Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  altından bilezik yapılması fiziksel mi kimyasal mı

  1 ziyaretçi

  altından bilezik yapılması fiziksel mi kimyasal mı Ne90'dan bulabilirsiniz

  Fenokulu.net

  F�Z�KSEL VE K�MYASAL DE���MELER :

  Günlük hayat�m�zda çe�itli etkiler sonucunda maddelerde baz� de�i�imler oldu�unu görürüz. Örne�in bir ka��d� yakt���m�zda ka��d�n kül oldu�unu, bir buz parças�n� s�cak bir yere koydu�umuzda buzun eridi�ini, annemizin çe�itli sebzeleri pi�irerek yemek yapt���n� hepimiz görmü�üzdür.
  Maddelerde meydana gelen de�i�imler 2 grupta incelenebilir:
  • Fiziksel de�i�meler
  • Kimyasal de�i�meler

  F�Z�KSEL DE���MELER :

  Maddenin yap�s� de�i�meden sadece d�� görünü�ünde meydana gelen de�i�melerdir. Fiziksel de�i�meler sonucunda yeni maddeler olu�maz. Sadece maddenin renk, �ekil, büyüklük gibi özellikleri de�i�ir. Fiziksel de�i�meler sonucunda maddenin kimli�i de�i�mez.

  ÖRNEKLER :

  • Buzun erimesi
  • Ka��d�n y�rt�lmas�
  • Tebe�irin toz haline getirilmesi
  • Küp �ekerin ezilerek toz �eker haline getirilmesi
  • Suyun donmas�
  • Çaydanl�ktaki suyun buharla�mas�
  • Cam�n bu�ulanmas�
  • Ak�amlar� gökyüzünün renginin maviden k�z�la dönü�mesi
  • Alt�ndan bilezik yap�lmas�
  • Odunun k�r�lmas�
  • Cam�n k�r�lmas�
  • Yemek tuzunun suda çözünmesi
  • Yo�urttan ayran yap�lmas�
  • Bak�rdan tencere yap�lmas�
  • Havucun rendelenmesi

  K�MYASAL DE���MELER :

  Maddenin iç yap�s�nda meydana gelen de�i�melerdir. Kimyasal de�i�meler sonucunda maddenin kimli�i de�i�ir ve yeni maddeler olu�ur. Kimyasal de�i�meye u�rayan maddeler eski haline döndürülemez.

  ÖRNEKLER :

  • Kömürün yanmas�
  • Sütten yo�urt ve peynir yap�lmas�
  • Demirin paslanmas�
  • Meyvelerin çürümesi
  • Un ve sudan hamur yap�lmas�
  • Kumdan cam yap�lmas�
  • Ekme�in küflenmesi
  • Kabartma tozunun üzerine limon s�k�lmas�
  • Canl�lar�n ölmesi
  • �nsan�n sindirim ve solunum yapmas�
  • Bitkilerin fotosentez yapmas�
  • Üzüm suyundan sirke yap�lmas�
  • Do�algaz�n yanmas�
  • Di�lerimizin çürümesi
  • Yumurtan�n ha�lanmas�
  • Gümü�ün aç�k havada zamanla kararmas�

  NOT : Kimyasal de�i�meler sonucunda hem maddenin görünümü de�i�ir hem de yeni maddeler olu�ur.

  HAL DE����M OLAYLARI

  Bir maddenin d��ar�dan �s� (enerji) alarak veya d��ar�ya �s� (enerji) vererek bir halden ba�ka bir hale geçmesine; “hal de�i�tirme” denir.  Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

  MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

  Mumun erimesi fiziksel mi kimyasal mı? Fiziksel değişim nedir?

  Mumun erimesi fiziksel mi kimyasal mı? Fiziksel değişim nedir?

  Mumun erimesi fiziksel mi kimyasal mı? sorusu öğrenciler tarafından zaman zaman yöneltiliyor. İşte konuya dair bilgiler...

  Fiziksel değişim nedir?

  Maddenin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış yapısını değiştiren olaylara fiziksel değişim denir. Maddenin yapısı (kimliği )değişmez, sadece tanecikler arasındaki boşluk değişir. Madde yine aynı maddedir fakat görünümü değişmiştir. Bazı fiziksel değişikliklerde madde tekrar eski halini alabilir.

  Fiziksel Değişim Örnekleri

  Mumun erimesi

  Akşamları gökyüzünün renginin maviden kızıla dönüşmesi
  Alkolün buharlaşması
  Altından bilezik yapılması
  Bakır telin elektriği iletmesi
  Bakırdan tencere yapılması
  Balın şekerlenmesi (Isıtılınca tekrar
  şekerlenme kaybolur)
  Besinlerin çiğnenmesi
  Buzun erimesi
  Camın buğulanması
  Camın erimesi
  Camın kırılması
  Cevizin ezilmesi
  Çaya şeker atılması
  Çaydanlıktaki suyun buharlaşması
  Demirin genleşmesi
  Demirin tel veya levha haline getirilmesi
  Dondurmanın erimesi
  Ekmeğin dilimlenmesi
  Ekmeğin ufalanması
  Elektriğin iletilmesi
  Elmanın soyulması
  Erimiş cama şekil verilmesi
  Etten kıyma yapılması
  Gökkuşağı'nın oluşması
  Hamura şekil verilmesi
  Hamurun yoğrulması
  Havadaki su buharının çimlerde
  kırağılaşması
  Havanın sıkıştırılması
  Havucun rendelenmesi
  İpin kopması
  İyodun süblimleşmesi
  Kablonun kopması
  Kâğıdın yırtılması
  Kumla suyun karışması
  Küp şekerin ezilerek toz şeker haline getirilmesi
  Naftalinin süblimleşmesi
  Odunun kırılması
  Odunun talaş haline getirilmesi
  Oksijenin suda çözünmesi
  Patatesin dilimlenmesi
  Petrolün damıtılması
  Saçın kesilmesi
  Salatanın karıştırılması
  Sarımsağın ezilmesi
  Su buharının yoğuşması
  Sulu boyanın kuruması
  Suyun donması
  Suyun buharlaşması
  Suyun kaynaması
  Suyun yoğuşması
  Süte su katılması
  Sütten yağın ayrılması
  Şekerin suda çözünmesi
  Taşın toprağa dönüşmesi
  Tebeşirin toz haline getirilmesi
  Tuzun suda çözünmesi
  Üzümün suyunun sıkılması
  Yağın erimesi
  Yağların safra sıvısı ile fiziksel sindirilmesi
  Yağmur ve kar oluşumu
  Yağmurun yağması
  Yayın gerilmesi
  Yoğurttan ayran yapılması
  Yumurtanın kırılması

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Fiziksel ve kimyasal de�i�imlere �rnekler verir misiniz?

  Yazı kaynağı : www.msxlabs.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap