Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dikkatli ve ince anlayışlı ayrıntılı bir şekilde bilen alim

  1 ziyaretçi

  dikkatli ve ince anlayışlı ayrıntılı bir şekilde bilen alim Ne90'dan bulabilirsiniz

  FAKİH

  FAKİH

  Tehânevî, Keşşâf, I, 28-32; II, 1157.

  Wensinck, el-Muʿcem, “fḳh” md.

  M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “fḳh” md.

  Dârimî, “Muḳaddime”, 16, 29.

  Buhârî, “ʿİlim”, 20, “Enbiyâʾ”, 8, 14, 19.

  Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 1.

  Tirmizî, “ʿİlim”, 19.

  Hatîb el-Bağdâdî, el-Faḳīh ve’l-mütefaḳḳih (nşr. İsmâil el-Ensârî), Beyrut 1400/1980, I, 27, 53; II, 110, 156, 158, vd.

  İbn Abdülber, Câmiʿu beyâni’l-ʿilm, Münîriyye, ts., II, 27-29, 43.

  Taşköprizâde, Ṭabaḳātü’l-fuḳahâʾ, Musul, ts. (el-Mektebetü’l-Merkeziyyetü’l-âmme), s. 6-11.

  Emîr Pâdişah, Teysîr, IV, 242, 251.

  İbn Âbidîn, Resmü’l-müftî (a.mlf., Mecmûʿatü’r-resâʾil içinde), s. 11-13.

  Şah Veliyyullah, ʿİḳdü’l-cîd fî aḥkâmi’l-ictihâd ve’t-taḳlîd, Kahire 1398, s. 29-32.

  Sıddîk Hasan Han, Ebcedü’l-ʿulûm, Beyrut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), II, 400.

  Sava Paşa, İslâm Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd (trc. Baha Arıkan), Ankara 1956, I, 17-32.

  Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, İslâmâbâd 1988, s. 1-11.

  Hayreddin Karaman, İslâmın Işığında Günün Meseleleri, İstanbul 1988, II, 505-509.

  D. B. Macdonald, “Fakîh”, İA, IV, 449.

  a.mlf., “Faḳīh”, EI2 (İng.), II, 756.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  S�navMatik - 12.S�n�f Din K�lt�r� ve Ahlak Bilgisi - Sorumluluk S�navlar� - Test (5 Se�enekli) Test Sorular� - Sayfa 7

  Siyer Araştırmaları Akademik Dergisi Sayı:4 / Temmuz-Aralık 2018

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap