Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  başbuğ alparslan türkeş doğum günü

  1 ziyaretçi

  başbuğ alparslan türkeş doğum günü Ne90'dan bulabilirsiniz

  Alparslan T�rke� do�um ve �l�m tarihi: Alparslan T�rke� nereli, ka� ya��nda �ld�?

  Alparslan T�rke� do�um ve �l�m tarihi: Alparslan T�rke� nereli, ka� ya��nda �ld�?

  Ba�bu� lakapl� eski siyaset�i Alparslan T�rke� do�um g�n�nde an�l�yor. Milliyet�i Hareket Partisi kurucusu ve ilk genel ba�kan� Alparslan T�rke�, �lk�c� hareketin en �nemli isimlerinin ba��nda gelir. Mart 1975-Haziran 1977 ve Temmuz 1977-Ocak 1978 tarihleri aras�nda S�leyman Demirel taraf�ndan kurulan h�k�metlerde Ba�bakan Yard�mc�s� olarak yer alm��t�r. Peki, Alparslan T�rke� nereli, ka� ya��nda �ld�? Alparslan T�rke� do�um ve �l�m tarihi ne zaman? ��te Alparslan T�rke�'in hayat� ve biyografisi.

  Milliyet�i Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel ba�kan� olan Alpaslan T�rke�'in do�um ve �l�m tarihi merak ediliyor. Siyasi kariyeri kadar imza att��� kitaplar� ile de ad�ndan s�z ettiren �lk�c� lider 1997 y�l�nda hayat�n� kaybetti.  

  ALPARSLAN T�RKE� DO�UM VE �L�M TAR�H�

  25 Kas�m 1917 tarihinde do�an Alparslan T�rke�, 4 Nisan 1997'de ge�irdi�i kalp krizi sonucu Ankara'da hayat�n� kaybetti. Kabri, Ankara Be�tepe'de bulunmaktad�r.

  ALPARSLAN T�RKE� KA� YA�INDA �LD�?

  Bu sene 103. do�um g�n�nde an�lan Alparslan T�rke� 80 ya��nda hayata veda etmi�tir.

  ALPARSLAN T�RKE� NEREL�, K�MD�R?

  Alparslan T�rke� 25 Kas�m 1917 y�l�nda Lefko�a’da d�nyaya gelmi�tir. Muvazzaf askerken 27 May�s Darbesi'nde aktif rol alan Alparslan T�rke�, askerlik g�revi sonras� ba�bakan yard�mc�s�, Milliyet�i Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel ba�kan� olarak g�rev yapm��t�r.

  MHP Genel Ba�kanl��� g�revini 1969-1997 y�llar� aras�nda s�rd�rm��t�r. Mart 1975-Haziran 1977 ve Temmuz 1977-Ocak 1978 tarihleri aras�nda S�leyman Demirel taraf�ndan kurulan h�k�metlerde Ba�bakan Yard�mc�s� olarak yer alm��t�r. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 T�rkiye genel se�imlerinde milletvekili olarak meclise girmi�tir.

  T�rke�, milliyet�i �evreleri bir araya getirmek i�in 1963 y�l�nda T�rkiye Huzur ve Y�kselme Derne�i'ni kurmu�tur. 1965'te Cumhuriyet�i K�yl� Millet Partisi'ne (CKMP) girerek fiilen siyasi hayata at�lm�� ve ayn� y�l partinin genel ba�kan� olmu�tur. �lk defa 1965 T�rkiye genel se�imlerinde CKMP'nin Ankara milletvekili olarak meclise girmi�tir. 1966 T�rkiye cumhurba�kanl��� se�iminde Cumhurba�kan� aday� olmu�tur fakat se�ilememi�tir. 1975'ten sonra Milliyet�i Cephe ad� verilen koalisyon h�k�metlerinde ba�bakan yard�mc�l��� g�revinde bulunmu�tur.

  12 Eyl�l Darbesi'nden sonra 1985 y�l�na kadar 4,5 y�l tutuklu kalm��t�r. 1987 T�rkiye anayasa de�i�ikli�i referandumu'nda siyasal yasa�� kalkm��t�r. Ayn� y�l Milliyet�i �al��ma Partisi'ne girmi�tir ve yap�lan kongrede gene ba�kan se�ilmi�tir ve partisi 1991 T�rkiye genel se�imlerinde Refah Partisi ve Islahat�� Demokrasi Partisi ile se�im ittifak� yapm��t�r. 1992 y�l�nda 12 Eyl�l darbesi ile kapat�lm�� olan partilerin eski adlar�n� almas� hakk�nda Siyasi Partiler Kanunu'nda yap�lan de�i�iklikle M�P'nin ismi de 1993 y�l�nda MHP olarak de�i�tirilmi�tir.

  S�ras�yla Kuleli Askerli Lisesi ve Harp Okulunu bitiren T�rke� Kara Kuvvetleri Komutanl��� NATO �ube M�d�r� olarak da g�rev yapan T�rke�, Dokuz I��k, Dava ve Savunma gibi eserleri kaleme alm��t�r. Kayseri'nin P�narba�� il�esinden K�br�s'a g�� eden bir ailenin �ocu�u olan Alpaslan T�rke� s�zleriyle g�n�m�zde de unutulmayan isimler aras�nda yer alm��t�r.

  ALPARSLAN T�RKE� NE ZAMAN �LD�?

  Alparslan T�rke�, 4 Nisan 1997'de ge�irdi�i kalp krizi sonucu Ankara'da hayat�n� kaybetti. Kabri, Ankara Be�tepe'de bulunmaktad�r.

  ALPARSLAN T�RKE�'�N A�LES� VE �OCUKLARI

  Kayseri'nin P�narba�� il�esinden K�br�s'a g�� eden bir ailenin �ocu�u olan Alparslan T�rke�, 25 Kas�m 1917'de Lefko�a'da d�nyaya geldi. 1933'te �zmit milletvekili H�seyin S�rr� Bellio�lu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesi'ne ge�ici olarak kay�t oldu. Asli kayd� ise T�rkiye Cumhuriyeti vatanda�l���na ge�mesiyle ger�ekle�ti. 1936'da Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olan T�rke�, 1938'da ise Harp Okulu'nu bitirdi ve 1939'da piyade aste�meni olarak at�� okuluna girdi ve buradan te�men r�tbesiyle mezun oldu. 5 Eyl�l 1939'da Refik Yurtsever'in ablas�n�n k�z� Muzaffer Han�m ile ni�anlanan T�rke�, 14 Ocak 1940 tarihinde ise evlendi.

  �lk evlili�i, 1940 y�l�nda, Muzaffer Han�m ileydi. Muzaffer Han�m 1974 y�l�nda �lm��t�r. Bundan iki y�l sonra, 1976'da Seval T�rke�'le evlendi.

  �ocuklar�:

  Ayzit,

  Umay,

  Selcen, XXIII. D�nem Bursa milletvekili Hamza Hamit Homri� ile evlidir.

  Sevenbige (�a�r�),�a�r� Sara� T�rke�

  Y�ld�r�m Tu�rul, XIII., XXIV., XXV. ve XXVI. D�nem Ankara milletvekili ve 63. T�rkiye H�k�meti, 64. T�rkiye H�k�meti ve 65. T�rkiye H�k�meti Ba�bakan Yard�mc�s�.

  T�rke�'in ikinci evlili�i, 1976 y�l�nda, Seval Han�m ileydi.

  Ayy�ce,

  Ahmet Kutalm��, XXIV. D�nem �stanbul milletvekili

  ESERLER�

  G�n�l Seferberli�ine, Temel G�r��ler, T�rkiye'nin Meseleleri, Bunal�mdan ��k�� Yolu, Kahramanl�k Ruhu, Yeni Ufuklara Do�ru, 1944 Milliyet�ilik Olay�, Yaylac�k Matbaas�, �stanbul, 1968, 27 May�s ve Ger�ekler, F�rt�nal� Y�llar, MHP ve Bozkurtlar, T�rkl�k Gururu ve �uuru, Her T�rl� Emperyalizme Kar��, Bir Devrin Perde Arkas�, 9 I��k ve T�rkiye, 9 I��k, 9 I��k/ Mill� Doktrin, Milliyet�ilik, Ahlak��l�k, T�rk Milliyet�ilerinin Zaferi, �lk�c�l�k, Bas�lan Kervan�m�z, D�� Politikam�z ve K�br�s, Milliyet�ilik-�lk�c�l�k �zerine Konu�malar, Toplumculuk, D�� Meseleler, Savunma, Sorgu, Mill� Devlet G��l� �ktidar, H�rriyet�ilik ve �ahsiyet�ilik, �limcilik, 27 May�s, 13 Kas�m, 21 May�s ve Ger�ekler.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Ba�bu� Alparslan T�rke� 103. do�um g�n�nde an�l�yor

  Ba�bu� Alparslan T�rke� 103. do�um g�n�nde an�l�yor

  T�rk siyasetine damga vuran isimlerden olan Milliyet�i Hareket Partisi kurucusu ve ilk genel ba�kan� Alparslan T�rke�'in bug�n do�umunun 103. y�l�nda an�l�yor.

  4 Nisan 1997'de ge�irdi�i kalp krizi sonucu Ankara'da vefat eden �lk�c�lerin ba�bu�u olarak adland�r�lan Alparslan T�rke�'in bug�n 103. do�um g�n�. Sevenleri T�rke�'i sosyal medyada payla�t��� mesajlarla an�yor.

  ��TE BA�BU� ALPARSLAN T�RKE�'�N HAYATI

  25 Kas�m 1917’de K�br�s’ta Tuzlal� Ahmet Hamdi Bey ve esi Fatma Zehra Hanimin Ali Arslan adini verdikleri o�ullar� d�nyaya geldi.

  �lkokul ve R��tiye y�llar� s�ras�nda Ali Arslan’a H�sn� Bey, Selahattin Bey, Mehmet Asim Bey, Rag�p T�z�n Bey, Turgut Bey, Osman Zeki Bey ve Faiz Kaymak gibi hocalar� K�br�s T�rklerinin yaln�z olmad���n� Devlet-i �li Osman bakiyesi h�r ve m�stakil T�rkiye'nin yan�s�ra yery�z�nde kendileri gibi bahts�z esaret alt�nda milyonlarca T�rk oldu�unu ��rettiler.

  Osman Zeki Bey Ali Arslan'�n ad�n� adeta senin ad�n "Alparslan olsun" ve Sultan Alpaslan'a denk bir yi�it T�rk ol, diyerek de�i�tirdi. Ba�bu� Alparslan’�n do�up, yeti�ti�i o y�llarda, K�br�s’�n tamam� �ngiliz i�gali alt�ndayd�. Ba�bu� Alparslan, T�rk'�n istikl�lini kaybetmesinin ne demek oldu�u �ocukluk y�llar�nda ��rendi, T�rkiye'ye gidip asker olmay� ve gelip ata-baba oca��n� kurtarman�n hayaliydi ya�amaya ba�lad�.

  Ba�bu� Alparslan T�rke� 1933 y�l�nda ailesiyle birlikte Lefko�a'dan ayr�larak Limasol'dan kalkan �talya band�ral� "Viyana" gemisiyle �stanbul'a geldi.

  T�rke�, 1933 y�l�nda Lefko�a do�umlu �zmit milletvekili H�seyin S�rr� Bellio�lu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesine ge�ici olarak kaydoldu ve T�rkiye Cumhuriyeti vatanda�l���na ge�ince asli kayd� ger�ekle�ti. 1936 y�l�nda Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olan T�rke�, 1938 senesinde Harp Okulu'nu bitirdi. Ard�ndan Muzaffer Han�m ile 5 Eyl�l 1939'da ni�anland� ve 14 Ocak 1940'ta evlendi. Bu s�rada Gelibolu'daki 58. Piyade Alay� 5. B�l�k Komutanl���'na tayin edildi ve Bal�kesir, Band�rma, Edincik, Erdek ve Marmara Adas�nda g�rev ald�.

  Ba�bu� Alparslan T�rke�, 1944 y�l�nda �ste�men r�tbesindeyken "T�rk��l�k-Turanc�l�k" davas�ndan yarg�land� ve 9 ay 10 g�n Tophane Askeri Hapishanesinde kald�. milliyet�ileri ‘tabutluk’ g�nleri bekliyordu. Milliyet�iler o d�nemde T�rkiye'de T�rk Milliyet�isi olman�n adeta bedelini �d�yordu. Vatan hainli�i su�lamas�yla h�kim kar��s�na ��kt���nda bunu �iddetle reddeden T�rke�, mahkemede kendisini"vatan hainli�i" su�lamas�yla sorgulayan Savc�ya "Di�er san�klar gibi bana da vatan hainli�i isnat edilmi�tir. Bunu �iddetle redderim. Ben yery�z�nde her �eyden �ok milletimi ve vatanimi severim." diye hayk�rm��t�.

  T�rke�, 1945 y�l�nda Askeri Yarg�tay karar�yla tahliye edildi ve 1947'de beraat ettikten sonra orduya tekrar d�nd�. 1955 y�l�nda Harp Akademisi'nden Kurmay Binba�� olarak mezun oldu. Ba�bu� Alparslan T�rke� 1955 y�l�nda d�� g�rev i�in a��lan s�nav� kazanarak ABD Pentagon'da NATO T�rk Temsil Heyeti �yeli�ine atand�. 1957 y�l�nda T�rkiye'ye geri d�nd�. 1959 y�l�nda Almanya'ya Atom ve N�kleer Okulu'na g�nderildi ve bu okulu ba�ar�yla bitirdi. Tarihler 27 May�s 1960'� g�sterdi�inde, Milli Birlik Komitesi'nin (MBK) �lke y�netimine el koydu�unu T�rkiye, T�rke�’in sesinden ��rendi. Radyoda ordunun bildirisini okuyan Kurmay Albay Ba�bu� Alparslan T�rke�, ihtilalin ard�ndan kurulan h�k�mette Ba�bakanl�k M�ste�ar� oldu.T�rke� bu g�revi esnas�nda Devlet Planlama Te�kilat�, Devlet istatistik Enstit�s� ve T�rk K�lt�r�n� Ara�t�rma Enstit�s� gibi kurum ve kurulu�lar� kurdu. Milli Birlik Komitesi aras�nda ortaya ��kan anla�mazl�klar nedeniyle, Tarihler 13 Kasim 1960'� g�sterdi�inde Kurmay Albay Ba�bu� Alparslan T�rke� ve "ond�rtler" olarak bilinen arkada�lar� Komite'nin di�er �yelerince emekliye sevk edilerek tasfiye edildi ve zorla evlerinden al�n�p yurtd���nda g�revlendirilmek suretiyle s�rg�n edildi. O da 19 Kas�m’da T�rkiye'nin Hindistan B�y�kel�ili�i m��aviri s�fat�yla s�rg�ne g�nderildi. 1961-62 1963 y�l�na kadar 2,5 y�l, y�netimi elinde bulunduranlarca Ba�bu� Alparslan T�rke�’in T�rkiye'ye d�nmesine izin verilmedi. Tarihler 23 Mart 1963’� g�sterdi�inde Ba�bu� Alparslan T�rke� s�rg�nden yurda d�nd� ve dava arkada�lar�yla birlikte kadro olu�turup partile�mek amac�yla "Huzur ve Y�kseli� Derne�i" adli bir dernek kurdu.

  31 Mart 1965 saat 11.00 de Cumhuriyet�i K�yl� Millet Partisi'ne kat�lan Ba�bu� Alparslan T�rke�, 1 A�ustos 1965 y�l�ndaki Cumhuriyet�i K�yl� Millet Partisi B�y�k Kurultay’�nda Genel Ba�kanl���na se�ildi. Ayn� y�l yap�lan genel se�imlerde Ankara milletvekili olarak TBMM’de yerini ald�. Y�l 1969 Cumhuriyet�i K�yl� Millet Partisi'nin adi Milliyet�i Hareket Partisi amblemi de �� Hil�l olarak de�i�tirildi. Ba�bu� Alparslan T�rke�, o y�l yap�lan genel se�imlerde Adana milletvekili se�ildi.

  Ba�bu� T�rke�, ilki, 31 Mart 1975 -13 Haziran 1977 y�llar� aras�nda ve ikincisi de 1 A�ustos - 31 Aral�k 1977 tarihleri aras�nda S�leyman Demirel ba�kanl���nda kurulan koalisyon h�k�metlerinde MHP Genel Ba�kan� olarak, Ba�bakan Yard�mc�l��� ve Devlet Bakanl��� yapt�. 1968 Y�l�ndan itibaren Sovyetler Birli�i’nin deste�ini arkas�na alan Marksist ve b�l�c� gen�lik hareketleri �niversitelerde yuvaland�, �niversite �zerkli�inden istifade ederek buralar� silah, cephane deposu haline getirdi. Her yer Lenin'in Stalin'in Mao'nun resimleri ve kom�nist sloganlarla doldu ta�t�. Bunun �zerine 'Ba�bu�' Alpaslan T�rke� toplanan �ok az say�daki gence verdi�i seminerlerle onlar� kom�nizm konusunda ayd�nlatmaya ve alternatif olarak da T�rk Toplumculu�unu, T�rk Milliyet�ili�ini anlatt�. K�sa zamanda �o�alan gen�ler �rg�tlenmeye ba�larlar.

  Doktriner T�rk Milliyet�ili�i safhas� ba�lam��t�r. T�rk Milliyet�ileri Dokuz I��k, dokuz prensip etraf�nda topland�. Ba�bu�’un az say�da gen�le ba�layan bulu�malar�, giderek kalabal�kla�t�. �lk� Ocaklar�, B�y�k �lk� Derne�i ve di�er mesleki �rg�tlenmelerle kom�nizmle topyek�n m�cadele edildi.

  2 Eyl�l 1980'i g�sterirken T�rk Silahl� Kuvvetleri bir kez daha y�netime el koydu. T�rke�, darbeden 3 g�n sonra teslim oldu. Bir ay Uzunada'da, 4,5 y�l Mevki Hastanesi'nde tutulan ve 218 �lk�c�yle idam� istenen T�rke�, bu davadan beraat etti. 1985'te tahliye edilen Ba�bu� Alparslan T�rke�, 1987'deki referandumla siyasi yasa��n�n kalkmas� �zerine Milliyet�i �al��ma Partisi (M�P) Genel Ba�kanl���na se�ildi. T�rke�, bu kez Yozgat Milletvekili olarak 1991'de TBMM'ye girdikten bir y�l sonra M�P'nin ad�n� Milliyet�i Hareket Partisi (MHP), amblemini de �� hilal olarak de�i�tirdi.Ba�bu� Alparslan T�rke�, 1995 se�imlerinde MHP'nin �rg�tlenmesinde b�y�k �nemi olan Adana'dan aday olsa da MHP y�zde 10 baraj�na tak�ld� ve Meclis'e giremedi. Bu, T�rke�'in girdi�i son se�im oldu.

  Milliyet�i Hareket Partisi Genel Ba�kan� Ba�bu� Alparslan T�rke�, 4 Nisan 1997 Cuma g�n� ge�irdi�i kalp krizi sonucu Ankara'da ya�am�n� kaybetti.

  80 ya��nda vefat eden ‘Ba�bu�’ Alparslan T�rke�, ya�am�n� milliyet�ilik �lk�s�ne adad�. Ba�bu�’un �l�m�, T�rkiye'de ve T�rk d�nyas�nda b�y�k �z�nt� yaratt�. Ba�bu� Alparslan T�rke� i�in 8 Nisan 1997 Sal� g�n� d�zenlenen cenaze t�renine y�zbinlerce ki�i kat�ld�. Ba�bu� Alparslan T�rke�'in cenazesi Be�evler'deki an�t mezara defnedildi.Granit mermerden haz�rlanan mezar ta��nda T�rke�'in do�um tarihi 1917 olarak yaz�l�rken, �l�m tarihi ise bo� b�rak�ld�.T�rkiye’nin t�m illeri, Kuzey K�br�s T�rk Cumhuriyeti, K�r�m, Balkanlar ve T�rkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi'nin t�rbesinden getirilen topraklar T�rke�'in mezar�na konuldu.

  ALPARSLAN T�RKE�'�N S�ZLER�

  - Hepiniz birer T�rk Bayra��'s�n�z. Bayra�� lekelemeyin, kirletmeyin yere d���rmeyin.

  - Ba�ar� i�in muntazam pl�nl� �al��ma yapmak l�z�md�r. Son nefesimizi verinceye kadar �al��aca��z.

  - Cesaret, y�reklilik, at�lganl�k olmayan hi�bir d�va ba�ar�ya ula�amaz.

  - Al�nan g�revleri yapmak ve yap�ld���n� takip etmek l�z�md�r. Millet hayat�nda ba�ar� devaml�l��a ba�l�d�r.

  - Bizim savundu�umuz Dokuz I��k'�� sistemin hedefi T�rk Milletinin her ferdini m�lk sahibi yapmakt�r.

  - �nsanlar; yoksullu�a, a�l��a, susuzlu�a tahamm�l ederler. Fakat adaletsizli�e, hor g�r�lmeye, a�a��lanmaya ASLA m�saade, m�samaha etmezler.

  - Ahl�k��l�k anlay���m�z, T�rk Ahl�k� ve M�sl�manl�k inanc�ndan meydana gelmi�tir.

  - T�rk t�resinin bir di�er �art� da haddini bilmektir. Haddim bilmek... Ne kendinizi dev aynas�nda g�receksiniz. Herkese yukar�dan bakacaks�n�z, ne de kendinizi a�a��dan g�receksiniz, a�a��dan bakacaks�n�z.

  - Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha �st�n bir fikirle kar�� ��k�l�r. Kar�� fikir kaba kuvvetle ezilemez

  - T�RKL�K bedenimiz, �slamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

  - T�rk Devletinin yenilmez, zinde hayat g�c� ve T�rk Milletinin teminat� ve istikbali gen�liktir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Bugün Başbuğ Alpaslan Türkeş'in Doğum günü - Kırşehir Hakimiyet-Kırşehir Haber, Kırşehir Son Dakika HaberlerKırşehir Hakimiyet-Kırşehir Haber, Kırşehir Son Dakika Haberler

  Bugün Başbuğ Alpaslan Türkeş'in Doğum günü - Kırşehir Hakimiyet-Kırşehir Haber, Kırşehir Son Dakika HaberlerKırşehir Hakimiyet-Kırşehir Haber, Kırşehir Son Dakika Haberler

  Bugün Başbuğ Alpaslan Türkeş’in Doğum günü

  Alparslan Türkeş kimdir, nerelidir?

  Bugün Alparslan Türkeş’in doğum yıldönümü ve hayatı ile ilgili merak edilenler…

  ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

  Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917 öğle vaktinde Koyunoğlu ailesinden Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ile Fatma Zehra Hanım’ın çocuğu olarak, Lefkoşa’da Haydarpaşa Mahallesinde dünyaya geldi. Aslen Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinden Kıbrıs’a göç eden bir ailenin çocuğudur. Babası Ahmet Hamdi Bey, Gazimağusa’nın yakınlarındaki Tuzla kentinden, annesi Fatma Zehra Hanım ise Larnaka şehrindendi. 1933’te ailesiyle birlikte Lefkoşa’dan ayrılarak Limasol’dan kalkan İtalya bandıralı “Viyana” gemisiyle İstanbul’a geldi.

  1933’te Lefkoşa doğumlu İzmit milletvekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu’nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesine geçici olarak kaydoldu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçince asli kaydı gerçekleşti. 1936’da Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun olup 1938’de Harp Okulu’nu bitirdi. 1939’da piyade asteğmeni olarak atış okuluna girerek buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Refik Yurtsever’in ablasının kızı Muzaffer Hanım ile 5 Eylül 1939’da nişanlandı ve 14 Ocak 1940’ta evlendi. Bu sırada Gelibolu’daki 58. Piyade Alayı 5. Bölük Komutanlığı’na tayin edildi ve Balıkesir, Bandırma, Edincik, Erdek ve Marmara Adasında görev aldı.

  1944’te üsteğmen rütbesindeyken Nihal Atsız ve Nejdet Sançar’la birlikte “Irkçılık-Turancılık” davasından yargılandı ve 9 ay 10 gün Tophane Askeri Hapishanesinde kaldı. 1945 yılında Askerî Yargıtay kararıyla tahliye edildi ve 1947’de beraat etti.

  Başbakan eski Yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanı olarak görev yapmıştır. MHP genel başkanlık görevini 1969-1997 yılları arasında sürdürmüştür. Mart 1975-Haziran 1977 ve Temmuz 1977-Ocak 1978 tarihleri arasında Süleyman Demirel tarafından kurulan hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak yer almıştır. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili olarak meclise girmiştir.

  Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 1963 yılında Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği’ni kurmuştur. 1965’te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne (CKMP) girerek fiilen siyasi hayata atılmış ve aynı yıl partinin genel başkanı olmuştur. İlk defa 1965 Türkiye genel seçimlerinde CKMP’nin Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. 1966 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmuştur fakat seçilememiştir. 1975’ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

  12 Eylül Darbesi’nden sonra 1985 yılına kadar 4,5 yıl tutuklu kalmıştır. 1987 Türkiye anayasa değişikliği referandumu’nda siyasal yasağı kalkmıştır. Aynı yıl Milliyetçi Çalışma Partisi’ne girmiştir ve yapılan kongrede gene başkan seçilmiştir ve partisi 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapmıştır. 1992 yılında 12 Eylül darbesi ile kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan değişiklikle MÇP’nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirilmiştir. 1995 Türkiye genel seçimlerinde parlamento dışı kalmıştır.

  AİLESİ VE ÖLÜMÜ

  İlk evliliği, 1940 yılında, Muzaffer Hanım ileydi. Muzaffer Hanım 1974 yılında ölmüştür. Bundan iki yıl sonra, 1976’da Seval Türkeş’le evlendi.

  Çocukları:

  Ayzit,
  Umay,
  Selcen
  Sevenbige (Çağrı), Çağrı Saraç Türkeş
  Yıldırım Tuğrul, XIII., XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem Ankara milletvekili ve 63. Türkiye Hükûmeti, 64. Türkiye Hükûmeti ve 65. Türkiye Hükûmeti Başbakan Yardımcısı.

  Türkeş’in ikinci evliliği, 1976 yılında, Seval Hanım ileydi.

  Çocukları:

  Ayyüce,
  Ahmet Kutalmış

  Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997’de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara’da yaşama veda etti. Kabri, Ankara Beştepe’de bulunmaktadır.

  ALPARSLAN TÜRKEŞ KİTAPLARI

  Gönül Seferberliğine
  Temel Görüşler
  Türkiye’nin Meseleleri
  Bunalımdan Çıkış Yolu
  Kahramanlık Ruhu
  Yeni Ufuklara Doğru
  1944 Milliyetçilik Olayı, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1968
  27 Mayıs ve Gerçekler
  Fırtınalı Yıllar
  MHP ve Bozkurtlar
  Türklük Gururu ve Şuuru
  Her Türlü Emperyalizme Karşı
  Bir Devrin Perde Arkası
  9 Işık ve Türkiye
  9 Işık
  9 Işık / Millî Doktrin
  Milliyetçilik
  Ahlakçılık
  Türk Milliyetçilerinin Zaferi
  Ülkücülük
  Basılan Kervanımız
  Dış Politikamız ve Kıbrıs
  Milliyetçilik-Ülkücülük Üzerine Konuşmalar
  Toplumculuk
  Dış Meseleler
  Savunma
  Sorgu
  Millî Devlet Güçlü İktidar
  Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik
  İlimcilik
  27 Mayıs, 13 Kasım, 21 Mayıs ve Gerçekler

  Yazı kaynağı : www.kirsehirhakimiyet.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap