� ve Ba�l� birimlerinde temizlik (s�n�f, ofis, toplant� salonu, laboratuvar, ortak alan, tuvalet, park, bah�e, yol, kald�r�m ve �evrenin temizli�i), d�� alan �evre bak�m� (�i�ek dikimi, a�a� dikimi �al� ve otlar�n budanmas�, bah�elerin ve ye�il alanlar�n bak�m�, �imlerin bi�ilmesi, sulanmas�), y�k ta��ma (masa, s�ra, dolap, b�ro malzemesi, k�rtasiye, demirba�), y�k indirme ve bindirme ile idarenin verece�i di�er g�revlerde �al��t�r�lacakt�r.

  4) Bu pozisyonda idarenin ihtiya� duymas� durumunda vardiya sistemi uygulan�r.

  5) Rekt�rl�k taraf�ndan ihtiyaca binaen �niversiteye ba�l� il merkezi ve il�elerdeki birimlerde idari ve Mali i�ler Daire Ba�kanl��� Temizlik Birimine ba�l� olarak g�revlendirilecektir.

  BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES� VE SONU�LARIN �LANI

  1) Ba�vurulan pozisyonlardan B�ro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve G�venlik G�revlisi, Hem�ire, Sa�l�k Teknikeri, Tekniker ve Teknisyen unvanlar� i�in de�erlendirme 2020 KPSS (B) grubu puan s�ras� esas al�narak ba�vuru biti� tarihinden itibaren Komisyon taraf�ndan de�erlendirildikten sonra sonu�lar en ge� 10 (on) i� g�n� i�inde http://www.ibu.edu.tr web adresinden s�zle�me yapmaya hak kazananlar�n isim listesi ile i�e ba�lamalar� i�in gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edilece�i yer ve zaman ilan edilecektir.

  2) Her kadro i�in 10 (on) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan ba�vuru olmad��� takdirde veya aranan �artlar� ta��mad��� tespit edilenlerin yerine atanmaya hak kazanan yedekler s�ras� ile ayn� web adresinden ilan edilecektir.

  3) Ba�vurulan pozisyonlardan S�nava tabi olan "��z�mleyici, Sistem Programc�s�" ve "Programc�" unvanlar� i�in istenilen �artlar� ta��yanlar�n 2020 KPSS P3 Puan s�ras� esas al�narak ba�vuru biti� tarihinden itibaren Komisyon taraf�ndan de�erlendirildikten sonra her unvan i�in 10 (on) kat� aday (son s�radaki aday ile ayn� puan� alanlar da dahil) yaz�l� ve/veya s�zl� s�nava kat�lacaklar�n listesi http://www.ibu.edu.tr adresinde yay�nlanacakt�r.

  4) S�zle�me yapmaya hak kazanan adaylar�n, sonu�lar�n ilan edilmesinden itibaren 15 (onbe�) g�n i�erisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bolu Abant �zzet Baysal �niversitesi Personel Daire Ba�kanl���na �ahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. �lgililere yaz�l� ya da s�zl� ayr�ca bir tebligat yap�lmayacakt�r. Bu s�re i�erisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklar�n� kaybederler.

  5) S�zle�me yapmaya hak kazanan adaylar i�in yap�lacak olan g�venlik soru�turmas� veya ar�iv ara�t�rmas� sonucunun olumlu olmas� halinde kendileriyle s�zle�me yap�lacakt�r.

  SINAV KONULARI, YER� VE TAR�H�

  ��z�mleyici, Sistem Programc�s� ve Programc� Unvanlar� i�in S�nav konular� uzmanl�k konular�na uygun olarak ba�vurdu�u pozisyonun gerektirdi�i �zel �artlar�nda belirtilen t�m konular� ve hususlar� kapsayacakt�r. Yaz�l� ve s�zl�/uygulamal� s�nav tarihi ve yeri ba�vuru biti� tarihinden itibaren en ge� 10 (on) i� g�n� i�inde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Yaz�l� ve s�zl�/uygulamal� s�nava ili�kin gerekli g�r�len bilgiler ve s�navlara ili�kin sonu�lar http://www.ibu.edu.tr adresinden duyurulacakt�r. Bu duyuru tebli� mahiyetinde say�lacakt�r.

  SINAVA ESAS KADROLARA YERLE�ECEK ADAYLARIN DE�ERLEND�RMES� VE SONU�LARIN �LANI

  ��z�mleyici, Sistem Programc�s� ve Programc� Unvanlar� i�in Yaz�l� ve s�zl�/uygulamal� s�nav sonucunda 100 tam puan �zerinden her bir s�nav i�in 50 puan ve �zeri alanlar ba�ar�l� say�lacakt�r. Yaz�l� s�navdan 50 ve �zeri puan alanlar s�zl�/uygulamal� s�nava girmeye hak kazanacakt�r. Atanmaya hak kazananlar�n s�ralamas� yaz�l� ve s�zl�/uygulamal� s�nav ba�ar� s�ralamas�na g�re ger�ekle�tirilecek olup; kontenjan say�s�n�n 5 (be�) kat�na kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar�n atanmak �zere ba�vuru yapmad��� veya aranan �artlar� ta��mad��� tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar s�ras�yla �a��r�lacakt�r. Atamas� yap�lacak adaylar�n listesi, i�e ba�lamalar� i�in gerekli evraklar, ba�vuru zaman� ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.ibu.edu.tr adresinde yay�nlanacak olup; �lgililere yaz�l� ya da s�zl� ayr�ca bir tebligat yap�lmayacakt�r.

  D��ER HUSUSLAR

  1) �landa bulunmayan durumlar i�in genel mevzuat h�k�mleri ge�erlidir,

  2) Adaylar�n KPSS puanlar�n�n e�it olmas� halinde s�ras�yla diploma notu y�ksek olan, mezuniyet tarihi �nce olan ve bunlar�n da e�it olmas� halinde do�um tarihi �nce olan tercih edilecektir.

  3) S�zle�me yapmaya hak kazanan adaylar�n listesi, i�e ba�lamalar� i�in gerekli evrak, ba�vuru zaman� ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www. ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir,

  4) Ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u veya eksik evrak verdi�i sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin Ba�vurular� ge�ersiz say�lacak, s�zle�meleri yap�lm�� olsa dahi iptal edilecek, haklar�nda yasal i�lem yap�lacakt�r,

  5) ��renimi s�ras�nda zorunlu/ortak/se�meli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar "MEB'den Onayl� Bilgisayar ��letmeni Sertifikas�na Sahip Olmak" niteli�ine sahip olarak de�erlendirilecektir.

  6) S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar�n Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsam�nda ba�vuracak adaylar�n ("��z�mleyici, Sistem Programc�s�" ve "Programc�" unvanlar�na ba�vuracak adaylar) 2020 KPSSP3 puan s�ras�na konulmak kayd�yla ilan edilen her bir unvan i�in 10 (on) kat� aday�n yaz�l� ve s�zl�/uygulamal� s�nav ba�ar� s�ralamas� esas al�nacakt�r.

  7) Adaylar Kurumumuz ilan�na ba�vuruda bulunarak 6698 say�l� Ki�isel Verilerin Korunmas� Kanununa (KVKK) kapsam�nda; Ki�isel verilerinin kaydedilmesi, i�lenmesi ve payla��lmas�na muvafakat vermi� say�l�rlar.

  8) "G�venlik Soru�turmas� ve Ar�iv Ara�t�rmas� Kanunu" gere�ince s�zle�me yapmaya hak kazanan adaylar hakk�nda g�venlik soru�turmas� veya ar�iv ara�t�rmas� yap�lacak olup g�venlik soru�turmas� ve ar�iv ara�t�rmas� sonucuna istinaden s�zle�me imzalanacak aday ile ileti�ime ge�ilecektir.

  9) S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na ili�kin Esaslar�n Ek 6'nc� maddesi gere�ince "��e al�nmas� a��s�ndan gerekli olan niteliklerden herhangi birini ta��mad���n�n sonradan anla��lmas�, i�e al�nma a��s�ndan gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet s�zle�mesi kurumca tek tarafl� olarak feshedilir.

  10) �niversitenin Bolu ili d���nda te�kilat� bulunmad���ndan S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar uyar�nca s�zle�meli personelin ba�ka bir kuruma naklen tayini m�mk�n de�ildir.

  11) Bu ilan tebli� mahiyetinde olup, ayr�ca tebligat yap�lmayacakt�r. 11307/1-1

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Abant �zzet Baysal �niversitesi S�zle�meli Personel Al�m �lan�

  Abant �zzet Baysal �niversitesi S�zle�meli Personel Al�m �lan�

  ABANT �ZZET BAYSAL �N�VERS�TES� S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIMI �LANI

  �niversitemiz Sa�l�k Ara�t�rma ve Uygulama Merkezine 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4/B maddesi uyar�nca s�zle�meli olarak istihdam edilmek ve tam zamanl� olarak �al��t�r�lmak �zere 28.06.2007 tarih ve 26566 say�l� Resmi Gazetede yay�nlanan "S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na ili�kin Esaslarda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Esaslar"m Ek Madde-2/b F�kras�na g�re a�a��da belirtilen Unvanlarda 1 (bir) s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  I. BA�VURACAK ADAYLARDA ARANACAK �ARTLAR :

  1 - Ba�vuracak adaylarda yukar�da belirtilen nitelikler ile 657 Say�l� Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel �artlar aran�r.

  2- Adaylar�n bu s�zle�meli pozisyonlar� tercih edebilmeleri i�in 22-23 Eyl�l 2012 tarihlerinde yap�lan Kamu Personel Se�me S�nav�na (2012-KPSS Orta��retim/�nlisans) girmi� olmalar� gerekir. Yerle�tirme i�lemlerinde KPSSP93 puan� kullan�lacakt�r,

  3- Sosyal G�venlik Kurumundan emekli ayl��� alanlar ile 65 ya��n� doldurmu� olanlar, g�reve ba�lat�lmayacakt�r

  II. BA�VURU:

  Adaylar�n bu ilan�n gazetede yay�m tarihinden itibaren 15 g�n i�erisinde

  1-N�fus c�zdan� fotokopisi,

  2- Diploma fotokopisi

  3- KPSS Sonu� Belgesi Fotokopisi,

  4-1 adet foto�raf,

  5- Sa�l�k Bakanl��� Perf�zyonist Yetki Belgesi Fotokopisi,

  6- Aday�n son bir y�l i�inde kamu kurum ve kurulu�lar�n�n 4/B S�zle�meli Personel pozisyonlar�nda �al��mad���n� taahh�t etti�i "TAAHH�T BELGES�" ile "Ba�vuru Formu" �niversitemiz Personel Daire Ba�kanl���ndan temin edilecek olup adaylar�n �ahsen m�racaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yap�lan ba�vurular kabul edilmeyecektir)

  III. BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES� VE SONU�LARI :

  Ba�vuru sonunda atanmaya hak kazananlar�n listesi, ba�vuru s�resi bitiminden 15 (on be�) g�n i�inde www.ibu.edu.lr adresinden ilan edilecektir, �lan edilen kadronun iki kat� kadar yedek belirlenecektir. As�l kazananlardan atanmak �zere ba�vuran olmad��� takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan s�ras� ile �a�r�lacakt�r. Bu ilanda tebli� mahiyetinde olaca��ndan, ayr�ca tebligat yap�lmayacakt�r. Atanmaya hak kazanan adaylar�n sonu�lar�n ilan edilmesinden itibaren 15 g�n i�erisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rekt�rl���m�z Personel Dairesi Ba�kanl���na �ahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu s�re i�erisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklar�n� kaybederler.

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  İBU 54 Sözleşmeli Personel Alımı - Lise, Ön Lisans ve Lisans ( Abant İzzet Baysal Üniversitesi )

  İBU 54 Sözleşmeli Personel Alımı - Lise, Ön Lisans ve Lisans ( Abant İzzet Baysal Üniversitesi )

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi Gazetede yayımlanan personel alımı ilanına göre Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki eksikliği gidermek için Lise, Ön Lisans ve Lisams mezunu adaylar içerisinden personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında 4/B olarak istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek. Peki adaylardan aranan şartlar nelerdir? Kontenjan dağılımı nedir?

  Kontenjan Dağılımı Nedir?

  Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Neler Olacak?

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 sözleşmeli personel alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise;

  Özel Başvuru Şartları Nedir?

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı iiçin Erkeklerde 170 cm boyundan ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, 5188 Sayılı kanuna uygun olmak, Erkekler içni askerliğini yapmış olmak gibi şartlar aranacak.

  Ayrıca alanında göre,

  Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

  Ünibversiteye personel alımı için başvurular ilanın yayım tarihi ile başladı. Başvuru için adaylara 15 günlük süre verilmiş olup en geç 7 Ekim 2022 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gereklidir. Başvurular sadece istenen belgeleri le birlikte şahsen gerçekleştirilecektir.

  Başvuruda İstenen Belgeler:

  1- Öğrenim belgesi fotokopisi,

  2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,

  4- 1 adet fotoğraf,

  5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika ve sağlık raporu vb. istenmiş ise fotokopisi.

  İLANIN TAM METNİ

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap