Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  devlet memurlari kanunu ve bazi kanunlar ile 663 sayili kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapilmasina dair kanun

  1 ziyaretçi

  devlet memurlari kanunu ve bazi kanunlar ile 663 sayili kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapilmasina dair kanun Ne90'dan bulabilirsiniz

  Kamu sözleşmeli personeline kadro verilmesine ilişkin kanun yayımlandı

  Kamu sözleşmeli personeline kadro verilmesine ilişkin kanun yayımlandı

  Devlet memurları kanunu ve bazı kanunlar ile 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

  Memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

  Bir yıldan az süreli, kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, devlet memurları kanununun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek.

  Yazı kaynağı : www.dunya.com

  26 Ocak 2023 PER�EMBE

  DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR �LE 663 SAYILI KANUN

  H�KM�NDE KARARNAMEDE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN

  MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 say�l� Diyanet ��leri Ba�kanl��� Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 20- 28/11/2022 tarihi itibar�yla Diyanet ��leri Ba�kanl��� ta�ra te�kilat�nda 657 say�l� Kanunun 86 nc� maddesi kapsam�nda a��ktan vekil imam-hatip ve vekil m�ezzin-kayy�m olarak g�rev yapmakta olanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde m�racaat edenler, ge�erlili�i devam eden kamu personeli se�me s�nav�ndan Ba�kanl�k�a belirlenecek yeterli puan� alm�� olmalar� ve Ba�kanl�k�a belirlenecek usul ve esaslara g�re yap�lacak s�zl� ve/veya uygulamal� s�navda ba�ar�l� olmalar� �art�yla, Ba�kanl�k�a ilan edilecek yerlerde g�revlendirilmek �zere imam-hatip ve m�ezzin-kayy�m unvanl� memur kadrolar�na atan�rlar. Bu madde uyar�nca memur kadrolar�na atananlar�n d�rt y�l s�reyle ba�ka kamu kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz.

  Bu madde kapsam�nda atama yap�lacak kadrolar, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ili�kin mevzuat�n eki cetvellerin Ba�kanl��a ait b�l�m�ne eklenmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar; unvan�, s�n�f�, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle ataman�n yap�ld��� tarihten itibaren bir ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.�

  MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras�n�n ���nc� paragraf�nda yer alan �tarihi belge ve eski harflerle yaz�lm�� ar�iv kay�tlar�n� de�erlendirenlerin m�tercimlerin; terc�manlar�n;� ve �bu Kanuna t�bi kamu idarelerinde ve� ibareleri madde metninden ��kar�lm��, paragrafta yer alan �dava adedinin azl��� nedeni ile kadrolu avukat istihdam�n�n gerekli olmad��� yerlerde avukatlar�n�, kadrolu istihdam�n m�mk�n olamad��� hallerde tabip veya uzman tabiplerin;� ibaresi �hizmetine k�smi zamanl� olarak ihtiya� duyulacaklar�n;� �eklinde de�i�tirilmi�, ayn� paragrafa �d�� kurulu�larda� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve yurtd��� te�kilatlar�nda� ibaresi eklenmi�; d�rd�nc� paragraf�nda yer alan �, fesih tarihinden� ibaresi �fesih tarihinden, s�zle�meyi yenilememeleri h�linde s�zle�menin bitiminden� �eklinde de�i�tirilmi�, paragrafta yer alan �s�zle�me h�k�mlerine uyulmamas� hallerindeki m�eyyideler,� ibaresi madde metninden ��kar�lm��, paragrafa �Cumhurba�kan�nca� ibaresinden �nce gelmek �zere �yurtd��� te�kilatlar�nda istihdam edilecek personel i�in ayr�ca olmak �zere� ibaresi eklenmi�, f�kraya d�rd�nc� paragraf�n birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�; ���nc� paragraf�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki paragraf ve f�kraya a�a��daki paragraf eklenmi�tir.

  �Yurtd��� te�kilatlar�nda bu f�kra kapsam�nda istihdam edilecek s�zle�meli personelin hizmet s�zle�mesi s�releri, zorunlu h�llerde mali y�lla s�n�rl� olma �art� aranmaks�z�n Cumhurba�kan�nca belirlenebilir.�

  �Bu f�kran�n di�er paragraflar�ndaki h�k�mler ile �zel kanunlar�ndaki h�k�mler sakl� kalmak kayd�yla, bu Kanuna t�bi kamu idarelerinde Cumhurba�kan�nca belirlenecek pozisyon unvanlar�nda �al��t�r�lmak �zere i�in ge�ici olmas� �art� aranmaks�z�n s�zle�meli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen s�zle�meli personelden ayn� kurumda �� y�ll�k �al��ma s�resini tamamlayanlar bu s�renin bitiminden itibaren otuz g�n i�inde talepte bulunmalar� h�linde bulunduklar� yerde ayn� unvanl� memur kadrolar�na atan�r. Bulunduklar� pozisyon unvan� ile ayn� unvanl� memur kadrosu bulunmayanlar�n atanaca�� kadrolar Cumhurba�kan�nca belirlenir. Bu personel can g�venli�i ve sa�l�k sebepleri hari� olmak �zere �� y�l s�reyle ba�ka bir yere atanamaz. Memur kadrolar�na atananlar, ayn� yerde en az bir y�l daha g�rev yapar. Bu kapsamda memur kadrolar�na atananlar�n, s�zle�meli personel pozisyonlar�nda ge�irdikleri hizmet s�releri, ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri dereceleri a�mamak kayd�yla kazan�lm�� hak ayl�k derece ve kademelerinin tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� kadronun mali ve sosyal haklar�na g�reve ba�lad��� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz. Bu kapsamda memur kadrolar�na atananlara i� sonu tazminat� �denmez. Bu personelin �nceden i� sonu tazminat� �denmi� s�releri hari�, i� sonu tazminat�na esas olan toplam hizmet s�releri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanunu uyar�nca �denecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet s�resinin hesab�nda dikkate al�n�r. Bu kapsamda s�zle�meli personelin atanaca�� memur kadrolar�, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek ilgili kurumlar�n kadro cetvellerinin ilgili b�l�mlerine eklenmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar; unvan�, s�n�f�, adedi, derecesi ve te�kilat� belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.�

  �S�zle�meli personelin g�revden uzakla�t�r�lmas� ile disipline ayk�r� fiil ve h�llerin ger�ekle�mesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezalar�, disiplin cezas� vermeye yetkili merciler ve disiplin kurullar� ile disipline dair di�er hususlar hakk�nda Devlet memurlar�n�n tabi oldu�u h�k�mler uygulan�r. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulmas� ve �st� ceza verilmesini gerektiren fiil ve h�llerde disiplin kurulunun karar� al�narak s�zle�meli personelin g�revine atamaya yetkili amirin onay� ile son verilir.�

  MADDE 3- 657 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 48- Kamu kurum ve kurulu�lar�n�n merkez ve ta�ra te�kilat� ile bunlara ba�l� d�ner sermayeli kurulu�larda; bir y�ldan az s�reli, ay�n veya haftan�n baz� g�nleri ya da g�n�n belirli saatleri gibi k�smi zamanl� �al��anlar ile y�ksek��retim kurumlar�n�n ara�t�rma-geli�tirme projelerinde proje s�releriyle s�n�rl� olarak �al��anlar hari� olmak �zere;

  a) 28/11/2022 tarihi itibar�yla;

  1) Bu Kanunun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras�,

  2) 22/6/1965 tarihli ve 633 say�l� Diyanet ��leri Ba�kanl��� Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 10/A maddesi,

  3) 2876 say�l� Kanunun 97 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi,

  4) 2985 say�l� Kanunun ek 3 �nc� maddesi,

  5) M�lga 3056 say�l� Kanunun 35 inci maddesi,

  6) 3238 say�l� Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci f�kras�,

  7) 3289 say�l� Kanunun 30 uncu maddesinin m�lga birinci f�kras�,

  8) 4924 say�l� Kanun,

  9) 5000 say�l� Kanunun m�lga 26 nc� maddesi,

  10) 5345 say�l� Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci f�kras�,

  11) 5431 say�l� Kanunun 25 inci maddesinin m�lga birinci f�kras�,

  12) 5502 say�l� Kanunun 28 inci maddesi,

  13) 5978 say�l� Kanunun m�lga 21 inci maddesinin ���nc� f�kras�,

  14) 6114 say�l� Kanunun 6 nc� maddesinin dokuzuncu f�kras�n�n m�lga birinci c�mlesi,

  15) 6306 say�l� Kanunun 8 inci maddesinin d�rd�nc� f�kras�,

  16) 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 6 nc� ve ek 26 nc� maddesi,

  17) 388 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 6 nc� maddesinin ���nc� f�kras�,

  18) 642 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 5 inci maddesinin ���nc� f�kras�,

  19) M�lga 644 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 36/A maddesi,

  20) 25/8/2011 tarihli ve 652 say�l� �zel Bar�nma Hizmeti Veren Kurumlar ve Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 4 �nc� maddesi,

  21) 11/10/2011 tarihli ve 663 say�l� Sa�l�k Alan�nda Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 45/A maddesi,

  22) 656 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin m�lga 16 nc� maddesinin yedinci f�kras�,

  uyar�nca vizelenmi� veya ihdas edilmi� s�zle�meli personel pozisyonlar�nda �al��makta olanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar; pozisyonlar�n�n vizeli oldu�u te�kilat ve birimde, T�rk Tarih Kurumu Ba�kanl���nda bu Kanunun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras� kapsam�nda istihdam edilen ve K�lt�r ve Turizm Bakanl���n�n kaz� alanlar� ve �ren yerlerinde g�revli bulunan arkeolog, restorat�r ve m�ze ara�t�rmac�s� unvanlar�nda �al��an personel ise K�lt�r ve Turizm Bakanl���n�n ta�ra te�kilat�nda, bu Kanunun ek 41 inci ve ek 44 �nc� maddeleri kapsam�ndaki unvanlar hari� olmak �zere, 2 say�l� Genel Kadro ve Usul� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesine tabi kurumlar bak�m�ndan bu Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin eki (I) say�l� cetvelde yer alan bulundu�u pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrolar�na, di�er kurumlar bak�m�ndan bu kurumlar�n kadro cetvellerinde yer alan ayn� unvanl� memur kadrolar�na, pozisyon unvanlar�yla ayn� unvanl� memur kadrosu olmamas� h�linde ise ilgisine g�re ayn� Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin eki (I) say�l� cetvelde veya kurumlar�n kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlar�yla s�n�rl� olmak ve s�zle�meli personel pozisyonlar�na ili�kin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate al�nmak suretiyle Cumhurba�kan�nca belirlenen memur kadrolar�na,

  b) �l �zel idaresi, belediye ve ba�l� kurulu�lar� ile mahalli idare birliklerinde 5393 say�l� Kanunun 49 uncu maddesinin ���nc� f�kras� �er�evesinde 28/11/2022 tarihi itibar�yla �al��makta olanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar, s�zle�meli personel olarak �al��t�r�lmalar�na esas al�nan memur kadrolar�na,

  c) 5258 say�l� Kanunun 3 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n son c�mlesi kapsam�nda Sa�l�k Bakanl���yla imzalanan s�zle�meye dayal� olarak 28/11/2022 tarihi itibar�yla �al��makta olanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar, g�revlerinden ayr�lmalar�na gerek kalmaks�z�n, g�rev yapt�klar� aile sa�l��� merkezinin bulundu�u Sa�l�k Bakanl��� ta�ra te�kilat�nda pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrolar�na, pozisyon unvanlar�yla ayn� unvanl� memur kadrosu olmamas� h�linde ise Sa�l�k Bakanl���n�n kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlar�yla s�n�rl� olmak suretiyle Cumhurba�kan�nca belirlenen memur kadrolar�na,

  �) 8/3/2011 tarihli ve 6172 say�l� Sulama Birlikleri Kanununun ge�ici 1 inci maddesinin ���nc� f�kras� �er�evesinde 28/11/2022 tarihi itibar�yla �al��makta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar, Devlet Su ��leri Genel M�d�rl��� b�lge m�d�rl�klerinde bulundu�u pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrolar�na, pozisyon unvanlar�yla ayn� unvanl� memur kadrosu olmamas� h�linde ise an�lan Genel M�d�rl���n kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlar�yla s�n�rl� olmak suretiyle Cumhurba�kan�nca belirlenen memur kadrolar�na,

  bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren altm�� g�n i�inde kurumlar�nca atan�rlar.

  2/7/2018 tarihli ve 703 say�l� Anayasada Yap�lan De�i�ikliklere Uyum Sa�lanmas� Amac�yla Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 221 inci maddesinin alt�nc� f�kras� ile ge�ici 1 inci maddesinin sekizinci f�kras� kapsam�nda devri yap�lan s�zle�meli personel hakk�nda da birinci f�kra h�k�mleri uygulan�r.

  Birinci f�krada belirtilen mevzuat h�k�mlerine g�re �al��makta iken 28/11/2022 tarihinde askerlik, do�um, evlat edinme, g�revlendirme, �cretsiz izin gibi nedenlerle g�revlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuat�na g�re yeniden hizmete al�nma �artlar�n� kaybetmemi� olanlar hakk�nda da bu madde h�k�mleri uygulan�r. Bunlar i�in birinci f�krada belirtilen ba�vuru ve atanmaya ili�kin s�reler yeniden hizmete al�nd�klar� tarihten itibaren ba�lar.

  28/11/2022 tarihinden �nce 4 �nc� maddenin (B) f�kras� ve 4924 say�l� Kanun uyar�nca �al��makta iken 5258 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re aile hekimli�i uygulamas�nda g�rev alanlar hakk�nda g�revlerinden ayr�lmalar�na gerek kalmaks�z�n bu madde h�k�mleri uygulan�r.

  Bu madde h�k�mlerine g�re memur kadrolar�na atananlar�n, ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re s�zle�meli personel olarak ge�irdikleri hizmet s�releri ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri dereceleri a�mamak kayd�yla kazan�lm�� hak ayl�k derece ve kademelerinin tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� kadronun mali ve sosyal haklar�na g�reve ba�lad�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz.

  Birinci f�kran�n (a) ve (c) bentleri kapsam�nda memur kadrolar�na atananlar, s�zle�meli personel olarak ge�en s�reler dahil olmak �zere d�rt y�l s�reyle ba�ka bir yere atanamazlar. D�rt y�ll�k s�rede, memur kadrosuna atanmadan �nce tabi olduklar� mevzuata g�re yer de�i�tirme hakk�na sahip olanlar�n s�z konusu mevzuatta yer alan s�re, usul ve �artlarla g�rev yerleri de�i�tirilebilir. Ayn� f�kran�n (b) bendi kapsam�nda memur kadrolar�na atananlar�n il �zel idaresi, belediye ve ba�l� kurulu�lar� ile mahalli idare birlikleri d���ndaki kamu kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz.

  Bu madde kapsam�nda memur kadrolar�na atananlara i� sonu tazminat� �denmez. Bu personelin �nceden i� sonu tazminat� �denmi� s�releri hari�, i� sonu tazminat�na esas olan toplam hizmet s�releri, 5434 say�l� Kanun uyar�nca �denecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet s�resinin hesab�nda dikkate al�n�r.

  Bu maddenin birinci f�kras�n�n (a), (c) ve (�) bentleri kapsam�nda s�zle�meli personelin atanaca�� memur kadrolar�, kadro ve pozisyonlara ili�kin mevzuat�n eki cetvellerde yer alan s�n�f, unvan ve derecelerine uygun olmak �art�yla, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek ayn� cetvelin ilgili b�l�mlerine eklenmi� ve memur kadrolar�na atananlar�n pozisyonlar� ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n iptal edilmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvan�, s�n�f�, adedi, derecesi, te�kilat� ve birimi belirtilmek suretiyle birinci f�krada belirtilen altm�� g�nl�k s�renin bitiminden itibaren iki ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.

  Bu maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (1) numaral� alt bendi d���ndaki bentleri ve (c) bendi h�km�ne g�re memur kadrolar�na atanma talebinde bulunmayan s�zle�meli personel hakk�nda bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce y�r�rl�kte bulunan mevzuat h�k�mlerinin; (a) bendinin (1) numaral� alt bendine g�re memur kadrolar�na atanma talebinde bulunmayan s�zle�meli personel hakk�nda d�rd�nc� paragraf� hari� 4 �nc� maddenin (B) f�kras�n�n de�i�tirilen h�k�mlerinin uygulanmas�na devam olunur. Bu personelin yer de�i�tirme suretiyle atanmalar�na ili�kin usul ve esaslar Cumhurba�kan�nca d�zenlenir. Bu personele ait pozisyonlarda herhangi bir �ekilde bo�alma olmas� h�linde bu pozisyonlar herhangi bir i�lem yap�lmaks�z�n iptal edilmi� say�l�r. Bu �ekilde iptal edilen pozisyonlar kurumlarca bir ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.

  29/11/2022 tarihi ile bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarih aras�nda hizmete al�nan s�zle�meli personelden bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi devam edenler hakk�nda ilgisine g�re bu Kanunun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras� ile 5393 say�l� Kanunun 49 uncu maddesinin bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihteki h�k�mleri uygulan�r.

  Bu maddenin uygulamas�nda ortaya ��kabilecek teredd�tleri gidermeye Cumhurba�kanl��� yetkilidir.�

  MADDE 4- 657 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 49- Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte 4 �nc� maddenin (B) f�kras�nda yap�lan de�i�ikliklere uyum sa�lamak amac�yla yap�lmas� gereken d�zenlemeler alt� ay i�inde y�r�rl��e konulur. Bu s�re i�inde mevcut mevzuat�n, 4 �nc� maddenin (B) f�kras�na ayk�r� olmayan h�k�mlerinin uygulanmas�na devam edilir.�

  MADDE 5- 657 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 50- K�lt�r ve Turizm Bakanl���, Devlet Opera ve Balesi Genel M�d�rl��� ve Devlet Tiyatrolar� Genel M�d�rl���nde 28/11/2022 tarihi itibar�yla 4 �nc� maddenin (B) f�kras� kapsam�nda bir y�ldan az s�reli veya mevsimlik hizmet oldu�una Cumhurba�kan�nca karar verilen sanatsal faaliyetlerde g�revlendirilen solist sanat�� ve sanat�� ile sahne �st�nde ve sahne gerisinde ihtiya� duyulan hizmetler i�in belirlenmi� olan pozisyonlarda s�zle�me ile �al��an ve bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi devam edenlerden bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�erisinde g�rev yapt�klar� kurumlara yaz�l� olarak ba�vuruda bulunan;

  a) Solist sanat�� ve sanat��lar; ek ge�ici 12 nci, ek ge�ici 14 �nc� ve ek ge�ici 16 nc� maddeler ile kurumlar�n�n �zel mevzuat h�k�mleri kapsam�nda durumlar�na uygun sanat�� pozisyonlar�na,

  b) Sahne �st� ve gerisinde g�rev yapan personel; ek ge�ici 12 nci, ek ge�ici 14 �nc� ve ek ge�ici 16 nc� maddeler ile kurumlar�n�n �zel mevzuat h�k�mleri kapsam�nda; 10/6/1949 tarihli ve 5441 say�l� Devlet Tiyatrolar� Personeli Hakk�nda Kanunun 5 inci maddesinin (B) ve (C) f�kralar� ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 say�l� Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakk�nda Kanunun 4 �nc� maddesinin (b) ve (c) f�kralar� kapsam�na giren pozisyonlardan kurumlar�nca belirlenecek pozisyonlara;

  bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren altm�� g�n i�inde kurumlar�nca atan�rlar.

  Birinci f�kra kapsam�nda �al��makta iken bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte askerlik, do�um, evlat edinme, g�revlendirme, �cretsiz izin gibi nedenlerle g�revlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuat�na g�re yeniden hizmete al�nma �artlar�n� kaybetmemi� olanlar hakk�nda da bu madde h�k�mleri uygulan�r. Bunlar i�in birinci f�krada belirtilen ba�vuru ve atanmaya ili�kin s�reler yeniden hizmete al�nd�klar� tarihten itibaren ba�lar.

  Bu madde h�k�mlerine g�re yeni pozisyonlar�na atananlar�n 4 �nc� maddenin (B) f�kras� kapsam�nda s�zle�meli personel olarak ge�irdikleri hizmet s�releri, yeni atand�klar� pozisyonlarda ge�mi� say�l�r ve bu s�reler yeni pozisyonlar�n�n mali haklar�n�n tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� yeni pozisyonlar�n mali ve sosyal haklar�na g�reve ba�lad�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz.

  Bu madde h�k�mlerine g�re yap�lacak atamalarda kurumlar�n bo� pozisyonlar� kullan�l�r. Yeterli say�da bo� pozisyon bulunmamas� h�linde atama yap�lmas�yla birlikte pozisyon ihdas edilmi� say�l�r. Bu �ekilde yap�lan atamalar atama i�lemini takip eden bir ay i�inde unvan�, adedi, te�kilat� ve birimi belirtilmek suretiyle Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.

  Bu maddenin uygulanmas�nda ortaya ��kabilecek teredd�tleri gidermeye K�lt�r ve Turizm Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 say�l� Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin ���nc� f�kras�na a�a��daki c�mleler eklenmi�tir.

  �S�zle�meli personelin i�e al�nmas� memur kadrolar�na ilk defa al�nma usul�ne tabidir. S�zle�meli personelden �� y�ll�k �al��ma s�resini tamamlayanlar talepleri h�linde s�zle�meli personel olarak �al��t�r�lmalar�na esas al�nan memur kadrolar�na atan�r. Bu kapsamda memur kadrolar�na atananlar�n bir y�l s�reyle di�er kamu kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz. Bunlar�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda ge�irdikleri hizmet s�releri, ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri dereceleri a�mamak kayd�yla kazan�lm�� hak ayl�k derece ve kademelerinin tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� kadronun mali ve sosyal haklar�na g�reve ba�lad�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz.�

  MADDE 7- 11/10/2011 tarihli ve 663 say�l� Sa�l�k Alan�nda Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnameye a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 17- 28/11/2022 tarihi itibar�yla Sa�l�k Bakanl��� te�kilat�nda 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 86 nc� maddesi kapsam�nda a��ktan vekil ebe ve hem�ire olarak g�rev yapmakta olan ve ayn� Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel �artlar� ta��yanlar, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde m�racaat etmeleri h�linde, Bakanl�k taraf�ndan ebe ve hem�ire kadrolar�na atan�rlar. Bu madde uyar�nca memur kadrolar�na atananlar�n d�rt y�l s�reyle ba�ka kamu kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz.

  Bu madde kapsam�nda atama yap�lacak kadrolar, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ili�kin mevzuat�n eki cetvellerin Bakanl��a ait b�l�m�ne eklenmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar; unvan�, s�n�f�, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle ataman�n yap�ld��� tarihten itibaren bir ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.�

  MADDE 8- Bu Kanun yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 9- Bu Kanun h�k�mlerini Cumhurba�kan� y�r�t�r.

  25/1/2023

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  TÜRMOB | 7433 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  TÜRMOB | 7433 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Yazı kaynağı : www.turmob.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap