Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  auzef aksis sınav merkezi tercihi yap

  1 ziyaretçi

  auzef aksis sınav merkezi tercihi yap Ne90'dan bulabilirsiniz

  AUZEF'e SOR - AUZEF Çözüm Merkezi

  Sınav merkezi tercih sistemi her sınav dönemi öncesinde öğrencilerimizin tercihlerini güncelleyebilmeleri için tekrar açılacaktır.
  Öğrenciler, sınav merkezi tercihleri için; https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.
  -1. Aşamada Kişisel Bilgiler Onaylanır.
  -2. Aşamada öğrencinin varsa engel durumu bildirilir. Engel durumu yoksa "Engelsiz" seçeneği seçilir.
  -3. Aşamada sınava girilmek istenen sınav merkezi seçilir ve HES kodu girilir.

  Yazı kaynağı : auzefcozum.istanbul.edu.tr

  AUZEF s�nav yeri se�imi nas�l yap�l�r? AUZEF s�nav merkezi tercihi nereden yap�l�r?

  AUZEF s�nav yeri se�imi nas�l yap�l�r? AUZEF s�nav merkezi tercihi nereden yap�l�r?

  �stanbul �niversitesi A��k��retim fak�ltesi ��rencileri, G�z d�nemi s�navlar�n�n ba�layacak olmas�yla birlikte AUZEF s�nav merkezi tercihi yapmaya ba�lad�. 2021-2022 e�itim ��retim y�l�nda a��k ��retim program� uygulayan t�m �niversitelerde oldu�u gibi �stanbul �niversitesi A��k ve Uzaktan E�itim Fak�ltesi s�navlar� da y�z y�ze yap�lacak. AUZEF S�nav merkezi tercihleri, �stanbul �niversitesi A��k��retim fak�ltesi taraf�ndan 12 Ekim 2021 saat 23.59'a kadar al�nacakt�r. AUZEF s�nav merkezi tercihi nereden yap�l�r? AUZEF s�nav yeri se�imi nas�l yap�l�r?

  2021-2022 AUZEF SINAV YER� TERC�HLER� NE ZAMAN?

  S�nav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri aras�nda https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi �zerinden yap�lacakt�r.

  AUZEF G�Z ARA SINAV TAR�HLER�

  �stanbul �niversitesi taraf�ndan ara s�nava dair yap�lan a��klamayla AUZEF ara s�nav tarihinin ertelendi�i duyuruldu. G�z yar�y�l� ara s�nav tarihi 13-14 Kas�m 2021 olarak g�ncellendi.

  AUZEF SINAV YER� SE��M� NASIL YAPILIR?

  S�nav merkezi tercihleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinde ilan edilen tarihler aras�nda yap�l�r.

  ��renciler, s�nav merkezi tercihleri i�in;

  https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKS�S kullan�c� ad� ve �ifresi ile giri� yapar.

  -1. A�amada Ki�isel Bilgiler Onaylan�r.

  -2. A�amada ��rencinin varsa engel durumu bildirilir. Engel durumu yoksa "Engelsiz" se�ene�i se�ilir.

  -3. A�amada s�nava girilmek istenen s�nav merkezi se�ilir ve HES kodu girilir.

  S�navlar 81 ilde bulunan s�nav merkezlerinde ger�ekle�tirilecektir.

  AUZEF SINAV YERLER� VE G�R��� SORGULAMAK ���N TIKLAYIN

  ��rencilerin AUZEF 'S�nav Merkezi' tercihlerini s�nav merkezi tercih i�lemleri i�in belirlenen tarih aral���nda sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapmalar� gerekmektedir. Belirtilen tarihlerin d���nda s�nav merkezi tercihi ger�ekle�tirilemez. Belirtilen tarih aral���nda tercih yapmayan ��rencilerin S�nav Merkezi �stanbul (Avrupa) yakas� olarak atanacakt�r.

  AUZEF SINAV MERKEZ� TERC�H� NEREDEN YAPILIR?

  * S�nav merkezi tercihleri auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 12 Ekim 2021 saat 23.59'a kadar al�nacakt�r.

  * S�nav merkezi tercihlerinde HES kodu girilmesi zorunludur.

  * Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temasl�) bulunan ��rencilerimiz s�navlara ayr� salonda al�nacaklard�r.

  * S�nav merkezi tercihleri her s�nav �ncesinde ilgili s�nava ait oturumlar� ger�ekle�tirmek i�in al�n�r. Ara s�nav, bitirme ve telafi s�navlar� i�in ayr� ayr� tercih yap�l�r.

  * S�navlar, cumartesi ve pazar g�nleri sabah ve ��le olmak �zere toplam 4 oturumda ger�ekle�tirilir.

  * S�nav bina ve salonlar�na girilirken ��renci Kimlik Kart�na gerek bulunmamaktad�r. ��rencilerimizin s�nav salonuna girebilmeleri i�in yanlar�nda S�nav Giri� Belgesi ve TC Kimlik Kart� bulundurmalar� yeterlidir.

  * S�nav Giri� Belgeleri s�navlardan bir hafta �ncesinde yay�nlanmakta ve web sayfam�z (auzef.istanbul.edu.tr) �zerinde duyurusu yap�lmaktad�r. S�nav kurallar� detayl� olarak S�nav Giri� Belgesinde yer almaktad�r.

  * S�nav merkezi tercihleri s�ras�nda engelli ve h�k�ml� ��renciler, durumlar�yla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatas�z bir �ekilde sisteme girmelidir. H�k�ml�/Tutuklu ��rencilerimizin s�nav merkezi tercih i�lemleri bulunduklar� ceza infaz kurumu taraf�ndan d�zenlenecektir.

  * Ara s�nava herhangi bir sebeple girmeyen ��renciler i�in ayr�ca mazeret s�nav� yap�lmayacakt�r.

  * A��k��retim programlar� s�navlar�nda d�rt yanl�� cevap bir do�ruyu g�t�r�rken, uzaktan ��retim programlar�nda ba�ar� notu hesaplama farkl�l��� nedeniyle bu kural uygulanmamaktad�r.

  * Ara s�nav sonu�lar�n�n de�erlendirmeye etki oran� %40, bitirme/telafi s�nav�n�n ise %60't�r.

  * S�nav sorular�, ilgili derse ait dersin kitab�, videosu ve sunumlar� dikkate al�narak haz�rlanmaktad�r.

  * ��rencilerimiz ara s�navda her ders i�in sistemlerinde bulunan �nitelerin yar�s�ndan sorumludur. �rn; 14 �nite var ise 7, 12 �nite var ise 6, 10 �nite var ise 5 �niteden sorumludur.

  * S�navlarda aksi belirtilmedi�i s�rece her ders i�in 20 soru sorulmakta ve sorular�n ��z�m� i�in 30 dakika s�re verilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap