Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bakan özer uzman öğretmenlik açıklaması

  1 ziyaretçi

  bakan özer uzman öğretmenlik açıklaması Ne90'dan bulabilirsiniz

  Bakan �zer'den '��retmenlik Kariyer Basamaklar� S�nav�' A��klamas� - Memurlar.Net

  Bakan �zer'den '��retmenlik Kariyer Basamaklar� S�nav�' A��klamas� - Memurlar.Net

  Kocaeli Kongre Merkezi'nde d�zenlenen 2022-2023 e�itim ��retim y�l� de�erlendirme toplant�s�na kat�lan �zer, yapt��� konu�mada, Kocaeli'nin e�itimde T�rkiye'nin farkl� b�lgelerindeki illere �rnek g�sterilecek noktada oldu�unu belirterek, eme�i ge�en herkese te�ekk�r etti.

  Bug�n yapt�klar� de�erlendirmede kentin e�itim yat�r�mlar�na ilaveler yaparak �nemli destekler sa�lad�klar�n� aktaran �zer, "Geldi�imiz zaman Milli E�itim Bakanl���n�n Kocaeli'de 960 milyonluk e�itim yat�r�m� vard�. Bug�nk� il de�erlendirme toplant�s�nda buna 1 milyar 325 milyonluk yat�r�m� daha ilave ederek Kocaeli'nin e�itim yat�r�m�n� 2 milyar 285 milyona ��kartm�� bulunuyoruz. Bu e�itim yat�r�mlar�n�n Kocaeli'mize hay�rl� olmas�n� diliyorum." ifadelerini kulland�.

  Yeni e�itim ��retim y�l�na ili�kin yap�lan haz�rl�klara de�inen �zer, bu y�l ilk kez 153 milyon ders kitab�na ilave olarak 160 milyon yard�mc� kayna�� ��rencilere ula�t�rd�klar�n� s�yledi.

  �zer, son 20 y�lda e�itimin �n�ndeki t�m antidemokratik uygulamalar�n kald�r�ld���na dikkati �ekerek, �unlar� kaydetti:

  "Bu �lkede hepinizin malumu, e�itimin �n�nde ba��rt�s� engeli vard�. Bug�n kad�na �iddetle ilgili konu�anlar o g�n ba��rt�s� yasaklar� oldu�u zaman kad�na �iddetle ilgili konu�tular m�? Konu�mad�lar. Bug�n beyin g���yle ilgili konu�anlar o kad�nlar�m�z yurt d���na giderken konu�tular m�? Yine konu�mad�lar. Zaten onlar� kategori d���nda tutuyorlard�. Ba��rt�s� yasa�� son 20 y�lda kald�r�ld�."

  E�itimde f�rsat e�itsizli�ini gidermek i�in att�klar� ad�mlara de�inen �zer, "Bu �lkede k�t�phanesi olmayan tek bir okul kalmad�. Kitap say�s�n� 28 milyondan 85 milyona ��kartt�k. Y�l sonundaki hedefimiz 100 milyon. �n�allah onu da ba�araca��z." dedi.

  ��retmenlere ne kadar yat�r�m yap�l�rsa e�itim sisteminin kalitesinin de o kadar artaca��n� ve toplumun g��l� olaca��n� vurgulayan �zer, bunun i�in ��retmenlerin mesleki ve ki�isel geli�imlerine �zel �nem verdiklerini kaydetti.

  - "Kimin haddine ��retmenin yeterlili�ini �l�mek"

  ��retmenlik Kariyer Sistemine ili�kin de de�erlendirmelerde bulunan Bakan �zer, ��yle devam etti:

  "Buras� problemlerin ya�and��� bir alan oldu. Bir kariyer sistemi in�a edildi ve bu kariyer sistemi de orijinal bir kariyer sistemi de�ildi; 2004'te H�seyin �elik Bakan�m�z�n zaman�nda uygulanan bir kariyer sistemiydi. Biz sadece kotay� kald�rd�k. 500 bin ba�vuru varsa 500 bini de ge�iyorsa uzman ��retmen olsun, ba���retmen olsun istedik, hi�bir kota s�n�rlamas� yapmad�k. Ve 10 y�ll�k ��retmenin 180 saatlik e�itimden sonra sadece o alm�� oldu�u e�itimi de�erlendiren basit bir s�navla ba�ar�l� olmas� durumunda uzman ��retmen oldu�u, 10 y�ll�k uzman ��retmenin 240 saatlik e�itimden sonra yap�lan yine basit s�navla sadece o ald��� e�itimi de�erlendirmeye y�nelik bir s�navla ba�ar�l� olmas� durumunda ba���retmen oldu�u bir kariyer sistemi in�a etmek istedik. Ve dedik ki e�er y�ksek lisans yapm��sa ��retmenimiz, tezli tezsiz, e�itim alan�nda, e�itim alan� d���nda hi� fark etmez, uzmanl�k ��retmen s�nav�ndan muaft�r, doktora e�itimi yapm��sa ba���retmenlik s�nav�ndan muaft�r.

  �imdi yazdan itibaren bir problem ba�lad� sosyal medyada. 'Hepimiz uzman ��retmeniz, itibar�m�za dokunmay�n.' Sanki biz s�navla ��retmenin yeterlili�ini �l��yormu�uz gibi bir manip�lasyon ortaya ��kt�. Kimin haddine ki ��retmenin yeterlili�ini �l�mek? Bu iste�e ba�l� bir kariyer sistemi, zorunlu de�il. �steyen ��retmenimiz e�er ba�vurur, bu s�re�leri tamamlarsa uzman veya ba���retmen olabilir ama istemiyorsa ��retmen olarak hi�bir hak kayb� olmadan �al��mas�na devam edebilir. Gelinen noktada ne oldu? Hatta siyasi parti liderleri boykot �a�r�s� yapt�. Sanki bizden fazla ��retmeni d���n�yormu� gibi ama ��retmenlerimiz herkese dersini verdi. �artlar� sa�layan ��retmenlerin y�zde 95'i bu e�itimlere ba�vurdular. E�itimlere ba�vuran ��retmenlerin y�zde 99'u e�itimlerini tamamlad�. E�itimlerini tamamlayan ��retmenlerin y�zde 98'i de s�nava ba�vurdu. T�m ��retmenlerimize en i�ten ��kranlar�m� sunuyorum."

  - "Bizi sizden daha fazla seven hi� kimse olamaz"

  �zer, son zamanlarda "eylem, k�smi eylem ve tam g�n eylem" �a�r�lar�n� duyduklar�n�, yar�nki ve ondan sonraki g�n eylemlerde ��rencilerin ma�dur olmamas� i�in her t�rl� �nlemi ald�klar�n� s�yleyerek, o eyleme kat�lan ��retmenlerin ders �cretlerinin kesilece�ini, velilerle temas kurup ��rencinin okula gelmesini engelleyen ��retmenler hakk�nda da yasal i�lem ba�lat�laca��n� belirtti.

  5377 Say�l� ��retmenlik Meslek Kanunu'na g�re in�a edilen sistemati�in zorunlu olmad���n� vurgulayan �zer, "Zorunlu olmayan bir �eyin eylemi olmaz, rasyonel de�ildir. �stemiyorsan girmezsin. Zorunluysa e�er istenmedi�i zaman eylem yap�labilir ama iste�e ba�l�ysa bunun eylemi olmaz. �stemiyor musun karde�? O zaman s�nava girme. B�rak da yararlananlar yararlans�n bu imkandan. Onun �zerinden bir manip�lasyon, spek�lasyon yapmaya hakk�n yok. Ki her konu�mam�zda ifade ettik, ��retmenlik Meslek Kanunu'nun bu hali sadece bir ba�lang��t�r. Her kanun ��kt��� zaman bir ba�lang��t�r. Yeni ilavelerle yeni haklarla her zaman g�ncellenecektir, �ok daha iyi noktalara getirilecektir." de�erlendirmesinde bulundu.

  S�navlar bitip s�re�ler tamamland�ktan sonra 2-3 iyile�tirme yapacaklar�n� bildiren �zer, ��yle devam etti:

  "Bir tanesi k�demli ��retmenlerimizle ilgili. Y�l tam netle�medi, 20 veya 25-30, tam net de�il, y�la sahip olan ��retmenlerimiz uzman ��retmen olduktan sonra 10 y�l daha ba���retmen olarak beklemesinler diye o �art� kald�raca��z. �kincisi e�er e�itim alan�nda veya atand��� alanda tezli y�ksek lisans yapm��sa 10 y�l beklenen uzman ��retmenlikteki bekleme �art�n� 5 y�la d���rece�iz. E�er e�itim alan�nda, yine atand��� alanda doktora yapm��sa do�rudan ba���retmenli�e ba�vurma hakk� getirece�iz. Sahaya s�rekli kulak veriyoruz, s�rekli birlikte karar vererek s�re�leri iyile�tirmeye �al���yoruz ama kimse g�lge etmesin, ba�ka ihsan istemiyoruz. Biz okul y�neticilerimizle ��retmenlerimizle bu e�itim sisteminin her t�rl� problemini ��zeriz ve ��z�ld���n� de bak�n g�sterdik. 1 y�l gibi k�sa s�rede koymu� oldu�umuz hedeflerin her birini ad�m ad�m ger�ekle�tiriyoruz. Bundan sonra da ger�ekle�tirece�iz in�allah ��nk� bu �lkenin problemlerini ��zme sevdam�z var bizim. Biz para i�in �al��m�yoruz, insanlar�n ya�ant�s�na g�zellik katmak i�in �al���yoruz."

  AK Parti, MHP ve BBP il ba�kanl�klar�n� da ziyaret eden Bakan �zer, daha sonra kentten ayr�ld�.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Bakan Özer'den uzman öğretmen ve başöğretmen açıklaması: Yazılı sınavdan muaflar

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Uzman Öğretmenlik Süresi 5 Yıla İnecek

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Uzman Öğretmenlik Süresi 5 Yıla İnecek

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Uzman Öğretmenlik Süresi 5 Yıla İnecek

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullara, öğretmenler için harcanılması adına yollanan paraların hala kullanılmadığını söyledi. Bakan Özer, okul idarecilerine seslenerek "Bu paraları kullanın" dedi. Özer, ayrıca başöğretmen ve uzman öğretmen ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacağının sinyalini verip "10 yıl beklenen uzman öğretmenlikteki bekleme şartını 5 yıla düşüreceğiz" dedi

  "UZMAN ÖĞRETMENLİK 5 YILA İNECEK"

  Sınavlar bitip süreçler tamamlandıktan sonra 2-3 iyileştirme yapacaklarını bildiren Özer, şöyle devam etti: Bir tanesi kıdemli öğretmenlerimizle ilgili. Yıl tam netleşmedi, 20 veya 25-30, tam net değil, yıla sahip olan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olduktan sonra 10 yıl daha başöğretmen olarak beklemesinler diye o şartı kaldıracağız.

  İkincisi eğer eğitim alanında veya atandığı alanda tezli yüksek lisans yapmışsa 10 yıl beklenen uzman öğretmenlikteki bekleme şartını 5 yıla düşüreceğiz. 

  📌 Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın!https://t.me/uzmanogretmenlik

  📌Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı Soru Çözüm grubuna

  Eğer eğitim alanında, yine atandığı alanda doktora yapmışsa doğrudan başöğretmenliğe başvurma hakkı getireceğiz. Sahaya sürekli kulak veriyoruz, süreçleri iyileştirmeye çalışıyoruz ama kimse gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz.

  Biz okul yöneticilerimizle öğretmenlerimizle bu eğitim sisteminin her türlü problemini çözeriz ve çözüldüğünü de bakın gösterdik. 1 yıl gibi kısa sürede koymuş olduğumuz hedeflerin her birini adım adım gerçekleştiriyoruz.

  kaynak: turkiyegazetesi.com.tr

  ​​​​​​​ 📌 Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın!https://t.me/uzmanogretmenlik

  📌Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı Soru Çözüm grubuna

  Yazı kaynağı : www.ogretmenx.com

  Bakan Mahmut Özer'den ,Uzman Öğretmenlik ve Öğretmenlerin iş bırak eylemi konularında açıklama

  Milli Eğitim Bakanı Özer’den meslek kanunu açıklaması

  Milli Eğitim Bakanı Özer’den meslek kanunu açıklaması

  Milli Eğitim Bakanı Özer’den meslek kanunu açıklaması

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin meslek kanunu değişiklikle ilgili "İsteyen öğretmenimiz eğer başvurursa, bu süreçleri tamamlarsa; uzman öğretmen ya da başöğretmen olabilir. İstemiyorsa, öğretmen olarak hiçbir hak kaybı olmadan çalışmasına devam edebilir" dedi.

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda öğretmenler ve idareciler ile bir araya geldi. Öğretmenlerin meslek kanunu değişikliğinin ardından yaşadığı süreci anlatan Bakan Özer, şunları söyledi:

  * “Sosyal medyada yazdan itibaren bir problem başladı. ‘Hepimiz uzman öğretmeniz, itibarımıza dokunmayın’ dediler. Sanki sınavla öğretmenin yeterliliğini ölçüyormuşuz gibi bir manipülasyon ortaya çıktı. Kimin haddine ki öğretmenin yeterliliğini ölçmek? Bu isteğe bağlı bir kariyer sistemi. Zorunlu değil.

  * İsteyen öğretmenimiz eğer başvurursa, bu süreçleri tamamlarsa; uzman öğretmen ya da başöğretmen olabilir. İstemiyorsa, öğretmen olarak hiçbir hak kaybı olmadan çalışmasına devam edebilir.

  * Hatta siyasi parti liderleri boykot çağrısı yaptı. Sanki bizden fazla öğretmenleri düşünüyormuş gibi. Öğretmenlerimiz herkese dersini verdi. Şartları sağlayan öğretmenlerimizin yüzde 95’i, bu eğitimlere başvurdu.

  * Eğitimlere başvuran öğretmenlerin yüzde 99’u eğitimlerini tamamladı, eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin de yüzde 98’i sınava başvurdu. Tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımızı sunuyorum.”

  “EYLEME KATILAN ÖĞRETMENLERİMİZİN DERS ÜCRETLERİ KESİLECEK”

  Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, bazı sendikalarca yetersiz bulunup, 1 Kasım’da eylem çağrısı yapılması konusuna değinen Özer, şu ifadeleri kullandı:

  * “Son zamanlarda eylemler, kısmi eylemler, tam gün eylemler çağrılarını duyuyoruz. Şuna emin olun; sizi bizden daha fazla seven kimse olamaz. Sizin derdinizle dermanlanan, sizin koşullarınızın iyileştirilmesi için gece-gündüz demeden çırpınan hiç kimseyi bulamazsınız. Bugünler geçecek geriye nerede tavır alındığı kalacak. Yarın ve ondan sonraki günlerdeki eylemlerde öğrencilerimizin mağdur olmaması için elimizden gelen her türlü önlemi alacağız.

  * Bizim için aslolan şey, dersin hiçbir kesintiye uğratılmamasıdır. O eyleme katılan öğretmenlerimizin ders ücretleri kesilecektir. Eğer öğretmen, velilerle temas kurup, öğrencinin okula gelmesini engelliyorsa da yasal işlem başlatılacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre, inşa edilen bir sistem var ve bu sistem zorunlu değildir. Zorunlu olmayan bir şeyin eylemi olmaz. Rasyonel değildir; istemiyorsan, girmezsin.

  * Matematikle, bilimle uğraşıyorsunuz. Bir şey isteğe bağlı değilse zorunluysa; istenmediği zaman eylem yapılır. Fakat isteğe bağlıysa eylem yapılmaz. İstemiyor musun kardeşim? O zaman başvurma, o zaman sınava girme. Bırak da yararlanmak isteyenler, bu imkandan yararlansın. Onun üzerine bir manipülasyon, bir spekülasyon yapmaya hakkın yok.

  * Her konuşmamızda ifade ettik, Öğretmenlik Meslek Kanunu bu haliyle sadece bir başlangıçtır. Her kanun çıktığı zaman yeni ilavelerle, yeni haklarla her zaman güncellenecektir. Çok daha iyi noktalara getirilecektir.”

  “10 YIL BEKLEME ŞARTINI 5 YILA DÜŞÜRECEĞİZ”

  Öğretmenlerin şikayetleri ve taleplerine de yakından kulak verdiklerini söyleyen Özer, şunları söyledi:

  * “Sınavlar bitip süreçler tamamlandıktan sonra 2-3 tane iyileştirme yapacağız. Bir tanesi kıdemli öğretmenlerimizle ilgili. Yılı tam net değil; bu yıla sahip olan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olduktan sonra 10 yıl daha başöğretmenlik için beklemesinler diyerek o şartı kaldıracağız.

  * İkincisi eğer eğitim alanında veya atandığı alanda yüksek tezli lisans yapmışsa; uzman öğretmenlik için 10 yıl bekleme şartını 5 yıla düşüreceğiz. Eğitim alanında ya da atandığı alanda doktora yapmışsa, doğrudan başöğretmenliğe başvurma hakkı getireceğiz. Sahaya sürekli kulak verip, sürekli birlikte kararlar alıp, süreçleri iyileştirmeye çalışıyoruz. Kimse gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz.” DHA

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap