Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  avukat portal talep ekranında taraf bilgisi kaydedilirken hata oluştu

  1 ziyaretçi

  avukat portal talep ekranında taraf bilgisi kaydedilirken hata oluştu Ne90'dan bulabilirsiniz

  UYAP Hata Şikayetleri - Şikayetvar

  UYAP'ta Yaşanan Sorunlar Bakanlığa Bildirildi - Memurlar.Net

  UYAP'ta Yaşanan Sorunlar Bakanlığa Bildirildi - Memurlar.Net

  UYAP'taki sıkıntılar nedeniyle avukatlardan çok sayıda şikayet gelmesi üzerine, İzmir Barosu avukatları arasında UYAP sorunlarının tespiti amacıyla bir anket yapılması yoluna gidildi. Ankette, avukatların belirlenmiş soru seçenekleri yanında, saptadıkları diğer sorunlara ilişkin de yanıt sunmaları olanağı sağlandı.

  İzmir Barosu tarafından düzenlenen ankete katılan avukatların verdiği yanıtlar, yargı hizmetlerine kolaylık ve hız kazandırmak amacıyla hayata geçirilen UYAP uygulamasının birçok açıdan sorunlar taşıdığını ve bu sorunlar çözülmeden, sistemin tam olarak istenen amaca hizmet etmesinin sağlanamayacağını ortaya koydu.

  Bu nedenle anket sonucu hazırlanan rapor, UYAP ve CELSE uygulamalarının asli kullanıcıları olan avukatların yaşadıkları zorluklukların ortadan kaldırılarak, belirlenen sorunların giderilmesi ve daha işlevsel uygulamalara dönük tedbirlerin acilen alınması için Adalet Bakanlığı UYAP Bilgi İşlem Dairesi'ne gönderildi.

  İşte o rapor;

  ADALET BAKANLIĞI UYAP BİLGİ İŞLEM DAİRESİ'NE

  UYAP sisteminin getirilmesinde temel amacın; dava açma, dilekçe gönderme, dosya takibi ve benzeri birçok işlemin elektronik ortamda yapılmasını sağlayarak yargı hizmetlerini hızlandırmak, yapılacak işleri kolaylaştırmak, zamandan ve emekten tasarruf etmek olarak ortaya konulduğu bilinmektedir.

  Teknolojinin gelişmesi sonucunda bir imkan olarak karşımıza çıkan UYAP, bazı eksiklikleri ve teknolojik yetersizlikleri nedeniyle yargı personeli dışında UYAP'ı en fazla kullanan kesim olan avukatlar açısından zaman zaman bir eziyet haline gelmekte ve amaçtan uzaklaşmaktadır.

  UYAP'ta yaşanan sıkıntılar nedeniyle meslektaşlarımızdan çok sayıda şikayet gelmesi üzerine, İzmir Barosu avukatları arasında UYAP sorunlarının tespiti amacıyla bir anket yapılması yoluna gidilmiştir. Ankette; belirlenmiş soru seçenekleri yanında, meslektaşlarımızın tespit ettiği diğer sorunlara ilişkin de yanıt sunmaları olanağı sağlanmıştır.

  Başkanlığımızca düzenlenen ankete katılan üyelerimizin verdiği yanıtlar, yargı hizmetlerine kolaylık ve hız kazandırmak amacıyla hayata geçirilen UYAP uygulamasının birçok açıdan sorunlar taşıdığını ve bu sorunlar çözülmeden, sistemin tam olarak istenen amaca hizmet etmesinin sağlanamayacağını ortaya koymaktadır.

  Anket sonuçlarına göre meslektaşlarımızın en çok yakındığı konuların başında: "Ek olarak gönderilen evrak sayısının beş ile sınırlı olması ve gönderilecek evrak boyutunun düşük olması" gelmektedir. Ankete katılan meslektaşlarımızın %89.2 si bu durumu çözümü gereken en önemli sorun olarak tespit etmiştir. Bu seçeneği %88,3 oranla "Sehven gönderilen evrak için iptal seçeneğinin bulunmaması" takip etmektedir. Keza %87,4 oranla "Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakın farklı tür/formatta olması nedeniyle evraka erişim sorunu ve evrakın açılmaması" en önemli üçüncü sorun olarak gösterilmiştir. "Kovuşturma ve soruşturma evrakının bir kısmının avukatlara kısıtlanması" katılanların % 84,7'si tarafından sorun alanı olarak gösterilmiştir. "Sorgu ekranının kısıtlı olması ve avukatlar için UYAP üzerinden sorgu yapılabilecek alanların sıklıkla değişmesi" % 76,4 oranında sorun olarak belirtilmiştir. UYAP Portal üzerinden "Yargıtay'a ilk derece mahkemesi sıfatıyla dava açılamaması, Yargıtay'daki dosyalara evrak veya vekaletname gönderilememesi" %60,2 oranında sorun olarak tespit edilmiştir. "Adli yardım talepli davaların UYAP üzerinden açılamaması" da %42,2 ile bir diğer sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır.

  İcra takiplerinde ise temel sorun alanları arasında "İcra dosyalarında borçlu için portal üzerinden yapılan SGK sorgulamalarında, entegrasyondan kaynaklanan erişim sorunu ve sorgu sonucunun hata vermesi" 77,5 oy oranı ile ilk sırada yer alırken, bunu "Dava/icra dosyalarında evrak türü, evrak tarihi vb. kriterlere göre dosya içerisindeki evrakın toplu olarak görüntülenememesi ve/veya indirilememesi" %76 ile takip etmiştir. "Toplu takip açma imkanı yanında toplu sorgu imkanının olmaması nedeniyle, her bir icra dosyası için ayrı ayrı sorgulama yapılmak durumunda kalınması" da %52,8 oranıyla bu alandaki üçüncü en önemli sorun olarak görülmüştür.

  Anket çalışması sırasında çözüme kavuşturulan ve Uyap Avukat Portal ve Uyap Doküman Editörü sistemi ile ilgili olmayıp uygulamaya değin sorunlara, bu raporda yer verilmemiştir. Anket sonucunda meslektaşlarımızın karşılaştığı başlıca sorunlar, aşağıdaki şekilde bildirilmiştir:

  1. Uyap Avukat Portal üzerinden görüntülenen dava veya takip dosyalarında tarihsel olarak son 20 evrakın görüntülenebilmesi ve daha eski tarihte sisteme kaydedilen evrakın alt klasörlerde toplanması nedeniyle, belli evraka ulaşmada güçlük yaşanmaktadır. Evrak tarihi ya da türüne göre belli bir tarih aralığında sisteme katılan evrakın görülebileceği bir filtreleme seçeneği getirilmesi çözüm bakımından kolaylık sağlayacaktır.

  2. Adliyede mahkeme hakimi ya da katip tarafından dosyanın tamamı görüntülenip indirilebilirken, Uyap Avukat Portal üzerinden vekili olunan dava veya takip dosyalarındaki evrakın bir bütün olarak kronolojik sırada görüntülenip indirilememesi ve ancak tek tek indirilebilmesi de meslektaşlarımızın vakitlerini almakta olup dosyanın incelenmesinde güçlük yaratmaktadır.

  3. Uyap Avukat Portalda sehven yapılan işlemlerin iptal edilememesi de ayrı bir sorundur. Bu tür işlemlerin, örneğin sehven gönderilen bir dilekçenin veya hatalı bir talebin ilgili kurum tarafından kaydedilmeden iptali ve yine sehven yapılan ödemelerin iptali için sistemin avukatlara bir seçenek tanıması gerekmektedir.

  4. UYAP Portal üzerinden Danıştay dosyalarının görüntülenememesi, bu dosyalara evrak veya vekaletname sunulamaması, meslektaşlarımız için zorluk oluşturmaktadır.

  5. İcra dosyalarında avukatların Uyap Avukat Portal üzerinden borçlu için yapabilecekleri sorgulamaların kısıtlı olması da sorun olarak tespit edilmiştir.

  6. Uyap Avukat Portal üzerinden Bölge Adliye Mahkemesi'ne ilk derece mahkemesi sıfatıyla dava açma, evrak veya vekalet gönderme işlemleri gerçekleştirilememektedir.

  7. İdari yargıdaki dosyalar için Uyap Avukat Portal üzerinden dosya safahatı sorgulanamamaktadır.

  8. Kesin kararlı Danıştay ilk derece ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu dosyalarında, karar tebliğinden sonra dosya içi evrak erişimi yapılamamakta; "Tanımlı komut işlemi bulunamadı" hatası alınmaktadır.

  9. Uyap üzerinden dava açarken, bazı idari makamlar davalı seçeneğinde yer almamaktadır. Örneğin idari dava açarken, Sağlık Bakanlığı seçeneği bulunmamaktadır.

  10. İstinaf dosyalarında 'safahat' sekmesi bulunmamakta ve dosyanın hangi aşamada olduğu görüntülenememektedir.

  11. Dosyaya kaydedilen evrakın bir kısmının safahatta kaydı olmasına rağmen, evrak dosya içerisinde görünmemektedir. Örneğin, Uyap Avukat Portal üzerinden gönderilen dilekçeler, müzekkere kayıtları vs.

  12. Dosya sorgulama ekranında taraf ile sorgulama yaparken, tüm dosyalar listelenmediği için yargı birimi seçilip ayrı ayrı sorgulama yapılması gerekmektedir. Yargı birimi seçilmeksizin, belirtilen tarafa ait dosyaların sorgu sonucu listelenmesi sağlanmalıdır.

  13. Uyap Avukat Portalda icra dosyalarına Yeni Talep Ekranından gönderilen taleplerin matbu olması, sistem tarafından taleplere doğrudan müdahale edilip taleplerde değişiklik yapılmasına izin verilmemesi, talep ekranındaki açıklama kısmında veri girişi sınırı olması ve talep seçeneklerinin kısıtlı olması da meslektaşlarımızın mesleklerini ifa etmelerinde ayrı bir güçlük yaratmaktadır. Meslektaşlarımız, talep ekranında açıklama kısmındaki sınırlama nedeniyle, özellikli durumlarını yeterince ifade edemediklerini belirtmiştir. Özellikle yeni ekrandan gönderilen matbu taleplerin yeterli gelmemesi nedeniyle, eski ekrandan kendi hazırlamış oldukları talepleri gönderdiklerini, ancak bu ekrandan gönderilen taleplerin çok uzun süreler boyu işleme alınmadığını yahut çok geç işleme alındığını ve hatta yeni ekrandan gönderilmediği için reddedilen taleplerinin dahi olduğunu iletmişlerdir.

  14. İcra dosyalarında yeni talep ekranından talep gönderirken, her ne kadar Ek Evrak Ekle seçeneği var ise de bu seçenek çalışmamaktadır. Meslektaşlarımız aynı talebi hem yeni ekrandan hem de ek evrakı ekleyerek eski ekrandan göndermek durumunda kalmaktadır.

  15. İcra dosyalarında borçlu vekili olunan dosyalarda, yeni talep ekranındaki seçeneklerin oldukça kısıtlı olması nedeniyle dosya hesabı, haciz kaldırma gibi gerekli taleplerin dahi gönderilemediği, meslektaşlarımızca paylaşılmıştır.

  16. Uyap Avukat Portal üzerinden bir icra dosyasına talep gönderdikten sonra yeni bir talep göndermek için 5 dakika beklenmesi zorunluluğu da meslektaşlarımızın zamanını alan ayrı bir işlemdir.

  17. Uyap Avukat Portal Evrak Gönderme kısmında ek olarak gönderilen evrak sayısının beş ile sınırlı olması ve evrak boyutunun düşük olması sorununun yanında, bazı türde evrakın ek olarak eklenememesi (Word, Excel gibi), özellikle dava açılış aşamasında fazla sayfalı veya istenen formatta olmayan bir delilin Uyap üzerinden sunulmasını engellemektedir.

  18. Uyap Avukat Portal'a erişim ve oturum zamanaşımının süresinin kısa olması, hemen hemen her meslektaşımızca dile getirilen önemli bir sorundur. Meslektaşlarımız, sisteme giriş yapamadıklarını, yaptıklarında ise sistemin hata verdiğini, kısa bir süre sonra oturumdan atıldıklarını ve yeniden giriş yapmanın gerektiğini ifade etmiş ve sıklıkla, sistemin yavaş çalıştığından yakınmışlardır. Özellikle oturum zamanaşımının kısa olması, dosya incelenmesini, gerekli işlemlerin yapılmasını engellemektedir. Uyap Avukat Portal'daki oturum zamanaşımının uzatılması, mümkünse 24 saate çıkarılması gereklidir.

  19. Uyap uygulamalarının tüm işletim ve yazılım sistemleriyle uyumlu olmaması, başka bir sorun başlığıdır. Ankete yapılan dönüşlerde, Macbook işletim sistemi kullanılan bilgisayarlarda eimza Uyap giriş uygulamasının çalışmadığı, Uyap yazılımlarının bu işletim sistemiyle uyumlu şekilde güncellenemediği, Uyap Doküman Editöründe düzenlenen evrak sisteme yüklendiğinde, yazılarda kayma olduğu belirtilmiştir. Mart 2021'den bu yana Windows Vista işletim sistemi kullanan bilgisayarlarda güncel doküman editörünün açılmadığı ifade edilmiştir. Bu nedenle Uyap uygulamalarının MacOS, Ubuntu, Linux gibi farklı işletim ve yazılım sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi için güncelleme yapılmalıdır.

  20. Harçtan muaf kurum vekilleri Uyap Avukat Portal üzerinden kayıtlı olmadıkları dosyalara vekaletname gönderirken, harçtan muafiyet seçeneği olmadığından, vekalet harcı ve baro pulu ödemek zorunda kalmaktadır.

  21. İşçilik alacaklarına ilişkin icra takiplerinde veya harçtan muaf kurumlara başlatılan icra takiplerinde olduğu gibi, harçsız açılacak icra takiplerinde UYAP Avukat Portal'da harç muafiyetine ilişkin seçenek bulunmamaktadır.

  22. Meslektaşlarımız, yabancı müvekkilleri adına Uyap'tan şikayet sunamamakta ve dava açamamaktadır.

  23. Uyap Savcılık dosyalarında taraflar gözükmemektedir.

  24. Uyap Avukat Portal üzerinden, CBS Savcılık dosyalarına kovuşturma dosyasında olduğu gibi talep, beyan sunulamamaktadır. Evrak gönderme ekranında gönderilebilecek evrak türü çok sınırlıdır. Örneğin; vekillikten istifa vs. yer almamaktadır. Yine CBS dosyalarına Ek KYOK'a itiraz adı altında evrak gönderilememektedir.

  25. Uyap Avukat Portal üzerinden CBS Savcılık dosyalarındaki evraka erişimde sorun yaşamaktadır. Soruşturma dosyalarının avukatlara açık olmaması ve sistem üzerinden incelenebilmesi için talep ve savcı onayı zorunluluğu, savunma hakkının etkili kullanılmasında büyük problem teşkil etmektedir. Dosya inceleme talep tarihinden sonraki evrak görüntülenemediğinden, dosyaya yeni eklenen evrakın görüntülenebilmesi için meslektaşlarımızca her seferinde inceleme talebi atılması gerekmektedir. Savcılık dosyalarının incelenmesinde, kısıtlama kararı yoksa, vekil kaydı yapılan avukat tarafından talep şartı aranmadan evrak görüntülenebilmelidir.

  26. Uyap Avukat Portal üzerinden suç duyurusunda bulunurken, şüpheli kişiyi ve TC kimlik numarasının bildirmenin zorunlu olması nedeniyle, suç duyuruları sistem üzerinden gerçekleştirilemeyip fiziken yapılmaktadır.

  27. Uyap Avukat Portal üzerinden idari gözetim kararlarına karşı Sulh Ceza Hakimliklerine itiraz edilememektedir.

  28. Uyap Avukat Portal üzerinden Sulh Ceza Hakimliklerine internetten haber ve içerik kaldırma davası açılamamaktadır.

  29. CMK 141 vd. hükümleri uyarınca, koruma tedbirlerinden kaynaklanan tazminat istemli davalar Uyap Avukat Portal üzerinden açıldığında, tevzi edilecek birim bulunamaması hatası vermektedir.

  30. Uyap Avukat Portal'a girişin beş oturumla sınırlandırılması, özellikle birden çok avukatın birlikte çalıştığı bürolar ile icra yoğunluklu çalışan hukuk ofislerinde problem arz etmektedir.

  31. Uyap Avukat Portal'da İngiliz Sterlini üzerinden icra takibi yapılamamaktadır.

  32. Uyap Avukat Portal'dan açılan icra takiplerinde, faiz başlangıç tarihi ve oranı girildiğinde, faiz hesaplamasının otomatik yapılmaması,bunların ayrı bir kalem olarak girilmesinin zorunlu olması, takip verilerinin girişinde hata yapılmasına müsait bir ortam oluşturmaktadır.

  33. Uyap Avukat Portal'da icra takibi açarken, bir aşamada hata yapılması halinde önceki aşamalar kaydedilmediğinden, bilgiler en baştan yeniden girilerek takip açılmak zorunda kalınmaktadır. Dosyadaki veri girişlerinin aşama aşama kaydedilerek tevzi aşamasında dahi takip açılmasına onay vermeden önce, söz konusu hatanın giderilmesine olanak tanıyan bir sistem hazırlanmalıdır.

  34. Uyap Avukat Portal'dan MTS takibi başlatılabilirken, Merkezi Takip Sistemi ile açılan aynı takibe itiraz edilememekte, vekalet sunulamamaktadır.

  35. Uyap Avukat Portal üzerinden icra müdürlüğündeki dosyalar görüntülenebilirken, iflas müdürlüğündeki dosyalar görüntülenememektedir.

  36. Sistem üzerinde, itiraz süresi geçmiş, haciz işlemi yapılmış icra dosyalarında dahi dosya kesinleşmesinin ayrıca yapılması gerektiğinden, sorgulama yapılamamaktadır. Bu sorgulama kısıtlamasının da düzelmesi gerekir.

  37. Uyap Avukat Portal'dan icra dosyalarında yapılan borçlu malvarlığı, PTT, SGK sorgusu, ancak 120 dakikada bir yeniden görüntülenebilmektedir. Sorgu işlemi yapıldıktan sonra sehven ekrandan çıkılması ya da özellikle SGK sorgulamalarında karşılaşılan entegrasyon sonucu hata verilmesi gibi durumlarda da bu sürenin geçmesi beklenmektedir. Bu süre kısıtının kaldırılması gerekmektedir.

  38. UYAP Avukat Portal üzerinden tüzel kişilere ait banka hesapları da sorgulanamamaktadır. Tüzel kişilerin banka hesaplarının da gerçek şahıslar gibi sorgulanabilmesi gereklidir.

  39. Uyap Portal'dan yapılan ilamlı icra takiplerinde borçlu vekiline yapılacak e-tebligat için etebligat ücreti yerine normal tebligat ücreti alınmaktadır.

  40. E-tebligat ile gönderilecek maaş hacizlerinde dahi sistemde normal tebligat ücreti alınmaktadır.

  41. İcra takip dosyalarında yeni ekrandan masraf gerektiren talepte bulunurken, dosyada mevcut avans mahsup edilerek kalanını yatırmak mümkün değildir. Sistem tarafından işlemin gerektirdiği ücretin tamamı alınmaktadır.

  42. İcra takip dosyalarında maaş haczi göndermek için cevap masrafı da alınmaktadır. Ancak bu masraf ilgiliye gönderilmeyip dosyada kaldığından, iadesini talep etmek zorunda kalınmaktadır. Masraf tutarının talep eden tarafından girilmesi sağlanarak, bu sorun çözüme kavuşturulabilir.

  43. İcra dosyalarında borçlu kurumların Mersis adresini ekleme kısmında hata verildiği için kurumlara sistem üzerinden ödeme emri gönderilmesi talep edilememektedir.

  44. Sistemde icra takibi başlatırken, kefil girilmesine rağmen oluşturulan takip talebinde kefil görülmemektedir.

  45. Uyap Avukat Portal SGK sorgusunda işverenin Mersis/Vergi/TC kimlik numarası görüntülenemezken, maaş haczi gönderimlerinde 3.şahıs olarak işverenin eklenmesi için bu bilgilerin zorunlu tutulduğu yönünde meslektaşlarımızın şikayeti olmuştur. Ancak sistemde yapılan güncelleme ile artık SGK sorgularında bu bilgiler görüntülenebilmekte olup söz konusu sorun böylelikle ortadan kalkmıştır.

  46. Uyap Portal üzerinden Apartman Yönetimi gibi tüzel kişiliği olmayan oluşumlar adına dava, icra takibi açılırken vergi numarası istenmesi nedeniyle bu tür takipler fiziken açılmak durumunda kalınmaktadır.

  47. Uyap Avukat Portal üzerinden XML takibi açılışında, icra programlarında hazırlanan XML dosyaları sisteme yüklenirken birebir eşleşme ile yüklenememektedir.

  48. XML ile takip açarken, şirketlerin ticari ünvanları, site yönetimlerinin tam adları doğru bir şekilde yazılmasına rağmen hatalarla karşılaşılmaktadır. Örneğin gerçek ünvanı "... Site Yönetimi" olan bir site için alacaklı sıfatıyla xml dosyası ile takip başlatılmak istendiğinde Uyapta "... Site Yönetim" olarak kaydedildiği için xml dosyası içerisinde isim değişikliği yapmadan takip başlatmak mümkün olmamaktadır. Öncelikle vergi numarasından şirketin veya site yönetiminin Uyapta nasıl kayıtlı olduğu tespit edilip daha sonra değişiklik yaparak takip açmak zorunda kalınmaktadır.

  49. Uyap Avukat Portal üzerinden vekil olunmayan kapalı icra dosyalarına vekaletname gönderirken, yalnızca dosya açılış tarihi görüntülenebilmektedir. Kimi zaman ayrı bir şehirde olan bu dosyaların zamanaşımı yönünden kontrolünün adliyeye gitmeden yapılabilmesi için dosya kapanış tarihinin de görüntülenebilmesi sağlanmalıdır.

  50. Sistem üzerinden icra takibi açarken, Avukat / Kurum kotası seçme zorunluluğu olması nedeniyle tahliye, tedbir nafakası vs icra takipleri fiziken açılmak zorunda kalınmaktadır. Sistem üzerinden açıldığında kotanın bulunduğu icra dairesine tevzi olduğu için bu takipler iptal edilmektedir. Bu tür takiplerin sistem üzerinden açılabilmesi adına, kotanın bulunduğu icra dairesine tevzisinin engellenmesi için bir seçenek bulunması önem arz etmektedir.

  51. Uyap Avukat Portal sisteminde icra dosyalarında çıkartılan tebligatların PTT Gönderi Takip sitesi ile entegre şekilde sorgusunun yapılması sağlanmalıdır.

  52. UYAP Avukat Portal üzerinden haczi mümkün olan bireysel emeklilik sistemi hesaplarının sorgulanabilmesi sağlanmalıdır

  53. UYAP Avukat Portal üzerinden sorgulanan araç ve tapu malvarlığına ilişkin takyidat raporunda, rehin ve ipotekler ile üzerindeki diğer tüm şerhlerin görünmesi sağlanmalıdır.

  54. UYAP Avukat Portal üzerinden marka ve patent hakkı, gemi ve uçak sicili, merkezi kayıt kuruluşlarında kayıtlı varlıklar gibi haczedilebilir malvarlığı değerlerinin sorgulanmasına ve haczedilmesine olanak tanıyacak güncelleme yapılmalıdır.

  55. Devir işlemleri nedeniyle saat 23:30'dan sonra vekaletname gönderme, dava açma, harç yatırma gibi hususlarda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle söz konusu uygulamanın 00:00'dan sonra başlaması konusunda güncelleme yapılmalıdır.

  56. İdari yargıda yargılamanın yenilenmesi istemli dosyaların, daha önce hüküm kurmuş mahkemesine gönderilmesi ve buna göre harç ve masrafların yatırılması gerekmektedir. Ancak idari yargıda yargılamanın yenilenmesi istemi için ayrı bir sekme yoktur. Bu durum, yargılamanın yenilenmesi taleplerinin ancak fiziken götürülebilmesine sebep olmaktadır ki buna ilişkin bir güncelleme yapılması önemlidir

  57. UYAP Avukat Portal üzerinden sorgulanan, alacaklı olduğu dosya sorgusu üzerinden, söz konusu dosyaya konulan hacizler ile haciz ihbarnamesi gönderilebilmesi için dosyanın borçlu bilgilerinin de sorgulanabilmesi sağlanmalıdır.

  58. UYAP Avukat Portal üzerinden araç veya tapu kayıtlarında pasif malvarlığı sorgusu yapılabilmelidir.

  59. Borçlunun miras payının sorgulanması için ölü kaydı sorgusu yapılması sağlanmalıdır.

  60. SGK hizmet döküm cetvellerine UYAP'tan erişim imkanı sağlanmalıdır.

  61. Toplu takip açma imkanı yanında toplu sorgu imkanının olmaması nedeniyle, her bir icra dosyası için ayrı ayrı sorgulama yapılmak durumunda kalınması

  62. İcra sorgularında araç mahrumiyet sorgusu yapıldığında, mahrumiyet bilgi ekranı yazdırma seçeneğinin kaldırılması nedeniyle fiziki dosyalarına bir örneği alınamamaktadır.

  63. Sistem üzerinden borçlu araç ve taşınmaz sorgularında kayıtların güncel olmaması, hata vermesi gibi sorunlar nedeniyle sağlıklı sonuçlar alınamadığından güncelleme sağlanmalıdır.

  64. İcra dosyalarında Uyap Portal'da görüntülenen dosya hesabı ile memurlar tarafından yapılan kapak hesabı farklılık göstermektedir. Uyap dosya hesabı güncel olmadığından, güncel dosya borcunun borçlulara izah edilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Uyap dosya hesabının güncel olması sağlanmalıdır.

  65. İcra müdürlüklerinin yoğun iş yükü nedeniyle haciz talepleri geç dikkate alınıp işlem yapılabildiğinden, haciz sıralamasında geriye düşümler söz konusu olabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için icra dairesi tarafından takibin kesinleştirilmesinin akabinde, avukatların Uyap Avukat Portal üzerinden sorgu yapabilme yetkisi verilmelidir.

  66. Ticaret sicil ilanlarının Uyap'la entegre edilmesi sağlanmalıdır.

  67. İcra ve mahkeme dosyalarında bakiye avans iadesi için ayrı bir talep gönderme sekmesi olmaması, eksikliktir. Bu eksiklik, bir iade butonu koyularak, bu buton ile kapanan dosyalardaki bakiye avansların iadesinin otomatik hale getirilmesi ile giderilmelidir.

  68. Değişik iş, talimat, tedbir ve Sulh Ceza değişik iş dosyalarındaki belgelerin görüntülenemediği bildirilmiştir. Sistem güncellemesi ile hukuk değişik iş dosyalarının ise içeriği görüntülenebilmektedir.

  69. Uyap Avukat Portal dosya sorgulama ekranından mahkeme türü seçilmeden esas numarası üzerinden dosya sorgulaması yapılamaması, sistemin kullanımını zorlaştırmaktadır.

  70. Sistem üzerinden arabuluculuk şartına tabi olmayan bir dava açarken dahi ilgili mahkemenin görevine göre arabuluculuk dosya numarası istenmektedir.

  71. Uyap Avukat Portal üzerinden duruşma listesi .ics formatında takvime entegre edilerek güncellenememektedir.

  72. Uyap Avukat Portal'da dosya içerisine girdikten sonra evrak görüntüleme ekranında evrakın içeriğine ilişkin adlandırma veya yeterli açıklama yapılmaksızın kaydedildiğinden yahut 'Diğer Evrak' adı altında torba başlıkta toplandığından, dosya içi sorgulamalarda evrak bulmada zorluk yaşanmaktadır.

  73. UYAP'ta evrak görüntüleme ekranında listelenen evrakın isim, sisteme gönderme tarihi, onay tarihi gibi alternatifli olarak sıralanabilmesine imkan tanınmalıdır.

  74. Dosya içinde evrakta "Ön İzleme" ara yüzü kullanışsızdır. Ön izlemesi yapılan evrakın sayfada sabit durması sağlanmalıdır.

  75. Sistem üzerinden evrak göndermeden önce ön izleme yapılması sağlanmalıdır. Bu şekilde hatalı evrak gönderilmesinin önüne geçilebilir.

  76. Dosyalarda diğer birimlerden istenen evrakın sayfa sayfa yüklenmesi nedeniyle özellikle hacimli dosyalarda bunların tek tek indirilmesinin gerekmesi dosya incelemesini zorlaştırmaktadır.

  77. Uyap Avukat Portal üzerinde duruşmanın bekletilmesi talebi için ayrı bir dilekçe türü

  olmaması nedeniyle, bu talepler de mazeret dilekçesi şeklinde atılmak zorunda kalınmaktadır. Bazı kalemler, talebi mazeret olarak gördükleri için dilekçenin içini açıp bakmadığından, hak kayıpları yaşanabilmektedir.

  78. Hukuk sistemimizde hasımsız dava türü olmasına rağmen, Uyap Avukat Portal'dan hasımsız dava açılamamaktadır. Sistem, davalı / ilgili ya da ilişkili kişi seçilmesini zorunlu kılmaktadır.

  79. Uyap Avukat Portal'ın UETS sitesi ile doğrudan bağlantısı sağlanmalıdır. UETS sistemine ayrıca giriş yapılması gerekmemelidir.

  80. Uyap Avukat Portal'dan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılamamakta ve Anayasa Mahkemesi'ndeki dosyalar görüntülenememektedir.

  81. Uyap sistemi üzerinden Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yapılamamaktadır.

  82. UYAP Portal üzerinden ceza infaz kurumlarına evrak gönderilememektedir.

  83. İş davaları bakımından seri arabuluculuk başvurusu yapılabilmesine rağmen, Uyap Avukat Portal üzerinden seri dava açılamamaktadır.

  84. UYAP Doküman Editörüne eklenen resimler kalite kaybına uğramakta, bulanık görünmektedir. Resim ekleme seçeneklerinde, "kayıpsız" seçilse dahi, çözünürlük bozulmaktadır.

  85. Uyap Doküman Editörünün benzeri hizmet sunan programların kalitesinden uzak ve kullanıcı dostu olmayan yapısı, pek çok meslektaşımızın şikayetlerinde ortak noktalardandır. Dipnot ekleme imkanının yokluğu, paragraf başı yapıldığında paragrafın dilekçenin ortasından başlaması ve bunun düzeltilememesi, yazı silinip de geri alma tuşuna basıldığında, yazının iki defa arka arkaya yazılması gibi sorunlar yaşanmaktadır. Kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilen Word gibi dış programlardan aktarılan yazı ve dizgiler, asla kaynak biçiminde kalmamakta, yazı tipi değişmektedir. Çizelge ve tablolar Uyap Doküman Editöründe hazırlanamamaktadır. Hazırlanan tablolar ise bölünemediğinden, diğer sayfaya kaymaktadır. Excel tabloları ise aktarılamamaktadır. Bahsedilen sorunların yapılacak güncelleme ile giderilmesi gereklidir.

  86. CMK m. 308/a itiraz talebinin sistem üzerinden gönderilememesi, yalnızca m. 309 talebi gönderilebilmesi de sorun olarak tespit edilmiştir.

  87. İcra dosyalarında borçluya ödeme/icra emri talebi gönderme seçeceği seçildiğinde, adres bilgisi ekrana gelmemektedir.

  88. İcra kota alma talebi Uyap üzerinden yapılamamaktadır.

  89. Müddetname ve infaz aşamasındaki dosyalarda yapılan işlemler, Uyap üzerinden görüntülenememektedir.

  90. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakın farklı tür/formatta olması nedeniyle evraka erişim sorunu ve evrakın açılmaması

  91. Kovuşturma ve soruşturma evrakının bir kısmının avukatlara kısıtlanması,

  92. Sorgu ekranının kısıtlı olması ve avukatlar için UYAP üzerinden sorgu yapılabilecek alanların sıklıkla değişmesi

  93. Yargıtay'a ilk derece mahkemesi sıfatıyla dava açılamaması, Yargıtay'daki dosyalara evrak veya vekaletname gönderilememesi

  94. Adli yardım talepli davaların UYAP üzerinden açılamaması

  95. İcra dosyalarında borçlu için portal üzerinden yapılan SGK sorgulamalarında, entegrasyondan kaynaklanan erişim sorunu ve sorgu sonucunun hata vermesi

  96. Dava/icra dosyalarında evrak türü, evrak tarihi vb. ölçütlere göre dosya içerisindeki evrakın toplu olarak görüntülenememesi ve/veya indirilememesi

  Hususları meslektaşlarımızın uygulamada karşılaştıkları ve düzeltilmesini talep ettikleri sorunlar olarak tespit edilmiştir.

  Ankete katılan meslektaşlarımız, bu sorunların yanı sıra, 'Celse' programı ile ilgili yaşadıkları sorunlara dair de saptamalarda bulunmuşlardır. Buna göre; 'Celse' programı ile ilgili yaşanılan başlıca problemler şu şekildedir;

  1.Celse uygulamasında evrak görüntüleyebilmek ve indirebilmek için e-imza, mobil imza ile girişin zorunlu tutulması başlıca sorun olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle, yapılacak çalışma ile e-devlet uygulamasından giriş şartı olmadan evrak görüntüleme-indirme-gönderme imkanının sağlanması gerekmektedir.

  2.Duruşma saati geçen ancak henüz duruşması yapılmayan dosyalarda, celse üzerinden mazeret gönderilememesi bir başka sorun olarak ortaya konulmuştur.

  3.Bildirimlerin düzenli yapılmaması, en son gelen evrakın üstte yer almaması, gelen her bildirimi inceledikten sonra ana sayfaya dönmek zorunda kalıp aynı işlemi tekrar yapmanın gerekmesi, 'celse' uygulaması için tespit edilen diğer sorunlardır.

  Yukarıda belirlenen sorunların giderilerek UYAP'ın ve CELSE uygulamasının asli kullanıcıları olan avukatlar açısından yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması ve daha işlevsel bir uygulama için gereken tedbirlerin acilen alınması, giderilen sorunlarla ilgili olarak başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Uyap Çoğaltma | Multilogin Uyap | Çoklu Uyap | Çoklu Oturum

  Uyap Çoğaltma | Multilogin Uyap | Çoklu Uyap | Çoklu Oturum

  ÇAĞRI MERKEZİ YAZILIMI

  Çağrı Katibim

  Hukuk Büroları İçin Özel Geliştirişmiş Çağrı Merkezi Yazılımı

  Görüşme Ses Kayıt Özelliği, Günlük / Aylık / Yıllık Agent Çağrı Performansı

  Ödeme Sözü, Hatırlatma , Yapay Zeka Dosya Atama

  Minimum Maliyet Maksimum Performans Garantisi

  Uyap Sistemi İle %100 Uyumlu UYAP Entegrasyonu Özelliği

  Gelişmiş Raporlama ve Özelleştirilebilir Ekran Özelliği

  Çağrı Katibim Ücretsiz 15 Gün Test Edebilir Satın Alma Şartı Olmaksızın Deneyebilirsiniz

  Yazı kaynağı : shayazilim.com

  Konu 28 – UYAP Yardım Masası/Çağrı Merkezi

  Kaynak

  Çağrı Merkezine 0312 293 21 00 numaralı telefondan ulaşılması halinde aşağıdaki Sesli yanıt sistemi ile karşılacaksınız. İlgili numarayı tuşladığınızda daha kısa sürede yardım alabilirsiniz.

  Çağrı Merkezimiz mesai saatleri dışında saat 24:00’a kadar hizmet vermektedir.

  e-mail : [email protected]

  KURULUŞ AMACI

  Bilgi teknolojilerinin kullanıldığı bütün sistemlerde olduğu gibi Ulusal Yargı Ağı Projesinin de (UYAP) başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının ve karşılaştıkları sorunların zamanında çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla;

  Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde Çağrı Merkezi kurularak 2005 yılı temmuz ayından itibaren 7 alt sistemde 8 operatörle çalışmaya başlamıştır. Genel Müdürlük idari yapılanması kapsamında yardım masası,  Çağrı Merkezi Şube Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmekte olup, 15 farklı modül de görevli Teknik Destek Uzmanları ile hizmet vermektedir.

  Çağrı Merkezi

  Yazılım, Bilişim Ağları, Parola İşlemleri ve Katma Değerli Servisler olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.

  Yazılım Bölümü

  Her bir alt sistem için (Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ceza İnfaz Kurumları, Bölge İdare ve Vergi Mahkemeleri, Adli Tıp Kurumu, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, İcra Müdürlükleri, Personel İşlemleri, İdari Kaynaklar, Kolluk Uygulamaları) ayrı ayrı oluşturulan modüllerden gelen hata ve düzeltme talepleri sorumlu Teknik Destek Uzmanları tarafından değerlendirildikten sonra yazılım grubuna yönlendirilerek çözüme kavuşturulduğu gibi yine kullanıcılardan gelen ekran işleyişi ile ilgili yardım taleplerini karışlamaktadırlar.

  Bilişim Ağları

  Telefon ve e-posta ile gelen talepler ilgili birimin teknik ofisine yönlendirilir. Teknik ofis bir sorunla karşılaştığında ise sistem ve bilişim ağları bölümüne ulaşarak taleplerini bildirmekte olup çözüm için telefon ile yönlendirilmektedirler. Uydu ya da UYAP bağlantısı ile ilgili bir problem bildirildiği takdirde gerekli bilgiler alınarak Bilişim Ağları bölümüne aktarılmaktadır.

  Parola İşlemleri

  Portal, e-posta, haberci ve domain (bilgisayar açılış) şifre oluşturma ve şifre değiştirme işlemleri https://sifre.uyap.gov.tr sayfası üzerinden yapılmaktadır. Portal şifresinin unutulması halinde https://sifre.uyap.gov.tr sayfasında bulunan ‘Şifremi Unuttum’ butonuna tıklanarak açılan sayfadaki, sicil ve sisteme kayıtlı cep telefonu numarası alanlarına giriş yapılarak sisteme kayıtlı cep telefonuna gelen doğrulama kodu ile işlem yapılmaya devam edilecektir. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarası, kullandığınız numaradan farklı ise bağlı bulunulan Komisyon veya ilgili Personel Büroları aracılığı ile güncellemeniz gerekmektedir. (https://sifre.uyap.gov.tr adresi Adalet ağı dışında da aktif olacaktır.)

  Katma Değerli Servisler

  Avukat, Vatandaş, Bilirkişi, Arabulucu, Kurum Portalı, E-İmza, Doküman Yönetim Sistemi, Editör ve Merkezi Takip Sistemi ile ilgili yardım ve destek sağlamakla ayrıca Genel Müdürlüğümüz CİMER taleplerinin dağıtımı ile görevli birimdir.

  UYAP Çağrı Merkezinin Görevleri

  1.UYAP Bilişim Sisteminin Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerde yaygınlaşmasıyla birlikte meydana gelen sorunlarda kullanıcının her zaman yanında olmak,

  Çağrı Merkezinin Hedefleri

  UYAP Çağrı Merkezi Nasıl Kullanılır

  UYAP Bilişim Sistemi kullanıcıları karşılaştıkları hata ve istek bildirimlerini;

  UYAP Çağrı Merkezinin Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

  1.UYAP uygulamalarında çalıştığınız ekranda “Genel-Ortak” başlığının bir alt başlığında yer alan “Yardım” sekmesine tıklayarak karşılaştığınız sorunla ilgili açıklamaları bulabilir, bu açıklamaların yetersiz olması halinde Çağrı Merkezine müracaat edebilirsiniz.

  2.Düzeltme ekranlarında yapılacak işlemler için ilgili adliyedeki Bilgi İşlem Müdürlük yada Şefliğine gönderilen her talepte ilgili birim amirinin e-imzalı onaylarının olması gerekmektedir. (Mahkemelerde Hâkim, Savcılık birimlerinde Cumhuriyet Savcısı, Ceza İnfaz Kurumlarında Kurum 1. Müdürü veya 2. Müdür-Müdürü Bulunmayan kurumlarda Sorumlu İnfaz Koruma Başmemuru, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde Denetimli Serbestlik Müdürü veya vekilinin, İcra Müdürlüklerinde İcra Müdürü veya İcra Müdür Yardımcısı) Genel Müdürlüğümüze gönderilecek Düzeltme Talep Formlarında ise UYAP Sorumlu Cumhuriyet Savcı imzası olması gerekmektedir.

  3.Kullanıcıların Çağrı Merkezine yaptıkları müracaatların içeriği anlaşılamadığı takdirde sorun ya da talebin doğru olarak anlaşılabilmesi için talebi oluşturan birime UYAP Sistemi “Bilgi İşlem Müdürlüğü/Şefliği Bilgi İşlem Memur” ekranı iş listesine bildirim olarak geri dönüş yapılmaktadır. Olayın çözülebilmesi için kullanıcıların UYAP ekranlarını kontrol ederek “Bilgi İşlem Müdürlüğü/Şefliği Bilgi İşlem Memur” ekranı iş listesine düşen işlerde belirtilen hususlara cevap vermeleri gerekmektedir.

  4.Kullanıcılara telefonla ulaşılabilmesi için mutlaka kendilerine ulaşılabilecek bir telefon numarası bildirmeleri gerekmektedir.

  ÇAĞRI MERKEZİNE SIKÇA SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CBS) İŞLEMLERİ

  Hatalı İlam dosyasının silinmesi/açık hale getirilmesi işlemleri nasıl yapılır?

  Kullanıcı tarafından yapılamadığından, Genel Müdürlüğümüze “UYAP Uygulamaları Düzeltme Talep Formu” gönderilmesi gerekmektedir.

  Hakkında tutuklama, yakalama, adli kontrol gibi tedbir bilgisi bulunan tarafların suçu nasıl güncellenir?

  Soruşturma işlemleri-Taraf İşlemleri-Suç türü Bilgileri güncelleme ekranından güncellenebilmektedir. (Sevk Maddesi var ise önce sevk maddesinin kaldırılması gerekmektedir)

  Tedbir bilgisi bulunan dosyalarda (Yakalama, Tutuklama, Adli Kontrol, Yetkisizlik, Görevsizlik, Fezleke ile gelen dosyalar) Tarafın kimlik bilgilerinin güncellenmesi nasıl olur?

  Tarafın açık kimlik bilgileri (adı-soyadı, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi (gün-ay-yıl), uyruğu, cinsiyeti) belirtilerek “UYAP Uygulamaları Düzeltme Talep Formu” gönderilmesi gerekmektedir.

  İçtimalı ilam dosyalarını nasıl çözülür?  

  İçtimalı ilam dosyaları İlamat İşlemleri-içtima işlemleri-içtimanın çözülmesi ekranından içtimalı üst dosya seçilerek sorgulama yapılır, içtimanın çözülmesi ekranında üst dosya seçilip çöz butonuna basıp daha sonra kaydet butonuna basılır. İçtima yazısı hazırlanarak onay işlemleri tamamlanıp, içtima eden mahkemeye içtimanın çözülmesi gönderilir. İlgili mahkeme talebini değerlendirip içtimanın çözülmesi kararını verdikten sonra ilamat bürosunda ilgili kişinin iş listesinde düşer. İş listesinden iş başlatılıp içtimalı üst ilam dosyasına kaydedilip, dosya onay işlemleri yapılarak içtima çözme işlemi tamamlanır.

  Sistem dışı yapılan tutuklama, yakalama ve tahliye işlemlerinin sisteme aktarılması nasıl olur?  

  Kaçakçılık ve İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) Entegrasyonu Kapsamında Sistem Dışı yakalama tutuklama bilgisinini UYAP Sistemine dahil edilmesi hakkında 03.09.2008 tarihli duyurulardan bilgi alabilirsiniz.

  İlamat ve İnfaz Bürosundan Raporlar-Denetleme Raporları altında raporlar içerisinde bulunan “Dosyası açık olup, durumu uyumsuz olanlar” ile “Dosyası kapalı olup, durumu uyumsuz olanlar” raporundaki dosyaların durumu nasıl güncellenerek, söz konusu ekrandan çıkartılır?  

  “Dosyası açık olup, durumu uyumsuz olanlar” raporunda dosyası açık olduğu halde dosya durumunun “İNM, BİM, BİS, SDK ” olarak seçilmesine rağmen ilam dosyasının kapatılmamasından kaynaklanmaktadır.  Dosya ilamın kapatılması ekranından kapatılması halinde sorun giderilecektir. “Dosyası kapalı olup, durumu uyumsuz olanlar raporunda” infaz dosyasının kapalı olmasına rağmen, dosya durum statüsünün açık olarak seçilmesi nedeniyle  (MÜZ, YPİ, CİN, TBİ vs)  bu rapora yansımaktadır. İlam dosya statü durum güncelleme dosyanın kapanış sebebine uygun olarak seçilmesi durumunda sorun giderilmiş olacaktır.

  Fezleke, yetkisizlik ile gelen dosyaların kaydı sırasında “Gerçekleştirdiğiniz İşlemde Hata oluştu. Lütfen sistem yöneticisine başvurun”  uyarısı neden çıkmaktadır?  

  Fezleke, Yetkisizlik dosyasını gönderen birim tarafından dosyadaki tarafın tüm suçları hakkında ek takipsizlik kararı verilmesinden kaynaklanmaktadır. İlgili birim tarafından Yetkisizlik, Fezleke Kararı silinip doğru şekilde gönderilmesi gerekmektedir. (Yetkisizlik, Fezleke Kararları suçun işlendiği yer yetkisi nedeniyle gönderilmektedir. )

  Denetimli Serbestlik, Ailenin Korunması ve Disiplin Hapsi ilam dosyaları nerden aktarılmaktadır?  

  İnfaz savcısı rolünde İlamat işlemlerinin altında ilgili menülerden aktarılmaktadır.

  Kabahat Dosyası hangi ekrandan aktarılır?

  Kabahat Dosyasına yetkili ilgili Cumhuriyet Savcısı/Kabahat Bürosu Başsavcı Vekili rolünden Tevzi menüsünün altında Savcı Dosyalarının Başka Savcıya aktarılması

  Savcısı görünmeyen ilam dosyasına savcı nerden aktarılır?  

  İlamat işlemleri menüsünün altında bulunan ilam dosyasın savcı atanması menüsüden, önce sorgulanacak dosyanın yılı seçilip, dosyaları listele butonuna basılarak savcısı olmayan dosyalar seçilerek dosyaya savcı atanır.

  CEZA MAHKEMELERİ İŞLEMLERİ

  T.C. Kimlik numarasız sanığa T.C. Kimlik numarası giremiyorum, ne yapmalıyım?

  Sanığın açık kimlik bilgilerini gösterir “UYAP Uygulamaları Düzeltme Talep Formu” gönderilmesi gerekmektedir.

  Yabancı uyruklu sanığı infaza gönderemiyorum, T.C. kimlik numarası istiyor. ne yapmalıyım?

  Sanığın açık kimlik bilgilerini gösterir “UYAP Uygulamaları Düzeltme Talep Formu” gönderilmesi gerekmektedir.

  Kesinleşen toplam cezalarda kalan kaydı nasıl silebilirim?

  Kesinleşen toplam cezaların silinmesi talebini içerir “UYAP Uygulamaları Düzeltme Talep Formu” gönderilmesi gerekmektedir.

  Üzerinde tutuklama/yakalama kaydı bulunan suçu nasıl silebilirim? 

  Tutuklama/yakalama kaydı ve suçun silinmesi talebini içerir “UYAP Uygulamaları Düzeltme Talep Formu” gönderilmesi gerekmektedir.

  Sorguda sehven yapılan tutuklamayı nasıl iptal edebilirim? 

  Sorguda sehven yapılan tutuklamalar iptal edilememekte olup, tutuklama kararına itiraz kaydedilip, talep sonucu kabul edilerek tahliye hazırlanması gerekmektedir.  

  Dosyada temyiz başvurusu olmasına rağmen, temyiz başvurusu bulunmadığı uyarısından dolayı temyiz formu düzenleyemiyorum?

  Hâkim ekranlarında bulunan temyiz düzeltme ekranından dosyada bulunan savcı temyizinin silinerek, şahıs temyizi gibi yeniden kaydedilmesi durumunda form düzenlenebilir.

  Tüm dosya üzerinden verilen kararlarda kesinleştirme yapabilir miyim?

  Karar menüsü altında bulunan “Tüm Dosya Üzerinden Verilen Kararın Kesinleştirilmesi” ekranından kesinleştirme işlemi gerçekleştirilebilir

  Sehven çıkartılan yakalama silinebilir mi?

  Yakalamanın kaldırılması işlemi yapıldıktan sonra yakalamanın silinmesi için “UYAP Uygulamaları Düzeltme Talep Formu”  gönderilmesi gerekmektedir. 

  Bozma üzerine yeni esas kaydında “Bozma Üzeri Olmayan Kayıtlar Var” uyarısından dolayı yeni esas alınamıyor?

  Suç bazında Yargıtay kararının kaydedilmesi ekranından suçların tamamına Yargıtay karar bilgisinin girilmesi gerekmektedir.

  İddianamenin iadesine itirazın mahkememizce değerlendirilmesi sonrasında talep kabul edilmesine rağmen sistem üzerinden Red butonu işaretlendi, ne yapmam lazım?

  Üst Mahkeme olarak size gelen iddianamenin iadesine itiraz dosyalarına karar verilirken, size gelen talebin savcılığın talebi olduğunu bilerek işlem yapmanız gerekmektedir. Yani savcılığın talebi Kabul ya da Ret ediliyor. D.İş dosyasının silinerek, alt mahkemenin talebi yeniden göndererek, üst mahkemenin silinen dosya numarasına yeniden kaydederek değerlendirme yapması gerekmektedir. 

  İnfaza gönderdiğim ilamda kesinleşme tarihi yanlış girilmiş ne yapmam lazım?

  a) Eğer dosya ilamatta ilam numarası almamış ise öncelikle evrak silme işlemlerinden CBS’ ye ilam gönderme üst yazısını silmeniz daha sonra kesinleşme şerhlerini silmeniz gerekmektedir.

  b) Dosya ilamatta ilam numarası almış ise infaz menüsünün altında yer infazın bila infaz geri istenmesi seçeneğini kullanarak infaz geri çekilir. İlam kaydı kapatılarak mahkemeye iadesinden sonra 1. maddedeki işlemler yapılır.

  Hâkim ve kâtip tarafından onaylanan gerekçeli karar üzerinde değişiklik yapmak istiyorum ancak evrak üzerinde değişiklik yapamıyorum, ayrıca evrakı silmek istediğimde seçtiğiniz evrakı silemezsiniz uyarısı vermektedir. Bu durumda ne yapmam gerekiyor?

  Ceza düzeltme ekranlarından onay işlemleri tamamlanan gerekçeli kararı sildirerek, kâtip ekranından yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

  Derdest dosya kaydı yaparken CBS nosu yanlış girildi, CBS nosunu nasıl değiştiririm?

  Ceza düzeltme ekranlarından CBS esas numarası değiştirilebilir.

  Kişinin sistemde kayıtlı olan tüm bilgilerini nasıl görebilirim?

  Taraf vekil işlemleri menüsünün altında yer alan kişinin sistemde kayıtlı tüm bilgilerini göster seçeneğini kullanarak istenen bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Kesinleştirme yapmak istiyorum ancak suç ceza grubu ekleme yapılması gerektiğini belirten uyarı alıyorum. Ne yapmalıyım?

  Karar menüsü altında yer alan suç ceza grubu ekleme seçeneğini kullanarak aynı suç türüne ait suçlardan bir ceza grubu oluşturabilirsiniz.

  HUKUK MAHKEMELERİ İŞLEMLERİ

  Yılsonu devir raporu ile iş cetveli ve ADİS raporları arasında fark olmasının nedeni nedir?

  Yılsonu devir raporu ile diğer raporlar arasındaki fark Dosya/Güncelleme İşlemleri/Dosya Durumu Güncelleme ekranındaki Bozuk Dosyalar seçme kutusundan Kararı olan Derdestler ve Karar No Olmayan Karar Dosyaları seçenekleri sorgulanarak durumu ile karar bilgileri örtüşmeyen dosyalara gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Karar numarası olmayan dosyalara karar numarası verilmeli karar numarası olduğu halde durumu derdest olan dosyaların durumlarının güncellenmesi gerekmektedir.

  Kapanmış talimatın devir ekranına yansıması  

  Talimat iade edilmemişse önce talimatın iade edilmesi gerekmektedir. Talimatın kapanış tarihinin yanlış olması halinde kapalı talimatlar devirlere yansımakta olup, Talimat dosyasının “Hukuk Dosya Sorgula” ekranından sorgulanıp sabitlenmesinin ardından,  Talimat/Gelen Talimat/Talimat Bilgileri Düzeltme ekranından talimat kapanış tarihinin güncellenmesi gerekmektedir.

  Vesayet Ad Defterinde kayıt görünmüyor.  

  Karar numarası vermeden önce dosyada Vasi Adayı olarak görünen taraf sıfatının VASİ olarak güncellenmesi, Kısıtlı Adayı sıfatının KISITLI olarak güncellenmesi gerekmektedir. “Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi” ekranında karar numarası verdikten sonra “Vesayet Karar Kaydı” ekranından gerekli alanların doldurulduktan sonra kaydedilmesi gerekmektedir.

  TC kimlik numarası olmayan tarafın TC kimlik numaralı olarak güncellenmesi

  Dava Açılış/Taraf Vekil İşlemleri ekranından, TC kimlik numarası olmayan taraf seçilerek “Taraf Bilgileri Güncelle” düğmesi tıklanarak açılan ekranda BABA ADI, ANA ADI ve DOĞUM TARİHİ bilgileri girilerek kaydedilmesi, bunun ardından yine Taraf Vekil İşlemleri ekranında, Başka Kişi/Kurumlar Değiştir düğmesi tıklanarak, TC kimlik numarası sorgulamak suretiyle, bulunan kişi ile dosyadaki kişinin değiştirilmesi gerekmektedir.

  Görevsizlik/Yetkisizlik dosyası Tevzi ekranında sorgulandığı zaman çıkmıyor.

  Dosyaya karar numarası verirken, Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi ekranında, karar türü olarak Görevsizlik/Yetkisizlik seçilip Kaydet denildikten sonra aktif gelen “GÖREVSİZLİK/YETKİSİZLİK KARAR KAYDI” ekranından, dosyanın görevsizlik ve yetkisizlik ile gideceği yer ve mahkeme türü seçilerek kaydedilmesi, karar kesinleştirilir, dosya gönderileceği zaman “Gelen Giden Evrak/Birim Gelen Evrak” ekranından dosya içersinde, “Görevsizlik/Yetkisizlik Kararı Nedeniyle Dosyanın Gönderilmesi İstemi Dilekçesi” girilmesi gerekmektedir. Taraflardan dilekçe gelmezse de tevzi bürosu tarafından Görevsizlik/Yetkisizlik Nedeniyle Gelen Dosyanın Tevzi Edilmesi ekranından kayıt sorgulanarak tevzi edilebilmektedir.

  Merci tayini nedeniyle dosyayı Yargıtay’a gönderemiyoruz.

  Temyiz başvuru işlemlerinin Temyiz/ Resen Temyiz İşlemleri / Resen Temyiz Başvuru Bilgilerinin Kaydedilmesi ekranından yapılması ve Temyiz formu hazırlama işlemlerinin Temyiz/ Resen Temyiz İşlemleri / Resen Temyiz Formunun Doldurulması ekranından yapılması gerekmektedir.

  İDARİ YARGI İŞLEMLERİ

  Görevsizlikle vergi mahkemesinden gelen dava dosya idare mahkemesine nasıl tevzi edilir?

  Tevzi ekranından tevzi İşlemleri menüsünün altında yer alan Dosya Tevzi ekranı açılır. Açılan ekrandan önce Tevzi Bilgileri alanında yer alan Mahkeme türünden tevzi edilecek mahkeme türü sonra dava konusu açılan listeden seçilir. Daha sonra İlişkili Dosya (Dosyanın En Son Bulundu Birime Göre)  olan alandan İlişki Türü Görevsizlik, Mahkeme alanından görevsizlik kararını veren mahkeme ve esas no alanına ise en son görevsizlik kararı verilen dosyanın esas numarası yazılır ve önce Sorgula butonuna sonra İlişkilendir butonuna tıklanarak ilişkili dosya bilgileri yazılır. Harç masraf alınacak ise Harç/Masraf Alınması butonu yardımı ile ilgili harç ve posta gideri alır. Bütün işlemler yapıldıktan sonra Dava Dosyasını Tevzi Et butonu ile dosya ilgili mahkemesine tevzi edilir.

  Hâkimin Dolabından işi biten dosyaların düşmemesi halinde yapılacak işlem nedir?

  Hâkimin dolabı ekranında işi bitmesine rağmen düşmeyen dosyalar için düzeltme talep formu hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Düzeltme talep formuna uyap uygulamalarına giriş yapılan portal ana sayfasından ulaşılabilir. (portal.uyap.gov.tr/wps/html/anasayfa/talep_formu.htm ) Ekran silinecek dosyaların sayısı 15 ‘ten fazla Excel listesi düzenlenmelidir. 

  Daha önce yazılan ancak onaylanmayan kararında düzeltme nasıl yapılır?

  Evrak menüsünün altında bulunan Onay İşlemleri ekranına girilir. Dosya Numarasının yanındaki üç nokta tıklanır ve açılan ekrana dosya esas numarası yazılarak dosya bulunur. Daha sonra Evrak Listesini Getir butonu tıklanır ve gelen işin üzeri tıklanarak Belge/Göster/Düzenle butonu seçilerek belgenin üzerinde istenen düzeltme yapılabilir.

  Reddiyat kestikten sonra çıktı almadan kaydet tuşuna basılarak ekran kapatıldığı takdirde kesilen reddiyat nasıl bulunur?

  Evrak menüsünün altında bulunan Evrak Arama butonunu seçildikten sonra Dosya No’daki bulunan üç nokta işareti tıklandıktan sonra karşımıza gelen ekrana dosya esas numarasını yazarız ve sorgula deriz. Daha sonra bulunan dosyanın üzerine bir kere tıklandıktan sonra tamam deriz. Karşımıza daha önceki ekranımız geri döner orada bulunan Sorgula butonu tıklandıktan sonra alt tarafa o dosyaya ait evrak listesi karşımıza gelir. Buradan istediğimiz evrakı seçip yazdırabiliriz.

  Harç masraf aktarma işlemi nasıl yapılır?

  Vezne ekranlarında yer alan Harç Masraf menüsünün altında bulunan Dosyalar Arası Harç Aktarma ekranından aynı dosya içinde iki taraf arasında yapılır.  Dosya Bilgileri alanında yer alan Birim Adına ilgili mahkemenin adı listeden seçilir. Dosya No butonuna dosya numarası yazılır. Dosya türü alanına dosyanın türü seçilir. Bu işlemleri yaptıktan sonra Aktarılacak Dosya Bilgileri alanındaki bilgiler doldurulduktan sonra Açıklama alanına harç-masrafın aktarılacağı tarafın bilgisi yazılır ve Kaydet butonu yardımıyla yapılan işlem kaydedilir. Aktarılan harç veya masrafa ait makbuzlarda aynı ekrandan temin edilebilir.

  Yanlış kesilen harç ve posta gideri nasıl iptal edilir?

  Harç/ Masraf menüsü altında bulunan Harç/Masraf Tahsilâtı Hesaplama İptali seçilerek açılan ekrana Dosya / Kayıt No girilerek Tahsilâtları Sorgula tıklanarak Dosyada Yapılan Tahsilât Hesaplamaları butonunun altına gelen yazı seçilerek en alt taraftaki Kaydet butonu tıklandıktan sonra yapılan işlem iptal edilmiş olur. Ancak bu iptal işlemin aynı gün içinde yapılması gerekmektedir.

  Temyiz numarası nasıl alınır?

  Temyiz dilekçesi tarandıktan sonra; Evrak menüsünün altında bulunan Dosya Evrak Kayıt İşlemleri ekranına girilir. Evrak Bilgileri butonunun altında geldiği yer/kişi kimin tarafından temyiz/itiraz edildiği yazılır. Evrak türü dilekçe olarak seçilir. Evrak tipi olarak ta İtiraz/Temyiz başvuru dilekçesi seçilir. Aynı ekrandan ilgili kişi seçildikten sonra kaydet tuşuna basılır ve karşımıza yeni bir ekran açılır. Bu ekrandan Temyiz İşlem Türünü kısmından Temyiz’i seçerek kaydet butonuna basılarak işlem tamamlanır.

  Ara karar görüşme tutanağı hazırlanan dosyalar hâkimin dolabındaki gerekçesi yazılacak kararlar (3) sekmesindeki Ara Karar bölümüne düşmediği takdirde yapılacak işlem nedir? 

  Jarlar temizlendikten sonra ilgili hata giderilecektir. Jarların nasıl temizleneceği hususunda teknik ofisinizden veya uzman kullanıcınızdan destek alabilirsiniz. (C:\Documents and Settings\ab…….\uyapData klasörünü silierek jarları temizleyebilirsiniz. ) 

  İCRA DAİRELERİ İŞLEMLERİ

  Sistem 0 Makbuz Yevmiyeli ve 0 Sistem Makbuz Numaralı ve dosya numarası olmayan bir makbuz kesti ne yapabilirim?

  Dosya açılış işlemi için taraf kaydedilmesinden sonra, Harç/Makbuz kesilerek ekrandan dosya numarası almadan çıkılması halinde sistem tarafından 0 Makbuz yevmiye-0 Sistem Makbuz numaralı ve Dosya Numarası olmayan makbuz kesilmektedir. Harç ve Kasa/ Harç-Kasa Sorgu ve Raporlama / İcra Müdürlüğü Harç Kasa Raporları menüsünden hiçbir rapor türü ve tipi seçilmeden geçmiş tarihli bir makbuzu “Makbuzu Kesilmemiş Harçlar”  bölümünden iptal işlemi yapılabilmektedir.

  Defter sıra numarasında atlama oldu. Nasıl düzeltebilirim?

  Genel İşlemler Sistem> Sıra Numarası Güncelleme menüsünden işlem türü seçilir. Bir artır ve kaydet butonları arasındaki rakam silinerek alınmak istenilen numaranın bir eksiği yazılarak kaydet butonuna tıklanır. İlk alınacak numara yazılan numaranın bir fazlasını vermektedir.

  Makbuz sıra numarasında atlama oldu. Nasıl düzeltebilirim?

  Sistem tarafından oluşan makbuz sıra numarası atlamalarında, atlanılan numaranın gün sonunda alınmaması halinde atlanılan makbuz sıra numarasına konulmak üzere ilgili icra müdürlüğü tarafından tutanak tutulması gerekmektedir. Makbuz sıra numaralarında herhangi bir güncelleme işlemi yapılmamaktadır.

  Dosyanın yenilenmesi yapıldıktan sonra eski dosyanın kapanış tarihinde hata yapılması nedeniyle iş cetvelim bozulmuştur.  Nasıl düzeltebilirim?

  Dosya İşlem menüsünden Dosya işlemleri> Yenilenen Dosyanın Sorgulanması, Güncellenmesi ve İptali menüsünden kapanış tarihi güncellenmektedir.

  İş cetvellerimiz tutmuyor, fazla veya eksik sayıda dosyamız var. Bu sorunu nasıl düzeltebilirim?

  İş cetvellerinde hata olmasının nedeni, numara atlaması, yanlış iptal ve dosya kapatma, dosya yenileme işlemlerinde eski dosyanın kapanış tarihi bilgisinin yanlış girilmesi, sistemde olmayan dosyanın sisteme alınarak daha sonra açık halde bırakılmasıdır. Kullanıcı tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra, uygulama ekranlarından yapılacak güncellemeler ile sorun giderilmektedir.

  Dosyadaki tarafın T.C Kimlik Numarasını nasıl güncelleyebilirim?

  T.C Kimlik Numarasız olarak sisteme kaydedilen tarafa ait T.C Kimlik Numarası tespit edildiği takdirde, Taraf Bilgilerinin Girişi ve Güncellenmesi ekranından kişiye ait anne adı, baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi bilgileri girişi yapılarak kaydet butonuna tıklanır. Taraf Bilgilerinin Girişi ve Güncellenmesi ekranından Başka Kişi Kurumla değiştir / Dosyadaki Kişiyi Bulunan Kişi ile Değiştir butonundan gerekli güncelleme yapılmaktadır.

  Yanlışlıkla kota verdim nasıl iptal edebilirim?

  Kota iptalleri Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca alınan karar gereğince, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmektedir.

  Yabancı uyruklu kişiyi taraf olarak nasıl kaydedebilirim?

  Taraf bilgilerinin girişi ve güncellenmesi/Dosyaya Taraf Ekle ekranından hiçbir bilgi girişi yapılmadan Kişi Bilgilerinden Sorgula butonuna tıklanır. Uyruğu bölümünden uyruk bilgisi seçilerek adı, soyadı ve kayıtlı adres bilgileri girilerek kaydetme işlemi tamamlanır.

  Sıradaki esas ya da talimat numarası alınmak istenildiğinde sistemde kayıtlı olduğu uyarısı nedeniyle numara alınamamaktadır. Ne yapabilirim?

  Genel İşlemler (Sistem) /Sıra Numarası Güncelleme menüsünden iptaller bölümü sorgulanarak dosya kaydının silinmesi halinde sıradaki defter numarası alınacaktır.

  Kurum kaydı yapılırken  “+^,!,&,_=,),[,] ” karakterler yazılamamaktadır. Ne yapabilirim?

  Kurum kaydı yapılırken  (+^,!,&,_=,),[,])  karakterler yer aldığı takdirde Taraf Bilgilerinin Girişi ve Güncellenmesi menüsünden Dosyaya Taraf Ekle butonuna tıklanır. Gelen ekranda taraf sıfatı seçildikten sonra taraf türü kurum seçilerek, hiç bir veri girişi yapılmadan sorgula butonuna tıklanır ve gelen uyarıya “Evet” denildikten sonra kurum adı içerisinde yer alan ilgili karakter girişi yapılarak taraf kayıt işlemi tamamlanır.

  BÜTÇE, FİNANS, MALZEME İŞLEMLERİ

  Onaya sunduğu halde Harcama Yetkilisi ekranına düşmemesinin sebebi nedir?

  Dış Birimden Kendi Birimini seçerek Harcama Yetkilisi onaya göndermesi gerekir.

  Ödeme Emri Belgesi düzenlenmek istendiğinde “Avans Ödemeler Tablosuna kayıt eklenemedi” uyarısı vermesinin sebebi nedir?

  Yetki tanımlaması yapılabilmesi için ad soyadı sicili ile birlikte alının uyarı ile birlikte Çağrı Merkezine olay açılması gerekir.

  Taşınır Grup Kodu ekranından tanımlamak istediğimiz malzeme bulunmuyorsa ne yapılması gerekir?

  Sistemde olmayan veya ayrıntı kutucuğu işaretli olmayan malzemelerin tanımlamasını Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmaktadır.

  Taşınır Genel rolü verilmesine rağmen işlem yapılamamasının nedeni nedir?

  Depo-Malzeme İlişkisi ekranında kullanıcılar tablosuna isminin eklenmesi giriş çıkış durumunun aktif hale getirilmesi gerekir.

  Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetvelinde aynı kayıtların birden fazla gelmesinin nedeni nedir?

  Depo-Malzeme İlişkisi ekranındaki Depolarının Kurumu ve Harcama Biriminin yanlış tanımlanmış olması

  Alış Faturası Girişi yapılan bir malzemenin ödeme emri belgesinde işlem yapmak için yapılacak ilk işlem nedir?

  Yeni Ödeme Emri Belgesi butonuna basılması ve ardından Alış Faturası arama butonuna basılarak işlem devam etmesi gerekir.

  Sayım Tutanağı raporunun doğru olarak alınmamasının sebebi nedir?

  Depo Sayım İşlemi ekranında sayım kayıtlarını oluşturmadığından kaynaklanmaktadır.

  Personel kişisel Tahakkuk Bilgileri Ekranında personelin veri giriş işlemlerini yapmak istediğimizde aynı kayıttan birden fazla giremezsiniz uyarısının alınmasının sebebi nedir?

  Personelin Kadrosunun başka yerde olmasından kaynaklanmaktadır.

  Ödenek talebi ekranı doldurularak kayıt yapılmasına rağmen rapor alınmak istendiğinde “Aranılan Kayıt Bulunamadı” uyarısı vermesinin sebebi nedir?

  Bütçe Uygulamalarının izlenmesi rolünden İmza yetki ekranının tanımlanmamış olmasıdır.

  Dayanıklı Taşınır Zimmet İşlemleri ekranından Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı v.b. dayanıklı taşınırların gelmemesinin sebebi nedir?

  Dayanıklı Taşınır İşlemleri ekranında “Seri No” alanlarının doldurulması gerekir.

  Mal beyanlarını giriyorum kaydet dediğimde aynı kayıttan birden fazla giremezsiniz uyarısı alıyorum. Nedeni ne olabilir?

  Bilgi girişinde mal cinsi alanında aynı tür kayıtlar için ayırıcı karakterler kullanılmalıdır. Örneğin (konut1,konut2 vb)

  Mal beyanını düzenledim onayladım fakat eklemem gereken şeyler olduğunu hatırladım, ne yapabilirim?

  Formu onayla demişseniz atama biriminize göre (komisyon veya gizli sicil bürosu ) ilgili büro ile irtibata geçip beyanın iade edilmesini sağlayabilirsiniz. İade işlemi sonrasında düzeltme ve ekleme yapabilirsiniz.

  Mal beyanını komisyon tarafından iade yaptırdım fakat değişiklik yapacağım ama yapamıyorum?

  İade yapılan beyanı bulmak için eski bildirimler butonuna tıklayıp, durumu kısmında iade seçeneği olan satır işaretlenip, tamam butonuna basıldıktan sonra ekrana yansıyan bilgiler doldurulup, yeniden belge düzenlenip, form onaylanabilir.

  Mal beyanında 5 satır olarak açıklama girdim fakat kayıt yaptığımda hata mesajı almaktayım.

  Açıklama satırına 250 karakteri aşmayacak şekilde kısa ve öz açıklama yapılmalıdır.

  Ortak İşlemlerden mal beyanını düzenleyip çıktı alıp belgeyi onayladım. Fakat komisyonun emlak ve servet bilgileri ekranına yansımamış,

  Belgeyi onaylamış fakat formu onayla butonuna basmamış olabilirsiniz bunun için eski bildirimlerden beyanınızı sorgulayıp formu onayla butonuna basınız.

  Mal beyanı düzenlerken belge düzenlemede onay listesi düzenleyememekteyim

  Mal beyanını kendiniz onaylayacağınızdan dolayı onay listesi düzenlemenize gerek yoktur.

  Kâtip rolünde bulunan genel ortak işlemlerinden mal beyanını düzenlemeye çalışıyorum fakat giriş yapamıyorum.

  Personel alt sistemi altında bulunan ortak işlemler rolünden giriş yapmanız gerekmektedir.  

  Mal beyanında bilgi girişi yaparken sorgu butonuna bastığımda eşime ait bilgiler gelmemektedir?

  Atama biriminize göre Komisyon veya Personel Genel Müdürlüğü ile görüşüp aile fert bilgilerinizi UYAP ekranlarından güncelletmelisiniz.

  Sözlü Sınav Birleştirme Tutanağında sözlü sınava katılmayan adaya notu eksik ibaresi yazmakta. Nedeni ne olabilir?

  Sözlü Sınav sınav sonuçları ekranında sözlü sınava katılmayan adaylara sözlü sınav sonucu alanına katılmadı seçilip kayıt edilmesi halinde tutanağa bu şekilde yansıyacaktır.

  Emlak servet bilgisi ekranında işlem yapılacaklar alanında personelin beyanı düşmemiş fakat iş listesine beyan formu gelmiş, neden kaynaklanmış olabilir?

  Personel ortak işlemler rolünden belgeyi onaylamış fakat formu onayla butonuna basmamıştır. Bu alanın kontrol edilmesi gerekmektedir.

  Zabıt Katipliği sınav tanımlamasında küçük yaşı merkezi sınava göre hesaplamakta neden kaynaklanmış olabilir?

  Sınav tanımlama ekranında zabıt kâtipliği sınavı için küçük yaş sınırı alanına giriş yapılması gerekmektedir.

  Zabıt Katibi olarak çalışmaktayım, Mal beyannamesinde benim T.C. kimlik numaram ile kızıma ait T.C. kimlik numarası uyap ortamında olmadığı için beyan bilgileri giremiyorum. Sorun neden kaynaklanmaktadır?

  Komisyon tarafından aile fertlerinin bilgileri ekranından eksik olan bilginizin tamamlanması gerekmektedir.

  Mal beyanını doldurup kaydet dediğimde iletim kanallarında bir sorun oluştu hatası veriyor? Ne yapmam lazım?

  Verilen ortak işlemler rolünün kaldırılarak halen görev yaptığı birim altında ortak işlemler rolü verilmeli.

  PERSONEL İŞLEMLERİ

  Yeni atanan personel üzerinde belge düzenleye bastığımda dosya arama ekranı gelmektedir. Nedeni ne olabilir?

  Özlük bilgileri ekranından yeni atanan personelin özlük bilgileri öncelikle doldurulup, kayıt etme işleminden sonra sistem tarafından otomatik olarak dosya oluşmuş ve dosya içinden yazışma yapılabilecektir.

  Personel ile ilgili olmayan kararları hangi ekrandan hazırlayıp sorgulayabilirim?

  Yine Özlük bilgileri ekranından Ekran boşken belge düzenleye basılıp, dosya arama ekranından PERBRM% yazarak ilgili dosya seçilip evrak hazırlanmalıdır.

  Belge düzenleden hazırlamış olduğum kararı nereden sorgulayabilirim?

  Gelen/Giden evrak menüsünden Karar defteri işlemleri ekranı açılarak iki tarih aralığı girmek suretiyle defter bilgilerine ulaşılabilir.

  Personelin yıllık iznini atayamadım. Ne yapabilirim?

  Yıllık izin atama ekranına girilerek işlem yapan birim alanına ceza evi personeli için “Personel Taşra Atama Bürosu”, diğer personel için ise “Taşra Atama Şube Müdürlüğü” seçilerek hesaplama yapılmalıdır.

  Toplu İzin kararı hazırlarken hangi birimi seçmeliyim?

  Örneğin Ankara’nın tüm personelini almak için Ankara ağır ceza, mülhakatları çıkarmak için Ankara seçilmeli, burada cezaevini dahil etmek isteniyorsa cezaevini dahil alanına çek atarak karar alınabilmektedir.

  Gizli sicil terfilerinde terfi ekranından başlattığım zaman hazırlık işlemleri başlatılmadı şeklinde uyarı almaktayım. Nedeni ne olabilir?

  Gizli sicil yükseltme işlemi yapılmadan önce gizli sicil/Sicil Notu/Terfi hazırlık işlemleri ekranından not ortalaması alınacak dönem alanına 2020 yılı için 2020/1 olarak giriş yapılıp, hazırlık işlemlerine istinaden terfi ekranından yükseltme yapılmalıdır.

  Askerlik nedeni ile ücretsiz izinde olan personelin aylık terfilere çıkmaması için ne yapabilirim?

  Genel terfi bilgileri ekranında terfi etmeme nedenine asker seçeneği seçilip kayıt edilmesi gerekmektedir.

  Komisyonda çalışan zabıt kâtibiyim. 2020 yılında Gizli sicil terfim olmasına rağmen terfi edenler listesinde gözükmemekteyim.

  Personel kendi sicilini sorgulayamayacağı için, komisyonda görevli olan yetkili diğer personel tarafından hazırlık ve yükseltme işlemi başlatılmalıdır.

  Eğitim ekranı sınav yanıt girişi ekranında soru cevabını girdiğim personelin yanıt girişi alanına çek atmamaktadır.

  Katılımcı Belirleme ekranında eğitime katılacak personel listesi eski eğitimler için yeniden giriş yapılmalıdır.  

  Mal beyanlarını giriyorum kaydet dediğimde aynı kayıttan birden fazla giremezsiniz uyarısı alıyorum.

  Bilgi girişinde mal cinsi alanında aynı tür kayıtlar için ayırıcı karakterler kullanılmalıdır. Örneğin (konut1,konut2 vb)

  Mal beyanını düzenledim onayladım fakat eklemem gereken şeyler olduğunu hatırladım ne yapabilirim?

  Formu onayla demişseniz Atama biriminize göre (komisyon veya gizli sicil bürosu ) ilgili büro ile irtibata geçip beyanın iade edilmesini sağlayabilirsiniz.

  Mal beyanını komisyon tarafından iade yaptırdım fakat değişiklik yapacağım ama yapamıyorum?

  İade yapılan beyanı bulmak için eski bildirimler butonuna tıklayıp, durumu kısmında iade seçeneği olan satır işaretlenip, tamam butonuna basıldıktan sonra ekrana yansıyan bilgiler doldurulup, yeniden belge düzenlenip, form onaylanabilir.

  Mal beyanında 5 satır olarak açıklama girdim fakat kayıt yaptığımda hata mesajı almaktayım.

  Açıklama satırına 250 karakteri aşmayacak şekilde kısa ve öz açıklama yapılmalıdır.

  Ortak İşlemlerden mal beyanını düzenleyip çıktı alıp belgeyi onayladım. Fakat komisyonun emlak ve servet bilgileri ekranına yansımamış,

  Belgeyi onaylamış fakat formu onayla butonuna basmamış olabilirsiniz bunun için eski bildirimlerden beyanınızı sorgulayıp formu onayla butonuna basınız. 

  Mal beyanı düzenlerken belge düzenlemede onay listesi düzenleyememekteyim.

  Mal beyanını kendiniz onaylayacağızdan dolayı onay listesi düzenlemenize gerek yoktur.

  Kâtip rolünde bulunan genel ortak işlemlerinden mal beyanını düzenlemeye çalışıyorum fakat giriş yapamıyorum.

  Personel alt sistemi altında bulunan ortak işlemler rolünden giriş yapmanız gerekmektedir.

  Mal beyanında bilgi girişi yaparken sorgu butonuna bastığımda eşime ait bilgiler gelmemektedir?

  Atama biriminize göre Komisyon veya Personel Genel Müdürlüğü ile görüşüp aile fert bilgilerinizi uyap ekranlarından güncelletmelisiniz.

  CEZA İNFAZ KURUMU İŞLEMLERİ

  Hükümlü/tutuklu dosyasına yanlış evrak kaydettim ne yapabilirim?

  Yanlış kaydedilen evrakın bilgilerini (tarih ve sayısını, birim evrak nosunu) bildiren bir düzeltme talep formu ile silinmesi talep edilmelidir. 

  Hükümlü/tutukluların kişi bilgilerini güncellemek istediğimde bazılarının kişi bilgilerinin silindiğini sadece cezaevi kayıt nolarının bulunduğunu görüyorum. Nasıl düzeltebilirim?

  Kişi bilgileri silinen hükümlü/tutukluların TC Kimlik numaraları, adı, soyadı, ana adı, baba adı ve doğum tarihini gün ay yıl olarak bildiren bir düzeltme talep formu ile kişi bilgilerinin güncellenmesi talep edilmelidir.

  Ceza İnfaz Kurumunda olmayan bir kişiye dosya açtım. Nasıl düzeltebilirim?  

  Yanlış dosya açılan kişinin cezaevi kayıt nosu ve adı soyadını bildiren bir düzeltme talep formu ile silinmesi talep edilmelidir.

  Emanet para tahsilât/reddiyat makbuzunda sıro no atlaması meydana geldi. Nasıl düzeltebilirim?  

  Sıra no atlanması ile ilgili tutanak tutularak işlemlere devam edilmelidir sistem atlanan numaraları tekrar verecektir.

  Mahkûm Kabul Bürosunda nakil gelen hükümlü/tutuklu teslim alma ekranlarında SQL hata alıyorum. Bu sorunu nasıl düzeltebilirim?  

  Kurum Müdürü rolünde Genel İşlemler ana menüsünün altında bulunan sıra no güncelleme ekranı açın ve iptaller butonuna basın, tabloya gelen kayıtların üzerine tıklayın ve kayıt sil butonuna basarak tablodaki kayıtların hepsini silin, sonra nakil gelen h/t ları teslim alma işlemini tekrar deneyin. Sorun devam eder ise İnfaz Bürosu rolünde ceza infaz kurumu işlemleri ana menüsünün altında bulunan mahkeme kararları alt menüsünden hükümlü/tutuklu defteri sorgulama alt menüsüne girin ve h/t defterlerinin en son numaralarını not edin, sonra tekrar kurum müdürü rolünde genel işlemler ana menüsünün altında bulunan sıra no güncelleme ekranını açın ve sorgula butonuna basın, tabloya gelen kayıtlardan hükümlü defter no verme ve tutuklu defter no verme işlem türlerinin sıra nolarını infaz bürosu rolünde hükümlü/tutuklu defteri sorgulama alt menüsündeki son numaralarını güncelleyerek nakil gelen h/t ları teslim alma işlemini tekrar denemeleri bildiriliyor.

  Sahte kimlikle cezaevinde bulunan hükümlü/tutukluların gerçek kimlikleri tespit edildi bu hükümlü/tutukluların gerçek kimliklerini nasıl güncelleyebilirim?

  Sahte kimlikle cezaevinde bulunan hükümlü/tutuklu savcılıktan gönderilen yazıya istinaden tahliye edilir, tahliye işlemi yapılırken dosya salıvermeden kapatılacaktır kutucuğuna çek atılır ve dosya mahkum kabulden salıverme yapılmadan kapatılır. Dosya kapatıldıktan sonra hükümlü/tutuklunun gerçek ismi ile cezaevine gönderilen tutuklama müzekkeresi yada ilam ile yeni bir dosya açılarak işlemlerin yapılmasına devam edilir. 

  Firar eden hükümlülerin dosyasının kapatılması hakkında?

  Ceza infaz kurumu işlemleri ana menüsünün altonda bulunan mahkeme kararları alt menüsünün altındaki infaz takip bilgileri alt menüsünden firar eden kişinin infaz ettiği ilam ile ilgili yeni işlem butonuna basarak yapılan işleme infazı sona erdirme, sona erme nedeninde firar olarak girilmesi ve kaydet butonuna basarak dosyanın kapatıldıktan sonra iş listesine düşen firar bilgileri kaydetme işi başlatılarak bilgiler kaydedilerek dosya kapatılır.

  Yabancı uyruklu kişiyi taraf olarak nasıl kaydedebilirim?

  Taraf bilgilerinin girişi ve güncellenmesi/Dosyaya Taraf Ekle ekranından hiçbir bilgi girişi yapılmadan Kişi Bilgilerinden Sorgula butonuna tıklanır. Uyruğu bölümünden uyruk bilgisi seçilerek adı, soyadı ve kayıtlı adres bilgileri girilerek kaydetme işlemi tamamlanır.

  Cezaevi kayıt no verme, hükümlü tutuklu defter no verme ekranlarında sıra numarasını güncelleme işlemini nasıl yapabilirim?

  Kurum müdürü rolünde Genel İşlemler ana menüsünün altında bulunan sıra no güncelleme ekranı açıp sorgula butonuna basın, tabloya gelen kayıtlardan cezaevi kayıt no verme, hükümlü defter no verme ve tutuklu defter no verme işlem türlerinin sıra no larının üzerine tıklanır ve son verilen no alanına verilmek istenilen numaradan bir önceki numara yazılarak kaydet butonuna basılır.

  Sistemden hazırlanan evrakların onay işleminin/onaya sunma işleminin yapılmadan kapatılması hakkında ne yapabilirim?

  Gelen/giden evrak işlemleri ana menüsünden evrak onaya sunma alt menüsü açılarak evrakın hazırlandığı tarih ilgili tarih aralığına girilir, evrak listesini getir butonuna bastıktan sonra tabloya gelen kayıtların üzerine tıklanarak onaylama/onaya sunma işlemi yapılır.

  Disiplin cezalarını kaydetmeme rağmen bilgi cetvelinde görünmüyor. Ne yapabilirim?

  Kesinleşmeyen disiplin cezaları hükümlü/tutuklu bilgi cetvelinde görünmez. Disiplin cezası kesinleşme bilgileri ekranından kesinleşme bilgisi girip kaydettiğinizde, disiplin cezası hükümlü/tutuklu bilgi cetveline yansıyacaktır.

  Tasnif cetveli raporunu çalıştırdığımda rapor boş geliyor. Ne yapabilirim?

  Kurum müdürü rolünde ceza infaz kurumu işlemleri ana menüsünün altında bulunan ceza infaz kurumu takip işlemleri alt menüsünden ceza infaz kurumu bilgileri girilmelidir.

  Ziyaret işlemlerinde aylık açık ziyaret bilgilerinin kurum müdürü rolünde girilmesine rağmen ziyaret işlemlerinde açık görüş bilgileri gelmemektedir. Ne yapabilirim?  

  Kurum müdürü rolünde ceza infaz kurumu işlemleri ana menüsünün altında bulunan ziyaret işlemleri alt menüsünde bulunan aylık açık ziyaret bilgilerinin tanımlandığı tarihlerin kontrol edilmesi ve ziyaret yapılan tarihe göre düzeltilmelidir.

  DONANIM/ŞİFRE TALEP İŞLEMLERİ

  Portal sayfasını açamıyorum ne yapmalıyım?    

  https://sifre.uyap.gov.tr sayfası üzerinden ‘Şifremi Unuttum’ butonuna tıklanarak açılan sayfadaki, sicil ve sisteme kayıtlı cep telefonu numarası alanlarına giriş yapılarak sisteme kayıtlı cep telefonuna gelen doğrulama kodu ile portal giriş şifresi yenilenmektedir.

  Bilgisayarım açılırken şifremi girdiğim halde şifrenin yanlış olduğu uyarısı geliyor ve bilgisayarımı açamıyorum neden?

  Domain (bilgisayar açılış) şifre oluşturma ve şifre değiştirme işlemleri https://sifre.uyap.gov.tr sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  Maillerimi göremiyorum. Şifremi girdiğim halde sayfa açılmıyor. Maillerimi nasıl görebilirim?

  E-posta şifre oluşturma ve şifre değiştirme işlemleri https://sifre.uyap.gov.tr sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  VPN ile bağlantı kuramıyorum. VPN bağlantımı nasıl aktif hale getiririm?

  Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Teknik Personel tarafından VPN ayarları kontrol edilerek çalışır hale getirilir.

  Bilgisayarım açılmıyor ya da internete girerken şifre istiyor. Ne yapmam gerekmektedir? 

  Bilgisayar etki alanından çıktığından teknik ofislerle irtibat kurdurularak bilgisayar adalet etki alanına aldırılıyor. 

  ADLİ TIP (ATB) İŞLEMLERİ

  Yazdığım raporu onaya sunmadan kapattım ne yapmam gerekir? 

  Gelen/Giden Evrak Menüsünden Evrakı Onaya Sunma seçeneği seçilir ve ekrana Evrakı Onaya Sunma İşlemleri penceresi gelir. Bu pencereden onaya sunmadan kapatmış olduğunuz raporu seçerek onaya sunulabilirsiniz. 

  Onaya sunduğum evrak halen onaylanmadı ve evrakı bulamıyorum. Evrakın kimde onay için beklediğini nasıl görebilirim?

  Gelen / Giden Evrak Menüsünden Evrakı Onaya Sunma seçeneği seçilir. Ekrana gelen pencereden önceden onaya sunulmuş evrak seçilerek “Onay Durumu” düğmesi tıklanır. Açılan pencerede evrakın kimde onay için beklediği görülebilmektedir. 

  Birime gelen dosyayı Adli Tıp Dosya Arama ekranından sorgulattığım zaman bulabiliyorum. Ama dosyanın içeriğini göremiyorum?

  Sorgulama yaparak bulduğunuz dosyayı görme yetkiniz yok ise dosyanın içeriğini göremezsiniz. Dosyanın içeriğini görebilmeniz için dosyanın Uzmanı tarafından Dosya işlemleri menüsünden Dosya Yetki Ekleme – Değiştirme – Görüntüleme seçeneği seçilerek açılan ekrandan size dosyayı görme yetkisinin vermesi gerekmektedir. 

  Sık olarak yazışmalarda kullandığımız şablonumuz var bu şablonu her seferinde yeniden yazmak zorunda kalıyoruz. Ne yapmamız gerekir?

  Genel işlemler menüsünden Şablon Özelleştirme seçeneği seçilerek Şablon Özelleştirme ekranı açılır. Bu ekranda seçilen şablon isteğe göre ayarlanıp farklı isimle veya aynı isim ile kayıt edilir. Burada hazırlanan şablon Yazı Hazırlama menüsünden Yazı Hazırlama seçeneği seçilerek açılan ekrandan Şablon Türü açılır listesinden özelleştirmiş olduğunuz şablon seçilerek kullanılır. 

  Uzmanlık dalım olmayan bir dosya bana havale edildi. Bu dosyayı ne yapmam gerekir?

  Dosya işlemleri menüsünden Havale Edilen dosyayı İade Etme seçeneği seçilerek açılan ekrandan size yanlışlıkla gönderilmiş olan dosya seçilir ve İade Et düğmesi tıklanır. Açılan İade Nedeni penceresine iade nedeni yazılarak Tamam düğmesi tıklanır. Böylelikle yanlışlıkla havale edilmiş dosyayı iade etmiş olursunuz.  

  ÇAĞRI MERKEZİ

  https://sifre.uyap.gov.tr sayfası üzerinden ‘Şifremi Unuttum’ butonuna tıklanarak açılan sayfadaki, sicil ve sisteme kayıtlı cep telefonu numarası alanlarına giriş yapılarak sisteme kayıtlı cep telefonuna gelen doğrulama kodu ile portal giriş şifresi yenilenmektedir.

  Bilgisayarım açılırken şifremi girdiğim halde şifrenin yanlış olduğu uyarısı geliyor ve bilgisayarımı açamıyorum neden? 

  Domain (bilgisayar açılış) şifre oluşturma ve şifre değiştirme işlemleri https://sifre.uyap.gov.tr sayfası üzerinden yapılmaktadır 

  Maillerimi göremiyorum. Şifremi girdiğim halde sayfa açılmıyor. Maillerimi nasıl görebilirim?  

  E-posta şifre oluşturma ve şifre değiştirme işlemleri https://sifre.uyap.gov.tr sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  VPN ile bağlantı kuramıyorum. Vpn bağlantımı nasıl aktif hale getiririm? 

  Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Teknik Personel tarafından VPN ayarları kontrol edilerek çalışır hale getirilir.

  Portal sayfasını görüntüleyemiyorum; internette hiçbir sayfaya giremiyorum.  İnternete girebilmek için ne yapmam gerekmektedir?  

  Bilgisayar ve bağlantı ayarları kontrol edilerek çalışır hale getiriliyor. Genel problemlerde ise ilgili birime bilgi veriliyor  

  Bilgisayarım açılmıyor ya da internete girerken şifre istiyor. Ne yapmam gerekmektedir? 

  Bilgisayar etki alanından çıktığından Teknik ofislerle irtibat kurdurularak bilgisayar adalet etki alanına aldırılıyor.  

  Bilgisayarıma yeni program kurmak istiyorum ancak kuramıyorum. Kimden yardım alabilirim?

  Kullanıcılarda program kurma yetkisi olmadığından Teknik ofisle irtibata geçilerek programlar kurduruluyor.

  Portal sayfasını görüntüleyemiyorum; internette hiçbir sayfaya giremiyorum.  İnternete girebilmek için ne yapmam gerekmektedir?          

  Bilgisayar ve bağlantı ayarları kontrol edilerek çalışır hale getiriliyor. Genel problemlerde ise ilgili birime bilgi veriliyor  

  Bilgisayarım açılmıyor ya da internete girerken şifre istiyor. Ne yapmam gerekmektedir?  

  Bilgisayar etki alanından çıktığından Teknik ofislerle irtibat kurdurularak bilgisayar adalet etki alanına aldırılıyor.

  Bu ders notları ve tüm içeriği ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriyle  korunan mali (İşleme, yayma, çoğaltma, temsil,  İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi fikri hakların tümü Avukat Öğretim Görevlisi Özge EVCİ ERALP’e aittir. Bu ders notları izinsiz çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve izin alınmadan kullanılamaz, internet sitelerinde yayınlanamaz.

  Av.-Öğretim Görevlisi Özge Evci Eralp 2021-2022

  Yazı kaynağı : www.eralp.av.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap