Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelik

  1 ziyaretçi

  ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelik Ne90'dan bulabilirsiniz

  31 Ocak 2023 SALI

  Adalet Bakanl���ndan:

  CEZA �NFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULAB�LECEK E�YA VE

  MADDELER HAKKINDA Y�NETMEL�KTE DE����KL�K

  YAPILMASINA DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1- 17/6/2005 tarihli ve 25848 say�l� Resm� Gazete'de yay�mlanan Ceza �nfaz Kurumlar�nda Bulundurulabilecek E�ya ve Maddeler Hakk�nda Y�netmeli�in 2 nci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 2- Bu Y�netmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 say�l� Ceza ve G�venlik Tedbirlerinin �nfaz� Hakk�nda Kanunun 35 inci, 53 �nc�, 54 �nc�, 62 nci ve 70 inci maddelerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.�

  MADDE 2- Ayn� Y�netmeli�in 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�na �Bakanl�k: Adalet Bakanl���n�,� sat�r�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki sat�r eklenmi�tir.

  �Genel M�d�rl�k: Ceza ve Tevkifevleri Genel M�d�rl���n�,�

  MADDE 3- Ayn� Y�netmeli�in 4 �nc� maddesinin ikinci f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 4- Ayn� Y�netmeli�in 5 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 5- Mutfak te�kilat� bulunmayan ceza infaz kurumlar�nda, yemek yap�labilecek herhangi bir yerin olmamas� durumunda, h�k�ml�lerin kald�klar� ko�u�, oda ve eklentilerinde, idare taraf�ndan verilen ve yemek yapmada kullan�lacak her t�rl� g�da maddesi ve malzemesinin yeteri kadar bulundurulmas�na izin verilir. Ancak; yemek yapmada kullan�lan t�p gibi yan�c� ve parlay�c� madde veya malzemeler, yemek pi�irilmesinden sonra, oda veya ko�u�un d���nda, idarenin kontrol�nde bir b�l�me al�n�r. Kurumun fiziki imk�nlar� m�sait oldu�u takdirde, oda ve ko�u�larda elektrikli ocak bulundurulmas�na m�saade edilebilece�i gibi; aradaki ba�lant�n�n standartlara uygun olmas� ve g�venlik bak�m�ndan sak�nca olu�turmamas� ko�uluyla t�p�n ko�u� veya oda d���nda, oca��n ise ko�u� veya odada bulundurulmas� suretiyle t�pl� veya gazl� ocaklara da izin verilebilir.�

  MADDE 5- Ayn� Y�netmeli�in 7 nci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �birer adet palto, manto ve mont, iki adet ceket veya ceket yerine kullan�labilen h�rka, d�rt adet pantolon ve/veya etek, bayan i�in iki adet elbise, bir tak�m e�ofman, d�rt adet g�mlek, iki adet kazak, iki tak�m pijama, bir spor ayakkab�s�, bir k��l�k ayakkab�, bir iskarpin, �� adet ti��rt, iki adet kravat, bir adet kemer, gerekti�i kadar i� �ama��r�, �orap, bir terlik, havlu ve bir bornoz ile� ibaresi ��� �ift ayakkab�, bir �ift terlik, bir adet kemer ve gerekti�i kadar i� �ama��r� ve �orap ile ayn� t�r e�yadan 6 adedi ge�meyecek ve toplamda 30 par�ay� a�mayacak �ekilde; ba��rt�s�, fular, i�lik, havlu, bornoz, palto, manto, mont, ceket, h�rka, pantolon, etek, elbise, e�ofman, g�mlek, kazak, pijama, ti��rt, kravat,� �eklinde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Ter�r propagandas� i�eren veya kurum g�venli�i a��s�ndan sak�ncal� olan, su�u veya su�luyu �v�c�, su�a te�vik, kamuoyunu rencide veya tahrik edici ya da m�stehcen i�erikli sembol, yaz� ve benzeri i�aretleri ta��yan giysiler kuruma kabul edilmez.�

  MADDE 6- Ayn� Y�netmeli�in 8 inci maddesinin ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �Kurum disiplinini, d�zenini veya g�venli�ini bozan ya da tehlikeye d���ren, h�k�ml�lerin iyile�tirilmesi amac�na ula�may� zorla�t�ran yahut m�stehcen haber, yaz�, foto�raf ve yorumlar� kapsayan hi�bir yay�n h�k�ml�ye verilmez.�

  �Bas�n �lan Kurumu arac�l���yla resm� ilan ve reklam yay�mlama hakk� bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmez. Ancak ilan ve reklam�n ge�ici s�reyle kesilmesi h�li, bu h�km�n d���ndad�r. Yabanc� dilde yay�mlanm�� gazete ve dergilerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Bakanl�k yetkilidir.

  H�k�ml�lerin mensup oldu�u dinin kutsal kitab� ile e�itimleri i�in gerekli ders kitaplar� hari� olmak �zere oda, ko�u� ve eklentilerinde ayn� anda bulundurulabilecek s�reli veya s�resiz yay�n say�s�, kurumun fiziki imk�nlar� ve g�venli�i g�z �n�nde bulundurularak idare ve g�zlem kurulu taraf�ndan belirlenir.�

  MADDE 7- Ayn� Y�netmeli�in 9 uncu maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 9- Ko�u�, oda ve eklentilerinde, kurumun elektrik tesisat�, fiziki ko�ullar� ile odan�n mevcudu dikkate al�nmak suretiyle, kantinden temin edilen; HDMI/SCART/USB ve benzeri veri depolama veya aktarma giri�i olmayan, d�hili uydu al�c�s� ve bilgisayar sistemi ile t�mle�ik �zelli�i bulunmayan televizyon ile buzdolab�, sa� kurutma makinesi, idare taraf�ndan uygun g�r�lecek say�da elektrikli su �s�t�c�s� ve iklim ko�ullar� da dikkate al�narak vantilat�r bulundurulmas�na izin verilebilir.

  �ocuk ve kad�n h�k�ml�lerin bulundu�u odalarda �ama��r makinesi ve kurutma makinesi bulundurulmas�na izin verilebilir.

  Her h�k�ml�, kurum kantininden sat�n almak kayd�yla bir adet sadece FM bantl�, USB ve benzeri veri depolama, aktarma �zelli�i olmayan kulakl�kl� k���k el radyosu bulundurabilir.

  Oda sistemine ge�memi� kurumlarda veya kurum idaresince uygun g�r�len hallerde elektrik tesisat�, fiziki ko�ullar� ile odan�n mevcudu dikkate al�nmak suretiyle en fazla iki adet buzdolab� bulundurulmas�na izin verilebilir.

  Ayd�nlatma d���ndaki elektrik giderleri, Enerji Piyasas� D�zenleme Kurumu taraf�ndan mesken abonelikleri i�in belirlenen �cret tarifesi esas al�narak ceza infaz kurumunca hesaplanan bedel �zerinden h�k�ml� taraf�ndan kar��lan�r. Ancak; h�k�ml� taraf�ndan kar��lanacak elektrik gideri, bulundu�u ceza infaz kurumunca ger�ekle�tirilen elektrik tedarik ihalesi veya i�lemi sonucunda belirlenen elektrik birim fiyat�n�n mesken aboneli�inden daha d���k olmas� halinde d���k olan birim fiyat �zerinden hesaplan�r.

  �ocuk ve kad�n h�k�ml�lerin t�m elektrik giderleri kurum b�t�esinden �denir.�

  MADDE 8- Ayn� Y�netmeli�in 12 nci maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Sa�l�k ve anas�n�n yan�nda kalan �ocuklar

  Madde 12- H�k�ml�ler, ko�u�, oda ve eklentilerinde hekim raporuyla belgelendirilmek ko�uluyla, sa�l�klar� i�in gerekli protez, ortopedik boyunluk, ortopedik yatak, solunum ve i�itme cihazlar�, baston, tekerlekli sandalye ile kurum ve ki�i g�venli�i a��s�ndan sak�ncas� bulunmayan benzeri medikal e�yalar� bulundurabilir.

  Ceza infaz kurumunda, anas�yla birlikte kalan �ocuklar ve s�t emziren analar�n ihtiyac� i�in, kurumun g�venli�ini tehlikeye d���rmemek ko�uluyla cins ve miktar� idare ve g�zlem kurulu taraf�ndan belirlenen veya hekim taraf�ndan l�zumlu g�r�len g�da maddeleri ile biberon, s�t pompas�, mama �s�t�c�s�, mama sandalyesi gibi yeme ve i�mede kullan�lan ara� ve gere�ler ile giyim e�yas�, �ocuk bezi, be�ik gibi temel ihtiya� malzemeleri, metal olmayan ve tehlike arz etmeyen oyuncaklar ile �ocu�un geli�imini destekleyen e�itim-��retim ve k�rtasiye malzemelerinin bulundurulmas�na izin verilebilir ve bu f�kra kapsam�nda izin verilen e�yalar ile g�da maddeleri kurum taraf�ndan sa�lan�r.�

  MADDE 9- Ayn� Y�netmeli�in 15 inci maddesinin sekizinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �H�k�ml�ler ni�an ve evlilik y�z���, k�pe, kolye, toka, tespih ve ses ya da g�r�nt� kaydedici, veri aktar�c� veya bir bilgisayar i�letim sistemi ile t�mle�ik �zelli�i bulunmayan kol saati ile kantinden temin edilmek ko�uluyla bir adet masa saati ve bir adet top bulundurabilir.�

  MADDE 10- Ayn� Y�netmeli�in 17 nci maddesine a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �H�k�ml�n�n kendi iste�iyle nakli d���ndaki di�er nakillerde, bu Y�netmelikte say�lan e�ya ile 15 inci maddenin birinci f�kras�nda say�lan evcil hayvanlar�n yan�nda g�nderilmesi sa�lan�r. Bunun m�mk�n olmamas� halinde kitap, k�yafet gibi �ahsi kullan�ma �zg�lenmi� e�ya ile 50 kilogram� ge�meyen di�er e�yan�n g�nderilme �creti kurum b�t�esinden, bu miktar� a�an k�sm�na ait �cret ise h�k�ml� taraf�ndan kar��lan�r.

  H�k�ml�n�n kendi iste�iyle naklinde, nakil s�ras�nda g�nderilemeyen ve daha sonra kargo yoluyla g�nderilmek zorunda kal�nan e�yaya ait masraflar h�k�ml� taraf�ndan kar��lan�r.

  �ocuk h�k�ml�ler ile 28/3/2020 tarihli ve 2324 say�l� Cumhurba�kan� Karar� ile y�r�rl��e konulan Ceza �nfaz Kurumlar�n�n Y�netimi ile Ceza ve G�venlik Tedbirlerinin �nfaz� Hakk�nda Y�netmeli�in 127 nci maddesinin ikinci f�kras� uyar�nca maddi durumunun yetersiz oldu�u tespit edilen h�k�ml�lerin e�ya g�nderim giderleri kurum b�t�esinden kar��lan�r.

  Sevk ve nakiller s�ras�nda h�k�ml�n�n yaz�l� talebi olmas� durumunda kurum idaresinde kay�t alt�nda bulunan ruhsatl� silah ve mermiler h�k�ml�n�n gitti�i kuruma teslim edilmek �zere jandarma taraf�ndan teslim al�n�r.

  H�k�ml�n�n, hekim raporu do�rultusunda d�zenli olarak kullanmas� gereken ila�lar�n kullan�m�n�n sevk ve nakil s�ras�nda aksamamas� konusunda gerekli tedbirler al�n�r.�

  MADDE 11- Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 12- Bu Y�netmelik h�k�mlerini Adalet Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  İnfaz Kanunu Madde 35 Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar

  İnfaz Kanunu Madde 35 Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar

  Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar

  İnfaz Kanunu Madde 35

  (1) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri veya bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, tıbbî malzeme ve diğer ihtiyaç maddeleri yönetmelikle düzenlenir.

  İnfaz Kanunu Madde 35 Gerekçesi

  Bu madde kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri veya bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, tıbbı malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerinin yönetmelikte gösterileceğini belirtmektedir.

  Kuşkusuz yönetmelikle yapılacak düzenlemede bu eşya ve malzemelerin ihtiyaç durumuna göre miktarı ve gerekli diğer özellikleri açıklanacaktır.

  İnfaz Kanunu 35. Madde Emsal Yargıtay Kararları

  YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ Esas : 2007/930 Karar : 2007/919 Tarih : 12.02.2007

  -İnfaz Kanunu 35. Madde

  Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının Kurum güvenliğini tehlikeye sokabileceği düşüncesiyle karbon kağıdının içeriye verilmemesine dair 30.06.2006 tarihli ve 2006/20 sayılı kararına … örgütü mensubu olan tutuklu ve hükümlülerin başvurusu üzerine, 4675 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince reddine dair Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesinin ( İnfaz Hakimliği ) 22.08.2006 tarihli ve 2006/208-209 sayılı kararına yapılan itirazın kabulü ile Kocaeli İnfaz Hakimliğinin 22.08.2006 tarihli kararının kaldırılmasına ilişkin, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 07.09.2006 tarihli ve 2006/754 müteferrik sayılı kararının; 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun’un “Oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalar” başlıklı 35. maddesi ile Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinde ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve eklentilerinde nelerin bulundurulabileceği gösterilmiş olup, karbon kağıdının bulundurulabileceğine dair bir düzenleme bulunmadığı gibi, terör ve organize suç örgütü üyelerinin bulunduğu yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında örgütsel bağların devam ettirilmesinin ve güçlendirilmesinin engellenmesi ile yönetici konumundaki hükümlü ve tutukluların alt kademedeki örgüt üyeleri ile ilişkilerinin kesilmesi hususlarında idarenin bir kısım tedbirler almasının kurum içi disiplin kurallarına riayet edilmesini temin bakımından önemli olduğu gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 12.12.2006 gün ve 058893 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay C. Başsavcılığının 19.01.2007 gün ve 2006/323472 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden,

  Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 7.09.2006 tarih ve 2006/754 müt. sayılı kararının CMK. nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, 12.02.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Yazı kaynağı : barandogan.av.tr

  Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik

  Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik

  Mevzuat Takip Sistemi; HMC Yönetim Danışmanlığının Mahalli İdareler ve Sulama Birlikleri için oluşturduğu, muhteviyat ve özelliği itibariyle bu kuruluşlara özgü EN KAPSAMLI Dijital Mevzuat Kütüphanesi hizmetidir. Sistemin Mahalli İdareler Mevzuatı içeriği, MİARGEM tarafından desteklenmektedir.

  Yazı kaynağı : mevzuattakip.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap