Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  cuma günü sela ile ezan arasında okuyanın eline para geçer

  1 ziyaretçi

  cuma günü sela ile ezan arasında okuyanın eline para geçer Ne90'dan bulabilirsiniz

  Cuma g�n� Sela ile ezan aras�nda okunacak dualar nelerdir? Cuma g�n� hangi dualar okunur?

  Cuma g�n� Sela ile ezan aras�nda okunacak dualar nelerdir? Cuma g�n� hangi dualar okunur?

  Cuma g�n�nde edilen dualar ve yap�lan ibadetler �ok faziletlidir. �zellikle Cuma g�n� i�erisinde �yle bir vakit vard�r ki Allah bu vakitte edilen dualar� asla geri �evirmez. Bir M�sl�man Sela ile ezan aras�nda "La �lahe �lla ente Ya Hanna� ya Mennan� ya bediassemavati vel ard." diye dua ederse, Allah mutlaka kar��lk verir. Peki Cuma g�n� Sela ile ezan aras�nda okunacak dualar nelerdir? ��te Cuma g�n� okunacak dualar..

  Cuma g�n�n�n M�sl�manlar i�in �nemi b�y�kt�r. M�sl�man alemi olarak bayram sayd���m�z ve dua kap�lar�n�n a��k oldu�u bilinen Cuma g�n� yap�lan ibadetler �ok �nemlidir. Peki Cuma g�n� nas�l dua edilir? Bu m�barek g�nde yap�lan ibadetler sonras�nda okunacak dualar� sizler i�in derledik. ��te Cuma g�n� Sela ile ezan aras�nda okunacak dualar

  CUMA G�N� HANG� DUALAR OKUNUR?

  Allah'�m! Fayda vermeyen ilimden, kat�na y�kselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana s���n�r�m." (Taberani)

  "Lanetlik �eytandan Ulu Allah'a s���n�r�m. O t�m varl�klar� h�km� alt�nda tutar ve s�n�rs�z derecede c�merttir."

  El Ahzab S�resi 56. ayet-i kerimede Allah-� Te�l� buyurmaktad�r ki; "Ger�ekten Allah ve melekleri Peygambere sal�t ederler, O' nu �verler. Ey iman edenler! Siz de O'nu �v�n ve O'na sal�t ve selam edin, O' na g�n�lden teslim olun."

  Allah'�m! Darl�ktan ve �z�nt�den sana s���n�r�m. Acizlikten ve tembellikten sana s���n�r�m. Korkakl�ktan ve cimrilikten sana s���n�r�m. Borcun s�k�nt�s�ndan ve insanlar�n bask�s�ndan sana s���n�r�m." (Cem'ul Fevaid)

  "Allah'�m! Cehennem azab�ndan, kabir azab�ndan, Mesih ve Deccal'�n fitnesinden, hayat ve �l�m fitnesinden Sana s���n�r�m." (K�t�b-i Sitte)

  Cuma g�n� okunacak r�z�k duas�: Allah�mme Ya �aniyy�,Ya Hamid�,Ya M�bdi� Ya Mu'id�,Ya Rahim� Ya Vedud. E�isni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.

  Anlam� : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'�m. Helalin ile beni haramdan sak�nd�r. Taatin ile beni masiyetinden uzakla�t�r. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

  �mam-� Suy�t�, el-C�mi'u's-sa�ir'inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ��yle buyurmu�lard�r:

  "Kim cuma namaz�ndan sonra -konu�madan ve kalkmadan- ihl�s, Fel�k ve N�s s�relerini yedi�er defa okursa Allah Te�l� onu gelecek cumaya kadar, zarar verici �eylerden muhafaza buyurur." (Suy�t�, el-C�miu's-sa��r, no: 8954; Ali el-M�ttak�, II, 648/4985)

  Hastal�klar i�in �ifa dualar�: Hazret-i �i�e'den rivayete g�re Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildi�inde ��yle du� ederlerdi;

  T�rk�e Okunu�u: Ezhibil-be'se rabben'nasi e�fi ve ente�'�afi la �ifae illa �ifauke �ifaen la yugadiru sekame

  Anlam� : "Bu hastal��� gider ey insanlar�n Rabbi! �if� ver, ��nk� �if� verici sensin. Senin verece�in �if�dan ba�ka �if� yoktur. �yle �if� ver ki hi� bir hastal�k b�rakmas�n."

  Yine Hz. Ay�e'den rivayet edilene g�re peygamberimiz kendisine bir hasta �if� bulmak i�in dua istedi�inde ��yle dua etmi�tir : Bismillahi turbetu ardina ve r�katu ba'dina y��fe sakimuna bi-izni rabbina.

  Anlam�: "Allah'�n ad�yla du�ya ba�lar�m. Bizim yerimizin topra�� ve birimizin t�kr��� vesilesiyle Allah'�n izniyle hastam�z �if� bulur."

  CUMA SURES�N�N SON 3 AYET�

  Her kim Cuma g�n� sela ile ezan aras� Cuma s�resinin 9-10-11 �yetlerini (son 3 ayet) okursa,o ki�imin eline mutlaka o hafta i�inde helal para ge�er.

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

  Y� eyyuh�llez�ne �men� iz� n�diye lis sal�ti min yevmil cumuati fes'av il� zikrill�hi ve zer�l bey'a, z�likum hayrun lekum in kuntum ta'lem�n(ta'lem�ne).

  فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

  Fe iz� kudiyet�s sal�tu fente�ir� f�l ard� vebteg� min fadlill�hi vezkur�ll�he kes�ran leallekum tuflih�n(tuflih�ne).

  وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

  Ve iz� raev tic�raten ev lehveninfadd� ileyh� ve terak�ke k�im�(k�imen), kul m� indall�hi hayrun minel lehvi ve minet tic�rati, vall�hu hayrur r�z�k�n(r�z�k�ne).

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Cuma günü sela ile ezan arası" Bu Âyetleri okuyanın o hafta eline helal para geçer"

  February 14, 2018 at 3:41 pm

  Tskrler

  Cevapla

  Yazı kaynağı : mutlulugunsifresi.com

  Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?

  Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?

  Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?

  Cuma ibadetini yerine getirmek isteyenler bu mübarek günde yapılacak duaları, sureleri ve çekilecek teşbihleri, zikirleri, esmaları merak ediyor. Peki, Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler? İşte Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar...

  Mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte ibadet etmek isteyen, tövbe etmek isteyen Müslümanlar, cuma günü okunacak duaları ve sureleri merak ediyor. Cuma günü namazdan sonra okunacak dualar ve cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler ve esmaları haberimizde derledik.

  CUMA GÜNÜ DUASI

  Duanın Okunuşu:

  Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke.

  Türkçe Anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.

  “Allah’ım! Beni amellerin ve ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırabilirsin. Beni kötü işlerden ve kötü ahlâktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.” (Nesâi, İftitâh, 16.)

  “Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.” (Tirmizî, Deavât 128.)

  Yâ Erhamerrâhimîn, Resul-i Ekremin (a.s.m) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dâr-ı saadette onun âl ve ashâbına komşu eyle! Âmin, âmin, âmin.

  Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur. Âmin

  HACET DUASI

  Halîm ü Kerîm Allah’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma Ya Erhamerrahimin.

  Allah’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. Yüce ve Azim Allah’tan başka ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

  Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allahım, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde bana merhamet et.

  CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

  "Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

  El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O'na gönülden teslim olun."

  "Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

  İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

  “Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

  "Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)

  Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

  Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

  CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

  İşte cuma günü okunacak surelerden bazıları:

  Fatiha Suresi

  Zilzâl Suresi

  Duhan Suresi

  Kehf Suresi

  Hud Suresi

  CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

  Cuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.

  Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

  Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

  Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.

  Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

  Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

  Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî’as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

  Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır

  Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

  Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

  Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu kabir azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.

  Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer

  Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.[Dare Kutni]

  Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.[Taberani]

  Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.[İsfehani]

  Cuma günü gusledenin günahları affolur.[Taberani]

  Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.[İbni Sünni]

  Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

  Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

  Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

  10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

  Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

  Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

  Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

  Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

  Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.

  Cuma günü Sabah 'YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirirsen isteğin kabul olur.

  İmam-ı Gazali'ye göre, Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına katılırlar.

  CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALAR

  Ya Gaffar – 1281 Kere Okunur

  Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için okunur

  Ya Vehhâb – 14 Kere Okunur

  Sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için okunur

  Ya Rezzak – 308 Kere Okunur

  Bol rızıklı ve zengin bir ömür geçirmek; kalp kasları ve mide için.

  Ya Bâsıt – 72 Kere Okunur Cuma- Sabah ve İkindi

  Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için.

  Ya Lâtif – 129 Kere Okunur

  Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.

  Ya Hakîm – 78 Kere Okunur

  İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için.

  Ya Mecîd – 57 Kere Okunur

  İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.

  Ya Bâis–573 Kere Okunur

  Kuvvetli irade sahibi olmak, alacaklarını tahsil etmek için

  Ya Hakk – 108 Kere Okunur

  Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işi bitirmek için

  Ya Vekil – 66 Kere Okunur

  Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.

  Ya Metîn – 500 Kere Okunur

  Maddi ve manevi dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için

  Ya Muhsî – 148 Kere Okunur

  Akıl dinamikliği, zekânın ve hislerin kuvvetli olması için

  Ya Hasîb – 80 Kere Okunur

  Herkese karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vermek için

  Ya Kerim – 270 Kere Okunur

  Zengin ve cömert olmak, her kolaylığa sahip olmak için

  Ya Rakîb–312 Kere Okunur

  Allahın koruması altında olmak, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için

  Ya Muhyî – 68 Kere Okunur

  İşlerde başarılı olmak, hastalıklardan kurtulmak…

  Ya Nâfi’ – 201 Kere Okunur

  Hastalık ve zararlı şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.

  Ya Nûr – 256 Kere Okunur

  Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ve kalp sağlığı için

  Ya Vâcid – 14 Kere Okunur

  Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.

  Ya Mâcid – 48 Kere Okunur

  Bol kazanç elde etmek ve şerefli yaşamak için.

  Ya Ehad – 13 Kere Okunur

  Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…

  Ya Âhir – 801 Kere Okunur

  Ömrün uzaması ve bereketi için.

  Ya Berr – 202 Kere Okunur

  Her halükarda iyilik bulmak için.

  Ya Muğnî – 1100 Kere Okunur

  Rahat bir geçim, bol rızık; zenginlik ve sinirler için

  Ya Vâris – 707 Kere Okunur

  Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap