Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum hikayesi

  1 ziyaretçi

  bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum hikayesi Ne90'dan bulabilirsiniz

  bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum

  Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum Sözünü Kim Söylemiştir?

  Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum Sözünü Kim Söylemiştir?

  Bu söz oldukça güzel ve anlamlı olması sebebi ile insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bazen bu sözün kim tarafından ve ne için söylendiği bilinmemektedir. Bu sebeple konu ile alakalı olarak araştırmalar yapılmaktadır.

  Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum Sözünü Kim Söylemiştir?

  Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözünü Hz. Ali söylemiştir. Bu sözde oldukça büyük anlamlar bulunmaktadır. Bu sebeple insanların bu sözün neden söylendiğini ve derin manalarını öğrenmesi oldukça önemlidir.

  Bilindiği gibi Hz. Ali halifelerin dördüncüsüdür. Bu sözü ile de insanların doğruyu ya da yanlışı sadece okumaklar ve öğrenmekle başaracağından bahsetmektedir. İslamiyet gelmeden önce kölelik oldukça popülerdi. Bu söz ile kölelik gibi bir konudan yalnızca bilgi ve ilim ile kurtulabileceğimizi ve bilimin oldukça önemli olduğunu anlatmıştır. 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözünden ne anlamalıyız? - Misafir Kalem

  ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözünden ne anlamalıyız? - Misafir Kalem

  Mehmet Abidin Kartal’ın yazısı

  Ses, lisanı meydana getiren en küçük unsurdur. Harf ise sesin yazıdaki karşılığıdır. Yazı yazmak için kullanılan işaretler harflerdir. Harflerin hepsi alfabeyi meydana getirir. Bir bilgiyi, düşünceyi, konuyu anlatmak, yazmak için harf dizisinden, heceden meydana gelen, anlamı olan ses birliği, laf, lafız, kelam, lakırdı olarak tanımlamaya da söz diyoruz. Eskiler sözü “fikrin bir kisve-i müstearı” diye tanımlamışlar; sözün hayırlısı, güzel olanı hem kalîl (kısa/ öz), hem de zîdelil (bir kaynağa dayanan) bulunanıdır, tavsiyesinde bulunmuşlardır

  Bütün ilimlerin, gelişmelerin  malzemesi ve esası sözdür. Kitapların meyvesi sözlerdir. İnsan, düşünce ve gönül dünyasındakileri hep sözle ifade etmiştir. Dil, aklın da kalbin de tercümanı olmuştur. İnsanı diğer varlıklardan ayıran sözdür; insan sözle diğer varlıklardan üstün olur; diğer taraftan yine sözüyle hayvandan aşağı olabilir.

  ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’

  Hz. Ali Efendimizin bu kısa sözünde çok büyük manalar yüklüdür. Her şeyden önce okumanın, ilim öğrenmenin, eğitimin önemi vurgulanmaktadır.

  Bu sözde, insanlığın kurtuluş reçetesi İslam gelmeden önce köleliğin, beşeriyetin yaşadığı yüz karası bir dönem olduğu, kaldırılmasının da zor olduğu, kaldırılmasının ilimle, okumakla, eğitimle olacağı mesajı verilmektedir. Devletin başkanı, Halife Hz. Ali efendimiz insanın hakiki insan olmasının okumakla, öğrenmekle olacağını, insanın ancak doğruyu, yanlışı, güzeli, çirkini, haklıyı, haksızı, cehaleti, bilgili olmayı, adaletle hükmetmeyi bu şekilde başarabileceğini ifade etmektedir.

   Kur’an, "De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak aklıselim sahipleri öğüt alır." (Zümer, 39/9) buyururken, Hz. Ali (r.a) yukarıdaki özlü sözüyle, Dinini anlama ve anlatma adına hareket ettiğini gösterir.

  Bilmek öğrenmekle olur. Öğrenme ve öğretmede, medeniyetlerin ilerlemesi ve yükselmesinin en önemli aktörleri hep öğretmenler olmuştur. Öğretmen, insan yetiştiren bir sanatkardır. Bu sanatın adı, eğitim, davranışları değiştirme sanatı. Kişide olumlu, faydalı davranışların yerleşmesi, olumsuz davranışların sonlandırılması amacıyla sürdürülen sistematik bir program, insanı insan yapan bir süreçtir. İnsanın insan olabilmesi, onun beşikten mezara kadar bir eğitim sürecinden geçmesini zorunlu kılar. Bu sürecin en önemli öğesi öğretmendir. Öğretmen, kendisine emanet edilen çocukların “insan” olarak yetişebilmeleri için onları maddi ve manevi açıdan sevgiyle şekillendirir. Bu, öğretmenlerin, birer sanatkâr olduklarının bir göstergesidir. Öğretmen, yaratılanların en şereflisi olan insanı yetiştiren, gelişimine katkı sağlayan ve terbiye eden sanatkardır.

  Hayatımızın her alanında bizlere, insanlığa örnek olan Sevgili Peygamberimiz (sav), aynı zamanda beşeriyetin öğretmenidir. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle beyan edilir: “Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size Kitab’ı ve hikmeti talim edip size bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik.”(Bakara-151)

  Öğretmenlerimizin önlerinde çok muazzam bir model vardır. En güzel, en mükemmel öğretmen Hz. Muhammed Mustafa (sav)’dır. Kendisinin bir muallim olduğunu Sevgili Peygamberimiz (sav) şu sözü ile ifade eder: “Ben ancak öğretici olarak gönderildim.”

  Konumumuz ne olursa olsun hepimiz birer eğitimciyiz, öğretmeniz aslında. Hepimiz ya öğretici ya da öğrenci konumundayız. Bizleri bu anlamda daima dinamik tutan “Yaradan Rabbinin adıyla oku” ve “Sakın cahillerden olma” gibi ayeti kerimeler ile, en güzel öğretmen, Peygamberimizin (sav)“İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslüman’a farzdır” ve “Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da bunları seven ol. Beşincisi olan cahillerden olma, helak olursun” gibi hadisi şeriflerdir.

  Girdiği mescitte biri Kur’ân okuyup Allah’a dua eden, diğeri ilim öğrenen ve öğreten iki ayrı topluluk görünce her iki grubun da hayır üzere olduğunu, ama birinin diğerinden daha üstün bir iş yaptığını buyuruyor ve ilave ediyor Sevgili Peygamberimiz (sav): “Şunlar, Allah’a dua ediyorlar, O’na yöneliyorlar. Allah dilerse istediklerini onlara lütfeder. Fakat şu ikinci topluluğa gelince; onlar ilim öğreniyorlar ve bilmeyene o konuda bilgi veriyorlar. Ben de zaten bir öğretmen olarak gönderildim.” Ardından gönderiliş amacını iyice açıklamak ister gibi ilimle meşgul olan halkaya katılıyor Efendimiz.    ( İbn Mace, I/83, el-Mukaddime, Babu Fadli’l-Ulemâi ve’l-hassi alâ talebi’l-ilim.)

  Ne diyor, Hazreti Ali Efendimiz, “bana bir harf öğretenin kırk yıl  kölesi olurum.” Ama o harf “mana-yı ismi ”ile değil, “ mana-yı harfi” ile olursa… Yani bize a’yı, b’yi öğretenler, a’nın bir harf olduğunu, bir harfin kendisini ancak bir harf kadar gösterebileceğini ders verdikten sonra, eğer o harfi yazan yani ortaya koyan yazarından, sanatkârından söz etmezlerse olmaz. İşte ideal öğretmen, aranan öğretmen kainata, olaylara “mana-yı harfi” ile bakan, mesleğinin hakkını veren öğretmendir.

  Mana-yı harfî, lügat ilmi itibariyle başkasının manasını göstermek, başkasının bilinmesine hizmet etmek anlamını taşır. Mana-yı ismî ise, bir şeyin kendi şahsına ve zatına bakan cihetini ifade eder.

  Mana-yı harfi: Mahlukata ve bütün kainata Allah hesabına ve Allah’ın sanatı ve eseri nazarı ile bakmaktır. Yani kendi başına bir mana ifade etmez; ancak başkasına işaret ederse anlam kazanır manasınadır. Bir elmada kendi nefsine bakan bir yön varsa, Mucidi ve Sanatkarı olan Allah’a bakan yüzlerce yönü vardır. İşte burada sanatkara ve mucide bakan yüzlerce yöne mana-yı harfi denilmiştir. Süleymaniye camisinin sanatkarı Mimar Sinan’dır. Süleymaniye camisini gezenler  bu eseri kim yapmış diye merek ediyorlar ve Mimar Sinan’ın yaptığını öğreniyorlar. Mimar Sinan’ın büyük bir mimar olduğunu takdir ediyorlar. Olaya mana-yı harfi yönünden yaklaşıyorlar. Sanat varsa sanatkar da vardır. Kainata, içindekilere, yaratılmışlara bakarken de bu gözle bakmak akılı olmanın gereğidir. Süleymaniye camisinin kubbesine bakan her akıllı kubbeyi bir mimarın yaptığını kabul ediyorsa, dünyanın kubbesi gökyüzüne bakan aynı akıllı, dünyanın kubbesini ve içindekileri Yaratan sanatkarı, mimarı kabul etmek zorundadır. Bu yaratanda bir olan Allah’tır. Kabul etmeyene insan denilebilir mi? Bu bakış  mana-yı harfi bakışıdır.

  Artık, çiçeği çiçek olarak değil, Allah’ın çiçeği olarak anlattıkları için… Harfi harf olarak değil, o harfi yazandan bahsettikleri için… Tabiatı, bitkileri, hayvanları, ağaçları, fiziği, kimyayı, edebiyatı, coğrafyayı, tarihi, ne varsa, her şeyi ama her şeyi Allah’ın (c.c.) yarattığını bilerek, hissederek ders verecek öğretmenlere ihtiyacımız var.

  Eğitimde mana-yı harfi anlayışını öğretmenler nasıl anlatacak?

  “Vicdanın ziyası, ulum-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder.” Yani, demek ki, medeniyetin ürettiği fen ve teknolojinin aydınlatacağı merkez akıldır. Din ilimlerinin, manevi ilimlerin aydınlatacağı yer ise vicdandır. Dolayısıyla bu iki kanat birbiriyle çarpışan, çatışan değil, kaynaşan, bütünleşen bir sistemdir.

  Bu iki yönlü insanı tek yönlü olarak eğitirsek ne olur?
  Sadece aklını aydınlatacak olan fen ilimlerini verirsek veya sadece kalbini, vicdanını aydınlatacak olan din ilimleri ile eğitirsek o zaman ne olur?

  Böyle bir durumda, yani din ile fen ilimleri ayrıldığı vakit, birinden taassup, diğerinden ise hile ve şüphe ortaya çıkar… Sadece fen ilimleri verilmesi halinde hile ve şüpheci bir anlayış, her şeye şüphe ile bakan, kimseye güvenmeyen, hileci ve her şeyi inkar eden mutsuz bir anlayışa sahip insan modeli ortaya çıkar. Kısacası her iki tarafta da yarı aydın insanlar oluşmuş olur. Sonuç, eğitim görmüş doktor, avukat, mühendis olmuş ama aynı zamanda terörist olmuş insanlarla karşılaşırız. Sahte inkar tohumları eken öğretmenler ve öğretiler yüzünden kan gölüne dönen ve anlamsız yaşayan dünyanın ve insanların imdadına, aklı ve vicdanı eğitecek, necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun sorularına cevap verecek eğitim sistemlerinin ele alınması elzemdir. Kainata, ilimlere,  olaylara “mana-yı harfî” ile bakışı esas alan eğitim esas alınmalıdır. Bu bakış insanı insan yapan bakıştır. Hz. Ali efendimizin  ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözündeki harf, “mana-yı harfî”ile bakışı esas alır.

  Yaşadığımız dünyadaki sıkıntıların, tecavüzlerin, zulümlerin temelinde  “mana-yı ismî”nin ön plana çıkartılması yatmaktadır. Nasıl ki, Mimar Sinan’ı inkar eden bir adam; Sinan’ı inkara bedel, Süleymaniye’nin her bir taşına Sinan’ın ilim ve yeteneğini yüklemek zorundadır. Öyle de, tek bir İlah’ın varlığını kabul etmeyenler, şuursuz sebepler ve cansız zerreler sayısınca ilahların varlığını kabule mecbur kalmaktadırlar.

  “Mana-yı ismî”ile bakış, en korkunç faturasını insana ödetmektedir. Çünkü bu bakış insanın Allah’la, bir Yaratıcıyla bağını kesmiş, Allah’a kul olamayan insan her şeyin kulu olmuştur. Nefsinin, menfaatinin, paranın, zevk ve hazzın… “Halife-i arz” makamımdan, hayvaniyet derekesine düşmüş, bozulmuştur. “Belhum adall” (hayvandan da aşağı) seviyeye düşmüştür. “Mana-yı ismî”bakış ile Allah’a kulluk çizgisinden uzaklaşan, her şeyin kulu olan,  sorumluluğunu bilmeyen, kendini her yönden sınırsız özgür, serbest bilen, heva ve nefsinin zevkine, arzularına göre yaşayan bir insandan, bir idareciden kendine ve insanlığa hayırlı, güzel işler yapmasını beklemek beyhudedir. Çözüm, olaylara, kainata “mana-yı harfî”ile bakan, tefekkür eden insan yetiştirmek.

  Not: Bu makale Strateji Rekabet dergisi, Aralık 2018 Sayı:14 Cilt:2 Sayfa: 24-26’da yayınlanmıştır.

  Yazı kaynağı : www.risalehaber.com

  Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözünü kim söylemiştir?

  “Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum.”

  “Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum.”

  KUTLAMAK MI KUTLAMAMAK MI?

                  Sözler vardır; ateş gibidir, söylendiği anda. Sözler vardır; sarsıntılar yaratır, söylendiği zamanda. Öyle sözleri duyduğunuz zaman ne olur söylendiği zamana, coğrafyaya ve söylenmeye neden olan olaylara bakmadan, değerlendirmeyin; o sözleri doğduğu ortamın koşullarını göz ardı ederek anlamlandırmaya kalkmayın.  

              “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” Hz. Ali, bu kısacık cümlesinde, dağlar kadar, denizler kadar anlam yüklerken, aslında İslam’ın nasıl bir ortamda doğduğunu; Bu dinin, eğitime ne kadar büyük önem verdiğini anlatıyor.

              İslam öncesi yaşanan köleliğin, insanlığın yaşadığı yüz karası bir dönem, kaldırmasının da bir o kadar zor olduğunu anlatırken, bir harf için köle olmayı düşünen bir Halifenin ne anlatmak istediğini varın, siz düşünün.

              Bir harf için 40 yıl diyen bir Halife, çarpı alfabedeki harf sayısı kadar kölelik vurgusu yaparken, “Bilimin köleliği” ne talip olmakla Kur’an’ın bilime, eğitime verdiği değeri de göstermektedir.

              Kur’an, "De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak aklıselim sahipleri öğüt alır." (Zümer, 39/9) buyururken, İslam’ın Halifesinin de yukarıdaki özlü sözüyle, Dinini anlama ve anlatma adına hareket ettiğini gösterir.

              “Hayır, ben köle istemiyorum. Çünkü yetiştiremediğim her insanın, beni cehalete köle edeceğini biliyorum. Yetiştiremediğim her insanın beni ve insanlığı karanlığa mahkûm edeceğini biliyorum.”  diyen öğretmenlerin önünde saygıyla eğiliyorum.

              Size köle olmasınlar, yeter ki siz köle olacak duruma düşmeyin. Siz insanı onuruyla yaşatacak bir eğitim verin ki, sizin eğitim verdiğiniz insanlar da sizi onurlandırsınlar.

              “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” Mustafa Kemal, geleceğimizi sizin ellerinizle resmedeceğimizi ifade ederken, binlerce yıllık bir ulusun, geleceğinin sorumluluğunu omuzlarınıza yüklemektedir.

              Mustafa Kemal, bu sözünü, içeride işbirlikçi hainleri görmüş; geri kalmışlık içinde kurtuluş mücadelesinin güçlüğünü yaşamış; cehalet içindeki insanlarla geleceği biçimlendirmenin güçlüğünü yaşamış; işgalin acılarıyla Anadolu’nun gerçeğini görmüş biri olarak söylemiştir.

              Değerli öğretmenler, hiçbir övgü, gözlerinin içi gülen öğrencinizin size minnetle bakmasının yerine geçemez.

              Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Şeyhülislam İbn-i Kemalpaşa, Yavuz’un yanındadır. Dönüş yolunda Şeyhülislam İbn-i Kemalpaşa’nın atının ayağından bir parça çamur, Yavuz’un kaftanına sıçrar. O büyük âlim telaşlanır. Ne yapacağını şaşırır Onun bu telaşlı halini gören, Yavuz Sultan Selim’in tarihe geçen şu sözleri oldukça anlamlı, belki de bugün özlemini duyduğumuz bir saygının tarihe mal olmuş anlatımıdır: - Âlimin atının ayağından sıçrayan çamur parçası, bizim için şereftir. Öldüğümde şu çamurlu kaftan üzerime örtülsün!

              Bu sözden sonra, ne bir söze ne bir övgüye gerek var.

              Beyaz atına binmiş, ordusunun önünde İstanbul’a girerken Fatih Sultan Mehmet’in, iki yanında onu yetiştiren Akşemsettin, Mola Hüsrev ve Molla Gürani vardır.

  Osmanlı Ordusunu karşılayan şehir halkı yol boyunca dizilmiş, heyecanla ellerindeki çiçek demetlerini Padişaha sunmak için ileri atılıyor. Şehir halkı, aksakalıyla ağır duruşuyla padişah sanıp çiçekleri Akşemsettin’ e sunmaya yanaşır. Akşemsettin atını geri çekip göz ucuyla Fatih'i göstererek:

  "Sultan Mehmet odur, çiçekleri ona veriniz", demeye çalışır..

  Fatih Sultan Mehmet, çiçeklerle kendisine doğru yürüyenlere hocası Akşemsettin' i göstererek:

  "Gidiniz, çiçekleri gene ona veriniz. Sultan Mehmet benim, ama o, benim hocamdır", der.

              Şimdi bu tarihsel kişiliklerin sözlerini, değerlendirmeden önce, sözlerin söylendiği ortamı; dönemi ve söyleyen kişilerin devlet kültürümüzdeki yerini lütfen iyi düşünün.

              Yok. Yok. Senden padişah yetiştirmeni istemiyorum. Mustafa Kemal’in, insanları kulluktan kurtardığı Cumhuriyetimizde, insan onuruna yakışır adımlar atacak insanlar yetiştirmeniz yeter.

              Değerli öğretmenlerim, basının yalnızlaştırdığı yetmezmiş gibi, bir de özgürlük adına; moda adına; kişisel özgürlük adına sunduğu şarlatanlıkların karşısında, yılmadan çalışmanız, başarınızı süsleyecek tacınız olacaktır.

              Ekonomik güçlüklere rağmen insan yetiştirmeyi sürdüreceksiniz ki, yarınlar hiç değilse, çocuklarınız için aydınlık olsun.

              Değerli öğretmenlerim, okulunuzdaki öğrencileri bilime, yarınların akademik başarısına hazırlamakta güçlük çekiyorsanız, güdülemede (motivasyon) güçlük çekiyorsanız, bunun nedeni ne sizin yetersizliğiniz, ne de çocuklarımızın zekasıdır.

              Bir ülkede adalet bozulursa, siz başarıyı unutun. Çocuklarımız, okulda en fazla 6-7 saat karşınızda, günün geri kalanı çevre; aile ve arkadaş ortamındadır.

              Komşusu, bir torpillinin işe kolay girişini, okulda başarıya falan öyle bakılmadığını anlatırken, bunu duyan öğrencinin yerine kendinizi koyunuz.

              Makamlara getirilen insanların, “Adamım, yakınım, partilim” gibi ölçütlerle getirildiğini duyan çocuklarımızın kafasında yaşadıkları kargaşayı düşünün.

              Topçunun, popçunun, mankenin yaşantısı ballandırıla ballandırıla anlatılıp, yazılıp çizilirken, siz kimi sınıfta güdülemeyi başaracaksınız.

              90 yıllık Cumhuriyet’e rağmen, ağalığı modernleştirerek sunan bunca TV. kanalı, çeteciliği, okul dizileri adı altında türlü rezaletleri yayınlayan; adam öldürmenin ne kadar basit olduğunu beyinlere kazıyan dizileri yayınlayan; çöp çatanlığa soyunmuş kanallar varken, siz, kimi, yarınlara nasıl hazırlayacaksınız?

              Muhalefetteyken “ak” dediğine, iktidardayken “kara” diyenlerin varlığında, siz kime vatan sevgisini, dürüstlüğü aşılayacaksınız.

              Saymakla bitmeyen yanlışlıkları sıralayarak başınızı ağrıtmak yerine şöyle düşünmenizi istiyorum:

              Akademik anlamda başarılı olup, mesleğinin zirvesinde olanlara sahip çıkıp, “Benim öğrencim.” diyerek, gururlanmayanımız yoktur. Güzel.

              Pekiyi de, gaspçılar, tinerciler, hırsızlar, namussuzlar, katiller, trafik canavarları, kural tanımayanlar, kadın pazarlayanlar, uyuşturucu satanlar, her türlü kaçakçılığı yapanlar hangi öğretmenin öğrencileriydi?

              Politik çıkarlar uğruna sağlıklı eğitim sistemi kuramayanlar, rüşvetle iş yapanlar, adam kayıranlar, İslam’ın emirlerine uyduğunu söylediği halde, “Bilenle bilmeyen bir olur mu? İşi ehline veriniz. Kul hakkı yemeyiniz. Âlimin mürekkebi şehidin kanından yeğdir. Bizi aldatan bizden değildir.” gibi emirleri görmeyenleri kim yetiştirdi?

              Ben de içinde olmak üzere, hiç kimsenin öğretmenler gününü kutlamıyorum/ kutlayamıyorum.

              Bize bağımsız bir devlet kurup, özgür yaşadığımız toprakları kanlarıyla sulayan şehitlerimizi; Çanakkale’yi, İnönü’yü, Sakarya’yı, Dumlupınar’ı birer destan gibi tarihe yazan şehitlerimizin, gazilerimizin emanetine ihanet edecek kadar yozlaştığımız; bilimde, sanayide, ekonomide kısacası her alanda Mustafa Kemal ülküsünün çok çok uzağında olduğumuz bir ülkede öğretmenler gününü kutlamak için neyi gerekçe göstereceksiniz?

              Elbette gününüzü kutlayacağım; bu mevzuata rağmen eğitimden taviz vermediğiniz için, ihbar hatlarının kurulduğu bir mesleği sürdürdüğünüz için, nitelikli devlet memurları arasında en az maaşı aldığınız için, gelişmiş ülkelerde emsallerinizden kötü koşullarda görev yaptığınız için, atama çilesine rağmen göreve talipli olduğunuz için, elbette kutlayacağım diyemiyorum. Zira size bu ortamı layık görenleri kim yetiştirdi?

              Onuru elinden alınmış bir mesleği yaşamak istemiyorsak, onurlu öğretmenler olarak YARIN adında bir tablo çizdiğimizde ne görüyoruz, bunu düşünelim.

              Kahvehanede oturduğumuzda, bir kutsal mesleğin sahibi olmadığımızı düşünelim. Sizin mesleğiniz kutsal da, doğumda bir anneyi hayata döndüren ebenin işi kutsal değil mi? Kalp krizi geçiren birini hayata döndüren doktorun; rahat uyumamız için sınırda nöbet tutanların görevleri kutsal değil mi?

              Kutsallık, görevi başında işini erdemlice yapmaktır. Bir çocuğu bataktan kurtarmak, bir insana yarın umudunu aşılamakla yaşanacaktır.

              Gönül rahatlığıyla günümüzü kutlayacağım günlerin özlemiyle, düşünmede kalın!

             

  Yazı kaynağı : www.akcaabatinsesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap