Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile bazi kanunlarda değişiklik yapilmasina ilişkin kanun

  1 ziyaretçi

  bazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile bazi kanunlarda değişiklik yapilmasina ilişkin kanun Ne90'dan bulabilirsiniz

  9 Haziran 2021 �AR�AMBA

  BAZI ALACAKLARIN YEN�DEN YAPILANDIRILMASI �LE BAZI

  KANUNLARDA DE����KL�K YAPILMASINA �L��K�N KANUN

  Kapsam ve tan�mlar

  MADDE 1 � (1) Bu Kanun h�k�mleri;

  a) 4/1/1961 tarihli ve 213 say�l� Vergi Usul Kanunu kapsam�na giren;

  1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nceki d�nemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ili�kin vergi ve bunlara ba�l� vergi cezalar�, gecikme faizleri, gecikme zamlar�,

  2) 2021 y�l�na ili�kin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce tahakkuk eden vergi ve bunlara ba�l� vergi cezalar�, gecikme faizleri, gecikme zamlar� (2021 y�l� i�in tahakkuk eden motorlu ta��tlar vergisi ikinci taksiti hari�),

  3) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce yap�lan tespitlere ili�kin olarak vergi asl�na ba�l� olmayan vergi cezalar�,

  b) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce verilen idari para cezalar� (24/4/1930 tarihli ve 1593 say�l� Umumi H�fz�ss�hha Kanunu ile 7/11/1996 tarihli ve 4207 say�l� T�t�n �r�nlerinin Zararlar�n�n �nlenmesi ve Kontrol� Hakk�nda Kanuna g�re verilen idari para cezalar� ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) say�l� cetvelde yer alan d�zenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezalar� hari�),

  c) Yukar�daki bentler d���nda kalan ve Hazine ve Maliye Bakanl���na ba�l� tahsil dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanun kapsam�nda tahsil dairesine takip i�in intikal etmi� olan asli ve fer�i amme alacaklar� (adli para cezalar� hari�),

  �) ��letmede mevcut oldu�u h�lde kay�tlarda yer almayan ya da kay�tlarda yer ald��� h�lde i�letmede bulunmayan emtia, makine, te�hizat, demirba�lar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar�n beyan�,

  d) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce 27/10/1999 tarihli ve 4458 say�l� G�mr�k Kanunu ve ilgili di�er kanunlar kapsam�nda g�mr�k y�k�ml�l��� do�an ve Ticaret Bakanl���na ba�l� tahsil daireleri taraf�ndan 6183 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re takip edilen g�mr�k vergileri, idari para cezalar�, faizler, gecikme faizleri, gecikme zamm� alacaklar�,

  e) Sosyal G�venlik Kurumuna ba�l� tahsil daireleri taraf�ndan 6183 say�l� Kanun kapsam�nda takip edilen ve bu Kanunun yay�m tarihine veya bu Kanunun ilgili h�k�mlerinde belirtilen s�relerin sonuna kadar tahakkuk etti�i h�lde �denmemi� olan;

  1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a), (b) ve (c) bentleri kapsam�ndaki sigortal�l�k stat�lerinden kaynaklanan, 2021 y�l� Nisan ay� ve �nceki aylara ili�kin sigorta primi, emeklilik kesene�i ve kurum kar��l���, i�sizlik sigortas� primi, sosyal g�venlik destek primi ile bunlara ba�l� gecikme cezas� ve gecikme zamm� alacaklar�,

  2) 2021 y�l� Nisan ay� ve �nceki aylara ili�kin iste�e ba�l� sigorta primleri ve topluluk sigortas� primi ile bunlara ba�l� gecikme cezas� ve gecikme zamm� alacaklar�,

  3) 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil) bitirilmi� olan �zel nitelikteki in�aatlar ile ihale konusu i�lere ili�kin yap�lan �n de�erlendirme, ara�t�rma veya tespit sonucunda bulunan eksik i��ilik tutar� �zerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara ba�l� gecikme cezas� ve gecikme zamm� alacaklar�,

  4) 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil) i�lenen fiillere ili�kin olup ilgili kanunlar� uyar�nca uygulanan idari para cezalar� ile bunlara ba�l� gecikme cezas� ve gecikme zamm� alacaklar�,

  5) �lgili kanunlar� gere�ince takip edilen 2021 y�l� Nisan ay� ve �nceki aylara ili�kin damga vergisi, �zel i�lem vergisi ve e�itime katk� pay� ile bunlara ba�l� gecikme zamm� alacaklar�,

  f) �l �zel idarelerinin 6183 say�l� Kanun kapsam�nda takip edilen ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce oldu�u h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� bulunan asli ve fer�i amme alacaklar�,

  g) Belediyelerin;

  1) 213 say�l� Kanun kapsam�na giren ve 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nceki d�nemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ili�kin vergi ve bunlara ba�l� vergi cezalar�, gecikme faizleri, gecikme zamlar�, 2021 y�l�na ili�kin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce tahakkuk eden vergi (2021 y�l�na ili�kin tahakkuk eden emlak vergisi ile i� yeri ve di�er �ekillerde kullan�lan binalara ait �evre temizlik vergisi hari�) ve bunlara ba�l� vergi cezalar�, gecikme faizleri, gecikme zamlar�, bunlar�n d���nda kalan ve 6183 say�l� Kanun kapsam�nda takip edilen ve bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� bulunan asli ve fer�i amme alacaklar�,

  2) 26/5/1981 tarihli ve 2464 say�l� Belediye Gelirleri Kanununun 97 ve m�kerrer 97 nci maddelerine g�re tahsili gereken ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce oldu�u h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� bulunan �cret ve pay alacaklar� ile bunlara ba�l� fer�i alacaklar�,

  3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 say�l� Belediye Kanunu kapsam�ndaki belediyelerin vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce oldu�u h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� bulunan su, at�k su ve kat� at�k �creti alacaklar� ile bunlara ba�l� fer�i (s�zle�melerde d�zenlenen her t�rl� ceza ve zamlar d�hil) alacaklar�,

  4) B�y�k�ehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 say�l� �evre Kanununun 11 inci maddesine g�re vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce oldu�u h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� bulunan kat� at�k �creti alacaklar� ile bunlara ba�l� fer�i (s�zle�melerde d�zenlenen her t�rl� ceza ve zamlar d�hil) alacaklar�,

  �) 20/11/1981 tarihli ve 2560 say�l� �stanbul Su ve Kanalizasyon �daresi Genel M�d�rl��� Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanun kapsam�ndaki b�y�k�ehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce oldu�u h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� bulunan su ve at�k su bedeli alacaklar� ile bu alacaklara ba�l� faiz, gecikme faizi ve gecikme zamm� gibi fer�i (s�zle�melerde d�zenlenen her t�rl� ceza ve zamlar d�hil) alacaklar�,

  h) Yat�r�m �zleme ve Koordinasyon Ba�kanl�klar�n�n (Y�KOB) vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce oldu�u h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� bulunan ve 6183 say�l� Kanun kapsam�nda takip edilen asli ve fer�i amme alacaklar�,

  hakk�nda uygulan�r.

  (2) Bu Kanunun uygulanmas�nda;

  a) Vergi: 213 say�l� Kanun kapsam�na giren vergi, resim ve har�lar�,

  b) G�mr�k vergileri: �lgili mevzuat uyar�nca e�yan�n ithali veya ihrac�nda uygulanan ve Ticaret Bakanl���na ba�l� tahsil daireleri taraf�ndan takip ve tahsil edilen g�mr�k vergisi, di�er vergiler, e� etkili vergiler ve mali y�klerin t�m�n�,

  c) Beyanname: Vergi tarh�na esas olan beyanname ve bildirimleri,

  �) Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar�: T�rkiye �statistik Kurumunun her ay i�in belirledi�i 31/12/2004 tarihine kadar toptan e�ya fiyatlar� endeksi (TEFE) ayl�k de�i�im oranlar�n�, 1/1/2005 tarihinden itibaren �retici fiyatlar� endeksi (�FE) ayl�k de�i�im oranlar�n�, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt i�i �retici fiyat endeksi (Y�-�FE) ayl�k de�i�im oranlar�n�, 1/11/2016 tarihinden itibaren ayl�k %0,35 oran�n� (bu Kanunun yay�mland��� ay d�hil),

  ifade eder.

  (3) Bu Kanun, baz� alacaklar�n yap�land�r�lmas�na ili�kin h�k�mler ile baz� kanunlarda de�i�iklik yap�lmas�na ve yeni h�k�mler ihdas�na ili�kin h�k�mleri kapsar.

  Kesinle�mi� alacaklar

  MADDE 2 � (1) Hazine ve Maliye Bakanl���na, il �zel idarelerine ve belediyelere ba�l� tahsil daireleri taraf�ndan takip edilen alacaklardan bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla (bu tarih d�hil);

  a) Vadesi geldi�i h�lde �denmemi� ya da �deme s�resi hen�z ge�memi� bulunan vergilerin �denmemi� k�sm�n�n tamam� ile bunlara ba�l� gecikme faizi ve gecikme zamm� gibi fer�i amme alacaklar� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; �denmemi� alaca��n sadece fer�i alacaktan ibaret olmas� h�linde fer�i alacak yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla vergilere ba�l� gecikme faizi ve gecikme zamm� gibi fer�i amme alacaklar� ile asl� bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce �denmi� olanlar d�hil olmak �zere asla ba�l� olarak kesilen vergi cezalar� ve bu cezalara ba�l� gecikme zamlar�n�n tamam�n�n,

  b) Vadesi geldi�i h�lde �denmemi� ya da �deme s�resi hen�z ge�memi� bulunan ve bir vergi asl�na ba�l� olmaks�z�n kesilmi� vergi cezalar� ile i�tirak nedeniyle kesilmi� vergi cezalar�n�n %50�si ve bu tutara gecikme zamm� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; �denmemi� alaca��n sadece gecikme zamm�ndan ibaret olmas� h�linde gecikme zamm� yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla cezalar�n kalan %50�sinin ve bu cezalara ba�l� gecikme zamlar�n�n tamam�n�n,

  c) Vadesi geldi�i h�lde �denmemi� ya da �deme s�resi hen�z ge�memi� bulunan ve bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�nda olan idari para cezalar�n�n tamam� ile bunlara ba�l� faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i amme alacaklar� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; �denmemi� alaca��n sadece fer�i alacaktan ibaret olmas� h�linde fer�i alacak yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla cezaya ba�l� fer�ilerin tamam�n�n,

  �) Vadesi geldi�i h�lde �denmemi� ya da �deme s�resi hen�z ge�memi� bulunan ve yukar�daki bentlerin d���nda kalan asli amme alacaklar�n�n �denmemi� k�sm�n�n tamam� ile bu alacaklara ba�l� faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i amme alacaklar� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; �denmemi� alaca��n sadece fer�i alacaktan ibaret olmas� h�linde fer�i alacak yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i amme alacaklar�n�n tamam�n�n,

  d) 20/2/2008 tarihli ve 5736 say�l� Baz� Kamu Alacaklar�n�n Uzla�ma Usul� ile Tahsili Hakk�nda Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri gere�ince �denmesi gerekti�i h�lde bu Kanunun yay�m� tarihine kadar �denmemi� olan tutarlar�n bu madde kapsam�nda �denmesi h�linde 5736 say�l� Kanun gere�ince hesaplanan binde iki oran�ndaki faiz alacaklar�n�n tamam�n�n,

  tahsilinden vazge�ilir.

  (2) Ticaret Bakanl���na ba�l� tahsil daireleri taraf�ndan takip edilen alacaklardan bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla (bu tarih d�hil);

  a) Vadesi geldi�i h�lde �denmemi� ya da �deme s�resi hen�z ge�memi� bulunan g�mr�k vergilerinin �denmemi� k�sm�n�n tamam� ile bunlara ba�l� faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i amme alacaklar� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; �denmemi� alaca��n sadece fer�i alacaktan ibaret olmas� h�linde fer�i alacak yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla g�mr�k vergilerine ba�l� faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i amme alacaklar� ve asl� bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce �denmi� olanlar d�hil olmak �zere asla ba�l� olarak kesilen idari para cezalar�n�n tamam�n�n,

  b) Vadesi geldi�i h�lde �denmemi� ya da �deme s�resi hen�z ge�memi� bulunan ve 4458 say�l� Kanun ve ilgili di�er kanunlar kapsam�nda g�mr�k y�k�ml�l��� nedeniyle g�mr�k vergileri as�llar�na ba�l� olmaks�z�n kesilmi� idari para cezalar� ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 say�l� Kabahatler Kanununun i�tirak h�k�mleri nedeniyle kesilmi� idari para cezalar�n�n %50�sinin, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla cezalar�n kalan %50�sinin,

  c) E�yan�n g�mr�klenmi� de�erine ba�l� olarak kesilmi� idari para cezalar�n�n %30�u ve varsa g�mr�k vergileri asl�n�n tamam� ile bunlara ba�l� faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i amme alacaklar� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla cezalar�n kalan %70�i ile alacak as�llar�na ba�l� faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i amme alacaklar�n�n tamam�n�n,

  tahsilinden vazge�ilir.

  (3) �htirazi kay�tla verilen beyannameler �zerine tahakkuk etmi� olan vergiler hakk�nda birinci ve ikinci f�kralar�n (a) bentleri h�k�mleri uygulan�r.

  (4) Bu Kanun kapsam�nda �denecek olan motorlu ta��tlar vergisi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 say�l� Karayollar� Trafik Kanununa g�re verilen trafik idari para cezas�, m�lga 11/2/1950 tarihli ve 5539 say�l� Karayollar� Genel M�d�rl��� Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanun ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 say�l� Karayollar� Genel M�d�rl���n�n Hizmetleri Hakk�nda Kanun uyar�nca tahsili gereken ge�i� �creti ve idari para cezas� ile bu alacaklara ba�l� faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar ile katsay� tutar�n�n en az %10�unun �denmi� olmas� ve bu Kanun h�k�mlerinin ihlal edilmemi� olmas� ko�uluyla bu Kanunda belirtilen �deme s�resi sonuna kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 say�l� Motorlu Ta��tlar Vergisi Kanununun 13 �nc� maddesinin (d) f�kras� h�km� uygulanmaz. Bu h�k�m her bir ta��t i�in ayr� ayr� dikkate al�n�r.

  (5) T�t�n mamulleri, makaron, yaprak sigara k���d� ve alkoll� i�kilerin �reticileri ve ithalat��lar�n�n, 213 say�l� Kanunun m�kerrer 257 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (6) numaral� bendinin Hazine ve Maliye Bakanl���na verdi�i yetki kapsam�nda kullan�lma zorunlulu�u getirilen �zel etiket ve i�aretleri kullanmalar�na izin verilebilmesi i�in bu Kanun kapsam�nda yap�land�r�lan ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen 6/6/2002 tarihli ve 4760 say�l� �zel T�ketim Vergisi Kanununa ekli (III) say�l� listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan �r�nlere ili�kin �zel t�ketim vergisi, vadesi 1/10/2020 tarihinden sonra gelen katma de�er vergisi ve bu vergilere ait beyannameden do�an damga vergisi ile bu vergilere ba�l� gecikme faizi ve gecikme zamm� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n tamam�n�n �denmesi �artt�r.

  (6) Bu Kanunun kapsad��� d�nemlere ili�kin olup bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla yarg� karar� ile kesinle�ti�i h�lde m�kellefe �demeye y�nelik tebligat�n yap�lmad��� alacaklar i�in m�kelleflerce bu Kanunda �ng�r�len s�re ve �ekilde ba�vuruda bulunulmas� ko�uluyla bu alacaklar da bu madde kapsam�nda yap�land�r�l�r. Bu h�k�m kapsam�na giren alacaklar i�in ayr�ca tebligat yap�lmaz ve alacaklar�n vade tarihi olarak Kanunun yay�m� tarihi kabul edilir. Bu kapsamda yap�land�r�lan tutarlar�n bu Kanunda �ng�r�len s�re ve �ekilde �denmemesi h�linde de vade tarihinde de�i�iklik yap�lmaz.

  (7) 2464 say�l� Kanunun 97 nci ve m�kerrer 97 nci maddelerine g�re tahsili gereken �cret ve paylar ile su, at�k su ve kat� at�k �creti alacaklar�ndan vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce oldu�u h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� olanlar ile bunlara ba�l� fer�iler (s�zle�melerde d�zenlenen her t�rl� zamlar d�hil) hakk�nda birinci f�kran�n (�) bendi h�k�mlerine g�re yap�lacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarlar�n ayn� f�kra h�k�mleri �er�evesinde �denmesi h�linde bu alacaklara ba�l� cezalar�n ve fer�ilerin (s�zle�melerde d�zenlenen her t�rl� ceza ve zamlar d�hil) tahsilinden vazge�ilir.

  (8) B�y�k�ehir belediyelerinin, 2872 say�l� Kanunun 11 inci maddesine g�re vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce oldu�u h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� bulunan kat� at�k �creti alacak as�llar�n�n tamam� ile bunlara ba�l� faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�iler (s�zle�melerde d�zenlenen her t�rl� zamlar d�hil) hakk�nda birinci f�kran�n (�) bendi h�k�mlerine g�re yap�lacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarlar�n ayn� f�kra h�k�mleri �er�evesinde �denmesi h�linde bu alacaklara ba�l� cezalar�n ve gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�ilerin (s�zle�melerde d�zenlenen her t�rl� ceza ve zamlar d�hil) tahsilinden vazge�ilir.

  (9) 2560 say�l� Kanun kapsam�nda b�y�k�ehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce oldu�u h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� bulunan; su ve at�k su bedeli alacak as�llar�n�n tamam� ile bunlara ba�l� faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�iler (s�zle�melerde d�zenlenen her t�rl� zamlar d�hil) hakk�nda birinci f�kran�n (�) bendi h�k�mlerine g�re yap�lacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarlar�n ayn� f�kra h�k�mleri �er�evesinde �denmesi h�linde bu alacaklara ba�l� cezalar�n ve gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�ilerin (s�zle�melerde d�zenlenen her t�rl� ceza ve zamlar d�hil) tahsilinden vazge�ilir.

  (10) Y�KOB�lar�n, vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce oldu�u h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� bulunan ve 6183 say�l� Kanun kapsam�nda takip edilen alacak as�llar� ile buna ba�l� fer�i alacaklar� hakk�nda birinci f�kran�n (�) bendi h�k�mlerine g�re yap�lacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarlar�n ayn� f�kra h�k�mleri �er�evesinde �denmesi h�linde bu alacaklara ba�l� fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir.

  (11) Bu madde h�km�nden yararlananlar, ayr�ca 213 say�l� Kanunun 379 uncu maddesinin ikinci f�kras�nda yer verilen indirimlerden yararlanamazlar.

  (12) Bu madde h�km�nden yararlanmak isteyen bor�lular�n maddede belirtilen �artlar�n yan� s�ra dava a�mamalar�, a��lm�� davalardan vazge�meleri ve kanun yollar�na ba�vurmamalar� �artt�r.

  Kesinle�memi� veya dava safhas�nda bulunan alacaklar

  MADDE 3 � (1) Bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla ilk derece yarg� mercileri nezdinde dava a��lm�� ya da dava a�ma s�resi hen�z ge�memi� olan ikmalen, resen veya idarece yap�lm�� vergi tarhiyatlar� ile g�mr�k vergilerine ili�kin tahakkuklarda; vergilerin/g�mr�k vergilerinin %50�si ile bu tutara ili�kin faiz, gecikme faizi ve gecikme zamm� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla vergilerin/g�mr�k vergilerinin %50�si, faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� ve asla ba�l� olarak kesilen vergi cezalar�/idari para cezalar� ile bu cezalara ba�l� gecikme zamlar�n�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir. Bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla g�mr�k vergilerine ili�kin g�mr�k y�k�ml�l��� do�mu� ve idari itiraz s�resi ge�memi� veya idari itiraz mercilerine intikal etmi� bulunan tahakkuklar hakk�nda da bu f�kra h�km� uygulan�r.

  (2) Bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla ilgisine g�re istinaf veya temyiz s�releri ge�memi� ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna ba�vurulmu� ya da karar d�zeltme talep s�resi ge�memi� veya karar d�zeltme yoluna ba�vurulmu� olan ikmalen, resen veya idarece yap�lm�� vergi tarhiyatlar� ile g�mr�k vergilerine ili�kin tahakkuklarda, bu maddeye g�re �denecek alacak as�llar�n�n tespitinde, bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla tarhiyat�n/tahakkukun bulundu�u en son safhadaki tutar esas al�n�r. Bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce verilmi� en son karar�n;

  a) Terkine ili�kin karar olmas� h�linde, ilk tarhiyata/tahakkuka esas al�nan vergilerin/g�mr�k vergilerinin %10�u ile bu tutara ili�kin faiz, gecikme faizi ve gecikme zamm� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla vergilerin/g�mr�k vergilerinin kalan %90��n�n, faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� ve alacak asl�na ba�l� olarak kesilen vergi cezalar�/idari para cezalar� ile bu cezalara ba�l� gecikme zamlar�n�n tamam�n�n,

  b) Tasdik veya tadilen tasdike ili�kin karar olmas� h�linde, tasdik edilen vergilerin/g�mr�k vergilerinin tamam�, terkin edilen vergilerin/g�mr�k vergilerinin %10�u ile bu tutarlara ili�kin faiz, gecikme faizi ve gecikme zamm� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla terkin edilen vergilerin/g�mr�k vergilerinin kalan %90��, faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� ve alacak asl�na ba�l� olarak kesilen vergi cezalar�/idari para cezalar� ile bu cezalara ba�l� gecikme zamlar�n�n tamam�n�n,

  tahsilinden vazge�ilir. Ancak, verilen en son karar�n bozma karar� olmas� h�linde birinci f�kra h�km�, k�smen onama k�smen bozma karar� olmas� h�linde ise onanan k�s�m i�in bu f�kran�n (b) bendi, bozulan k�s�m i�in birinci f�kra h�km� uygulan�r.

  (3) Bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla sadece vergi cezalar�na/g�mr�k y�k�ml�l���yle ilgili idari para cezalar�na ili�kin dava a��lm�� olmas� h�linde;

  a) Asla ba�l� cezalar�n, vergilerin/g�mr�k vergilerinin bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce �denmi� olmas� veya 2 nci maddeye ili�kin olarak bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde �denmesi �art�yla tamam�n�n ve bunlara ba�l� gecikme zamlar�n�n,

  b) Asla ba�l� olmaks�z�n kesilen vergi cezalar�ndan/g�mr�k y�k�ml�l���yle ilgili idari para cezalar�ndan bu maddenin birinci f�kras�nda belirtilen safhada olanlarda cezan�n %25�inin, ikinci f�kras�n�n; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezan�n %10�unun, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutar�n�n %50�sinin, terkin edilen cezan�n %10�unun bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla kalan cezalar�n,

  c) Asla ba�l� olmaks�z�n kesilen vergi cezalar�na/g�mr�k y�k�ml�l���yle ilgili idari para cezalar�na ili�kin verilen en son karar�n bozma karar� olmas� h�linde cezan�n %25�inin, k�smen onama k�smen bozma karar� olmas� h�linde; onanan k�sm�n tasdik veya tadilen tasdike ili�kin karar olmas� h�linde tasdik edilen cezan�n %50�sinin, terkin edilen cezan�n %10�unun, bozulan k�sm�n %25�inin bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla kalan cezalar�n,

  tahsilinden vazge�ilir.

  �) Bu f�kran�n (b) ve (c) bendi h�k�mleri, tarh edilen vergi ile birlikte dava konusu edilen asla ba�l� olmaks�z�n kesilen vergi cezalar� i�in de uygulan�r.

  d) E�yan�n g�mr�klenmi� de�erine ba�l� olarak kesilmi� olan idari para cezalar� ile ilgili olarak bu maddenin birinci f�kras�nda belirtilen safhada olanlarda cezan�n %15�inin, ikinci f�kras�n�n; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezan�n %5�inin, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutar�n�n %30�unun, terkin edilen cezan�n %5�inin, verilen en son karar�n bozma karar� olmas� h�linde cezan�n %15�inin, k�smen onama k�smen bozma karar� olmas� h�linde; onanan k�sm�n tasdik veya tadilen tasdike ili�kin karar olmas� h�linde tasdik edilen cezan�n %30�unun, terkin edilen cezan�n %5�inin, bozulan k�sm�n %15�inin, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla kalan cezalar�n tahsilinden vazge�ilir.

  (4) Bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla, ���nc� f�kra kapsam� d���nda kalan ve bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�na giren idari para cezalar�na ili�kin idari yapt�r�m kararlar�na kar�� dava a�ma s�resi ge�memi� veya dava a��lm�� olmas� h�linde, bu maddenin birinci f�kras�nda belirtilen safhada olanlarda cezan�n %50�si, ikinci f�kras�n�n; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezan�n %10�u, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen cezan�n tamam�, terkin edilen cezan�n %10�u, verilen en son karar�n bozma karar� olmas� h�linde cezan�n %50�si, k�smen onama k�smen bozma karar� olmas� h�linde; onanan k�sm�n tasdik veya tadilen tasdike ili�kin karar olmas� h�linde tasdik edilen cezan�n tamam�, terkin edilen cezan�n %10�u, bozulan k�sm�n %50�si ile bu cezalara uygulanan fer�i alacaklar yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla kalan cezalar ile bu alaca�a ili�kin fer�i alacaklar�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir.

  (5) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda olan ecrimisillere ili�kin ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisil d�zeltme ihbarnamesine kar�� dava a�ma s�resi ge�memi� veya dava a��lm�� olmas� h�linde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla, bu maddenin birinci f�kras�nda belirtilen safhada olanlarda ecrimisilin %50�si, ikinci f�kras�n�n; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda ecrimisilin %10�u, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ecrimisilin tamam�, terkin edilen ecrimisilin %10�u, verilen en son karar�n bozma karar� olmas� h�linde ecrimisilin %50�si, k�smen onama k�smen bozma karar� olmas� h�linde; onanan k�sm�n tasdik veya tadilen tasdike ili�kin karar olmas� h�linde tasdik edilen ecrimisilin tamam�, terkin edilen ecrimisilin %10�u, bozulan k�sm�n %50�si ile bu ecrimisillere uygulanan fer�i alacaklar yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla kalan ecrimisil ile bu alaca�a ili�kin fer�i alacaklar�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir.

  (6) Bu Kanunun kapsad��� d�nemlere ili�kin olarak bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce pi�manl�k talebi ile verilip, �deme y�n�nden �artlar�n ihlal edildi�i beyannameler ile kendili�inden verilen beyannameler i�in kesilen ve bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla dava a�ma s�resi ge�memi� olan vergi cezalar� i�in ���nc� f�kra h�km� uygulan�r.

  (7) Bu Kanunun kapsad��� d�nemlere ili�kin olarak i�tirak nedeniyle kesilen vergi cezalar�nda, cezaya muhatap olanlar bu madde h�km�nden ���nc� f�kran�n (b) ve (c) bentlerinde a��kland��� �ekilde yararlan�r. Bu takdirde, vergi cezas�na uygulanan gecikme zamm� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n da bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �artt�r.

  (8) Bu maddeye g�re �denecek alacaklar�n tespitinde esas al�nacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka/idari yapt�r�m karar�na/ecrimisile ili�kin ihbarname/d�zeltme ihbarnamesine y�nelik verilen ve bu Kanunun yay�m� tarihinden (bu tarih d�hil) �nce taraflardan birine tebli� edilmi� olan karard�r.

  (9) Bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla; uzla�ma h�k�mlerinden yararlan�lmak �zere ba�vuruda bulunulmu�, uzla�ma g�n� verilmemi� veya uzla�ma g�n� gelmemi� ya da uzla�ma sa�lanamam��, ancak dava a�ma s�resi ge�memi� alacaklar da bu madde h�km�nden yararlan�r.

  (10) Bu madde h�km�nden yararlan�lmas� i�in madde kapsam�na giren alacaklara kar�� dava a��lmamas�, a��lm�� davalardan vazge�ilmesi ve kanun yollar�na ba�vurulmamas� �artt�r.

  (11) Bu madde h�km�nden yararlanmak i�in ba�vuruda bulunan ancak bu Kanunda belirtilen �deme �art�n� yerine getirmeyen bor�lulardan, ilk tarhiyata/tahakkuka/idari yapt�r�m karar�na/ecrimisile ili�kin ihbarname/d�zeltme ihbarnamesine g�re belirlenen alacaklar ba�ka bir i�leme gerek olmaks�z�n takip edilir. �u kadar ki, bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce verilmi� olan en son yarg� karar�n�n, tarhiyat�n/tahakkukun/idari yapt�r�m karar�n�n/ecrimisile ili�kin ihbarname/d�zeltme ihbarnamesinin tasdikine ili�kin olmas� h�linde bu karar �zerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir.

  �nceleme ve tarhiyat safhas�nda bulunan i�lemler

  MADDE 4 � (1) Bu Kanunun kapsad��� d�nemlere ili�kin olarak, bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce ba�lan�ld��� h�lde, tamamlanamam�� olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk i�lemlerine bu Kanunun matrah ve vergi art�r�m�na ili�kin h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla devam edilir. Bu i�lemlerin tamamlanmas�ndan sonra tarh edilen vergilerin %50�si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebli�i �zerine belirlenen dava a�ma s�resinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamam�n�n, vergi asl�na ba�l� olmayan cezalarda cezan�n %25�inin; ihbarnamenin tebli� tarihinden itibaren otuz g�n i�erisinde yaz�l� ba�vuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebli�ini izleyen aydan ba�lamak �zere iki�er ayl�k d�nemler h�linde alt� e�it taksitte �denmesi �art�yla vergi asl�n�n %50�sinin, vergi asl�na ba�l� olmayan cezalarda cezan�n %75�inin, vergilere bu Kanunun yay�m� tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi asl�na ba�l� cezalar�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir. �u kadar ki bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinde belirtilen s�re i�inde tebli� edilen ihbarnameler i�in bu madde h�km�nden yararlanmak isteyen m�kelleflerin an�lan bentte belirtilen s�re i�erisinde, ba�vuru s�resi otuz g�nden az kalm�� ise otuz g�n i�inde ba�vuruda bulunmalar� ve madde kapsam�nda �denecek tutarlar�n ilk taksitini 9 uncu maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendinde belirtilen s�rede, izleyen taksitleri iki�er ayl�k d�nemler halinde alt� e�it taksitte �demeleri �art�yla maddeden yararlan�l�r.

  (2) Bu Kanunun kapsad��� d�nemlere ili�kin olarak i�tirak nedeniyle kesilecek vergi ziya� cezalar�nda, cezaya muhatap olanlar�n, cezan�n %25�ini birinci f�krada belirtilen s�re ve �ekilde �demeleri h�linde cezan�n kalan %75�inin tahsilinden vazge�ilir.

  (3) Bu Kanunun kapsad��� d�nemlere ili�kin olarak bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce pi�manl�k talebi ile verilip �deme y�n�nden �artlar�n ihlal edildi�i beyannameler ile kendili�inden verilen beyannameler i�in kesilen ve bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla tebli� edilmemi� olan vergi cezalar� hakk�nda bu madde h�k�mleri uygulan�r. �u kadar ki asla ba�l� vergi cezalar�n�n bu madde kapsam�nda tahsilinden vazge�ilebilmesi i�in verginin bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce �denmi� olmas� veya bu Kanunun 2 nci maddesine g�re �denmesi �artt�r.

  (4) Bu Kanunun kapsad��� d�nemlere ili�kin olarak bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce tamamland��� h�lde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kay�tlar�na intikal eden takdir komisyonu kararlar� ve vergi inceleme raporlar� �zerine gerekli tarh ve tebli� i�lemleri yap�l�r. Yap�lan tarhiyat �zerine bu maddenin birinci ve ikinci f�kralar�nda belirtilen �ekilde belirlenen tutar�n, birinci f�krada belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla bu Kanun h�k�mlerinden yararlan�l�r.

  (5) Bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla, 213 say�l� Kanunun tarhiyat �ncesi uzla�ma h�k�mlerine g�re uzla�ma talebinde bulunulmu�, ancak uzla�ma g�n� gelmemi� ya da uzla�ma sa�lanamam�� olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri m�kellefe tebli� edilmemi� alacaklar i�in de bu madde h�km� uygulan�r.

  (6) Bu Kanunun 3 �nc� maddesi ile bu madde h�km�nden yararlananlar, ayr�ca 213 say�l� Kanunun uzla�ma, tarhiyat �ncesi uzla�ma, vergi cezalar�nda indirim, 4458 say�l� Kanunun uzla�ma, 5326 say�l� Kanunun pe�in �deme indirimi ile8/9/1983 tarihli ve 2886 say�l� Devlet �hale Kanununun 75 inci maddesindeki indirim h�k�mlerinden yararlanamazlar.

  (7) Bu madde uygulamas�nda incelemeye ba�lama tarihi, 213 say�l� Kanunun 140 �nc� maddesine g�re tayin olunur.

  (8) a) Bu Kanunun kapsad��� d�nemlere ili�kin olarak, bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce ba�lan�ld��� halde, tamamlanamam�� olan 4458 say�l� Kanun kapsam�nda yap�lan g�mr�k incelemeleri ile ek tahakkuk i�lemlerine devam edilir. Bu i�lemlerin tamamlanmas�ndan sonra tahakkuk eden vergilerin %50�si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra karar�n tebli�i �zerine belirlenen dava a�ma s�resinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamam�n�n, vergi asl�na ba�l� olmayan cezalarda cezan�n %25�inin, e�yan�n g�mr�klenmi� de�erine ba�l� olarak kesilmi� cezalarda cezan�n %15�inin ve varsa g�mr�k vergileri asl�n�n %50�si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yay�mland��� tarihe kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra karar�n tebli�i �zerine belirlenen dava a�ma s�resinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamam�n�n; karar�n tebli� tarihinden itibaren otuz g�n i�erisinde yaz�l� ba�vuruda bulunularak, ilk taksitin tebli�i izleyen aydan ba�lamak �zere iki�er ayl�k d�nemler halinde alt� e�it taksitte �denmesi �art�yla vergi asl�n�n %50�sinin, vergi asl�na ba�l� olmayan cezalarda cezan�n %75�inin, e�yan�n g�mr�klenmi� de�erine ba�l� olarak kesilmi� cezalar�n�n %85�inin, g�mr�k vergilerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi asl�na ba�l� cezalar�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir. �u kadar ki bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinde belirtilen s�re i�inde tebli� edilen kararlar i�in bu maddenin birinci f�kras�n�n ���nc� c�mlesi uygulan�r.

  b) Bu Kanunun kapsad��� d�nemlere ili�kin olarak bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce tamamland��� halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra g�mr�k idaresine intikal eden m�fetti� raporlar� �zerine gerekli ek tahakkuk ve tebli� i�lemleri yap�l�r. Yap�lan tahakkuk �zerine bu f�kran�n (a) bendinde belirtilen �ekilde belirlenen tutar�n, ayn� bentte belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla bu Kanun h�k�mlerinden yararlan�l�r.

  (9) Bu madde h�k�mlerinden yararlan�labilmesi i�in madde kapsam�nda �deme ba�vurusunda bulunulan alaca�a ili�kin dava a��lmamas� �artt�r.

  (10) Bu Kanunun kapsad��� d�nemlere ili�kin olarak;

  a) 213 say�l� Kanunun;

  1) 371 inci maddesine g�re beyan edilen matrahlar �zerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamam� ile hesaplanacak pi�manl�k zamm� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla pi�manl�k zamm� ve vergi cezalar�n�n tamam�n�n,

  2) 30 uncu maddesinin d�rd�nc� f�kras�na g�re kendili�inden verilen beyannameler �zerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamam� ile hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla gecikme faizi ve vergi cezalar�n�n tamam�n�n,

  b) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih d�hil) �nce verilmesi gerekti�i halde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulundu�u h�lde vergisi eksik tahakkuk eden m�kelleflerce bildirimde bulunulmas� ve tahakkuk eden vergi ve ta��nmaz k�lt�r varl�klar�n�n korunmas�na katk� pay�n�n tamam� ile bunlara ba�l� gecikme faizi ve gecikme zamm� yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla bu alacaklara ba�l� gecikme faizi, gecikme zamm� ve vergi cezalar�n�n tamam�n�n,

  c) 4458 say�l� Kanuna ve ilgili di�er kanunlara g�re tahakkuku ve tahsili gerekti�i halde y�k�ml� taraf�ndan beyan edilmeyen ayk�r�l�klar�n g�mr�k idaresinin tespitinden �nce kendili�inden bildirilmesi durumunda, g�mr�k vergilerinin tamam� ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yay�m� tarihine kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde tamamen �denmesi �art�yla faizlerin ve idari para cezalar�n�n tamam�n�n,

  tahsilinden vazge�ilir.

  (11) 31/12/1960 tarihli ve 193 say�l� Gelir Vergisi Kanununun 64 �nc� maddesinde say�lan di�er �cret m�kelleflerinin, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil) vergi dairelerine ba�vurarak 2021 takvim y�l�na ili�kin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine i�letmeleri kayd�yla �nceki d�nemlere ili�kin olarak herhangi bir vergi ve ceza aranmaz. Bu m�kelleflerden daha �nce m�kellefiyet kayd�n� yapt�rmam�� olanlar�n i�e ba�lama tarihi olarak bu Kanuna g�re yapt�klar� m�racaat tarihi esas al�n�r.

  Matrah ve vergi art�r�m�

  MADDE 5 � (1) M�kellefler, bu f�krada belirtilen �artlar d�hilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlar�n� art�rarak bu maddede belirtilen s�re ve �ekilde �demeleri halinde, kendileri hakk�nda art�r�mda bulunulan y�llar i�in y�ll�k gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu y�llara ili�kin olarak bu vergi t�rleri i�in daha sonra ba�ka bir tarhiyat yap�lmaz.

  a) Gelir ve kurumlar vergisi m�kellefleri vermi� olduklar� y�ll�k beyannamelerinde (ihtirazi kay�tla verilenler d�hil) vergiye esas al�nan matrahlar�n�, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil), 2016 takvim y�l� i�in %35, 2017 takvim y�l� i�in %30, 2018 takvim y�l� i�in %25, 2019 takvim y�l� i�in %20, 2020 takvim y�l� i�in %15 oran�ndan az olmamak �zere art�r�rlar.

  b) Gelir vergisi m�kelleflerinin, art�r�mda bulunmak istedikleri y�l ile ilgili olarak vermi� olduklar� gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmi� olmas� veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah olu�mamas� ya da hi� beyanname verilmemi� (ilgili y�llarda faaliyette bulunmu� veya gelir elde etmi� olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi d���nda b�rakanlar d�hil) olmas� h�linde, vergilendirmeye esas al�nacak matrah ile bu f�kran�n (a) bendine g�re art�rd�klar� matrahlar, i�letme hesab� esas�na g�re defter tutan m�kellefler i�in 2016 takvim y�l� i�in 31.900 T�rk liras�ndan, 2017 takvim y�l� i�in 33.200 T�rk liras�ndan, 2018 takvim y�l� i�in 35.250 T�rk liras�ndan, 2019 takvim y�l� i�in 37.500 T�rk liras�ndan, 2020 takvim y�l� i�in 42.500 T�rk liras�ndan; bilan�o esas�na g�re defter tutan m�kellefler ile serbest meslek erbab� i�in 2016 takvim y�l� i�in 47.000 T�rk liras�ndan, 2017 takvim y�l� i�in 49.800 T�rk liras�ndan, 2018 takvim y�l� i�in 52.900 T�rk liras�ndan, 2019 takvim y�l� i�in 56.200 T�rk liras�ndan, 2020 takvim y�l� i�in 63.700 T�rk liras�ndan az olamaz. Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazan�tan olu�an m�kellefler i�in vergilendirmeye esas al�nacak asgari matrah, bilan�o esas�na g�re defter tutan m�kellefler i�in belirlenmi� tutarlar�n ilgili y�llar itibar�yla 1/10�undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye irad�ndan olu�anlar i�in 1/5�inden, geliri bunlar d���nda kalan di�er gelir vergisi m�kellefleri i�in ise i�letme hesab� esas�na g�re defter tutan m�kellefler i�in belirlenmi� tutardan az olamaz. Bu bendin uygulanmas�nda ilgili y�llar itibar�yla gayrimenkul sermaye iratlar� i�in belirlenen istisna tutarlar� dikkate al�nmaz. Birden fazla gelir unsuru elde eden m�kelleflerce, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmamas� i�in, bu f�krada belirtilen ilgili gelir unsuru itibar�yla matrah art�r�m� yap�lmas� �artt�r.

  c) Kurumlar vergisi m�kelleflerinin art�r�mda bulunmak istedikleri y�l ile ilgili olarak vermi� olduklar� beyannamelerinde, zarar beyan edilmi� olmas� veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah olu�mamas� ya da hi� beyanname verilmemi� (ilgili y�llarda faaliyette bulunmu� veya kazan� elde etmi� olup da bu faaliyetlerini ve kazan�lar�n� vergi dairesinin bilgisi d���nda b�rakanlar d�hil) olmas� h�linde, vergilendirmeye esas al�nacak matrahlar ile bu f�kran�n (a) bendine g�re art�rd�klar� matrahlar, 2016 takvim y�l� i�in 94.000 T�rk liras�ndan, 2017 takvim y�l� i�in 99.600 T�rk liras�ndan, 2018 takvim y�l� i�in 105.800 T�rk liras�ndan, 2019 takvim y�l� i�in 112.400 T�rk liras�ndan, 2020 takvim y�l� i�in 127.500 T�rk liras�ndan az olamaz.

  �) Bu f�kra h�km�ne g�re art�r�lan matrahlar, %20 oran�nda vergilendirilir ve �zerinden ayr�ca herhangi bir vergi al�nmaz. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi m�kelleflerinin, art�r�mda bulunmak istedikleri y�la ait y�ll�k beyannamelerini kanuni s�relerinde vermi�, bu vergi t�rlerinden tahakkuk eden vergilerini s�resinde �demi� ve bu vergi t�rleri i�in bu Kanunun 2 nci ve 3 �nc� madde h�k�mlerinden yararlanmam�� olmalar� �art�yla bu f�kra h�km�ne g�re art�r�lan matrahlar� %15 oran�nda vergilendirilir. �stisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler �zerinden �denmesi gereken verginin bulunmamas� h�linde de bu h�k�m uygulan�r.

  d) Kurumlar vergisi m�kelleflerinin, 193 say�l� Kanunun ge�ici 61 inci maddesine g�re vergi tevkifat�na tabi tutulmu� olan kazan� ve iratlar�n�n bulunmas� h�linde, bu f�krada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamalar� i�in bu kazan� ve iratlar �zerinden tevkif edilen vergilerin, ait oldu�u y�la ili�kin olarak bu f�kran�n (a) bendinde belirtilen �ekilde art�r�lmas� �artt�r.

  e) Kurumlar vergisi m�kelleflerinin, 193 say�l� Kanunun ge�ici 61 inci maddesinde yer alan vergi tevkifat�na tabi kazan� ve iratlar� muhtasar beyanname ile beyan etmemi� olmalar� h�linde, bu y�llara ili�kin olarak bu f�krada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamalar� i�in bu kazan� ve iratlara ait tevkifat matrahlar�n�, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil),bu f�kran�n (c) bendinde belirtilen asgari matrah�n %50�sinden az olmamak kayd�yla beyan etmeleri �artt�r. Bu bent h�km�ne g�re art�r�lan matrahlar �zerinden %15 oran�nda vergi hesaplan�r.

  f) Bu f�kran�n (d) ve (e) bentlerinde yer alan h�k�mlerden yararlanarak art�r�mda veya beyanda bulunan m�kelleflerin, bu y�llara ili�kin olarak bu f�krada belirtilen vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamalar� i�in ilgili y�llarda vergiye esas al�nan kurumlar vergisi matrahlar�n� da bu f�kran�n (c) bendinde belirtilen tutarlardan az olmamak �zere (a) bendinde belirtilen �ekilde art�rmalar� �artt�r.

  g) Gelir ve kurumlar vergisi m�kelleflerinin bu f�kra h�km�nden yararlanarak beyan ettikleri matrahlar� art�rmalar� h�linde, daha �nce tevkif yoluyla �demi� olduklar� vergiler, art�r�lan matrahlar �zerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmez.

  �) Gelir ve kurumlar vergisi m�kelleflerinin matrah art�r�m�nda bulunduklar� y�llara ait zararlar�n %50�si, 2021 ve izleyen y�llar k�rlar�ndan mahsup edilmez.

  h) �stisna ve indirimler nedeniyle gelecek y�llarda matrahtan indirim konusu yap�labilecek tutarlar ile ge�mi� y�l zararlar� bu f�kra h�km�ne g�re art�r�lan matrahlardan indirilemez.

  �) Matrah art�r�m�nda bulunan m�kelleflerin y�ll�k gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha �nce �demi� olduklar� vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ili�kin inceleme ve tarhiyat hakk� sakl�d�r.

  i) ��e ba�lama ve i�i b�rakma gibi nedenlerle k�st d�nemde faaliyette bulunmu� m�kellefler hakk�nda ilgili y�llar i�in belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay say�s� (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate al�narak hesaplan�r.

  j) Bu f�kran�n (a) bendi kapsam�nda matrah art�r�m�nda bulunulan vergilendirme d�nemlerine ili�kin olarak bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce yap�l�p kesinle�en tarhiyatlar, ilgili d�nem beyan� ile birlikte dikkate al�n�r.

  (2) M�kellefler, bu f�krada belirtilen �artlar d�hilinde gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini art�rarak bu maddede belirtilen s�re ve �ekilde �demeleri halinde, kendileri nezdinde s�z konusu vergiyi �demeyi kabul ettikleri y�llara ait vergilendirme d�nemleri ile ilgili olarak art�r�ma konu �demeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat� yap�lmaz.

  a) 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (1) numaral� bendi uyar�nca hizmet erbab�na �denen �cretlerden vergi tevkifat� yapmaya mecbur olanlar, her bir vergilendirme d�nemine ili�kin olarak verdikleri (ihtirazi kay�tla verilenler d�hil) muhtasar beyannamelerinde yer alan �cret �demelerine ili�kin gayrisafi tutarlar�n y�ll�k toplam� �zerinden 2016 y�l� i�in %6, 2017 y�l� i�in %5, 2018 y�l� i�in %4, 2019 y�l� i�in %3 ve 2020 y�l� i�in %2 oran�ndan az olmamak �zere hesaplanacak gelir vergisini, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil) art�r�rlar.

  b) Bu f�kran�n (a) bendi kapsam�nda vergi art�r�m�nda bulunulan y�l i�inde yer alan vergilendirme d�nemlerine ili�kin olarak;

  1) Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden, en az bir d�neme ili�kin beyanname verilmi� olmas� h�linde, beyan edilmi� �cret �demelerine ili�kin gayrisafi tutar ortalamas� al�nmak suretiyle bir y�la ibla� edilerek, art�r�ma esas olmak �zere y�ll�k �cretler �zerinden gelir (stopaj) vergisi matrah� bulunur ve bu tutar �zerinden bu f�kran�n (a) bendinde belirtilen oranlarda gelir vergisi hesaplan�r.

  2) Hi� beyanname verilmemi� olmas� h�linde, her ay i�in hesaplanacak asgari gelir (stopaj) vergisine esas olmak �zere en az;

  (aa) Bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce ilgili y�lda verilmi� olan ayl�k prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama i��i say�s� kadar i��i,

  (bb) �lgili y�lda ayl�k prim ve hizmet belgelerinin hi� verilmemi� olmas� h�linde, bu Kanunun yay�m� tarihine kadar verilmi� olmak �art�yla izleyen vergilendirme d�nemlerinde verilen ilk ayl�k prim ve hizmet belgesindeki i��i say�s� kadar i��i,

  (cc) Bu Kanunun yay�m� tarihine kadar ayl�k prim ve hizmet belgesinin hi� verilmemi� olmas� h�linde en az iki i��i,

  �al��t�r�ld��� kabul edilmek ve ilgili y�l�n son vergilendirme d�neminde ge�erli olan asgari �cretin br�t tutar� esas al�narak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrah� �zerinden bu f�kran�n (a) bendinde belirtilen oranlarda gelir vergisini �demek suretiyle bu f�kradan yararlan�l�r.

  c) 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (2), (3), (5), (11) ve (13) numaral� bentleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 say�l� Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bentleri ve 30 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi uyar�nca vergi tevkifat� yapmaya mecbur olanlar�n, ilgili y�l i�inde verdikleri (ihtirazi kay�tla verilenler d�hil) muhtasar beyannamelerinde (ilgili y�l i�inde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir y�la ibla� edilmeksizin) yer alan s�z konusu �demelerine ili�kin gayrisafi tutarlar�n y�ll�k toplam� �zerinden;

  1) 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (2) ve (5) numaral� bentleri ile 5520 say�l� Kanunun 15 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinde yer alan �demeler i�in ayr� ayr� olmak �zere 2016 y�l� i�in %6, 2017 y�l� i�in %5, 2018 y�l� i�in %4, 2019 y�l� i�in %3 ve 2020 y�l� i�in %2 oran�ndan az olmamak �zere hesaplanacak vergiyi,

  2) 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (3) numaral� bendi ile 5520 say�l� Kanunun 15 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve 30 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bentlerinde yer alan �demeler i�in ayr� ayr� olmak �zere 2016 ila 2020 y�llar� i�in her bir y�l itibar�yla %1, 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (11) ve (13) numaral� bentlerinde yer alan �demeler i�in ayr� ayr� olmak �zere ilgili y�llarda ge�erli olan tevkifat oran�n�n %25�i oran�nda hesaplanan vergiyi,

  31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil)art�r�rlar.

  �) Bu f�kran�n (c) bendi kapsam�nda matrah veya vergi art�r�m�nda bulunulan y�l i�inde hi� muhtasar beyanname verilmemi� olmas� veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte art�r�lmas� istenen �deme t�r�n�n beyannamede bulunmamas� h�linde;

  1) 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (2) numaral� bendinde yer alan �demeler nedeniyle ilgili y�llar i�in bilan�o esas�na g�re defter tutan gelir vergisi m�kellefleri i�in belirlenmi� asgari gelir vergisi matrah tutar�n�n %50�si esas al�narak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrah� �zerinden %15 oran�nda hesaplanan vergiyi,

  2) 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (5) numaral� bendi ile 5520 say�l� Kanunun 15 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinde yer alan �demeler nedeniyle ilgili y�llar i�in beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye irad�ndan olu�an gelir vergisi m�kellefleri i�in belirlenen asgari gelir vergisi matrah tutar� esas al�narak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrah� �zerinden %15 oran�nda hesaplanan vergiyi,

  3) 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (3) numaral� bendi ile 5520 say�l� Kanunun 15 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve 30 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bentlerinde yer alan �demeler nedeniyle ilgili y�llar i�in bilan�o esas�na g�re defter tutan m�kellefler i�in belirlenmi� asgari gelir vergisi matrah tutar� esas al�narak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrah� �zerinden %3, 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (11) numaral� bendinde yer alan �demeler i�in %2, (13) numaral� bendinde yer alan �demeler i�in de %5 oran�nda hesaplanan vergiyi,

  �demek suretiyle, bu maddeden yararlan�l�r.

  d) Bu f�kra uyar�nca art�r�mda bulunulmas� durumunda ayr�ca gelir veya kurumlar vergisi matrah art�r�m�nda bulunulmu� olmas� �art� aranmaz.

  e) Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi art�r�m�nda bulunmak isteyenlerin, y�l i�inde i�e ba�lamalar� ya da i�i b�rakmalar� h�linde faaliyette bulunulan vergilendirme d�nemleri i�in (ay kesirleri tam ay olarak dikkate al�nmak suretiyle) bu f�krada belirtilen esaslar �er�evesinde art�r�mda bulunulur.

  f) Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi art�r�m�nda bulunulan y�l i�inde yer alan vergilendirme d�nemlerine ili�kin olarak bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce yap�l�p kesinle�en tarhiyatlar, ilgili d�nem beyan� ile birlikte dikkate al�n�r.

  g) Bu f�kra h�km�ne g�re art�r�ma esas �cret tutar� ile matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahlar�n�n tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al�nmaz.

  �) Bu f�kra kapsam�nda art�r�mdan yararlan�larak hesaplanan gelir vergisine herhangi bir istisna ve indirim uygulanmaz.

  (3) M�kellefler, bu f�krada belirtilen �artlar d�hilinde katma de�er vergisini art�rarak bu maddede belirtilen s�re ve �ekilde �demeleri halinde, kendileri nezdinde s�z konusu vergiyi �demeyi kabul ettikleri y�llara ait vergilendirme d�nemleri ile ilgili olarak katma de�er vergisi incelemesi ve tarhiyat� yap�lmaz.

  a) Katma de�er vergisi m�kellefleri, her bir vergilendirme d�nemine ili�kin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kay�tla verilenler d�hil) hesaplanan katma de�er vergisinin y�ll�k toplam� �zerinden 2016 y�l� i�in %3, 2017 y�l� i�in %3, 2018 y�l� i�in %2,5, 2019 y�l� i�in %2 ve 2020 y�l� i�in %2 oran�ndan az olmamak �zere belirlenecek katma de�er vergisini, vergi art�r�m� olarak 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil)beyan ederler. 25/10/1984 tarihli ve 3065 say�l� Katma De�er Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaral� f�kras�n�n (c) bendi ve ge�ici 17 nci maddesine g�re tecil-terkin uygulamas�ndan faydalanan m�kellefler i�in art�r�ma esas tutar�n belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden d���l�r.

  b) Bir ayl�k vergilendirme d�nemine tabi olan katma de�er vergisi m�kelleflerince, art�r�mda bulunulmak istenilen y�l i�indeki vergilendirme d�nemleri ile ilgili olarak;

  1) Verilmesi gereken katma de�er vergisi beyannamelerinden, en az �� d�neme ait beyannamenin verilmi� olmas� h�linde, bu y�la ait d�nemlerden verilmi� olan beyannamelerdeki hesaplanan katma de�er vergisi tutarlar�n�n ortalamas� bir y�la ibla� edilerek, art�r�ma esas olmak �zere y�ll�k hesaplanan katma de�er vergisi tutar� bulunur ve bu tutar �zerinden bu f�kran�n (a) bendinde belirtilen oranlara g�re art�r�m tutar� hesaplan�r.

  2) Hi� beyanname verilmemi� ya da bir veya iki d�neme ili�kin beyanname verilmi� olmas� h�linde, ilgili y�l i�in gelir veya kurumlar vergisi matrah art�r�m�nda bulunulmu� olmas� �art�yla art�r�lan matrah �zerinden %18 oran�nda katma de�er vergisi art�r�m�nda bulunmak suretiyle bu f�kradan yararlan�l�r. Bu durumda olan adi ortakl�k, kollektif ve adi komandit ortakl�klarda ortaklar�n tamam�n�n gelir veya kurumlar vergisi y�n�nden matrah art�r�m�nda bulunmalar� �artt�r.

  3) �lgili takvim y�l� i�indeki i�lemlerin tamam�n�n istisnalar kapsam�ndaki teslim ve hizmetlerden olu�mas�, tecil-terkin uygulamas� kapsam�ndaki teslimlerden olu�mas� veya di�er nedenlerle takvim y�l�n�n b�t�n d�nemlerinde hesaplanan katma de�er vergisi bulunmamas� h�linde, ilgili y�l i�in gelir veya kurumlar vergisi matrah art�r�m�nda bulunulmu� olmas� �art�yla art�r�lan matrah �zerinden %18 oran�nda katma de�er vergisi art�r�m�nda bulunmak suretiyle bu f�kradan yararlan�l�r. �u kadar ki, ilgili takvim y�l� i�inde bu alt bentte belirtilen durumlar�n yan� s�ra vergiye tabi di�er i�lemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi ��kan m�kellefler ile y�l i�inde beyannamelerinin tamam�n� vermekle birlikte beyannamelerinin baz�lar�nda hesaplanan katma de�er vergisi bulunmayan m�kelleflerin bu f�kra h�km�ne g�re �demeleri gereken katma de�er vergisi tutar�, yukar�da belirtildi�i �ekilde hesaplanacak %18 oran�ndaki katma de�er vergisi tutar�ndan a�a�� olmamak kayd�yla, hesaplanan katma de�er vergisi bulunan beyannamelerdeki vergiler toplam�na bu f�kran�n (a) bendinde belirtilen oranlar uygulanmak suretiyle hesaplan�r. Bu kapsama giren m�kellefler, gelir veya kurumlar vergisi i�in matrah art�r�m�nda bulunmamalar� h�linde bu f�kra h�km�nden yararlanamaz.

  c) Vergilendirme d�nemi �� ayl�k olan katma de�er vergisi m�kelleflerinin, y�ll�k asgari art�r�m tutar�, hi� beyanname vermemi� olmalar� h�linde bu f�kran�n (b) bendinin (2) numaral� alt bendinde belirtilen esaslar �er�evesinde, en az bir d�nem i�in beyanname vermi� olmalar� h�linde ise ayn� bendin (1) numaral� alt bendinde belirtilen esaslar �er�evesinde belirlenir.

  �) Katma de�er vergisi m�kelleflerinin, art�r�ma esas al�nan ilgili y�l�n vergilendirme d�nemlerinin tamam� i�in art�r�mda bulunmalar� zorunludur. �u kadar ki, m�kelleflerin art�r�mda bulunmak istedikleri y�l i�inde i�e ba�lamalar� ya da i�i b�rakmalar� h�linde, faaliyette bulunulan vergilendirme d�nemleri i�in bu f�krada belirtilen esaslar �er�evesinde art�r�mda bulunulur.

  d) M�kelleflerin art�r�mda bulunmak istedikleri y�l i�indeki vergilendirme d�nemlerine ili�kin olarak bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce yap�l�p kesinle�en tarhiyatlar, ilgili d�nem beyan� ile birlikte dikkate al�n�r.

  e) Art�r�m talebinde bulunulan y�llar� izleyen d�nemlerde yap�lacak vergi incelemelerine ili�kin olarak art�r�m talebinde bulunulan d�nemler i�in, sonraki d�nemlere devreden katma de�er vergisi y�n�nden ve art�r�m talebinde bulunulan d�nemler i�in ihra� kayd�yla teslimlerden veya iade hakk� do�uran i�lemlerden do�an terkin ve iade i�lemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakk� sakl�d�r. Sonraki d�nemlere devreden katma de�er vergisi y�n�nden yap�lan incelemelerde art�r�m talebinde bulunulan d�nemler i�in tarhiyat �nerilemez.

  f) Bu f�kra h�km�ne g�re �denen katma de�er vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlar�n�n tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara al�nmaz, �denmesi gereken katma de�er vergilerinden indirilmez veya herhangi bir �ekilde iade konusu yap�lmaz.

  (4) Bu maddenin birinci, ikinci ve ���nc� f�kralar�na g�re;

  a) Matrah ve vergi art�r�m�n�n 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil) bu maddede �ng�r�len �ekilde yap�lmas�, hesaplanan veya art�r�lan gelir, kurumlar ve katma de�er vergilerinin, pe�in veya ilk taksiti bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinde belirtilen s�rede ba�lamak �zere iki�er ayl�k d�nemler halinde azami alt� e�it taksitte bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde �denmesi �artt�r. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen �ekilde �denmemesi h�linde, �denmeyen vergi tutarlar� ilk taksit �deme s�resinin son g�n� vade kabul edilerek 6183 say�l� Kanunun 51 inci maddesine g�re gecikme zamm�yla birlikte takip ve tahsil edilir, ancak bu madde h�km�nden yararlan�lamaz.

  b) Hesaplanarak veya art�r�larak �denen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlar�n�n tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yap�lmaz.

  c) Art�r�lan matrahlar nedeniyle ge�ici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz.

  �) Matrah veya vergi art�r�m�nda bulunulmas�, 213 say�l� Kanunun defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz�na ili�kin h�k�mlerinin uygulanmas�na engel te�kil etmez.

  d) Matrah veya vergi art�r�m� sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamam�n�n ilk taksit �deme s�resi i�erisinde pe�in olarak �denmesi h�linde, bu vergilerden %10 indirim yap�l�r ve katsay� uygulanmaz.

  (5) Daha �nce nezdinde vergi incelemesi yap�lm�� olan m�kellefler, vergi incelemesi yap�lan y�llar i�in de art�r�mda bulunabilirler.

  (6) �darenin, art�r�mda bulunulmayan y�llar veya d�nemler i�in vergi incelemesi yapma hakk� sakl�d�r.

  (7) Bu maddeye g�re matrah veya vergi art�r�m�nda bulunulmas�, bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce ba�lan�lm�� olan vergi incelemeleri ile takdir i�lemlerine engel te�kil etmez. Ancak, art�r�mda bulunan m�kellefler hakk�nda ba�lan�lan vergi incelemeleri ve takdir i�lemlerinin, bu maddenin birinci f�kras�n�n (�) bendi ve ���nc� f�kras�n�n (e) bendi h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla, 2/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil) sonu�land�r�lamamas� h�linde, bu i�lemlere devam edilmez. Bu s�re i�erisinde sonu�land�r�lan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat �ncesi uzla�ma talepleri dikkate al�nmaz. �nceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi fark� tespit edilmesi h�linde, inceleme raporlar� ile takdir komisyonu kararlar�n�n vergi dairesi kay�tlar�na intikal etti�i tarihten �nce art�r�mda bulunulmu� olmas� �art�yla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, bu maddenin birinci, ikinci ve ���nc� f�kra h�k�mleri ile birlikte de�erlendirilir. �nceleme ve takdir i�lemlerinin sonu�land�r�lmas�ndan maksat, inceleme raporlar� ve takdir komisyonu kararlar�n�n vergi dairesi kay�tlar�na intikal ettirilmesidir.

  (8) Matrah veya vergi art�r�m� dolay�s�yla m�kelleflerce verilen y�ll�k, muhtasar ve katma de�er vergisi beyannameleri ve di�er beyannameler i�in damga vergisi al�nmaz.

  (9) Matrah ve vergi art�r�m�yla ilgili a�a��daki h�k�mler de uygulan�r:

  a) A�a��da say�lan m�kellefler bu maddenin birinci, ikinci ve ���nc� f�kra h�k�mlerinden yararlanamazlar:

  1) 213 say�l� Kanunun 359 uncu maddesinin (b) f�kras�nda yer alan �defter, kay�t ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine ba�ka yapraklar koyanlar veya hi� yaprak koymayanlar veya belgelerin as�l veya suretlerini tamamen veya k�smen sahte olarak d�zenleyenler�,

  2) Ter�r su�undan h�k�m giyenler,

  3) Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarih itibar�yla haklar�nda ter�r �rg�tlerine veya Milli G�venlik Kurulunca Devletin milli g�venli�ine kar�� faaliyette bulundu�una karar verilen yap�, olu�um veya gruplara �yeli�i, mensubiyeti veya iltisak� yahut bunlarla irtibat� oldu�u gerek�esiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Su�lar� Ara�t�rma Kurulu Ba�kanl��� taraf�ndan y�r�t�len soru�turma ve kovu�turmalar kapsam�nda vergi incelemesi yap�lmas�, ter�r�n finansman� su�u veya aklama su�u kapsam�nda inceleme ve ara�t�rma yap�lmas� talep edilenler.

  b) Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarih itibar�yla haklar�nda, 213 say�l� Kanunun 359 uncu maddesinin (b) f�kras�nda yer alan defter, kay�t ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine ba�ka yapraklar koyma veya hi� yaprak koymama veya belgelerin as�l veya suretlerini tamamen veya k�smen sahte olarak d�zenleme fiillerinden hareketle yap�lan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen s�re ve �ng�r�len �ekilde matrah veya vergi art�r�m�nda bulunmalar� durumunda, s�z konusu vergi incelemesinin tamamlanmas�na kadar bu art�r�mlara ili�kin olarak tahakkuk i�lemleri bekletilir. �u kadar ki, bu maddede belirtilen s�re ve �ng�r�len �ekilde matrah veya vergi art�r�m�nda bulunmayanlar madde h�k�mlerinden faydaland�r�lmaz.

  c) Bu f�kran�n (b) bendi kapsam�nda art�r�mda bulunanlar hakk�nda, art�r�mda bulunduklar� d�nem ve vergi t�rlerine ili�kin olarak bu Kanunun yay�m� tarihinden (bu tarih d�hil) �nce veya yay�m� tarihini izleyen g�nden itibaren on iki ay i�erisinde ba�lan�lan vergi incelemeleri ((b) bendinde belirtilen inceleme d�hil) ile takdir i�lemlerinin, bu maddenin birinci f�kras�n�n (�) bendi ve ���nc� f�kras�n�n (e) bendi h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla, bu Kanunun yay�m� tarihini izleyen ay�n ba��ndan itibaren on iki ay i�erisinde sonu�land�r�lamamas� h�linde, bu i�lemlere devam edilmez. S�z konusu vergi incelemelerinden bu s�re i�erisinde sonu�land�r�lanlarla ilgili tarhiyat �ncesi uzla�ma talepleri dikkate al�nmaz. �nceleme ve takdir i�lemlerinin sonu�land�r�lmas�ndan maksat, inceleme raporlar� ve takdir komisyonu kararlar�n�n vergi dairesi kay�tlar�na intikal ettirilmesidir.

  �) Bu f�kran�n (b) bendi uyar�nca yap�lan vergi incelemesi kapsam�nda bu Kanunun yay�m� tarihini izleyen ay�n ba��ndan itibaren on iki ay i�erisinde bu fiillerin varl���n�n tespit edilmemesi durumunda, bu durumun tespitine ili�kin rapor veya yaz�, ayn� bentte �ng�r�len s�re ve �ekilde matrah veya vergi art�r�m�nda bulunan m�kelleflere tebli� edilir. Matrah ve vergi art�r�m� sonucu hesaplanan vergileri, tebligat� izleyen aydan ba�lamak �zere matrah ve vergi art�r�m� s�ras�ndaki tercihlerine g�re �demeleri ve maddede �ng�r�len di�er �artlar� yerine getirmeleri ko�uluyla s�z konusu m�kellefler bu madde h�k�mlerinden yararlan�rlar.

  d) Bu f�kran�n (�) bendi kapsam�nda kendisine rapor veya yaz� tebli� edilen m�kellefler hakk�nda d�zenlenen;

  1) Bu f�kran�n (c) bendi kapsam�ndaki inceleme raporu veya takdir komisyonu karar�ndan �nce tarhiyata konu matrah veya vergi fark� tespiti i�eren (b) bendi kapsam�ndaki inceleme raporunun vergi dairesi kay�tlar�na intikal ettirilmesi halinde, matrah veya vergi art�r�m�n�n ihlal edilmemesi ko�uluyla, (c) bendi kapsam�ndaki incelemeye veya tarh i�lemlerine devam edilmez.

  2) Bu f�kran�n (b) bendi kapsam�ndaki inceleme raporundan �nce (c) bendi kapsam�ndaki inceleme raporu veya takdir komisyonu karar�n�n vergi dairesi kay�tlar�na intikal ettirilmesi halinde, bu rapor veya karar, Kanunun yay�m� tarihini izleyen ay�n ba��ndan itibaren on iki ay� a�mamak �zere bu f�kran�n (b) bendinde bahsedilen vergi incelemesi neticesinde d�zenlenen raporlar�n vergi dairesi kay�tlar�na intikal etti�i tarihe kadar bekletilir.

  3) Bu f�kran�n (b) bendi kapsam�nda yap�lan vergi incelemesi sonucunda bulunan matrah veya vergi fark� bu maddenin birinci, ikinci ve ���nc� f�kra h�k�mleri ile birlikte de�erlendirilir, matrah veya vergi art�r�m�na ili�kin taksitlerin tamamen �denmesi �art�yla (c) bendi kapsam�ndaki rapor veya kararlar (vergi ziya�na 213 say�l� Kanunun 359 uncu maddesinde yaz�l� fiillerle sebebiyet verilmesi hali hari�) i�in tarhiyat yap�lmaz ve vergi cezas� kesilmez. Bu f�kran�n (c) bendi kapsam�ndaki raporlarda vergi ziya�na 213 say�l� Kanunun 359 uncu maddesinde yaz�l� fiillerle sebebiyet verildi�inin tespiti halinde, s�z konusu raporlarda tespit edilen matrah veya vergi fark� ve bu f�kran�n (b) bendi kapsam�nda yap�lan vergi incelemesi sonucunda bulunan matrah veya vergi fark�, bu maddenin birinci, ikinci ve ���nc� f�kra h�k�mleri ile birlikte de�erlendirilir.

  e) Bu f�kran�n (b) bendi uyar�nca yap�lan vergi incelemesinin tamamlanmas� sonucunda s�z konusu fiillerin varl���n�n tespit edilmesi halinde, bu m�kellefler taraf�ndan yap�lan matrah veya vergi art�r�mlar� dikkate al�nmaz. Bu f�kran�n (c) bendi kapsam�ndaki inceleme raporu veya takdir komisyonu kararlar�n�n ilgili oldu�u d�nemlere ili�kin vergi ve cezalara y�nelik zamana��m� s�resi, bu Kanunun yay�m� tarihini izleyen ay�n ba��ndan itibaren on iki ay a��lmamak kayd�yla, mezk�r rapor veya karar�n vergi dairesi kay�tlar�na intikal ettirildi�i tarihten bu f�kran�n (b) bendi kapsam�ndaki raporlar�n vergi dairesine intikal etti�i tarihe kadar i�lemez.

  f) Bu f�kran�n (c) bendi kapsam�ndaki inceleme raporu veya takdir komisyonu karar�ndan �nce (b) bendi uyar�nca yap�lan vergi incelemesinin sonu�lanmas� ve inceleme sonucunda bahse konu f�krada belirtilen fiillerin varl���n�n tespit edilmesi halinde, bu f�kran�n (c) bendinde belirtilen inceleme ve takdir i�lemlerinin tamamlanmas�na ili�kin s�reler a��s�ndan 213 say�l� Kanunun genel h�k�mleri uygulan�r.

  (10) M�kelleflerin bu maddeye g�re matrah veya vergi art�r�m� yapt�klar� d�nemlere ili�kin olarak kanuni s�resinde vermedikleri anla��lan beyannameler nedeniyle 213 say�l� Kanunun usuls�zl�k ve �zel usuls�zl�k cezalar�na ili�kin h�k�mleri uygulanmaz.

  (11) Bu madde h�k�mlerine g�re matrah veya vergi art�r�m� ile ilgili olarak do�ru beyan yap�lmamas� veya vergi hatalar� nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit �deme s�resinin sonunda tahakkuk etmi� say�l�r ve bu Kanunda a��kland��� �ekilde tahsil edilir.

  (12) Birinci f�kran�n (�) bendi kapsam�nda yap�lacak de�erlendirmede, her bir d�nem i�in ayr� ayr� 10 T�rk liras�na (bu tutar d�hil) kadar yap�lan eksik �demeler dikkate al�nmaz.

  (13) Bu maddenin birinci, ikinci ve ���nc� f�kra h�k�mlerinden yararlananlar hakk�nda 213 say�l� Kanunun 367 nci maddesi kapsam�nda yap�lacak incelemeler sakl�d�r. Ancak, bu incelemeler sonucunda matrah veya vergi art�r�m�nda bulunulan d�nemler ve vergiler i�in tarhiyat yap�lmaz.

  ��letme kay�tlar�n�n d�zeltilmesi

  MADDE 6 � (1) ��letmede mevcut oldu�u h�lde kay�tlarda yer almayan emtia, makine, te�hizat ve demirba�lar hakk�nda a�a��daki h�k�mler uygulan�r:

  a) Gelir ve kurumlar vergisi m�kellefleri (adi, kollektif ve adi komandit �irketler d�hil), i�letmelerinde mevcut oldu�u h�lde kay�tlar�nda yer almayan emtia, makine, te�hizat ve demirba�lar� kendilerince veya ba�l� olduklar� meslek kurulu�unca tespit edilecek rayi� bedel ile 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil)bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime d�hil edilen k�ymetler i�in amortisman ayr�lmaz.

  b) Bilan�o esas�na g�re defter tutan m�kellefler, bu f�kran�n (a) bendi h�k�mleri uyar�nca aktiflerine kaydettikleri emtia i�in ayr�, makine, te�hizat ve demirba�lar i�in ayr� olmak �zere �zel kar��l�k hesab� a�arlar. Emtia i�in ayr�lan kar��l�k, ortaklara da��t�lmas� veya i�letmenin tasfiye edilmesi h�linde sermayenin unsuru say�l�r ve vergilendirilmez. Makine, te�hizat ve demirba�lar envantere kaydedilir ve ayr�lan kar��l�k birikmi� amortisman addolunur. ��letme hesab� esas�na g�re defter tutan m�kellefler ise s�z konusu emtiay� defterlerinin gider k�sm�na sat�n al�nan mal olarak kaydederler.

  c) Bu f�kran�n (a) bendi uyar�nca beyan edilen; makine, te�hizat, demirba� ve emtialar�n bedeli �zerinden tabi oldu�u oranlar�n yar�s� esas al�narak katma de�er vergisi hesaplan�r ve ayr� bir beyanname ile sorumlu s�fat�yla beyan edilerek, beyanname verme s�resi i�inde �denir. Makine, te�hizat ve demirba�lar �zerinden �denen bu vergi, hesaplanan katma de�er vergisinden indirilemez. Emtia �zerinden �denen vergi genel esaslara g�re indirilir. Bu emtia, makine, te�hizat ve demirba�lar i�in 3065 say�l� Kanunun 9 uncu maddesinin (2) numaral� f�kras� h�km� uygulanmaz.

  �) Bu f�kran�n (a) bendi kapsam�nda bildirilen k�ymetlerin sat�lmas� h�linde sat�� bedeli, bunlar�n deftere kaydedilen de�erinden d���k olamaz.

  d) M�kellefler i�letmelerinde bulundu�u halde kay�tlar�nda yer almayan bas�l� kitap ve s�reli yay�nlar�, kendilerince veya ba�l� olduklar� meslek kurulu�unca tespit edilecek rayi� bedel �zerinden %4 oran�nda katma de�er vergisi hesaplamak ve bu f�kran�n (a) bendindeki s�rede ayr� bir beyanname ile sorumlu s�fat�yla beyan ederek �demek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. �denen bu vergi hesaplanan katma de�er vergisinden indirilebilir, ancak iadeye konu edilemez. Bu emtia i�in 3065 say�l� Kanunun 9 uncu maddesinin (2) numaral� f�kras� h�km� uygulanmaz.

  e) �zel t�ketim vergisi konusuna giren mallar� bu f�kran�n (a) bendi kapsam�nda beyan eden ve al�� belgelerini ibraz edemeyen m�kelleflerin, bu mallar�n beyan tarihindeki miktar� ve emsal bedeli �zerinden ge�erli olan �zel t�ketim vergisini, bu f�kran�n (c) bendinde belirtilen beyanname verme s�resi i�inde ayr� bir beyanname ile beyan ederek ayn� s�re i�inde �demeleri h�linde bu mallar bak�m�ndan 4760 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin (3) numaral� f�kras� h�km� uygulanmaz. Bu �ekilde beyan edilerek �denen �zel t�ketim vergisi i�in vergi cezas� kesilmez.

  f) Bu f�kra h�km�n�n uygulanmas�na ili�kin olarak ge�mi�e y�nelik vergi cezas� uygulanmaz.

  (2) Kay�tlarda yer ald��� h�lde i�letmede bulunmayan emtia, makine, te�hizat ve demirba�lar hakk�nda a�a��daki h�k�mler uygulan�r:

  a) Gelir ve kurumlar vergisi m�kellefleri (adi, kollektif ve adi komandit �irketler d�hil), kay�tlar�nda yer ald��� h�lde i�letmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, te�hizat ve demirba�lar�n�, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil), emtialar bak�m�ndan ayn� nev�iden emtialara ili�kin cari y�l kay�tlar�na g�re tespit edilen gayrisafi k�r oran�n�, makine, te�hizat ve demirba�lar bak�m�ndan kendilerince veya ba�l� olduklar� meslek kurulu�unca tespit edilecek rayi� bedellerini dikkate alarak fatura d�zenlemek ve her t�rl� vergisel y�k�ml�l�klerini yerine getirmek suretiyle kay�t ve beyanlar�na intikal ettirebilirler. Gayrisafi k�r oran�n�n cari y�l kay�tlar�na g�re tespit edilemedi�i hallerde, m�kellefin ba�l� oldu�u meslek odalar�n�n belirleyece�i oranlar esas al�n�r. Bu h�kme g�re �denmesi gereken katma de�er vergisi, ilk taksiti beyanname verme s�resi i�inde, izleyen taksitler beyanname verme s�resini takip eden ikinci ve d�rd�nc� ayda olmak �zere �� e�it taksitte �denir.

  b) Bu f�kra h�km�n�n uygulanmas�na ili�kin olarak ge�mi�e y�nelik vergi cezas� ve gecikme faizi uygulanmaz.

  (3) Kay�tlarda yer ald��� h�lde i�letmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili di�er i�lemler hakk�nda a�a��daki h�k�mler uygulan�r:

  a) Bilan�o esas�na g�re defter tutan kurumlar vergisi m�kellefleri, 31/12/2020 tarihi itibar�yla d�zenledikleri bilan�olar�nda g�r�lmekle birlikte i�letmelerinde bulunmayan kasa mevcutlar� ve i�letmenin esas faaliyet konusu d���ndaki i�lemleri dolay�s�yla (�d�n� verme ve benzer nedenlerle ortaya ��kan) ortaklar�ndan alacakl� bulundu�u tutarlar ile ortaklara bor�lu bulundu�u tutarlar aras�ndaki net alacak tutarlar� ile bunlarla ilgili di�er hesaplarda yer alan i�lemlerini 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kay�tlar�n� d�zeltebilirler.

  b) Bu f�kran�n (a) bendi kapsam�nda beyan edilen tutarlar �zerinden %3 oran�nda hesaplanan vergi, beyanname verme s�resi i�inde �denir.

  c) Bu f�kra kapsam�nda �denen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve �denen vergiler, kurumlar vergisi matrah�n�n tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu f�kra uyar�nca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yap�lmaz. Bu f�kra kapsam�nda beyanda bulunan kurumlar vergisi m�kelleflerinin bu beyanlar� nedeniyle 2021 y�l� ge�ici vergi beyannamelerinde d�zeltme gerekti�i takdirde, d�zeltme i�lemleri bu f�krada �ng�r�len beyanname verme s�resi i�inde yap�l�r ve d�zeltme i�lemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.

  (4) Hazine ve Maliye Bakanl���, bu maddenin uygulanmas� ile ilgili olarak y�l� i�erisinde �denmesi gereken vergilerin �deme s�relerinde de�i�iklik yapmaya, 213 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re bildirimde bulunma zorunlulu�u getirmeye ve uygulamaya ili�kin di�er usul ve esaslar� belirlemeye yetkilidir.

  Kesinle�mi� Sosyal G�venlik Kurumu alacaklar�

  MADDE 7 � (1) 2021 y�l� Nisan ay� ve �nceki aylara ili�kin olup bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce tahakkuk etti�i h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� olan;

  a) 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a), (b) ve (c) bentleri kapsam�ndaki sigortal�l�k stat�lerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik kesene�i ve kurum kar��l���, i�sizlik sigortas� primi, sosyal g�venlik destek primi,

  b) Bu Kanuna g�re yap�lan ba�vuru tarihi itibar�yla ilgili mevzuat�na g�re �denmesi imk�n� ortadan kalkmam�� iste�e ba�l� sigorta primi ve topluluk sigortas� primi,

  c) Sosyal G�venlik Kurumu taraf�ndan ilgili kanunlar� gere�ince takip edilen damga vergisi, �zel i�lem vergisi ve e�itime katk� pay�,

  as�llar� ile bu alacaklara �deme s�relerinin bitti�i tarihlerden bu Kanunun yay�m� tarihine kadar ge�en s�re i�in Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde �denmesi h�linde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezas� ve gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir.

  (2) 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil) bitirilmi� �zel nitelikteki in�aatlar ile ihale konusu i�lere ili�kin olup bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce tebli� edildi�i h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� olan; �zel nitelikteki in�aatlar ile ihale konusu i�lere ili�kin yap�lan �n de�erlendirme, ara�t�rma veya tespitler sonucunda bulunan eksik i��ilik tutar� �zerinden hesaplanan sigorta primi as�llar� ile bu alacaklara gecikme cezas� ve gecikme zamm� hesaplanan s�renin ba�lang�� tarihinden bu Kanunun yay�m� tarihine kadar ge�en s�re i�in Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde �denmesi h�linde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezas� ve gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir.

  (3) 30/4/2021 tarihinden �nce (bu tarih d�hil) i�lenen fiillere ili�kin olup bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce kesinle�ti�i h�lde bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� olan idari para cezas� as�llar�n�n %50�si ile bu tutara �deme s�relerinin bitti�i tarihlerden bu Kanunun yay�m� tarihine kadar ge�en s�re i�in Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde �denmesi h�linde, idari para cezas� as�llar�n�n kalan %50�si ile idari para cezas�na uygulanan gecikme cezas� ve gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir.

  (4) Bu madde kapsam�na giren alacaklar�n; as�llar�n�n bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce �denmi� olmas�na ra�men, fer�ilerinin bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �denmemi� oldu�u durumlarda, asl� �denmi� fer�i alaca��n %40��n�n bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde �denmesi h�linde, kalan %60��n�n tahsilinden vazge�ilir.

  (5) 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�ndaki sigortal�lar ile ek 5 inci ve ek 6 nc� maddeleri kapsam�nda sigortal� olanlar�n, bu madde kapsam�ndaki bor�lar�n� yap�land�rmalar� h�linde, yap�land�r�lan bor� haricinde altm�� g�nden fazla prim ve prime ili�kin bor�lar�n�n bulunmamas� veya altm�� g�nden fazla prim ve prime ili�kin bor�lar� bulunmakla birlikte bu bor�lar�n� ilgili kanunlara g�re taksitlendirmi� veya yap�land�rm�� olup �deme y�k�ml�l�klerini de yerine getiriyor olmalar� ve bu maddeye g�re yap�land�r�lan bor�lar�n�n ilk taksitini �demeleri kayd�yla genel sa�l�k sigortas�ndan yararlanmaya ba�lat�l�r.

  (6) 5510 say�l� Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (g) bendi kapsam�nda genel sa�l�k sigortas� tescili yap�lm�� olup da gelir testine hi� ba�vurmayanlardan bu maddenin yay�m� tarihinden 30/11/2021 tarihine kadar gelir testine ba�vuran ki�ilerin genel sa�l�k sigortas� primleri, gelir testi sonucuna g�re ilk tescil ba�lang�� tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

  (7) 2021 y�l� Nisan ay� ve �nceki aylara ili�kin olup bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce 5510 say�l� Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (g) bendi kapsam�nda tahakkuk etti�i h�lde �denmemi� olan prim bor�lar�n�n 31/12/2021 tarihine kadar �denmesi halinde gecikme cezas� ve gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir. Bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce 5510 say�l� Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (g) bendi kapsam�ndaki sigortal�l�k stat�s�nden kaynaklanan prim borcu bulunanlar an�lan Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen �artlar� ta��malar� halinde, bu Kanunun yay�m� tarihinden �nceki d�neme ait prim bor�lar� dikkate al�nmaks�z�n Kanunun yay�m� tarihinden itibaren 31/12/2021 tarihine kadar sa�l�k hizmetlerinden ve di�er haklardan yararland�r�l�r. Bu Kanunun yay�m� tarihine kadar �denmi� olan 5510 say�l� Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (g) bendi kapsam�ndaki genel sa�l�k sigortas� primleri ile gecikme cezas� ve gecikme zamm� tutarlar� iade ve mahsup edilmez.

  (8) K�y ve mahalle muhtarlar�, kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z �al��anlar ile tar�mda kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z �al��anlardan, 5510 say�l� Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 say�l� Esnaf ve Sanatk�rlar ve Di�er Ba��ms�z �al��anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu m�lga h�k�mlerine ve m�lga 17/10/1983 tarihli ve 2926 say�l� Tar�mda Kendi Ad�na ve Hesab�na �al��anlar Sosyal Sigortalar Kanununa g�re tescilleri yap�ld��� h�lde prim bor�lar� nedeniyle daha �nceki ilgili kanunlar� uyar�nca sigortal�l�k s�releri durdurulmu� olanlardan bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla ihya edilmemi� olanlar�n kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yay�m� tarihini takip eden ay ba��ndan itibaren d�rt ay i�inde Kuruma m�racaat ederek, durdurulan sigortal�l�k s�releri i�in �deyecekleri prim tutar�n�n, sigortal�l�k s�releri durdurulmam�� gibi de�erlendirilerek bu maddenin birinci f�kras� h�k�mlerine g�re hesaplanmas�n� talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamam�n�n ilk taksit �deme s�resi i�inde �denmesi h�linde durdurulan s�reler sigortal�l�k s�resi olarak de�erlendirilir. Hesaplanan borcun tamam�n�n ilk taksit �deme s�resi i�inde �denmemesi h�linde ihya i�lemi ge�erli say�lmaz ve bu f�kra kapsam�nda �denmi� olan tutarlar ilgilinin ba�kaca prim borcunun bulunmamas� kayd�yla faizsiz olarak iade edilir. Bu f�kra h�k�mlerinin uygulanmas�nda bu Kanunun 9 uncu maddesinin ���nc� f�kras�n�n (a) ve (b) bentleri h�k�mleri uygulanmaz.

  �n de�erlendirme, ara�t�rma veya tespit a�amas�nda olan eksik i��ilik prim tutarlar� ile kesinle�memi� idari para cezalar�

  MADDE 8 � (1) 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil) bitirilmi� �zel nitelikteki in�aatlar ile ihale konusu i�lere ili�kin olup, bu Kanun h�k�mlerinden yararlanmak i�in ba�vuruldu�u h�lde, 9 uncu maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinde belirtilen ba�vuru s�resinin sonuna kadar i�verene tebli� edilmi� olan �n de�erlendirme, ara�t�rma veya tespit sonucunda bulunan eksik i��ilik tutar� �zerinden hesaplanan sigorta primi as�llar� ile bu alacaklara ili�kin gecikme cezas� ve gecikme zamm� hesaplanan s�renin ba�lang�� tarihinden bu Kanunun yay�m� tarihine kadar ge�en s�re i�in Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde �denmesi h�linde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezas� ve gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir.

  (2) 30/4/2021 tarihinden �nce (bu tarih d�hil) i�lenen fiillere ili�kin olup 9 uncu maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinde belirtilen ba�vuru tarihine kadar tebli� edildi�i halde yine bu tarihe kadar �denmemi� olan idari para cezas� as�llar�n�n %50�si ile bu tutara �deme s�relerinin bitti�i tarihlerden bu Kanunun yay�m� tarihine kadar ge�en s�re i�in Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde �denmesi h�linde, idari para cezas� as�llar�n�n kalan %50�si ile idari para cezas�na uygulanan gecikme cezas� ve gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir.

  (3) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinde belirtilen tarihe kadar ba�vuruda bulunmak kayd�yla bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (e) bendi kapsam�ndaki alacaklar ile 10 uncu maddesinin ikinci ve ���nc� f�kralar�nda belirtilen alacaklardan bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinde belirtilen ilk taksit �deme s�resinin sonuna kadar tahakkuk edenler de bu Kanunun 7 nci maddesine g�re yap�land�r�l�r.

  (4) Bu madde ile 7 nci madde h�k�mlerinden yararlanmak isteyen bor�lular�n, bu maddelerde belirtilen �artlar�n yan� s�ra dava a�mamalar�, a��lm�� davalardan vazge�meleri ve kanun yollar�na ba�vurmamalar� �artt�r.

  Ortak h�k�mler

  MADDE 9 � (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki ba�vuru ve �deme s�resine ili�kin h�k�mler sakl� kalmak kayd�yla bu Kanun h�k�mlerinden yararlanmak isteyen bor�lular�n;

  a) 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil) ilgili idareye ba�vuruda bulunmalar�,

  b) Hazine ve Maliye Bakanl���na, Ticaret Bakanl���na, il �zel idarelerine, belediyelere ve Y�KOB�lara ba�l� tahsil dairelerine �denecek tutarlar�n ilk taksitini 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil), Sosyal G�venlik Kurumuna ba�l� tahsil dairelerine �denecek tutarlar�n ise ilk taksitini 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil), di�er taksitlerini ise bu tarihleri takip eden iki�er ayl�k d�nemler h�linde azami on sekiz e�it taksitte �demeleri,

  �artt�r.

  (2) Ba�vuru ve taksit �deme s�relerinin son g�n�n�n resm� tatile rastlamas� h�linde s�re, tatili izleyen ilk i� g�n� mesai saati sonunda biter.

  (3) Bu Kanun h�k�mlerine g�re hesaplanan tutarlar pe�in veya taksitler h�linde �denebilir.

  a) Hesaplanan tutarlar�n tamam�n�n ilk taksit �deme s�resi i�erisinde pe�in olarak �denmesi h�linde katsay� uygulanmaz ve,

  1) Fer�i alacaklar yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutarlar�n (Bu Kanunun 4 �nc� maddesine g�re fer�i alacaklar yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi d�hil) %90��n�n tahsilinden vazge�ilir.

  2) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi ile (g) bendinin (1) numaral� alt bendi kapsam�nda olan ve bu Kanuna g�re yap�land�r�lan idari para cezalar�ndan %25 indirim yap�l�r.

  3) Yap�land�rma sonucu �denecek alaca��n sadece fer�i alacaktan ibaret olmas� h�linde fer�i alacak yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7 nci maddesinin d�rd�nc� f�kras� kapsam�ndaki alacaklar hari�) %50 indirim yap�l�r.

  b) Hesaplanan tutarlar�n tamam�n�n ilk iki taksit �deme s�resi i�inde �denmesi h�linde katsay� uygulanmaz ve,

  1) Fer�i alacaklar yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutarlar (Bu Kanunun 4 �nc� maddesine g�re fer�i alacaklar yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi d�hil) �zerinden %50 indirim yap�l�r.

  2) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi ile (g) bendinin (1) numaral� alt bendi kapsam�nda olan ve bu Kanuna g�re yap�land�r�lan idari para cezalar�ndan %12,5 indirim yap�l�r.

  3) Yap�land�rma sonucu �denecek alaca��n sadece fer�i alacaktan ibaret olmas� h�linde fer�i alacak yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7 nci maddesinin d�rd�nc� f�kras� kapsam�ndaki alacaklar hari�) %25 indirim yap�l�r.

  c) Hesaplanan tutarlar�n taksitle �denmek istenmesi h�linde, ilgili maddelerde yer alan h�k�mler sakl� kalmak �art�yla bor�lular�n ba�vuru s�ras�nda alt�, dokuz, on iki veya on sekiz e�it taksitte �deme se�eneklerinden birini tercih etmeleri �artt�r. Tercih edilen taksit s�resinden daha uzun bir s�rede �deme yap�lamaz.

  �) Hesaplanan tutarlar�n taksitle yap�lacak �demelerinde ilgili maddelere g�re belirlenen tutar;

  1) Alt� e�it taksit i�in (1,09),

  2) Dokuz e�it taksit i�in (1,135),

  3) On iki e�it taksit i�in (1,18),

  4) On sekiz e�it taksit i�in (1,27),

  katsay�s� ile �arp�l�r ve bulunan tutar taksit say�s�na b�l�nmek suretiyle iki�er ayl�k d�nemler h�linde �denecek taksit tutar� hesaplan�r. Bu Kanun h�k�mlerinden yararlanmak �zere ba�vuruda bulunan bor�lulara tercih ettikleri taksit s�resine uygun �deme plan� verilir. Ancak, tercih edilen s�reden daha k�sa s�rede �deme yap�lmas� h�linde �denecek tutar ilgili katsay�ya g�re d�zeltilir.

  d) Bu Kanun kapsam�nda �denmesi gereken tutarlar; il �zel idareleri ve bunlara ba�l� kamu t�zel ki�ili�ini haiz kurulu�lar ile Gen�lik ve Spor Bakanl���, T�rkiye Futbol Federasyonu ve ba��ms�z spor federasyonlar�na tescil edilmi� olan ve T�rkiye�de sportif alanda faaliyette bulunan spor kul�plerince iki�er ayl�k d�nemler h�linde azami otuz alt� e�it taksitte �denebilir. Bu takdirde bu f�kra h�km�ne g�re hesaplanacak katsay� yirmi d�rt e�it taksit i�in (1,36), otuz e�it taksit i�in (1,45), otuz alt� e�it taksit i�in (1,54) olarak uygulan�r.

  e) Bu Kanun kapsam�nda belediyeler ve bunlara ba�l� kamu t�zel ki�ili�ini haiz kurulu�larca �denmesi gereken tutarlar ayl�k d�nemler halinde azami y�z yirmi e�it taksitte �denebilir.

  1) Taksitle yap�lacak �demelerde belirlenen tutar;

  (aa) Alt� e�it taksit i�in (1,045),����������

  (bb) Dokuz e�it taksit i�in (1,0675),

  (cc) On iki e�it taksit i�in (1,09),

  (��) On sekiz e�it taksit i�in (1,135),

  (dd) Yirmi d�rt e�it taksit i�in (1,18),

  (ee) Otuz alt� e�it taksit i�in (1,27),

  (ff) K�rk sekiz e�it taksit i�in (1,36),

  (gg) Altm�� e�it taksit i�in (1,45),

  (��) Yetmi� iki e�it taksit i�in (1,54),

  (hh) Y�z yirmi e�it taksit i�in (1,9),

  katsay�s� ile �arp�l�r ve bulunan tutar taksit say�s�na b�l�nmek suretiyle ayl�k d�nemler h�linde tahsil edilecek taksit tutar� hesaplan�r.

  2) 2/7/2008 tarihli ve 5779 say�l� �l �zel �darelerine ve Belediyelere Genel B�t�e Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk�nda Kanunun 7 nci maddesinin ikinci f�kras�nda say�lan ve alacaklar� i�in kesinti yap�lan idarelere, belediyeler ve bunlara ba�l� kamu t�zel ki�ili�ini haiz kurulu�larca bu Kanun kapsam�nda �denmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel b�t�e vergi gelirleri tahsilat toplam� �zerinden ayr�lan paylar�ndan, 5779 say�l� Kanunun 7 nci maddesinin d�rd�nc� f�kras�ndaki %40 oran� dikkate al�nmaks�z�n ayl�k d�nemler halinde kesinti suretiyle tahsil edilir. Ancak, bu kapsamda yap�lacak kesinti tutar� her h�l ve takdirde bu idareler ad�na genel b�t�e vergi gelirleri tahsilat toplam� �zerinden ayr�lan paylar�n ayl�k tutar�n�n %50�sini a�amaz.

  5779 say�l� Kanuna g�re yap�lacak kesintilerin Cumhurba�kan�nca durdurulmas� h�linde ayl�k taksitlerin �deme s�releri kesinti yap�lmayan aylar i�in de durdurulur ve taksit �demeleri y�n�nden bu Kanun h�k�mlerine g�re ihlal nedeni say�lmaz. Bu taksitler, taksit �deme s�resinin sonundan itibaren ayr�ca bir katsay� ve ge� �deme zamm� uygulanmaks�z�n ayl�k d�nemler itibar�yla paylardan kesinti suretiyle tahsil edilir. Taksit tutarlar�n�n, bu bent kapsam�ndaki bor�lular�n genel b�t�e paylar�ndan daha y�ksek olmas� h�linde ise eksik tutarlar bor�lularca taksit �deme s�resini takip eden ay sonuna kadar ge� �deme zamm� uygulanmaks�z�n �denir.

  (4) Hazine ve Maliye Bakanl��� ile Sosyal G�venlik Kurumuna ba�l� tahsil dairelerine bu Kanun kapsam�nda �denecek olan alacaklar�n 6183 say�l� Kanunun 41 inci maddesine g�re kredi kart� kullan�lmak suretiyle �denmesi uygun g�r�ld��� takdirde, �demeye arac�l�k yapan bankalarca, kart kullan�c�lar�na kredi kart� i�lemine konu bor� tutar�n�n, taksitler h�linde yans�t�lmas� ve taksit �deme aylar�nda hesaplar�na bor� kaydedilmesi ko�uluyla, bu �demeler i�in �deme tarihi olarak kredi kart�n�n kullan�ld��� g�n esas al�n�r ve bor�luya tahsilat�n yap�ld���n� g�steren makbuz verilir. Bu �ekilde tahsil edilen tutarlar�n bankalarca Hazine veya Sosyal G�venlik Kurumu hesaplar�na aktar�lmas�na ili�kin 6183 say�l� Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen s�re, taksit aylar�n�n son g�n�n� izleyen g�nden itibaren hesaplan�r. Bu f�kra h�km�ne g�re taksitlerin kredi kart� kullan�lmak suretiyle �denmesi, katsay� uygulanmas�na engel te�kil etmez.

  (5) Hazine ve Maliye Bakanl���na ba�l� tahsil dairelerine �denmesi gereken amme alacaklar�na uygulanmak �zere, bu Kanun h�k�mlerinden yararlanmak i�in ba�vuruda bulunan ve �denecek tutarlar� ilgili vergi mevzuat� gere�i iade alaca��ndan kendi bor�lar�na mahsuben �demek isteyen m�kelleflerin, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi i�in ba�vuru ve/veya taksit s�resi i�inde ilgili mevzuat�n �ng�rd��� bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri �artt�r. Bu takdirde, ilgili mevzuat�n m�kellefin mahsup talebine esas ald��� tarih itibar�yla bu Kanuna g�re �denecek tutara mahsup i�lemleri yap�l�r; mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yap�lmas� h�linde, mahsuben �deme suretiyle tahsil edilemeyen tutar i�in bor�luya bildirimde bulunularak eksik �denen bu tutar�n bir ay i�erisinde �denmesi istenir. Bu s�re i�erisinde eksik �denen tutar�n, �denmesi gerekti�i tarihten �dendi�i tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri i�in 6183 say�l� Kanunun 51 inci maddesine g�re belirlenen gecikme zamm� oran�nda hesaplanacak ge� �deme zamm� ile birlikte �denmesi h�linde eksik �denen tutar i�in bu Kanun h�k�mleri ihlal edilmi� say�lmaz.

  (6) Bu Kanuna g�re �denmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin s�resinde ve tam �denmesi ko�uluyla, kalan taksitlerden; bir takvim y�l�nda iki veya daha az taksitin, s�resinde �denmemesi veya eksik �denmesi h�linde, �denmeyen veya eksik �denen taksit tutarlar�n�n son taksiti (pe�in �deme se�ene�inin tercih edilmesi h�linde ilk taksiti) izleyen ay�n sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri i�in 6183 say�l� Kanunun 51 inci maddesine g�re belirlenen gecikme zamm� oran�nda hesaplanacak ge� �deme zamm� ile birlikte �denmesi �art�yla bu Kanun h�k�mlerinden yararlan�l�r. �lk iki taksitin s�resinde tam �denmemesi ya da s�resinde �denmeyen veya eksik �denen di�er taksitlerin belirtilen �ekilde de �denmemesi veya bir takvim y�l�nda ikiden fazla taksitin s�resinde �denmemesi veya eksik �denmesi h�linde bu Kanun h�k�mlerinden yararlanma hakk� kaybedilir. Bu h�k�m her bir madde ve alacakl� idareler a��s�ndan taksitlendirilen alacaklar i�in ayr� ayr� uygulan�r.

  (7) Bu Kanuna g�re �denecek taksit tutar�n�n %10�unu a�mamak �art�yla 10 T�rk liras�na (bu tutar d�hil) kadar yap�lm�� eksik �demeler i�in bu Kanun h�k�mleri ihlal edilmi� say�lmaz.

  (8) Bu Kanun kapsam�na giren alacaklar�n alt�nc� f�krada belirtilen �ekilde tamamen �denmemi� olmas� h�linde bor�lular, �dedikleri tutarlar kadar bu Kanun h�k�mlerinden yararlan�rlar. Kanun kapsam�nda yap�land�r�ld��� h�lde bu Kanunda �ng�r�len s�re ve �ekilde �denmeyen alacaklar�n yap�land�rma �ncesi t�r� ve vadesi dikkate al�narak takip i�lemleri ilgili mevzuat kapsam�nda yap�l�r ve bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce ba�lam�� olan takip i�lemleri ge�erlili�ini koruyarak kald��� yerden devam eder.

  (9) Bu Kanun kapsam�na giren alacaklar�n, bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce;

  a) 6183 say�l� Kanun ve di�er kanunlar uyar�nca tecil edilip de tecil �artlar�na uygun olarak �denmekte olanlar�ndan, kalan taksit tutarlar� i�in bor�lular, talep etmeleri h�linde bu Kanun h�k�mlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil �artlar�na uygun olarak �denen taksit tutarlar� i�in tecil h�k�mleri ge�erli say�l�r. Bu �ekilde �denmi� taksit tutarlar�na tecil tarihi ile �deme tarihi aras�nda ge�en s�re i�in sadece ilgili kanunda �ng�r�len faiz uygulan�r. Kalan taksit tutarlar� vadesinde �denmemi� alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakk�nda bu Kanun h�k�mleri uygulan�r.

  b) 11/11/2020 tarihli ve 7256 say�l� Baz� Alacaklar�n Yeniden Yap�land�r�lmas� ile Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanuna g�re yap�land�r�lan ve bu Kanunun yay�mland��� tarih itibar�yla an�lan Kanun kapsam�nda �demeleri devam eden alacaklar a��s�ndan, bor�lular talep etmeleri h�linde bu Kanun h�k�mlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7256 say�l� Kanun kapsam�nda �denen taksitler i�in yap�land�rma h�k�mleri ge�erli say�l�r, bu �ekilde �denmi� taksit tutarlar�na tecil tarihi ile �deme tarihi aras�nda ge�en s�re i�in an�lan Kanuna g�re tercih edilen taksit s�resine uygun katsay� uygulan�r, kalan taksit tutarlar�na konu alacaklar vadesinde �denmemi� alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili h�k�mlerine g�re yap�land�r�l�r ve �denmemi� taksitlere ili�kin kalan katsay� tutarlar�n�n tahsilinden vazge�ilir.

  (10) Bu Kanun h�k�mleri;

  a) 5393 say�l� Kanunun ge�ici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 say�l� B�y�k�ehir Belediyesi Kanununun ge�ici 3 �nc� maddesi kapsam�nda uzla��lan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 say�l� �� Kanunu ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� ile Baz� Alacaklar�n Yeniden Yap�land�r�lmas�na Dair Kanunun ge�ici 2 nci maddesinin birinci f�kras� kapsam�nda yap�land�r�lan alacaklar,

  b) 3/8/2016 tarihli ve 6736 say�l� Baz� Alacaklar�n Yeniden Yap�land�r�lmas�na �li�kin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 say�l� Baz� Alacaklar�n Yeniden Yap�land�r�lmas� ile Baz� Kanunlarda ve Bir Kanun H�km�nde Kararnamede De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 say�l� Vergi ve Di�er Baz� Alacaklar�n Yeniden Yap�land�r�lmas� ile Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas�na �li�kin Kanun h�k�mlerine g�re bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla taksit �demeleri devam eden alacaklar ile 6736 say�l� Kanuna g�re tahakkuk eden alacaklar,

  hakk�nda uygulanmaz.

  (11) Bu Kanundan yararlan�larak s�resinde �denen alacaklara, bu Kanunda yer alan h�k�mler sakl� kalmak kayd�yla Kanunun yay�m� tarihinden sonraki s�reler i�in faiz, gecikme zamm�, gecikme cezas� gibi fer�i amme alaca�� hesaplanmaz.

  (12) Bu Kanuna g�re �denecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yap�lan �demeler nispetinde kald�r�l�r ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna g�re �denecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, bor�lunun talebi h�linde 6183 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re alacakl� tahsil dairesince sat�labilir. Bu talep, Kanun kapsam�nda �denmesi gereken tutarlar�n Kanun h�k�mlerine g�re �denmesine engel te�kil etmez. Kanunun 2 nci maddesi kapsam�nda yap�land�r�lan bor�lar�n, bor� durumunu g�sterir belgede yer almamas� i�in bu bor�lar�n en az %10�unun �denmi� olmas� �artt�r.

  (13) a) Bu Kanun h�k�mlerinden yararlanmak �zere ba�vuruda bulunan ve ilgili maddeler uyar�nca dava a�mamalar� veya a��lan davalardan vazge�meleri ve kanun yollar�na ba�vurmamalar� gereken bor�lular�n, bu Kanun h�k�mlerinden yararlanabilmeleri i�in ilgili maddelerde belirlenen ba�vuru s�relerinde, yaz�l� olarak bu iradelerini belirtmeleri �artt�r. Bor�lularca, Kanun h�k�mlerinden yararlan�lmak �zere davadan vazge�ilmesi h�linde idarece de ihtilaflar s�rd�r�lmez.

  b) Davadan vazge�me dilek�eleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilek�elerin tahsil dairelerine verildi�i tarih, ilgili yarg� merciine verildi�i tarih say�larak dilek�eler ilgili yarg� merciine g�nderilir. Hazine ve Maliye Bakanl���na ba�l� tahsil dairelerince tahsili gerekti�i h�lde tahakkuku di�er kamu idarelerince yap�lan alacaklara ili�kin ilgili kamu idaresi aleyhine a��lm�� davalardan vazge�me dilek�elerinin verilece�i idari mercii belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.

  c) Bu Kanun h�k�mlerinden yararlanmak �zere ba�vuruda bulunan ve a�t�klar� davalardan vazge�en bor�lular�n bu ihtilaflar�yla ilgili olarak karar tarihine bak�lmaks�z�n bu Kanunun yay�m� tarihinden sonra tebli� edilen kararlar uyar�nca i�lem yap�lmaz.

  �) Bu Kanun h�k�mlerinden yararlan�lmak �zere vazge�ilen davalarda verilen kararlar ile h�kmedilen yarg�lama gideri, avukatl�k �creti ve fer�ileri talep edilmez ve bu alacaklar i�in icra takibi yap�lamaz. Vazge�me tarihinden �nce �denmi� olan yarg�lama giderleri ve avukatl�k �cretleri geri al�nmaz.

  d) Bu Kanun h�k�mlerinden yararlanmak �zere ba�vuruda bulunulan bor�lara ili�kin dava a��lamaz ve hi�bir mercie ba�vurulamaz.

  (14) Bu Kanunun 4 �nc� maddesinin onuncu f�kras�n�n (a) bendinin (1) numaral� alt bendi kapsam�nda beyan edilen vergilere, �deme y�n�nden �artlar�n ihlali h�linde, kesilmesi gereken vergi cezalar� i�in 213 say�l� Kanunun 374 �nc� maddesinde yer alan zamana��m� s�releri ile bu Kanun kapsam�ndaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlar�nda yer alan �zel h�k�mler sakl� kalmak kayd�yla taksit �deme s�resince zamana��m� s�releri i�lemez.

  (15) Bu Kanun kapsam�na giren alacaklara kar��l�k bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce tahsil edilmi� olan tutarlar, bu Kanun kapsam�nda tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin dokuzuncu f�kras� kapsam�ndaki tecile ili�kin olarak 6183 say�l� Kanun veya di�er kanunlar uyar�nca �denen faizlerin bu Kanun h�k�mlerine dayan�larak red ve iadesi yap�lmaz. Ancak, bu Kanunun 3 �nc� maddesinin birinci f�kras� kapsam�nda olup dava konusu edilen tarhiyatlar ile ilk derece yarg� merciinde dava konusu edilen idari para cezas� ve ecrimisillere kar��l�k bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce �deme yap�lm�� olmas� h�linde, �denen bu tutarlar, ilk derece mahkemesinde esasa ili�kin olarak hi� karar verilmemi� veya verilen karar�n bozulmas� nedeniyle yeniden karar verilmek �zere mahkemesine iade edilmi� davalara konu alacaklar i�in bu maddeden yararlan�lmak �zere yap�lan ba�vurular ile verilmi� terkin kararlar� �zerine red ve iade edilebilir.

  (16) Cumhurba�kan�, bu Kanunda �ng�r�len ba�vuru ve ilk taksit �deme s�relerini bir aya kadar, yabanc� �lkelerde de faaliyette bulunan vergi m�kelleflerinden, Ticaret Bakanl��� taraf�ndan ola�an�st� politik riskin ger�ekle�ti�i tespit edilen �lkede faaliyette bulunan ve bu �lkedeki faaliyetleri nedeniyle durumlar� 213 say�l� Kanunun 13 �nc� maddesine g�re m�cbir sebep h�li kabul edilenlerin, bu Kanun kapsam�nda alacaklar� yap�land�r�lan alacakl� idarelere m�cbir sebep h�llerinin devam etti�i s�re i�inde �demeleri gereken taksitlerin �deme s�releri ile 213 say�l� Kanunun 15 inci maddesine g�re m�cbir sebep h�li ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacakl� idarelere) m�cbir sebep h�linin vukuu tarihinden itibaren �denmesi gereken taksitlerin �deme s�releri, m�cbir sebep h�linin bitim tarihini takip eden aydan ba�lamak �zere topluca veya ayr� ayr� bir y�la kadar uzatmaya yetkilidir.

  (17) Onalt�nc� f�kra h�k�mlerine g�re m�cbir sebep nedeniyle �deme s�resi uzat�lan taksitler i�in alt�nc� f�krada yer alan, taksitlerden ilk ikisinin s�resinde �denmesi �art� aranmaz.

  (18) Bu Kanunun uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye ilgili idareler yetkilidir. �l �zel idareleri, belediyeler ile Y�KOB�lara ait amme alacaklar�na ili�kin h�k�mlerin uygulamas�na dair usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanl���nca belirlenir.

  Di�er h�k�mler

  MADDE 10 � (1) ��verenlerin ve ���nc� �ah�slar�n, 5510 say�l� Kanunun 14 �nc�, 21 inci, 23 �nc�, 39 uncu ve 76 nc� maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununun m�lga 10 uncu, 26 nc�, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 say�l� Kanunun m�lga 63 �nc� maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanununun m�lga 129 uncu maddesi gere�ince i� kazas� ve meslek hastal���, malull�k, adi malull�k ve �l�m halleri ile genel sa�l�k sigortal�s�na ve bunlar�n bakmakla y�k�ml� oldu�u ki�ilere y�nelik fiiller nedeniyle �demekle y�k�ml� bulunduklar� her t�rl� bor�lar� ile bu bor�lara kanuni faiz uygulanan s�renin ba�lang�c�ndan bu Kanunun yay�m� tarihine kadar ge�en s�re i�in Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde �denmesi halinde bu bor�lara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazge�ilir.

  (2) Sosyal G�venlik Kurumu taraf�ndan fazla veya yersiz olarak �dendi�i tespit edilen ve 506 say�l� Kanunun, 1479 say�l� Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 say�l� Tar�m ���ileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 say�l� Kanunun, 5434 say�l� Kanunun m�lga h�k�mleri ve 5510 say�l� Kanunun 96 nc� maddesi gere�ince tahsil edilmesi gereken gelir ve ayl�klara ili�kin bor� as�llar� ile bu bor�lara kanuni faiz uygulanan s�renin ba�lang�c�ndan bu Kanunun yay�m� tarihine kadar ge�en s�re i�in Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde �denmesi h�linde bu bor�lara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazge�ilir.

  (3) 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinin (4) numaral� alt bendi kapsam�nda sigortal� say�lanlar�n prim bor�lar� sebebiyle ayn� Kanunun 88 inci maddesinin onikinci f�kras� uyar�nca satt�klar� tar�msal �r�n bedellerinden, tar�msal kesinti sorumlular�nca kesinti yap�ld��� halde Kuruma �denmesi gereken prim tutarlar�ndan 2021 y�l� Nisan ay� ve �nceki d�nemlere ili�kin bor�lar� ile bu bor�lara gecikme cezas� ve gecikme zamm� uygulanan s�renin ba�lang�c�ndan bu Kanunun yay�m� tarihine kadar ge�en s�re i�in Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n, bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde �denmesi halinde bu bor�lara uygulanan gecikme cezas� ve gecikme zamm� tahsilinden vazge�ilir.

  (4) 18/5/2004 tarihli ve 5174 say�l� T�rkiye Odalar ve Borsalar Birli�i ile Odalar ve Borsalar Kanunu h�k�mlerine g�re, 30/4/2021 tarihine kadar �denmesi gerekmesine ra�men �denmemi� olan, �yelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun has�lat�ndan al�nacak oda paylar� ve borsa tescil �creti ile oda ve borsalar�n T�rkiye Odalar ve Borsalar Birli�ine olan aidat bor�lar� as�llar� tamam�n�n, birinci taksiti bu Kanunun yay�mland��� tarihi takip eden d�rd�nc� ay�n sonuna kadar, kalan� ayl�k d�nemler h�linde ve azami toplam alt� e�it taksitte �denmesi h�linde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n, alacak as�llar�n�n bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce k�smen veya tamamen �denmi� olmas� h�linde �denmi� bor� as�llar�na isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir.

  Bu f�kra h�km�nden yararlan�labilmesi i�in bu Kanunun yay�m� tarihini izleyen ���nc� ay�n sonuna kadar alacakl� birime ba�vurulmas� �artt�r.

  Bu f�kra kapsam�nda �denmesi gereken tutarlar�n f�krada �ng�r�len s�re ve �ekilde k�smen veya tamamen �denmemesi h�linde, �denmemi� alacak as�llar� ile bunlara ili�kin faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re tahsil edilir.

  Bu f�kra h�km�nden yararlanmak isteyen bor�lular�n f�krada belirtilen �artlar� yerine getirmelerinin yan� s�ra dava a�mamalar�, a��lm�� davalardan vazge�meleri ve kanun yollar�na ba�vurmamalar� �artt�r. Bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce dava konusu edilmi� ve/veya mahkemece h�kme ba�lanm�� ve kesinle�mi� olanlar d�hil olmak �zere icra takibi ba�lat�lm�� alacaklar i�in, bor�lunun bu f�kra h�k�mlerinden yararlanmak �zere ba�vuruda bulunmas� h�linde davalar ve/veya icra takipleri sonland�r�l�r. Bu kapsamda, tamam� �denen alacaklara ili�kin yarg�lama giderleri ile icra masraflar� ve vek�let �cretleri kar��l�kl� olarak talep edilmez.

  Bu f�kran�n uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye T�rkiye Odalar ve Borsalar Birli�i yetkilidir.

  (5) 30/4/2021 tarihi (bu tarih d�hil) itibar�yla �denmesi gerekti�i h�lde bu Kanunun yay�m� tarihine kadar �denmemi� olan; 1/6/1989 tarihli ve 3568 say�l� Serbest Muhasebeci Mali M��avirlik ve Yeminli Mali M��avirlik Kanunu h�k�mlerine g�re meslek mensuplar�n�n �yesi olduklar� odalara olan aidat bor�lar� ile odalar�n T�rkiye Serbest Muhasebeci Mali M��avirler ve Yeminli Mali M��avirler Odalar� Birli�ine olan birlik pay� bor�lar�n�n as�llar�n�n tamam�n�n birinci taksiti bu Kanunun yay�m� tarihini takip eden ���nc� ay�n sonuna kadar, kalan� ayl�k d�nemler h�linde ve azami toplam alt� e�it taksitte �denmesi h�linde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n, alacak as�llar�n�n bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce k�smen veya tamamen �denmi� olmas� h�linde �denmi� bor� as�llar�na isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir.

  Bu f�kra h�km�nden yararlan�labilmesi i�in bu Kanunun yay�m� tarihini izleyen ikinci ay�n sonuna kadar alacakl� birime ba�vurulmas� �artt�r.

  Bu f�kra kapsam�nda �denmesi gereken tutarlar�n f�krada �ng�r�len s�re ve �ekilde k�smen veya tamamen �denmemesi h�linde, �denmemi� alacak as�llar� ile bunlara ili�kin faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re tahsil edilir.

  Bu f�kra h�km�nden yararlanmak isteyen bor�lular�n f�krada belirtilen �artlar� yerine getirmelerinin yan� s�ra dava a�mamalar�, a��lm�� davalardan vazge�meleri ve kanun yollar�na ba�vurmamalar� �artt�r. Bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce dava konusu edilmi� ve/veya mahkemece h�kme ba�lanm�� ve kesinle�mi� olanlar d�hil olmak �zere icra takibi ba�lat�lm�� alacaklar i�in, bor�lunun bu f�kra h�k�mlerinden yararlanmak �zere ba�vuruda bulunmas� h�linde davalar ve/veya icra takipleri sonland�r�l�r. Bu kapsamda, tamam� �denen alacaklara ili�kin yarg�lama giderleri ile icra masraflar� ve vek�let �cretleri kar��l�kl� olarak talep edilmez.

  Bu f�kran�n uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye T�rkiye Serbest Muhasebeci Mali M��avirler ve Yeminli Mali M��avirler Odalar� Birli�i yetkilidir.

  (6) Bu Kanunun yay�mland��� tarih itibar�yla (bu tarih d�hil) 2918 say�l� Kanun uyar�nca ara� muayenesi yapt�rmalar� gerekti�i h�lde muayenelerini s�resinde yapt�rmam�� olanlar�n, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih d�hil) ara� muayenelerini yapt�rmalar� ve an�lan Kanunun 35 inci maddesi uyar�nca muayene s�resi ge�irilen her ay ve kesri i�in tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yay�mland��� tarihe kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar�, bu Kanunun yay�mland��� tarihten (yay�mland��� ay d�hil) ara� muayenelerinin yap�ld��� tarihe kadar her ay ve kesri i�in ayl�k %0,75 oran� esas al�narak hesaplanacak tutar� �demeleri �art�yla an�lan madde uyar�nca al�nmas� gereken %5 fazlalar�n tahsilinden vazge�ilir ve yetkili kurulu� taraf�ndan tahsil edilen bu tutarlar an�lan maddede belirtilen s�re ve �ekilde Hazine hesaplar�na aktar�l�r. Bu f�kra kapsam�na giren alacaklara kar��l�k bu Kanunun yay�mland��� tarihten �nce tahsil edilmi� olan tutarlar�n bu f�kra h�k�mlerine dayan�larak red ve iadesi yap�lmaz. Bu f�kran�n uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir. 22/3/2020 ila 3/7/2020 tarihleri aras�nda (bu tarihler d�hil) ge�en s�re i�in 2918 say�l� Kanunun 35 inci maddesinde yer alan %5 fazlaya ili�kin h�k�m ve Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� uygulanmaz, tahsil edilmi� tutarlar red ve iade edilmez.

  (7) 193 say�l� Kanunun m�kerrer 121 inci maddesinin d�rd�nc� f�kras� kapsam�nda, indirimin hesaplanaca�� beyannamenin ait oldu�u y�l ile bu y�ldan �nceki son iki y�lda herhangi bir vergiye ili�kin beyanlar�n ger�ek durumu yans�tmad���n�n indirimden yararlan�ld�ktan sonra tespiti �zerine yap�lan tarhiyatlar�n, bu Kanunun 3 ve 4 �nc� maddelerine g�re yap�land�r�larak kesinle�mesi ve yap�land�rman�n ihlal edilmemesi �art�yla, ilgili vergilendirme d�neminde indirim uygulamas� dolay�s�yla �denmeyen vergilerin vergi ziya� cezas� uygulanmaks�z�n tarh edilece�i h�km� uygulanmaz. Bu Kanunun 3 ve 4 �nc� maddelerine g�re yap�land�r�larak kesinle�en tarhiyatlar, yap�land�rman�n ihlal edilmemesi �art�yla 193 say�l� Kanunun m�kerrer 121 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n (2) numaral� bendi kapsam�nda de�erlendirilmez. �u kadar ki, an�lan bent kapsam�nda, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce s�z konusu tarhiyatlar nedeniyle 193 say�l� Kanunun m�kerrer 121 inci maddesi kapsam�nda yararlan�lamayan indirim tutarlar� i�in bir d�zeltme yap�lamaz.

  (8) 30/4/2021 tarihi (bu tarih d�hil) itibar�yla, �denmesi gerekti�i h�lde bu Kanunun yay�mland��� tarihe kadar �denmemi� olan; 7/6/2005 tarihli ve 5362 say�l� Esnaf ve Sanatk�rlar Meslek Kurulu�lar� Kanunu h�k�mlerine g�re esnaf ve sanatk�rlar�n �yesi olduklar� odalara olan aidat bor�lar� ile odalar�n birlik ve �yesi olduklar� federasyonlara, birlik ve federasyonlar�n T�rkiye Esnaf ve Sanatk�rlar� Konfederasyonuna olan kat�lma pay�, esnaf ve sanatk�rlar�n meslek e�itimini geli�tirme ve destekleme fonu bor� as�llar�n�n �denmemi� k�sm�n�n birinci taksiti bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihi takip eden ���nc� ay�n sonuna kadar, kalan� ayl�k d�nemler h�linde ve azami toplam alt� e�it taksitte �denmesi h�linde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir. Bu f�kra h�km�nden yararlan�labilmesi i�in bu Kanunun yay�mland��� tarihi izleyen ikinci ay�n sonuna kadar alacakl� birime ba�vurulmas� �artt�r. F�kra kapsam�nda �denmesi gereken tutarlar�n f�krada �ng�r�len s�re ve �ekilde k�smen veya tamamen �denmemesi h�linde, �denmemi� alacak as�llar� ile bunlara ili�kin faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re tahsil edilir. Bu f�kra h�km�nden yararlanmak isteyen bor�lular�n f�krada belirtilen �artlar� yerine getirmelerinin yan� s�ra dava a�mamalar�, a��lm�� davalardan vazge�meleri ve kanun yollar�na ba�vurmamalar� �artt�r. Bu kapsamda tamam� �denen alacaklara ili�kin yarg�lama giderleri ile icra masraflar� ve vek�let �cretleri kar��l�kl� olarak talep edilmez. Bu Kanunun yay�mland��� tarih itibar�yla �yelerin odalara, odalar�n birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonlar�n da Konfederasyona k�smen veya tamamen �demi� oldu�u aidat ve kat�lma pay� as�llar�na isabet eden ve �denmemi� olan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir. Vergi m�kellefiyeti sona erdi�i halde oda kay�tlar� devam eden �yelerin, vergi m�kellefiyetinin sona erdi�i tarihe kadar �denmeyen bor�lar� i�in bu f�kra h�k�mleri uygulan�r. Vergi m�kellefiyetinin sona erdi�i tarihten sonra, tahakkuk etmi� aidat bor�lar�n�n as�llar� ile birlikte fer�i bor�lar�n�n tamam�n�n tahsilinden vazge�ilir. Bu f�kran�n uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye T�rkiye Esnaf ve Sanatk�rlar� Konfederasyonu yetkilidir.

  (9) 30/4/2021 tarihi (bu tarih d�hil) itibar�yla, �denmesi gerekti�i h�lde bu Kanunun yay�mland��� tarihe kadar �denmemi� olan; 19/3/1969 tarihli ve 1136 say�l� Avukatl�k Kanunu h�k�mlerine g�re avukatlar�n ve stajyer avukatlar�n baro kesenekleri ile staj kredisi bor�lar�n�n as�llar�n�n tamam�n�n birinci taksiti bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihi takip eden ���nc� ay�n sonuna kadar, kalan� ayl�k d�nemler h�linde ve azami toplam alt� e�it taksitte �denmesi h�linde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n, alacak as�llar�n�n bu Kanunun yay�mland��� tarihten �nce k�smen veya tamamen �denmi� olmas� h�linde �denmi� bor� as�llar�na isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir. Bu f�kra h�km�nden yararlan�labilmesi i�in bu Kanunun yay�mland��� tarihi izleyen ikinci ay�n sonuna kadar baro kesenekleri i�in ilgili baroya, staj kredisi alacaklar� i�in T�rkiye Barolar Birli�ine ba�vurulmas� �artt�r. Bu f�kra kapsam�nda �denmesi gereken tutarlar�n f�krada �ng�r�len s�re ve �ekilde k�smen veya tamamen �denmemesi h�linde, �denmemi� alacak as�llar� ile bunlara ili�kin faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re tahsil edilir. Bu f�kra h�km�nden yararlanmak isteyen bor�lular�n f�krada belirtilen �artlar� yerine getirmelerinin yan� s�ra dava a�mamalar�, a��lm�� davalardan vazge�meleri ve kanun yollar�na ba�vurmamalar� �artt�r. Bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce dava konusu edilmi� ve/veya mahkemece h�kme ba�lanm�� ve kesinle�mi� olanlar d�hil olmak �zere icra takibi ba�lat�lm�� alacaklar i�in, bor�lunun bu f�kra h�k�mlerinden yararlanmak �zere ba�vuruda bulunmas� halinde davalar ve/veya icra takipleri sonland�r�l�r. Bu kapsamda, tamam� �denen alacaklara ili�kin yarg�lama giderleri ile icra masraflar� ve vek�let �cretleri kar��l�kl� olarak talep edilmez. Bu f�kran�n uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye T�rkiye Barolar Birli�i yetkilidir.

  (10) 30/4/2021 tarihi (bu tarih d�hil) itibar�yla �denmesi gerekti�i h�lde bu Kanunun yay�m� tarihine kadar �denmemi� olan; 27/1/1954 tarihli ve 6235 say�l� T�rk M�hendis ve Mimar Odalar� Birli�i Kanunu h�k�mlerine g�re meslek mensuplar�n�n �yesi olduklar� odalara olan aidat bor�lar� as�llar�n�n tamam�n�n birinci taksiti bu Kanunun yay�m� tarihini takip eden ���nc� ay�n sonuna kadar, kalan� ayl�k d�nemler h�linde ve azami toplam alt� e�it taksitte �denmesi h�linde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n, alacak as�llar�n�n bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce k�smen veya tamamen �denmi� olmas� h�linde �denmi� bor� as�llar�na isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir. Bu f�kra h�km�nden yararlan�labilmesi i�in bu Kanunun yay�m� tarihini izleyen ikinci ay�n sonuna kadar alacakl� birime ba�vurulmas� �artt�r. Bu f�kra kapsam�nda �denmesi gereken tutarlar�n f�krada �ng�r�len s�re ve �ekilde k�smen veya tamamen �denmemesi h�linde, �denmemi� alacak as�llar� ile bunlara ili�kin faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re tahsil edilir. Bu f�kra h�km�nden yararlanmak isteyen bor�lular�n f�krada belirtilen �artlar� yerine getirmelerinin yan� s�ra dava a�mamalar�, a��lm�� davalardan vazge�meleri ve kanun yollar�na ba�vurmamalar� �artt�r. Bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce dava konusu edilmi� ve/veya mahkemece h�kme ba�lanm�� ve kesinle�mi� olanlar d�hil olmak �zere icra takibi ba�lat�lm�� alacaklar i�in, bor�lunun bu f�kra h�k�mlerinden yararlanmak �zere ba�vuruda bulunmas� h�linde davalar ve/veya icra takipleri sonland�r�l�r. Bu kapsamda, tamam� �denen alacaklara ili�kin yarg�lama giderleri ile icra masraflar� ve vek�let �cretleri kar��l�kl� olarak talep edilmez. Bu f�kran�n uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye T�rk M�hendis ve Mimar Odalar� Birli�i yetkilidir.

  (11) 30/4/2021 tarihi (bu tarih d�hil) itibar�yla, �denmesi gerekti�i h�lde bu Kanunun yay�mland��� tarihe kadar �denmemi� olan; 23/1/1953 tarihli ve 6023 say�l� T�rk Tabipleri Birli�i Kanunu h�k�mlerine g�re meslek mensuplar�n�n �yesi olduklar� odalara olan aidat bor�lar� ile odalar�n Merkez Konseyine olan birlik pay� bor�lar�n�n as�llar�n�n �denmemi� k�sm�n�n birinci taksiti bu Kanunun yay�m� tarihini takip eden ���nc� ay�n sonuna kadar, kalan� ayl�k d�nemler h�linde ve azami toplam alt� e�it taksitte �denmesi h�linde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir. Bu f�kra h�km�nden yararlan�labilmesi i�in bu Kanunun yay�m� tarihini izleyen ikinci ay�n sonuna kadar alacakl� birime ba�vurulmas� �artt�r. F�kra kapsam�nda �denmesi gereken tutarlar�n f�krada �ng�r�len s�re ve �ekilde k�smen veya tamamen �denmemesi h�linde, �denmemi� alacak as�llar� ile bunlara ili�kin faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re tahsil edilir. Bu f�kra h�km�nden yararlanmak isteyen bor�lular�n f�krada belirtilen �artlar� yerine getirmelerinin yan� s�ra dava a�mamalar�, a��lm�� davalardan vazge�meleri ve kanun yollar�na ba�vurmamalar� �artt�r. Bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce dava konusu edilmi� ve/veya mahkemece h�kme ba�lanm�� ve kesinle�mi� olanlar d�hil olmak �zere icra takibi ba�lat�lm�� alacaklar i�in, bor�lunun bu f�kra h�k�mlerinden yararlanmak �zere ba�vuruda bulunmas� halinde davalar ve/veya icra takipleri sonland�r�l�r. Bu takdirde, bor�lular�n mahkeme ve icra masraflar� ile vek�let �cretini ilk taksit tutar� ile birlikte �demeleri �artt�r. Bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �yelerin odalara, odalar�n da Merkez Konseyine k�smen veya tamamen �demi� oldu�u aidat as�llar�na isabet eden ve �denmemi� olan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir. Bu f�kran�n uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye T�rk Tabipleri Birli�i yetkilidir.

  (12) 30/4/2021 tarihi (bu tarih d�hil) itibar�yla �denmesi gerekti�i h�lde bu Kanunun yay�m� tarihine kadar �denmemi� olan; 7/6/1985 tarihli ve 3224 say�l� T�rk Di� Hekimleri Birli�i Kanunu h�k�mlerine g�re meslek mensuplar�n�n �yesi olduklar� odalara olan aidat bor�lar� ile odalar�n T�rk Di� Hekimleri Birli�ine olan birlik pay� bor�lar�n�n as�llar�n�n �denmemi� k�sm�n�n birinci taksiti bu Kanunun yay�m� tarihini takip eden ���nc� ay�n sonuna kadar, kalan� ayl�k d�nemler h�linde ve azami toplam alt� e�it taksitte �denmesi h�linde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir. Bu f�kra h�km�nden yararlan�labilmesi i�in bu Kanunun yay�m� tarihini izleyen ikinci ay�n sonuna kadar alacakl� birime ba�vurulmas� veya bu f�krada belirtilen �deme zaman�nda ilk taksitin �denmesi �artt�r. F�kra kapsam�nda �denmesi gereken tutarlar�n f�krada �ng�r�len s�re ve �ekilde k�smen veya tamamen �denmemesi h�linde, �denmemi� alacak as�llar� ile bunlara ili�kin faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re tahsil edilir. Bu f�kra h�km�nden yararlanmak isteyen bor�lular�n f�krada belirtilen �artlar� yerine getirmelerinin yan� s�ra dava a�mamalar�, a��lm�� davalardan vazge�meleri ve kanun yollar�na ba�vurmamalar� �artt�r. Bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce dava konusu edilmi� ve/veya mahkemece h�kme ba�lanm�� ve kesinle�mi� olanlar d�hil olmak �zere icra takibi ba�lat�lm�� alacaklar i�in, bor�lunun bu f�kra h�k�mlerinden yararlanmak �zere ba�vuruda bulunmas� h�linde davalar ve/veya icra takipleri sonland�r�l�r. Bu takdirde, bor�lular�n mahkeme ve icra masraflar� ile vek�let �cretini ilk taksit tutar� ile birlikte �demeleri �artt�r. Bu Kanunun yay�m� tarihi itibar�yla �yelerin odalara, odalar�n da T�rk Di� Hekimleri Birli�ine k�smen veya tamamen �demi� oldu�u aidat as�llar�na isabet eden ve �denmemi� olan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir. Bu f�kran�n uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye T�rk Di� Hekimleri Birli�i yetkilidir.

  (13) 29/6/2001 tarihli ve 4706 say�l� Hazineye Ait Ta��nmaz Mallar�n De�erlendirilmesi ve Katma De�er Vergisi Kanununda De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanunun ge�ici 25 inci, ge�ici 26 nc� ve ge�ici 28 inci maddeleri kapsam�nda ertelenen bedeller hari� olmak �zere, ilgili kanunlar� uyar�nca orman say�lan yerler, Hazinenin �zel m�lkiyetinde veya Devletin h�k�m ve tasarrufu alt�nda bulunan ta��nmazlar hakk�nda yap�lan kesin izin, kesin tahsis, kulland�rma karar�, irtifak hakk�, kullanma izni ve kiralama i�lemlerinden kaynaklanan ve vadesi 30/4/2021 tarihi itibar�yla geldi�i halde bu Kanunun yay�mland��� tarih itibar�yla �denmemi� olan kullan�m bedelleri ve has�lat/ticari k�r paylar� as�llar�n�n tamam� ile bu alacaklara ili�kin gecikme zamm�, faiz gibi fer�ileri yerine bu Kanunun yay�mland��� tarihe kadar Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutar�n; bu Kanunda belirtilen s�re ve �ekilde ba�vurulmas� ve �denmesi �art�yla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zamm�, faiz gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir. Bu f�kra kapsam�nda olan ve bu Kanunun yay�mland��� tarihten �nce dava konusu edilmi� ve/veya icra takibi ba�lat�lm�� alacaklar i�in bor�lular�n bu f�kra h�k�mlerinden yararlanmak �zere bu Kanunda belirtilen s�rede ba�vurmalar� ve Kanunda �ng�r�len s�re ve �ekilde alacaklar�n �denmesi halinde bunlar i�in a��lan davalar sonland�r�l�r ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde bor�lular�n mahkeme ve icra masraflar� ile vek�let �cretini ilk taksit tutar� ile birlikte �demeleri �artt�r. Bu f�krada belirtilen bor�lar�n s�resi i�erisinde �denmemesi sebebiyle kesin izin, kesin tahsis, kulland�rma karar�, irtifak hakk�, kullanma izni ve kiralama i�lemleri iptal edilenler taraf�ndan bor�lar bu f�krada belirtilen �ekilde �dense dahi, iptal i�lemi ihya edilmez ve ge�erlili�ini korur. Bu f�kran�n uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye �evre ve �ehircilik Bakanl��� yetkilidir.

  (14) 9/3/1954 tarihli ve 6343 say�l� Veteriner Hekimli�i Mesle�inin �cras�na, T�rk Veteriner Hekimleri Birli�i ile Odalar�n�n Te�ekk�l Tarz�na ve G�rece�i ��lere Dair Kanun h�k�mlerine g�re meslek mensuplar�n�n �yesi olduklar� odalara olan aidat bor�lar� ile odalar�n T�rk Veteriner Hekimleri Birli�ine olan birlik pay� bor�lar�n�n as�llar�n�n tamam�n�n birinci taksiti bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihi takip eden ���nc� ay�n sonuna kadar, kalan� ayl�k d�nemler h�linde ve azami toplam alt� e�it taksitte �denmesi h�linde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n, alacak as�llar�n�n bu Kanunun yay�mland��� tarihten �nce k�smen veya tamamen �denmi� olmas� h�linde �denmi� bor� as�llar�na isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar�n tahsilinden vazge�ilir. Bu f�kra h�km�nden yararlan�labilmesi i�in bu Kanunun yay�mland��� tarihi izleyen ikinci ay�n sonuna kadar ilgili odaya/birli�e ba�vurulmas� �artt�r. Bu f�kra kapsam�nda �denmesi gereken tutarlar�n f�krada �ng�r�len s�re ve �ekilde k�smen veya tamamen �denmemesi h�linde, �denmemi� alacak as�llar� ile bunlara ili�kin faiz, gecikme faizi, gecikme zamm� gibi fer�i alacaklar ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re tahsil edilir. Bu f�kra h�km�nden yararlanmak isteyen bor�lular�n f�krada belirtilen �artlar� yerine getirmelerinin yan� s�ra dava a�mamalar�, a��lm�� davalardan vazge�meleri ve kanun yollar�na ba�vurmamalar� �artt�r. Bu Kanunun yay�m� tarihinden �nce dava konusu edilmi� ve/veya mahkemece h�kme ba�lanm�� ve kesinle�mi� olanlar d�hil olmak �zere icra takibi ba�lat�lm�� alacaklar i�in, bor�lunun bu f�kra h�k�mlerinden yararlanmak �zere ba�vuruda bulunmas� halinde davalar ve/veya icra takipleri sonland�r�l�r. Bu kapsamda, tamam� �denen alacaklara ili�kin yarg�lama giderleri ile icra masraflar� ve vek�let �cretleri kar��l�kl� olarak talep edilmez. Bu f�kran�n uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye T�rk Veteriner Hekimleri Birli�i yetkilidir.

  MADDE 11 � 4/1/1961 tarihli ve 213 say�l� Vergi Usul Kanununun ge�ici 31 inci maddesine alt�nc� f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Birinci f�krada say�lan m�kellefler bu f�kran�n y�r�rl��e girdi�i tarih itibar�yla aktiflerine kay�tl� bulunan ta��nmazlar ile amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetlerini (sat-kirala-geri al i�lemine veya kira sertifikas� ihrac�na konu edilen ta��nmaz ve iktisadi k�ymetler hari�) 31/12/2021 tarihine kadar yukar�da yer alan kapsam, �art ve h�k�mlere uymak ko�uluyla yeniden de�erleyebilirler. �u kadar ki;

  a) Birinci f�kran�n (b) bendinin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen durumlarda yeniden de�erleme oran�n�n belirlenmesine ili�kin hesaplamada; maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten bir �nceki aya ili�kin Y�-�FE de�eri yerine, bu f�kran�n y�r�rl��e girdi�i tarihten bir �nceki aya ili�kin Y�-�FE de�eri,

  b) Bu madde kapsam�nda daha �nce yeniden de�erlemeye tabi tutulan ta��nmazlar i�in bu f�kra uyar�nca yap�lacak de�erlemede ise, bu f�kran�n y�r�rl��e girdi�i tarihten bir �nceki aya ili�kin Y�-�FE de�erinin, 2018 y�l� May�s ay�na ili�kin Y�-�FE de�erine b�l�nmesi ile bulunan oran,

  dikkate al�n�r. Bu f�kra kapsam�nda yap�lan yeniden de�erleme sonras� pasifte �zel bir fon hesab�nda g�sterilen de�er art��� tutar� �zerinden %2 oran�nda hesaplanan vergi, yeniden de�erleme i�leminin yap�ld��� tarihi izleyen ay�n sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi y�n�nden ba�l� olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme s�resi i�inde, izleyen taksitler beyanname verme s�resini takip eden ikinci ve d�rd�nc� ayda olmak �zere �� e�it taksitte �denir. �nceki f�kralarda ta��nmazlar i�in �ng�r�len h�k�mler bu f�kra uygulamas�nda amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetler i�in de ge�erlidir.�

  MADDE 12 � 31/5/2006 tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununa a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 84 - Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z �al��anlarla tar�mda kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z �al��anlardan, Kuruma kay�t ve tescilleri yap�ld��� h�lde, 30/4/2021 tarihi itibar�yla prim borcu bulunanlar�n, bu tarihten �nceki s�relere ili�kin prim bor�lar�n�, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihi takip eden d�rd�nc� ay�n sonuna kadar �dememeleri veya ilgili Kanunlar� uyar�nca yap�land�rmamalar� h�linde, prim �demesi bulunan sigortal�lar�n daha �nce �dedikleri primlerin tam olarak kar��lad��� ay�n sonu itibar�yla, prim �demesi bulunmayan sigortal�lar�n ise tescil tarihi itibar�yla sigortal�l��� durdurulur. Durdurulan s�reler sigortal�l�k s�resi olarak de�erlendirilmez ve bu s�relere ili�kin Kurum alacaklar� takip edilmeyerek bunlara Kurum alacaklar� aras�nda yer verilmez. Sigortal�l�klar� durdurulanlardan bu Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�nda �al��maya devam edenlerin sigortal�l�klar� 1/5/2021 tarihi itibar�yla yeniden ba�lat�l�r.

  Ancak, daha sonra sigortal� ya da hak sahipleri taraf�ndan talep edilmesi h�linde durdurulan sigortal�l�k s�relerinin tamam�, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci f�kras�na g�re belirlenecek prime esas kazan� tutar� �zerinden bor� tutar� hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan bor� tutar�n�n tamam�n�, borcun tebli� tarihinden itibaren �� ay i�inde �dedikleri takdirde, bu s�reler sigortal�l�k s�resi olarak de�erlendirilir. Tebli� edilen bor� tutar�n�n bu s�re i�inde tamamen �denmemesi h�linde bu s�reler sigortal�l�k s�resi olarak de�erlendirilmez ve bu madde kapsam�nda �denmi� olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ili�kin borcunun bulunmamas� kayd�yla faizsiz olarak iade edilir. �hya edilerek kazan�lan hizmet s�releri borcun �dendi�i tarihten itibaren ge�erli say�l�r.

  Birinci f�kraya g�re sigortal�l�klar� durdurulanlar ile bunlar�n bakmakla y�k�ml� oldu�u ki�iler hakk�nda 1/1/2012 tarihinden bu maddenin y�r�rl�k tarihine kadar durdurulan s�reler i�in genel sa�l�k sigortas� h�k�mleri uygulanmaz.

  Sigortal�l�klar� �nceki kanunlara g�re durdurulanlar i�in de bu maddenin ikinci f�kras� h�km� uygulan�r.

  Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar Kurum taraf�ndan belirlenir.�

  MADDE 13 � 22/1/2009 tarihli ve 5834 say�l� Kar��l�ks�z �ek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartlar� Bor�lar�na �li�kin Kay�tlar�n Dikkate Al�nmamas� Hakk�nda Kanuna a�a��daki ge�ici madde ilave edilmi�tir.

  �GE��C� MADDE 3 - (1) Anapara ve/veya taksit �deme tarihi 20/5/2021 tarihinden �nce olup da; kulland��� nakd� ve gayr� nakd� kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ili�kin �demelerini aksatan ger�ek ve t�zel ki�ilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan ger�ek ki�ilerin ve kredi m��terilerinin kar��l�ks�z ��kan �ek, protesto edilmi� senet, kredi kart� ve di�er kredi bor�lar�na ili�kin 5411 say�l� Kanunun ek 1 inci maddesi h�km� uyar�nca kurulan T�rkiye Bankalar Birli�i Risk Merkezi nezdinde tutulan kay�tlar�, s�z konusu bor�lar�n �denmesi geciken k�sm�n�n 31/12/2021 tarihine kadar tamam�n�n �denmesi veya yeniden yap�land�r�lmas� halinde, bu ki�ilerle yap�lan finansal i�lemlerde kredi kurulu�lar� ve finansal kurulu�lar taraf�ndan dikkate al�nmaz.

  (2) Kredi kurulu�lar� ve finansal kurulu�lar�n birinci f�kra h�km� uyar�nca mevcut kredileri yeniden yap�land�rmas� veya yeni kredi kulland�rmas�, bu kurulu�lara hukuki ve cezai sorumluluk do�urmaz.�

  MADDE 14 � 8/4/1929 tarihli ve 1416 say�l� Ecnebi Memleketlere G�nderilecek Talebe Hakk�nda Kanunun 19 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n sonuna a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Faiz borcunun hesaplanmas�nda, ��rencilerin taahh�d�n� ihlal etti�i tarih faiz ba�lang�� tarihi olarak esas al�n�r.�

  MADDE 15 � 1416 say�l� Kanunun 21 inci maddesine be�inci f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Y�ksek��retim kurumlar� ad�na yurt d���na g�nderilenlerin ��renimlerini izlemek ve de�erlendirmek �zere ad�na ��renim g�rd�kleri y�ksek��retim kurumu taraf�ndan dan��man atan�r. Y�ksek��retim kurumlar� ad�na yurt d���na g�nderilenlerden doktora ��renimlerini ba�ar�yla tamamlayanlar�n, mecburi hizmet y�k�ml�l�klerini ifa etmek �zere ad�na ��renim g�rd�kleri y�ksek��retim kurumunun atama kriterlerini kar��lamalar� �art�yla doktor ��retim �yesi kadrolar�na, atama kriterlerini sa�lamamalar� halinde ise ��retim g�revlisi kadrolar�na atamas� yap�l�r.�

  MADDE 16 � 1416 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 4 - Bu Kanunun 19 uncu maddesinin faiz borcunun hesaplanmas�na ili�kin h�km�, halen ��renimlerine devam eden ��renciler hakk�nda da uygulan�r.

  Bu Kanunun ge�ici 1 inci maddesinin birinci f�kras� kapsam�na girmesine ra�men an�lan maddede belirtilen s�relerde bor�lar�n�n yeniden hesaplanmas� i�in m�racaat etmeyenler ile s�z konusu madde y�r�rl��e girdi�i tarihten bu maddenin yay�mland��� tarihe kadar ge�en s�re i�inde an�lan maddede belirtilen nedenlerle haklar�nda bor� takibi yap�lanlar veya yap�lmas� gerekenlerin, kendilerine d�viz olarak yap�lm�� olan her t�rl� masrafa ili�kin bor� tutarlar�, bu maddenin yay�mland��� tarihi izleyen �� ay i�erisinde Mill� E�itim Bakanl���na ba�vurmalar� h�linde, imzalad�klar� y�klenme senedi ile muteber imzal� m�teselsil kefalet senedi h�k�mleri dikkate al�nmaks�z�n ve ilgililere �nceden �dedikleri faizlerin geri iade yapma sonucu do�urmaks�z�n bu maddenin ���nc� ve d�rd�nc� f�kralar�ndaki �ekilde yeniden hesaplan�r ve ba�vuru s�resi i�inde tahsilat i�lemi durdurulur.

  5/8/1996 tarihinden sonra y�klenme senedi ile muteber imzal� m�teselsil kefalet senedi al�nanlar hakk�nda 657 say�l� Kanunun ek 34 �nc� maddesinin ikinci f�kras� h�k�mlerine g�re bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nceki s�reler i�in herhangi bir fer� alacak hesaplanmaz.

  Bunlar�n daha �nce �demi� olduklar� tutar ile mecburi hizmetlerinde de�erlendirilen s�relere isabet eden tutar, yukar�daki �ekilde belirlenecek tutardan d���l�r. Bu madde uyar�nca vazge�ilen bor� tutar�na isabet eden vek�let �creti de d�hil yarg�lama giderleri tahsil edilmez. Hesaplanan bor� tutar�, ilgilinin durumu ve �denmesi gereken mebla� dikkate al�narak y�klenme senedi ile muteber imzal� m�teselsil kefalet senedi al�nmas� kayd�yla azami be� y�la kadar taksitlendirilebilir. Bu f�kra kapsam�nda d�zenlenen y�klenme senedi ile muteber imzal� m�teselsil kefalet senedi damga vergisi ve noter harc�ndan m�stesnad�r.

  Ancak ter�r �rg�tlerine veya Milli G�venlik Kurulunca Devletin milli g�venli�ine kar�� faaliyette bulundu�una karar verilen yap�, olu�um veya gruplara �yeli�i, mensubiyeti veya iltisak� yahut bunlarla irtibat� oldu�u gerek�esi ile ��rencilikle veya mecburi hizmetle y�k�ml� bulunduklar� s�re i�erisinde kadrolar�yla ili�i�i kesilenler hakk�nda bu madde h�k�mleri uygulanmaz.�

  Y�r�rl�k

  MADDE 17 � (1) Bu Kanun yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 18 � (1) Bu Kanun h�k�mlerini Cumhurba�kan� y�r�t�r.

  8/6/2021

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Hakkında Genel Değerlendirmelerimiz

  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Hakkında Genel Değerlendirmelerimiz

  EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

  About EY

  EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

  EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com.

  © 2019 EYGM Limited. All Rights Reserved.

  EYG/OC/FEA no.

  ED MMYY

  This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

  Yazı kaynağı : www.ey.com

  TÜRMOB | 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

  TÜRMOB | 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

  Yazı kaynağı : www.turmob.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap