Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bursluluk sınavını kazananlar ne zamana kadar para alacaklar

  1 ziyaretçi

  bursluluk sınavını kazananlar ne zamana kadar para alacaklar Ne90'dan bulabilirsiniz

  4575

  5443

  İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA

  PARASIZ YATILILIK, BURS VE SOSYAL YARDIMLAR

  YÖNETMELİĞİ (1)

               Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi     : 26/5/2008     No : 2008/13763

                  Dayandığı Kanunun Tarihi                  : 17/6/1982     No : 2684

               Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi         : 10/7/2008     No : 26932

                  Yayımlandığı Düsturun Tertibi            : 5           Cilt :  47    

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

               Amaç

               MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin parasız yatılılık veya burslulukları ile bu öğrencilere yapılacak sosyal yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.(2)

               Kapsam

               MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında sınavla veya sınavsız parasız yatılı ya da sınavla burslu olarak okutulacak öğrencilerde aranacak şartlar, sınav esasları, parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının tespiti ve dağılımı, parasız yatılılık ve bursluluk arasındaki geçiş ve öğrenci nakilleri, parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi ve iptali ile yapılacak sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.(2)

               Dayanak

               MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

               Tanımlar

               MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

               a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

  b) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Burslu öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında burslu okumayı sınavla hak eden öğrenciyi,

               c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

  ç) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Kurum: Bakanlığa bağlı resmî ve örgün eğitim-öğretim yapılan ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile ortaöğretim okullarını,

               d) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen eğitim-öğretim süresini, 

  e) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Parasız yatılı öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda sınavsız, ortaöğretimde ise sınavla veya sınavsız olarak parasız yatılı okumayı hak eden öğrenciyi,

               f) Veli: Öğrencinin anne, baba, mahkemece tayin edilmiş vasisi veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi,

               ifade eder.

  –––––––––––––––

  (1) 12/3/2012 tarihli ve 2012/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle, bu Yönetmelikte yer alan  Eğitim Teknolojileri” ibareleri “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri”, “2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” ibareleri “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  (2)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddeleriyle, bu fıkralarda yer alan “ilköğretim ve” ibareleri  “ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile” şeklinde değiştirilmiştir.

  5444

  İKİNCİ BÖLÜM

  Başvuru ve Ailenin

  Maddi Durumunun Tespiti

               Başvuru yeri ve şartları

               MADDE 5 – (1) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru, Bakanlıkça belirtilen tarihler arasında öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, mahallinde yapılacak sınavda ise pansiyonlu okul müdürlüğüne yapılır. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokullarında sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacak öğrencilerin başvuruları, okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne yapılır.(1)

               (2) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır:

               a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

               b) Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt şartlarını taşımak.

               c) Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.

               ç) Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.

               d) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının üç katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

               Ailenin maddi durumunun tespiti

               MADDE 6 – (1) Ailenin maddi durumunun tespitinde;

               a) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (EK-1) ile bu Beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan velinin ve çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin bir önceki yıla ait yıllık gelir durumunu gösteren yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan belge,

               b) (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı,

               c) Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği,

               istenir.

               (2) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Komisyonlar ve Görevleri

               Merkezi Sistem Sınav Komisyonu ve görevleri

               MADDE 7 – (1) Merkezi Sistem Sınav Komisyonu, her yıl Ekim ayı içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri  Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ilgili birim temsilcilerinden oluşturulur.

               (2) Merkezi Sistem Sınav Komisyonu:

               a) Kontenjan, sınav tarihi, başvuru, il veya ilçe sınav komisyonlarının kurulmasını ve görevlerini belirler. Sınavla ilgili diğer işlemleri yürütmek üzere hazırlanan çalışma takvimini belirlenen ayın sonuna kadar valiliklere duyurur.

  _________________

  (1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan “İlköğretim ve özel eğitim ilköğretim okullarında” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokullarında” şeklinde değiştirilmiştir.

  5445

               b) Parasız yatılı okumak isteyen öğrencilerin tercih edecekleri pansiyonlu okulların adlarını, niteliğini ve tercih kodlarını, burslu okumak isteyen öğrencilerin kontenjan türü ve sınıflar dikkate alınarak tercih kodlarına göre düzenlenen tabloları, kontenjanı, sınav ve yerleştirmeye ilişkin diğer esasları her yıl Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda tespit eder.                                    c) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavında başarılı olup kontenjana giren öğrencilerin tercihlerine göre pansiyonlu okullara yerleştirilmelerini ve bursluluğu kazananların da burslu öğrenim görmelerini sağlar.

               İl veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu ve görevleri

               MADDE 8 – (1) İl veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu; milli eğitim müdürlüğünde ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, MEBBİS veya sistem yöneticisi, Bakanlığa bağlı pansiyonlu kurumlarda en fazla yatılı öğrencisi bulunan bir okul müdürü, bu okulun okul-aile birliği yönetim kurulunca belirlenen bir temsilci ile yatılı öğrenciler arasından okul yönetimince belirlenen bir öğrenciden oluşur. 

               (2) Milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mülki idare amirinin onayı ile parasız yatılılık ve burslulukla ilgili il veya ilçedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere Mayıs ayının üçüncü haftasında oluşturulan bu komisyon, her yıl Haziran ayı içinde toplanarak milli eğitim müdürlüğünün koordinesinde yapılan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışır.

               (3) Komisyonun aldığı kararlar, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayından sonra uygulamaya konur. Komisyonun görevleri şunlardır:

               a) (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) Ortaöğretim okul pansiyonlarının açık kontenjanlarıyla bünyesinde sınavsız ve/veya ortaöğretim yerleştirme puanı ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan birden fazla okul türü bulunan kurum pansiyonları için ayrı ayrı belirlenen açık kontenjanları, Mayıs ayı içinde tespit eder ve aynı ayın sonuna kadar Bakanlığın ilgili birimlerine bildirir.

               b) Sınavla veya sınavsız alınacak parasız yatılı öğrenciler ile sınavla bursluluğu kazanan öğrencilerin iş ve işlemlerinin takibini yapar.

               c) Ortaöğretim öğrencilerinin yatılılık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla pansiyonların ortak kullanılmasını sağlar.

               ç) Pansiyonlardaki açık kontenjanların doldurulması için mahallinde yapılacak olan sınavla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

               d) Bakanlıkça belirlenen elektronik adresten okul, öğrenci, veli ve diğer bilgilerin kontrolünü ve takibinin yapılmasını sağlar.

               e) Mahalli imkânların etkin ve verimli kullanımını sağlamak için özel kişi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Parasız Yatılılık ve Bursluluk

  Kontenjanlarının Tespiti ve Dağılımı

               Kontenjanların tespiti 

               MADDE 9 – (1) Bakanlığın ilgili birimleri, ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları dışındaki sınavla veya sınavsız parasız yatılılığa  alınacaklarla ilgili olarak pansiyonlu okulların adlarını, niteliklerini, kontenjanlarını; sınavla alınacak burslu öğrencilerle ilgili olarak da burs kontenjanlarını tespit eder. Tespit edilen kontenjanlar, Bakanlıkça belirlenecek tarihte Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda duyurulur.

               Kontenjanların dağılımı

               MADDE 10 – (1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilere yüzde 10’u, ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere yüzde 5’i, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına yüzde 15’i ve diğer öğrencilere ise yüzde 70’i ayrılır. (1) 

  ______________

  (1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “ilköğretim okulu” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.

  5446

               (2) Bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması hâlinde açık kontenjanlar, diğer öğrencilere ayrılan yüzde 70’lik kontenjana ilave edilir.

               (3) Kontenjanlardan yararlanacak öğrencilerin, birinci fıkrada sayılan kontenjan kapsamında olduklarını sınavlara başvuru sırasında belgelendirmeleri şarttır.

               Pansiyon kontenjanı 

               MADDE 11 – (1) Ortaöğretim kurumlarının pansiyonlarında kontenjanın yüzde 80’i parasız yatılı, yüzde 20’si paralı yatılı öğrencilere ayrılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Parasız Yatılılık ve Bursluluk

  Sınavları ile Yerleştirmeler

               Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı

               MADDE 12 – (1) Ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı olarak okutulacak veya ortaokul veya imam-hatip ortaokulu  ile ortaöğretim kurumlarında burs verilecek öğrencilerin seçme ve sıralama sınavı, merkezi sistem sınav esaslarına göre Yenilik ve Eğitim Teknolojileri  Genel Müdürlüğünce yapılır. (1)

               Mahalli sınav

               MADDE 13 – (1) Merkezi sistemle yapılan yerleştirme sonucunda açık kalan kontenjanlara mahalli sınavla öğrenci yerleştirilir. Mahalli sınavla ilgili her türlü iş ve işlemler, okulların eğitim-öğretime başladığı tarihten itibaren en geç Ekim ayının sonuna kadar tamamlanacak şekilde hazırlanacak bir takvim çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca yürütülür.

               (2) Yeni hizmete açılanlar dahil tüm pansiyonlarda, boş kontenjanın sınıflara göre dağılımı; başvuruda bulunan öğrenci sayısı, pansiyonun açık kontenjanı ve sınıflar dikkate alınarak belirlenir.

               (3) Yerleştirme işlemlerinde; öğrencilerin öğrenim gördükleri okul ile yerleştirilecekleri pansiyonun bağlı bulunduğu okulun amaçları, program özellikleri ve öğrenci alım esaslarında göz önünde bulundurulan şartların uygun olmasına dikkat edilir.

               (4) Mahalli sınav sonucunda; aldıkları puanlar ve pansiyon kontenjanları dikkate alınarak pansiyonun bağlı bulunduğu okulun öğrencileri yerleştirildikten sonra diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler de yerleştirilir.

               (5) Pansiyonlarda açık kontenjanın kalması durumunda; aynı usullerle Aralık ayının son iş gününe kadar yerleştirme işlemlerine devam edilir. 

               Mahalli sınavla ilgili esaslar

               MADDE 14 – (1) Mahalli sınavlar aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

               a) Sınavdan önce pansiyonların boş kapasitesi belirlenerek okul panolarında ve elektronik ortamda ilan edilir.

               b) Mahalli sınava, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyanların başvurusu,  pansiyonlu okul müdürlüklerince kabul edilir.

               c) Sınav tarihi ve sınavın yapılacağı pansiyonlu okullar,  sınav tarihinden bir hafta önce belirlenerek ilan edilir.

               ç) Sınav komisyonu; il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca sınıf seviyelerine göre uygun görülen branş öğretmenlerinden oluşur.

               d)  Sınav soruları, öğrencinin öğrenim gördüğü alt sınıflara ait haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerin konularından hazırlanır.

               e) Sınav sorularının hazırlanması, sınavın şekli ve değerlendirilmesinde ortak sınavlara ilişkin usul ve esaslara uyulur.

  _____________

  (1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile bu fıkrada yer alan “ilköğretimin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.

  5447

               f) Sınav bina ve salonlarında engelli öğrenciler için her türlü önlem alınır.

               g) Yerleştirme sırasında puan eşitliği olması hâlinde bir önceki yıldan başlamak üzere yıl sonu başarı  puanı  yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

               ğ) Sınav evrakı iki yıl süre ile saklanır.

               Parasız yatılılık ve bursluluk sınav sonuçlarının açıklanması

               MADDE 15 – (1) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin sınav sonuçları, elektronik ortamda yıllık sınav takviminde belirtilen süre içerisinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce açıklanır. İlgili daireler, milli eğitim müdürlükleri ve kurumlarca sınav sonuç raporları alınır.

               Parasız yatılılık ve bursluluk tercihleri

               MADDE 16 – (1) Parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, sınav sonuçlarının elektronik ortamda açıklanmasından itibaren belirlenen adresten ilgili okul müdürlüğünce elektronik ortamdan alınarak onaylanır ve  kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin velilerine süresi içerisinde teslim edilir.

               (2) Öğrenciler, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen ve tercihleri doğrultusunda sınavını kazandıkları pansiyonlu okulu değiştiremezler.

               (3) Tercihleri doğrultusunda burslu olarak öğrenim hakkı kazanan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okullarda bu haklarından yararlanırlar.

               Kurumlarda parasız yatılılığa sınavsız yerleştirme

               MADDE 17 – (1) Aşağıdaki şartlardan birini taşıyanlardan;

               a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) bendine tabi kişilerin çocukları,

               b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

               c) 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

               ç) 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

               d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesine tabi kişilerin çocukları,

               e) Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen ailelerin çocukları,

               f) Kurumlarda öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları,

               g) Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler,

               Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilir.

               (2) Öğretmen çocuklarının belirlenmesinde, öğretmenin görevli bulunduğu yerleşim birimi göz önünde bulundurulur. İllerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak en küçük birimden başlamak üzere köy, kasaba, ilçe ve il merkezinde görev yapan öğretmen çocuklarına öncelik verilir.

               (3) Öğretim yılı içinde çocuğunu okutacak düzeyde okul bulunmayan yerleşim birimlerine nakilleri yapılan öğretmenlerin çocukları da kontenjan bulunması durumunda öğrenimlerine uygun okullara parasız yatılı olarak yerleştirilirler. 

               (4) Ayrıca;            

  a) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Okul bulunmayan yerleşim birimlerinde bulunan zorunlu öğrenim çağındaki çocuklar, sınavsız olarak yatılı bölge ortaokullarına alınır ve öğrenimlerini bu okullarda tamamlar. Bu okulları tamamlayan parasız yatılı öğrencilerden, başarı derecesine göre Bakanlıkça tespit edilecek kontenjan kadarı,

  b) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Zihinsel engelliler dışındaki özel eğitim gerektiren öğrencilerden öğrenim gördükleri ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokulunu tamamlayan, başarı derecesine göre engellerine uygun,

  5448

             c) (Mülga: 12/3/2012-2012/2958 K.)

               ortaöğretim kurumlarında parasız yatılılığa sınavsız olarak yerleştirilirler.

               Ortaöğretim kurumlarında parasız yatılılığa yerleştirme

               MADDE 18 – (1) Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri ve parasız yatılılık şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girip girmediklerine bakılmaksızın kontenjan durumu ve okula giriş puanları esas alınarak okul müdürlüklerince yapılacak sıralamaya göre kayıtlı bulundukları okula ait pansiyonlara parasız yatılı olarak yerleştirilir. Boş kontenjan kalması hâlinde, ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler, aynı esaslar çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca parasız yatılı olarak yerleştirilir.

               (2) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı sonucu veya sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenci kayıtlarının bittiği tarihten sonra, açık kalan kontenjanlara mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca parasız yatılı olarak öğrenci yerleştirilir.

               (3) Bünyesinde sınavsız ve ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birden fazla okul türü bulunan okullarda;          

               a) Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullardaki öğrenciler,

               b) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girmeyen veya girdiği hâlde bu sınavda başarı gösteremeyen öğrenciler,

               için, pansiyonlu okulların açık kalan kontenjanları içerisinde; (a) bendindeki öğrenciler birinci fıkrada belirtilen esaslara göre okul müdürlüklerince, (b) bendindeki öğrenciler ise mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca yerleştirilir.

  ALTINCI  BÖLÜM

  Parasız Yatılılık veya Bursluluğa Kayıt-Kabul

         

               Kayıt-kabulde istenecek belgeler

               MADDE 19 – (1) Parasız yatılılığa veya bursluluğa hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabullerinde;

               a) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi,

               b) Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair tek hekim tarafından düzenlenecek sağlık raporu,

               c) Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname (EK-1),

               ç) Sınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almadığını ve sınıfını geçtiğini gösteren belge,

               istenir.

               (2) Ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna devam eden ve bursluluğa hak kazananlardan (b) ve (ç); 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamına giren ve bu kontenjandan sınavı kazanan öğrencilerden (c); ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kaydolacaklardan (a) bendindeki  belgeler istenmez.(1)

               (3) Ayrıca, aşağıdaki kontenjanlardan yararlanan ve yerleştirilen öğrencilerden;

               a) Durumları 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun hükümlerine uyanlar için, mahkeme ilamı veya hâlen korunmakta oldukları kuruluşların bağlı olduğu il sosyal hizmetler veya yetiştirme yurdu müdürlüklerinden alınmış koruma altında bulunduklarını gösteren belge,

  _____________

  (1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “İlköğretim okullarının 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarına” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna” şeklinde değiştirilmiştir.

  5449

  b) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.)  Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam-hatip ortaokulu bulunmayanlar için, bu okulların bulunmadığına dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,

               c)  Öğretmen çocukları için, anne veya babasının öğretmen olduğuna dair belge,

              istenir.

               Sınavsız parasız yatılılığa alınacaklardan istenecek belgeler

               MADDE 20 – (1) Sınavsız parasız yatılılığa alınacaklarda;

  a) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.)  Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokulunu parasız yatılı olarak tamamladığına dair öğrenim belgesi,

               b) Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler için izin belgesi,

               istenir.

               (2) Ortaöğretim kurumlarına alınacak öğrencilerden 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde istenilen belgeler ile birlikte durumlarına göre;

               a) 5434 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (d) bendine tabi kişilerin çocuklarından; anne veya babasının harp malulü olduğunu gösteren belge,

               b) 2330, 2453, 2566 ve 3713 sayılı kanunların hükümlerine tabi kişilerin çocuklarından; sözü edilen kanunlardan yararlandıklarını gösteren resmî makamlardan alınacak belge,  

               c) Doğal afet ve  savaş gibi olağanüstü hâller sebebiyle korunmaya muhtaç olanlardan; mülki idare amirliklerinden alınacak belge,

               ç) Görev yaptıkları yerleşim birimlerinde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmen çocuklarından; görevli olduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak görev yaptıkları yerde çocuğunu okutacak düzeyde okul bulunmadığını gösteren belge,

               istenir.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Parasız Yatılılıktan Bursluluğa, Bursluluktan

  Parasız Yatılılığa Geçiş ve Nakil

               Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler

               MADDE 21 – (1) Öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere en az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenim görenler parasız yatılılığa geçirilebilir. Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin parasız yatılı veya burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders yılının bitiminden Temmuz ayının sonuna kadar yapılır.

               (2) Bursluluktan parasız yatılılığa geçiş isteği, okul müdürlüğünce başvuru süresi sonundan itibaren üç gün içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderilir. Komisyonca; öğrencinin durumu beş gün içerisinde incelenerek uygun bulunanların parasız yatılılık kaydı yapılmak üzere pansiyonlu okul müdürlüğüne ve bursluluğu sona erdirilmek üzere de burslu öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne bildirilir. Ancak, öğrencinin başka bir ilde parasız yatılı olarak öğrenim görmek istemesi hâlinde, tüm belgeler en geç üç gün içerisinde ilgili valiliğe gönderilir. İlgili valilik, parasız yatılılık kaydı yapılan öğrenciyi bursluluğu sona erdirilmek üzere  Ağustos ayı sonuna kadar burslu olduğu okulun valiliğine bildirir. Valilikler, parasız yatılılığa geçirilen öğrencilerin listesini, Eylül ayının ilk haftası içerisinde Bakanlığın ilgili birimlerine gönderir.

  5450

               (3) Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler için elektronik ortamda alınacak başvurular, okul müdürlüklerince Ağustos  ayının ilk haftası içerisinde değerlendirilir ve onay veya ret işleminden sonra Bakanlığın ilgili birimince açıklanacak çalışma takvimine göre Ağustos ayının sonuna kadar sırasıyla ilçe, il ve Bakanlık onay veya ret işlemleri yapılır. Bursluluğa geçişler için yapılan başvuru sonuçları,  elektronik ortamda en geç Eylül ayının ilk haftası içerisinde ilgili birimlere duyurulur.

               (4) Sağlık sorunu, korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması gibi nedenlerle geçişler için başvurularda süre kaydı aranmaz. Özre dayalı geçişlerde, özrüne dair belgeyle birlikte velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurulur.

               Parasız yatılı veya burslu öğrencilerin nakilleri

               MADDE 22 – (1) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, kontenjan durumuna ve aşağıdaki esaslara göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca değerlendirilerek;

               a) Öğrencinin sağlığında meydana gelen olumsuzlukların tek hekim tarafından düzenlenecek sağlık raporu ile belgelendirilmesi,

               b) Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması,

               c) Velinin, öğrenci okula kayıt olduktan sonra gerçekleşen görev veya iş yeri değişikliği,

               ç) Velinin, öğrencinin naklini istediği okulun bulunduğu yerleşim birimi veya yakın yerleşim birimlerinde ikamet etmesi,

               d) Korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması,

               e) Farklı türdeki okullar arasında nakil veya geçiş yapılması,

               f) Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar arası nakil yapılması,

               durumunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılır.

               (2) Öğrencinin nakil sebebini belgelendirmesi zorunludur. Parasız yatılı öğrencilerin farklı türdeki okullar arası nakillerinde ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yukarıda sıralanan nakil şartlarında başvurunun fazla olması hâlinde bir önceki yıldan başlamak üzere yıl sonu başarı puanı yüksek olana öncelik tanınarak yerleştirme yapılır. Ancak, (b) bendine göre yapılacak nakiller öğrencinin öğrenim gördüğü program, alan veya dalın nakledilmek istendiği okulda bulunmaması hâlinde Bakanlıkça yapılır.

               (3) Burslu öğrencilerin bursluluk nakilleri ise elektronik ortamda nakil olunan okul müdürlüğünce yapılır.

               Nakil başvuru süreleri

               MADDE 23 – (1) Parasız yatılı öğrencilerin özürleri nedeniyle nakil başvuruları, gerekli belgelerle birlikte öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne, ders yılının bitiminden Ağustos ayının sonuna kadar yapılır. Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri ders yılı içinde yapılmaz. Ancak, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f)  bentlerine göre yapılacak nakiller ders yılı içerisinde de yapılır.

               (2) Burslu öğrencilerin nakil işlemlerinde süre kaydı aranmaz.

               (3) Okul müdürlükleri; nakil için başvuran parasız yatılı öğrenci listelerini, görüşleriyle birlikte üç gün içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderir. Nakil başvuruları komisyonca beş gün içerisinde değerlendirilir ve il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayı alınarak ilgili okul müdürlüklerine gönderilir. Burslu öğrencilerin nakilleri ise elektronik ortamda naklen gelerek öğrenimine devam ettiği okul müdürlüğünce üç gün içerisinde yapılır.

  5451

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Parasız Yatılılık veya Bursluluğun Sona Ermesi

             

               Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi

               MADDE 24 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. (1)

               (2) Aşağıdaki hâllerde;

               a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan, (2)

               b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,

               c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,

               ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

               d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

               e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

               f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

               g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,

               öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

               (3)  Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

               (4) Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.

               Parasız yatılılık veya bursluluğa yeniden hak kazanma

               MADDE 25 – (1) Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılabilirler. Sınavı kazanmaları hâlinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler.

  DOKUZUNCU BÖLÜM

  Sosyal Yardımlar, Parasız Yatılılık

  ve Burslulukla İlgili Diğer İşlemler

               Parasız yatılı öğrencilere yapılacak sosyal yardımlar

               MADDE 26 – (1) Parasız yatılı öğrencilere aşağıda belirtilen sosyal yardımlar yapılır.

               a) Aşağıda cinsleri, adetleri ve kullanma süreleri belirtilen eşyalar verilir.

               Cinsi                                       Adet/Çift /Takım        Kullanma Süresi      Açıklama            

               Palto/Manto                                      1                              3  yıl               Üç yılda bir verilir.

               Takım elbise/kıyafet                           1                              1   "                Her yıl verilir.

                   Gömlek                                           3                              1   "                " "

               Takım iç çamaşırı                              3                              1   "                " "

               Çorap                                               4                              1   "                " "

               Ayakkabı                                          1                              1   "                " "

               Spor ayakkabı                                    1                              1   "                " "

               Kravat/Boyun fuları                           2                              1   "                " "

               El/ yüz havlusu                                  2                              1   "                " "

               Banyo havlusu                                   1                              1   "                " "

               Eşofman                                           1                              2   "                İki yılda bir verilir.

                   Pijama/Gecelik                                1                              2   "                "     "

               Terlik                                               1                              1   "                Her yıl verilir.

  _________________

  (1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile bu fıkrada yer alan “İlköğretim okullarında burslu ve” ibaresi “Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile” şeklinde değiştirilmiştir.

  (2)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile bu bentte yer alan “İlköğretim okullarında” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında” şeklinde değiştirilmiştir.

  5452

               b) Öğrencilere, öğretim programlarının gerektirdiği kitaplar okul yönetimlerince ücretsiz olarak sağlanır.

               c) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencilerine (100), ortaöğretim öğrencilerine (125) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda, yabancı uyruklu öğrencilere ise bu miktarın ikibuçuk katı harçlık olarak öğrenimi süresince yaz tatiline rastlayan aylar da dâhil olmak üzere her ay ödenir.(1)

               ç) Öğrencilere, diğer eğitim ve öğretim araçlarının karşılanması amacıyla her öğretim yılı başında bir defaya mahsus (c) bendinde belirtilen bir aylık harçlık tutarında ayrıca ödeme yapılır.

               (2) Her yıl bir öğrenci için ayni olarak verilecek giyecek yardımlarının azami birim fiyatları, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca tespit edilir.

               Burs ücretinin tespiti ve ödemeler

               MADDE 27 – (1) Kurumlardaki öğrencilere verilecek burs miktarı, her yıl Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu tespit edilir.

               (2) Bu öğrencilerin bursları, bursluluk sınavını kazanarak kuruma kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren okullarınca ödenir. Ödemeler üçer aylık dönemler hâlinde yapılır ve ödemelere tatil aylarında da devam edilir.                  

               Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar

               MADDE 28 – (1) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan öğrencilerin bursları, resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarında da devam eder. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar burslu olduklarını bu kurum müdürlüklerine beyan ederler. Bu öğrencilerin burs nakilleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren bu kurum müdürlüklerince ödenir.

               (2) Bakanlığa bağlı kurumlardan ayrılan, parasız yatılılığa geçen, özel okullar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu  bitirip diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim kurumlarına kayıt olan  öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. (2)

               (3) Bursluluğu sona erenlerin durumları, ayrıldıkları okul müdürlüklerince üç gün içerisinde elektronik ortamda kaydedilir.

               (4) Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlık ilgili birimince bu süre içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

               (5) Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.        

               Diğer burslardan yararlanma

               MADDE 29 – (1) Parasız yatılı veya burslu okuma imkânlarından faydalanan öğrenciler, başka resmî kurum ve kuruluşlarca verilen bursu seçtikleri takdirde bu Yönetmelikte öngörülen parasız yatılı veya burslu okuma haklarından faydalanamazlar. Resmî kurum ve kuruluşlarca verilen bursu tercih eden öğrencilerin parasız yatılılık veya burslulukları öğrenim gördükleri okul müdürlüklerince sona erdirilir.

               Parasız yatılı öğrencilerin tatil aylarında barındırılmaları

               MADDE 30 – (1) Tatil aylarında parasız yatılı öğrencilerden kalacak yeri olmayanların pansiyonlarda barındırılmalarına ve sosyal yardımlardan faydalandırılmalarına devam edilir. Pansiyonda kalacak öğrenci sayısı kırktan az olduğu takdirde, okul müdürlüklerince ders kesiminden en az bir ay önce bu öğrencilerin listeleri, il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderilir. Komisyon, belirlediği pansiyonlarda bu öğrencilerin barınmalarını ve sosyal yardımlardan faydalanmalarını sağlar.

  ___________________________

  (1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 11 inci maddesi ile bu bentte yer alan “ilköğretim” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.

  (2) 10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 12 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “ilköğretimi” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu” şeklinde değiştirilmiştir.

  5453

               (2) Bir ilde yeterli sayıda başvuru olmaması hâlinde, başvuruda bulunan öğrencilerin kalacağı pansiyonlar Bakanlıkça tespit edilir.

               (3) Bu öğrencilerin yaz tatillerindeki faaliyetleri, il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca hazırlanacak programlara göre yürütülür.

               Tedavi işlemleri

               MADDE 31 – (1) Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Bakanlıkça karşılanır. Bu öğrencilerin tedavileri devam ettiği sürece, durumlarını en geç bir hafta içinde kurum yönetimine bildirmeleri şartıyla parasız yatılılık veya burslulukları devam eder.

               Maddi durum araştırması

               MADDE 32 – (1) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru veya kayıt ve kabul süresinde, ihtiyaç duyulduğunda ailenin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerindeki bilgiler, öğrenim gördükleri okul müdürlüğünce ilgili yerlerden araştırılır. Bu araştırma sonucuna göre velinin, ailenin maddi durumunu gösteren Beyannamede (EK-1) belirttiği fert başına düşen yıllık gelir miktarı, içinde bulunulan mali yılda belirtilen limitten fazla ise yanlış beyanda bulunan öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durum ilgili makamlara bildirilir. Bu işlem sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti durumunda, öğrencinin başvurusu ile parasız yatılılık veya bursluluk hakkı iptal edilir. 

               Yükümlülük

               MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre parasız yatılı veya burslu okumak suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler hiçbir şekilde mecburi hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulamazlar.

  ONUNCU BÖLÜM

  Son Hükümler

               Yürürlükten kaldırılan mevzuat

               MADDE 34 – (1) 5/10/1983 tarihli ve 83/7166 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

               Hakların korunması

               GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce parasız yatılı veya burslu olarak öğrenimlerine devam edenler ile 2008 yılında merkezi sistemle yapılan sınavlar sonucunda parasız yatılılık veya bursluluğu kazananların hakları saklıdır. 

               Yürürlük

               MADDE 35 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

               Yürütme

               MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  5454

  (EK-1) (1)

  ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME

              Aile maddi durumumun yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum ........................................................................ Okulu/Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden .......................................... oğlu/kızı....... .... No’lu .......................................’ın .............. yılı parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim..*

                                                                                                     …../…./…….

                                                                                                    Velisinin Adı Soyadı

  Başvuran öğrencinin

  Adı – Soyadı          :…………………………..

  Adresi                    :…………………………………….

                                ………………………………………………

                                                                                                                                                     ONAYLAYAN

                                                                                                                                                       Adı – Soyadı

                                                                                                                                                    İmza ve Mühür (**)

  EKLER:

  1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge,

  2. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı, (1)

  3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi ,

  varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, 

  4. Kontenjanla ilgili belge.

  (*) Bu beyanname; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır.

  (**) Onay kısmı; Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır.

  –––––––––––––––

  (1) 12/3/2012 tarihli ve 2012/2958 sayılı bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu ekte yer alan “Aile nüfus kayıt örneği” ibareleri “Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı” şeklinde değiştirilmiş  ve metne işlenmiştir.

  5454-1

  5454-2

  Yazı kaynağı : www.mevzuat.gov.tr

  Pybs Bursu Kaç Yıl Verilir-Pybs bursu ne zaman kesilir

  Pybs Bursu Kaç Yıl Verilir-Pybs bursu ne zaman kesilir

  Pybs bursu kaçıncı sınıfa kadar verilir, Pybs Bursu Kaç Yıl Verilir, Pybs bursu ne zaman kesilir sorularına cevap arayacağız.

  İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK, BURS VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ nde şu şekilde ifade edilmektedir;

  Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi

  MADDE 24 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

  (2) Aşağıdaki hâllerde;

  a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan, (7)

  b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,

  c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,

  ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

  d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

  e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

  f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

  g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,

  öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

  (3) Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

  (4) Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.

  Parasız yatılılık veya bursluluğa yeniden hak kazanma

  MADDE 25 – (1) Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılabilirler. Sınavı kazanmaları hâlinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler.

  Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar

  MADDE 28 – (1) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan öğrencilerin bursları, resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarında da devam eder. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar burslu olduklarını bu kurum müdürlüklerine beyan ederler. Bu öğrencilerin burs nakilleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren bu kurum müdürlüklerince ödenir.

  (2) Bakanlığa bağlı kurumlardan ayrılan, parasız yatılılığa geçen, özel okullar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirip diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim kurumlarına kayıt olan öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir.(9)

  (3) Bursluluğu sona erenlerin durumları, ayrıldıkları okul müdürlüklerince üç gün içerisinde elektronik ortamda kaydedilir.

  (4) Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlık ilgili birimince bu süre içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

  (5) Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.

  Pybs bursu öğrenci kaçıncı sınıfta kazanmış olursa olsun lise son sınıfa kadar devam eder. 12. sınıfın son bursuna kadar alır sonrasında bursunuza veda etmek zorunda kalırsınız.

  Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir.

  Pybs Bursu Kaç Yıl Verilir?

  PYBS bursları bundan böyle ayda 1(bir) olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursunuz eylül ya da ekim ayı içerisinde alacağınızı bilmenizi isteriz.

  Bundan böyle aylık olarak verilecek burs miktarı ise 663,87 TL dir.

  Pybs bursu kaç yıl verilir sorusuyla dilerseniz basit bir hesap yapalım. Öğrencimiz 5. Sınıftan itibaren burs kazanmış olsun. Pybs bursu yılda 4 kez olacak şekilde 3 ayda bi verilir. Hadi öğrencimize ne kadar para verilecek hesaplayalım.

  6, 7, 8, 9,10, 11 ve 12. Sınıflarda öğrenciler burs alacaklar. Yani 7 sene boyunca burs alacaklar.

  PYBS Burs Miktarı Ne Kadar olduğunu öğrenmek İÇİN TIKLAYINIZ

  2022 PYBS-DPY Bursları Ne Zaman Yatırılacak Ödenecek

  Yazı kaynağı : www.basarisiralamalari.com

  PYBS-DPY-İOKBS Burs Miktarı Kaç Lira Ne Kadar 2022

  PYBS-DPY-İOKBS Burs Miktarı Kaç Lira Ne Kadar 2022

  2022 ortaöğretim burs ücreti, 2022 PYBS kazanan öğrencilere kaç lira verilecek? 2022 PYBS para meblağası ,2022 PYBS kazandınız ardından ne yapmalısınız? Pybs bursları ne zaman verilecek 2022, pybs bursları ne zaman ödenecek,pybs bursları ne zaman,pybs bursları ne zaman yatacak 2022 2023,pybs bursları ne zaman verilecek 2022,pybs burs ücretleri 2021,pybs burs ücretleri 2022,yeni pybs burs ücretleri 2022 2023,dpy bursları ne zaman yatacak 2022, dpy bursları ne zaman yatacak 2022

  2022 PYBS Bursluluk hakkı kazanan öğrencilere ödeme hangi tarihte yapılacak?

  PYBS bursunu kazanan kişilerin uzun zaman önce açıklanmasından dolayı bu bursu kazanan kişiler bursluluk parası ne zaman yatacak sorusunu sormaktadır. Aile ekonomisine büyük katkısı olan bu bursu kazandıysanız başarılarınızın eğitim alanınızda da bu şekilde devam etmesine temenni ederiz.

  PYBS bursları bundan böyle her ayın 25 inde ayda 1(bir) olmak üzere yatırılacaktır.. İlk burs okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursunuz eylül ya da ekim ayı içerisinde alacağınızı bilmenizi isteriz.

  Bundan böyle aylık olarak verilecek burs miktarı ise 663,87 TL dir.

  LÜTFEN FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN BÜTÜN HABERLERİ ORDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

  LÜTFEN INSTAGRAM SAYFAMIZI BEĞENİN BÜTÜN HABERLERİ ORDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

  LÜTFEN TWİTER SAYFAMIZI BEĞENİN BÜTÜN HABERLERİ ORDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

  PYBS bursu zam gelmemiş haliyle 1 ayda bir yatırılmak koşuluyla 663,87 TL‘dir. Yeni eğitim öğretim döneminde burslara zam gelmesi beklendiğinden bu rakamda değişim olacağını bilmenizi isteriz.

  Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. daha önce kazanmışsanız ekim ayında paranızı alacaksınızdır fakat genelde kasım ayına aksar.

  Pybs Bursu Kaç Yıl Verilir-Pybs bursu ne zaman kesilir ?

  PYBS sınavını kazandıysanız ve burs alacağınız günü sabırsızlıkla bekliyorsanız bursunuzu çok yakın bir zamanda alacağınızı belirtmek isteriz. PYBS burs paraları yıl içerisinde artık bütün ayların ortasında yatırılmaktadır. Bazen ilgili bursların yatması 15 gün gibi gecikebilmektedir. Bu durumu sıkıntı yapmayıp bursunuzun yatacağı zamanı beklemenizi tavsiye ederim.

  Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir.

  Yıllara Göre Burs Ücretleri;

  2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

  2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

  2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

  2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

  2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

  2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

  2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

  2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

  2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

  2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

  2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

  2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

  2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

  2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

  Bursluluğa hak kazanan öğrenciler ne yapmalıdır?

  Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmî okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sonlanmıştır

  Yazı kaynağı : www.basarisiralamalari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap