Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bursluluk sinavini kazanan öğrenciler ne yapmalı 2022

  1 ziyaretçi

  bursluluk sinavini kazanan öğrenciler ne yapmalı 2022 Ne90'dan bulabilirsiniz

  Bursluluk s�nav�n� kazananlar paray� nas�l alacak? Bursluluk s�nav�n� kazanan ��renciler ne kadar para al�r 2022?

  Bursluluk s�nav�n� kazananlar paray� nas�l alacak? Bursluluk s�nav�n� kazanan ��renciler ne kadar para al�r 2022?

  Bursluluk s�nav sonu�lar�n�n a��klanmas�yla birlikte g�zler bursluluk �cretine �evrildi. Bursluluk s�nav�n� kazanan ��renciler "�OKBS Bursluluk paras� ne kadar 2022? Bursluluk s�nav�n� kazanan ��renciler ne kadar para al�r 2022?" gibi sorulara cevap aramaya ba�lad�. Bursluluk s�nav�n� kazanan ��renciler, �OKBS bursu kapsam�nda her ay 663.87 TL �cret al�r. Bursluluk s�nav�n� kazananlar paray� nas�l alacak?

  Bursluluk s�nav� (�OKBS 2022) sonu�lar� a��kland�. Milli E�itim Bakanl���'n�n uygulam�� oldu�u s�nav do�rultusunda bursluluk s�nav�n� kazananlar, ne kadar para alacaklar�n� merak ediyorlar. En y�ksek puan� alanlar yani s�navdan ba�ar�l� bir not elde eden ��renciler, her ay�n 15'i ile 25'i aras�nda paralar�n� alacaklar. ��te 2022 y�l� Bursluluk �creti ve burs paralar�n�n yat�r�ld��� tarihler

  BURSLULUK SINAVINI KAZANAN ��RENC�LER NE KADAR PARA ALIR 2022?

  En y�ksek puan� alanlar yani s�navdan ba�ar�l� bir not elde eden ��renciler �OKBS bursu kapsam�nda ayda 1 kez yat�r�lmak suretiyle her ay 663.87 TL �cret al�r.

  Bursluluk �cretleri her y�l memur maa�lar�na endeksli olarak art�� g�stermektedir. Enflasyon rakamlar�ndan sonra bu miktar�n de�i�mesi s�z konusudur.

  Enflasyon rakamlar�ndan sonra bu miktar�n de�i�mesi s�z konusudur. Y�lda iki kez �OKBS �cretinde iyile�tirme yap�l�r. Burslulu�a hak kazanan son s�n�f ��rencileri, bir sonraki d�nemde bursun devam etmesi i�in okul m�d�rl�klerine ba�vuru yapabilirler.

  BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR PARAYI NASIL ALACAK?

  Paras�z Yat�l� Bursunu almaya hak kazanan ��renciler okul m�d�rl�klerine ba�vurular�n� yapacaklar. MEB'in yay�nlad��� k�lavuza g�re, "Burslulu�u hakk�n� kazanan ��rencilerin bursluluk i�lemleri okul m�d�rl��� taraf�ndan ilgili burs d�neminde e-Burs Mod�l� �zerinden ger�ekle�tirilecektir."

  MEB; Vak�fbank kanal�yla bursunu alan ��renciler burslar�n� yine Vak�fbank'tan, bursunu PTT 'den alan ��renciler yine burslar�n� PTT'den almaya devam edeceklerini a��klad�. Milli E�itim Bakanl��� Orta��retim Genel M�d�rl��� 20.03.2020 tarih ve 5768258 say�l� yaz�lar�yla Burs �demeleri hakk�nda baz� a��klamalarda bulundu. Buna g�re;

  1-Vak�fbank kanal�yla bursunu alan ��renciler burslar�n� yine Vak�fbank'tan, bursunu PTT 'den alan ��renciler yine burslar�n� PTT'den almaya devam edeceklerdir.

  2-Burslar her ay�n 25 inde �n y�klemeli banka kartlar�na aktar�lacakt�r.

  3- Kartlar; �n y�klemeli ve pos ge�i� �zelli�ine sahip olacakt�r.

  4- Vak�fbank, s�zle�me s�resince ayl�k veya y�ll�k hesap i�letim �creti, kart aidat�, bakiye sorma, hesap hareketi d�k�m�, kart bas�m� ve benzeri bankac�l�k i�lemlerinden her ne ad alt�nda olursa olsun ��renciden ba�ka bir masraf ve/veya �cret talep etmeyecektir.

  5- PTT, s�zle�me s�recinde ayl�k veya y�ll�k hesap i�letim �creti, kart aidat�, bakiye sorma, Pttmatik'lerden son on i�lem i�in hesap hareketleri d�k�m�, ad� alt�nda ��renciden masraf veya �cret talep etmeyecektir. BDDK h�km� gere�ince, kay�p, �al�nt� ve benzeri nedenler dolay�s�yla y�lda iki adetten sonraki kart yenileme durumlar�nda kart �creti kart maliyeti �l��s�nde al�nabilecektir.

  6-�demeler sadece hak sahibine yap�lacak olup hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayy�m ve vekillerine �deme yap�lmayacakt�r.

  7- �demeler, PTT i�yerlerinden hak sahiplerine imza kar��l��� ibraz etmi� oldu�u kimli�in fotokopisi al�narak; elden teslim edilecek olan �n y�klemeli Pttkartlar ile yap�lacakt�r.

  8-Kart de�i�imi ve kay�p/�al�nt� durum bildirimlerinin PTT i�yerlerine yap�lmas� halinde PTT taraf�ndan hak sahibine en k�sa s�rede PTT kart� temin edilecektir. PTT �a�r� Merkezi numaras� 444 1 788 olup, g�ncel cep numaras� olan ��renciler kart�n �ifresini unutmalar� halinde belirtilen numara �zerinden SMS yoluyla �ifre alabileceklerdir.

  9-PTT kart� olan ��renciler, PTT'nin t�m i�yerlerinden ve Pttmatik'lerinden; para �ekme, �ifre alma/de�i�tirme, Pttmatik'lerden son on i�lem i�in hesap hareketleri d�k�m�n� �cretsiz yapacaklard�r. Pttkartlar di�er Banka ATM'lerinde de kullan�labilmekte olup, di�er banka ATM'lerinden yap�lacak i�lemlerle ilgili banka ve Bankalar aras� Kart Merkezinin yans�taca�� hizmet �creti tarifesi ge�erli olacakt�r.

  10-Vak�fbank �n y�klemeli kart�n� kaybeden ��renciler, yeni �n y�klemeli kartlar�n� PTT i�yerlerinden kimlik fotokopisi ile �ahsen ba�vurarak temin edecektir.

  11-2020-2021 e�itim-��retim y�l�nda burslulu�a yeni hak kazanan ��renciler burslar�n� Ptt i�yerlerinden ald�klar� �n Y�klemeli kartlar ile alacaklard�r. �n Y�klemeli Pttkartlar il ve il�e Milli E�itim m�d�rl�klerine g�nderilmeyecek olup sadece PTT ��yerlerine ba�vuru yapan ��rencilere teslim edilecektir.

  12.Vak�fbank kart�n� her ne sebeple olursa olsun kaybeden ��rencilerin Vak�fbank kart� iptal olacak ve kullan�lamayacakt�r. ��renciler burslar�n� yeni alacaklar� Pttkartlardan alacakt�r.

  Devletin burs hakk� tan�d��� ��renciler, �ncelikle PTT kart�na sahip olmas� gerekir. Bursluluk s�nav�n� kazanlar, paray� alabilmek i�in PTT �ubesine giderek kart i�in ba�vuru yapmal�d�r. Bunun i�in kimlik kart� ve kimlik fotokopisi yeterli olacakt�r.

  BURS �CRETLER� NE ZAMAN YATIRILACAK?

  ��renci burslar�, Mill� E�itim Bakanl���na Ba�l� Resm� Okullarda Yat�l�l�k, Bursluluk, Sosyal Yard�mlar ve Okul Pansiyonlar� Y�netmeli�i h�k�mleri gere�i, bursluluk s�nav� kazan�larak okula kay�t yapt�r�lan tarihi izleyen Ekim ay� ba��ndan itibaren �denir.

  PYBS burslar� her ay�n 25 inde ayda 1(bir) defa olmak �zere yat�r�lacakt�r. �lk burs �demesi okul a��ld�ktan sonra yakla��k 2 hafta i�erisinde yat�r�lmaktad�r. Paras�z yat�l�l�k ve bursluluk �demeleri her ay �denir. Genelde �demeler yakla��k 10-15 g�n i�erisinde �denir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Bursluluk Sınavını Yeni Kazanan Öğrencilerimizin Dikkatine

  Bursluluk Sınavını Yeni Kazanan Öğrencilerimizin Dikkatine

  Bursluluk Sınavını Yeni Kazanan Öğrencilerimizin Dikkatine

  2020 yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına girerek BURSLULUK Sınavını Kazanan Öğrencilerimizin Yapması Gerekenler:

  1: Burs ödemeleri PTT işyerlerinden hak sahiplerine imza karşılığı ve ibraz edilen kimlik fotokopisi alınarak elden teslim edilecek olan TC kimlik numaralarına tanımlı PTT Kartları ile yapılacaktır.

  2: Ödemeler sadece hak sahibine yapılacak olup, hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayyım ve vekiline ödeme yapılmayacaktır.

  3: Ödemeler için öğrenci, veli, vasi, kayyım ve vekil tarafından herhangi bir hesap açtırma işlemi yapılmayacaktır. Burslar her ayın 25 inde PTT işyerlerine öğrenci adına ulaştırılacaktır.

  4: PTT kartını kaybeden öğrenciler 2 nci kartı ücretsiz olarak, 3 üncü kartı ise BDDK tarafından belirtilen ücret ödenmesi kaydıyla kimlik ibrazı ile herhangi bir PTT işyerinden temin edebilecektir. 

  5: Kart dağıtım sürecinde okul, ilçe ve il müdürlüklerince herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

  Konuyla ilgili resmi yazı aşağıdadır.

  09-10-2020

  Yazı kaynağı : yegapihl.meb.k12.tr

  2022 Bursluluk sınavı bursu yattı mı, burs kazananlara ilk ödeme ne zaman yapılacak?

  2022 Bursluluk sınavı bursu yattı mı, burs kazananlara ilk ödeme ne zaman yapılacak?

  Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan İOKBS sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 5-6-7 ve 8 sınıfların ve 9-10-11 sınıfların dahil olduğu sınav 4 Eylül 2022 tarihinde tamamlandı. Binlerce öğrenci burs kazanabilmek için zorlu sınavda ter dökerken sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise araştırılmaya devam ediyor. Hayat pahalılığı nedeniyle aileler pek çok alanda zorluk çekerken bursluluk sınavı ile çocukların ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. İşte İOKBS bursluluk sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar…

  2022 İOKBS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

  İOKBS bursluluk sınavına katılan binlerce öğrenci sınav sonucunun nereden öğrenileceklerini merak ediyor. 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanması beklenilen sınav sonucu Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanacak. Sınava katılan adaylar Sınav sonucunu öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesine giriş yapabilirler.

  2022-2023 İOKBS BURSU YATTI MI?

  4 Eylül 2022 pazar günü binlerce adayın katılım gösterdi İOKBS bursluluk sınavı için araştırmalar devam ediyor. Saat 10.00'da başlayan sınavda toplam 100 soru için 120 dakika süre verildi. Belirlenen süre içerisinde adaylar ter dökerken sınav sonucunun ise 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sınav sonucunun açıklanması ile birlikte burs almaya hak kazanan adaylar belli olacak.

  BUrsluluk sınav sonuçları belli oldu mu

  İOKBS BURS KAZANANLARA İLK TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

  İOKBS bursluluk sınavını kazanan adaylar için ödemelerin ne zaman yapılacağı ise akıllarda yer edinen sorular arasında yer almaktadır. Ancak ilk ödemenin hangi tarihler arasında yapılacağı henüz açıklanmadı. Burs ücretinin her ayın 25'inde yatırılması bekleniyor. İlerleyen süreçte konu hakkında açıklama yapılacaktır. Burs almaya hak kazanan adayların açıklanmasının ardından ödeme tarihleri de netlik kazanacaktır.

  2022-2023 İOKBS BURSU NE KADAR?

  Bursluluk sınavını kazanan adaylar ayda bir kez burs almaktadır. Adaylar 2022-2023 eğitim öğretim dönemi boyunca her ay 663.87 TL alacak.

  İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  İOKBS bursluluk sınavına katılan adaylardan istenen başvuru şartları şu şekildedir:

  Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  Mevzuatta yer alan  kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

  Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarından ya da ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında okuyor olmak,

  İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

  Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

  İOKBS sonuçları belli oldu mu

  BAŞVURULAR HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILACAK?

  Adayların elektronik ortamdaki bilgilerinde eksik ya da hatalı bilgi olması durumunda,

  Okul müdürlüğü elektronik ortamda başvuru onaylamamışsa,

  Başvuru için gereken belge ve bilgilerin eksik olması ve okul müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda,

  Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan  ve eğitim almasına rağmen denkliği usulüne uygun olmayan başvurular.

  Yazı kaynağı : www.karar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap