Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  divan edebiyatına türklerin kazandırdığı nazım biçimleri

  1 ziyaretçi

  divan edebiyatına türklerin kazandırdığı nazım biçimleri Ne90'dan bulabilirsiniz

  Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri

  Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri

  Divan Edebiyatı Nazım (Şiir) Şekilleri/Biçimleri ve Özellikleri

  Her edebiyatın kendi bünyesi ve özelliklerine uygun nazım şekilleri vardır. Türklerin islâmiyet’i kabul etmelerinden sonra Türk edebiyatı Arap ve Acem (Fars) edebiyatlarının etkileri altına girmiş, bu arada bu iki edebiyatın nazım şekilleri de benimsenerek kullanılmaya başlanmıştır. Bunlara yanında milli nazım şekilleri olan dörtlüklerin de az çok değiştirilerek ve yeni adlar altında kullanıldıklarını görüyoruz.

  Nazım şekilleri, eski edebiyat kitaplarında “Eşkâl-ı nazm” adı altında incelenirdi.

  Arap ve İran (Fars) edebiyatlarında ve bu arada Türk edebiyatında nazmın en küçük birimi mısra’dır. Mısra’ları değişik kafiye düzeni içinde ve değişik sayılar da birleşmelerinden ayrı ayrı adlandırılan nazım şekilleri ortaya çıkmıştır.

  Nazım biçimlerine geçmeden önce bazı kavramları bilmekte yarar var.

  Mısra

  Mısra ‘Arapça’da “kapı kanadı, çadır kapısının iki yan parçası” anlamlarına gelir. Nazım terimi olarak da mısra, tam bir aruz kalıbıyla söylenmiş olan beytin yarısına denir. Ya da daha geniş bir anlamda bir nazım parçasını oluşturan her bir satıra mısra adı verilir.

  Araplarda ev çadırdır. Çadır kapısının iki yanının bir çadırı meydana getirmesi gibi nazımda da iki mısra bir beyti oluşturur. Bazen nazmın içinde göze çarpan güzelliği ve anlamın dolgunluğu ile dillerde dolaşan bir mısra atasözü gibi kullanılmaya başlar. Böyle mısra’lara Mısra’-ı berceste “sıçramış, fırlamış mısra” adı verilir:

  Yukarıdaki tırnak içine alman mısra’lar birer mısra’-ı berceste’dirler. Berceste sözü aynı zamanda bir şiir ya da bir fikri övmek için de kullanılır: Şi’r-i berceste, fikr-i berceste gibi.

  Bir manzum parça içinde olmayan veya öteki mısra’lan bütünüyle unutulan, anlamı kendi içinde tamamlanan ve mısra’-ı berceste gibi dillerde dolasan tek mısralara Mısra’-ı âzâde ya da sadece Âzâde denir. Dr. Abdülhak Molla’nın kapısı üzerine yazdırdığı:

  Kırımlı Rahmî’nin:

  mısraları bu tür âzâde mısra’lardandır. Berceste ve âzâde mısra’ları birbirinden ayırmak oldukça zordur. Bu yüzden edebiyat kitaplarında birinin diğeri yerine kuljanildiği çok görülmüştür.

  Ayrıca bir beytin anlam bakımından birbirine bağlı olmayan ya da çok uzak bir anlam ilişkisi bulunan iki mısra’nın her birine Âzâde adı verilmiştir:

  Beyit

  Beyt Arapça’da “çadır, ev, oda” anlamlarındadır. Nazmda iki mısra bir beyti oluşturur. Beytin ilk mısra’ına Sadr, ikincisine Acûz denir. Bir beytin mısraın birleşmesi gerekli, ama yeterli değildir. Ayrı vezinlerde iki mısra bir beyit halinde birleşemez. Beyt eski kitaplarda çok kere “şi’r” ile eşanlamlı kullanılmıştır.

  İki mısra’ı birbirine kafiyeli olan beyitlere Mukaffa, Musarrâ veya Matla’; mısraları kafiyeli olmayan beyitlere de Müfred ya da Ferd” adı verilir:

  Yukandaki beyitlerden birincisi matla’, ikincisi ise mısraları kafiyeli olmadığı için müfred’dir.

  Matla sözü daha çok kaside ve özellikle gazelin iki mısra’ı birbiriyle kafiyeli olan ilk beyitleri için kullanılmıştır. Kasidelerde bu matla’dan başka kasidenin içinde söylenen iki mısra’ı kafiyeli beyitlere de matla’ adı verilmiştir. Ayrıca müretteb divanlann sonunda toplanan tek beyit ve mısra’lara da müfred denmiş ve bunlar Müfredat adı altında biraraya getirilmiştir.

  Eski edebiyatımızda her beytin bir anlam bütünlüğü vardır. Beytin anlamı kendi içinde tamamlanır. Ama çok az görülmekle birlikte bu kaidenin dışına çıkıldığı da olmuştur. Böyle, bir nazım parçasının içinde anlamı kendi içinde tamamlanmayıp alttaki beyitlere de geçen beyitlerin her birine Merhûn adı verilir. Nefi’nin Sultan Ahmed vasfında söylediği ve Edirne şehrini anlattığı kasidesinin bazı beyitleri bu tür merhûn beyitlere iyi bir örnek sayılabilir. (Prof.Dr. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri)

  Divan edebiyatının başlıca nazım biçimleri (=şekilleri) ve türleri şunlardır:

  DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

  Eski Türk edebiyatında kullanılan nazım şekillerini kafiye düzeni ve mısra sayıları bakımından şöyle sınıflandırmak mümkün:

  1. Beyitlerle kurulanlar: Gazel, Kaside, Mesnevi, Kıt’a, Müstezat

  2. Bentlerle Kurulanlar

       a) Dörtlükten Oluşanlar: Rubai, Tuyuğ, Murabba, Şarkı, Terbi

       b) Musammatlar: Terkib-i bent, Terci-i bent, Muhammes …

  A) BEYİTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

  Müfret (fert) beyit öneği:

  Mukaffa (= musarra=matla) beyit örneği:

  Mısra-ı berceste örneği:

  Bu beytin ikinci mısrası söyleyiş özelliği ve düşünsel derinliği ile adeta bir vecize veya bir darb-ı mesel (ata sözü) hâline gelmiş, zamanla birinci mısra unutulmuş ve o şiir sadece o meşhur mısra ile hatırlanır olmuştur. İşte bu tip mısralara mısra-ı berceste adı verilir.

  1. GAZEL

  Gazel Nazım Biçiminin Özellikleri:

  – Felsefi düşüncelerin dile getirildiği gazellere “hikemi gazel” adı verilir.
  – Divan şiirinde en ünlü gazel şairleri şunlardır: “Fuzuli, Nabi, Nedim, Baki, Naili

  2. KASİDE

  Kaside Nazım Biçiminin Özellikleri:

  Kasidenin Bölümleri:

  Not: “Fahriye” ve “tegazzül” her kasidede bulunmayabilir.

  Konularına Göre Kasideler:

  Bunların dışında kasidelere, kasidenin nesib bölümünde bahar tasviri yapılmışsa bahariye, kış tasviri yapılmışsa şitâiyye, yaz tasviri yapılmışsa sayfiyye, atların tasviri yapılmışsa rahşiyye, bayram tasviri yapılmışsa lydiyye gibi adlar verilir.

  3. MÜSTEZAT

  Müstezat Nazım Biçiminin Özellikleri:

  4. KIT’A

  Kıt’a Nazım Şeklinin Özellikleri:

  5. MESNEVİ

  Mesnevi Nazım Biçiminin Özellikleri:

  Türk Edebiyatının Önemli Mesnevileri:

  B) DÖRTLÜKLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

  1. RUBAİ

  Rubai Nazım Biçiminin Özellikleri:

  2. TUYUĞ

  Tuyuğ Nazım Biçiminin Özellikleri:

  C) BENTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

  Bentlerden oluşan nazım biçimleri şunlardır:

  1. MURABBA

  Murabba Nazım Biçiminin Özellikleri:

  Not: Bir şairin bir gazelinin her beytinin üstüne başka bir şairin ikişer dize eklemesiyle oluşan murabbaya “terbi” denir.

  2. ŞARKI

  Şarkı Nazım Biçiminin Özellikleri:

  3. MUHAMMES

  Muhammes Nazım Biçiminin Özellikleri:

  Uyarı: Beş dizeli bentlerden oluşan “tardiyye, tahmis, taştir” adlı nazım biçimleri de vardır:

  Tardiyye: Muhammesten farkı, başka bir aruz kalıbıyla yazılması ve uyak düzenidir. Tardiyeler “aaaab/ccccb/ddddb…” şeklinde uyaklanır.

  Tahmis: Bir gazelin beyitleri önüne üçer mısra ilave edilerek oluşturulan nazım biçimidir. Uyak düzeni “aaaAA/bbbBA/cccCA…” şeklindedir.

  Taştir: Genellikle bir gazelin beyitlerinde mısralar arasına üç dize getirilerek oluşturulan nazım biçimidir. Uyak düzeni “AaaaA/BbbbA/CcccA…” şeklindedir.

  4. MÜSEDDES: Bentleri altı mısradan oluşan nazım biçimidir.

  5. MÜSEBBA: Bentleri yedi mısradan oluşan nazım biçimidir.

  6. MÜSEMMEN: Bentleri sekiz mısradan oluşan nazım biçimidir.

  7. MÜTESSA: Bentleri dokuz mısradan oluşan nazım biçimidir.

  8. MU’AŞŞER: Bentleri on mısradan oluşan nazım biçimidir.

  9.TERKİB-İ BENT

  Terkib-i Bent Nazım Biçiminin Özellikleri:

  10. TERCİ-İ BENT

  Terci-i Bent Nazım Biçiminin Özellikleri:

  TANZİMAT SONRASI TÜRK ŞİİRİNDE KULLANILAN NAZIM BİÇİMLERİ

  1. TERZA-RİMA

  Terza-rima Nazım Biçiminin Özellikleri:

  Detaylı bilgi için bakınız ⇒ Terza-rima

  2. SONE

  Sone Nazım Biçiminin Özellikleri:

  Detaylı bilgi için bakınız ⇒ Sone

  3. TRİYOLE

  Triyole Nazım Biçiminin Özellikleri:

  4. BALAD

  Balad Nazım Biçiminin Özellikleri:

  Batı edebiyatlarında konusunu heyecan verici ya da romantik hikâyelerden alan halk türkülerine, halk şiirlerine “balad” adı verilir. Baladlar bentlerden oluşur. Bent sayısı ve bentlerdeki mısra sayısı bakımından bir sınırlama yoktur. Bent ve mısra sayısı şaire ve anlattığı konuya göre değişebilir. Bu nazım biçimi Türk edebiyatında fazla kullanılmamıştır.

  Detaylı bilgi için bkz ⇒ Balat

  5. SERBEST MÜSTEZAT

  Serbest Müstezat Nazım Biçiminin Özellikleri:

  Detaylı bilgi için bakınız ⇒ Serbest Müstezat

  Ayrıca bakınız ⇒

  Divan Edebiyatı

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri

  Terkib-i Bend / Bağdatlı Ruhi

  1. bent 
  Sanman bizi kim şîre-i engûr ile mestiz 
  Biz ehli harâbâtdanız mest-i Elest'iz

  Ter-dâmen olanlar bizi âlûde sanır lîk 
  Bizi mâil-i bûs-ı leb-i câm ü kef-i destiz

  Sadrın gözedüp neyliyelim bezm-i cihânın 
  Pây-ı hum-ı meydir yerimiz bâde-perestiz

  Mâil değiliz kimsenin âzârına ammâ 
  Hâtır-şirken-i zâhid-i peymane-şikestiz

  Erbâb-ı garaz bizden irâğ olduğu yeğdir 
  Düşmez yere zîrâ okumuz sâhib-i şastız

  Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyız 
  Âlâlara âlâlanırız pest ile pestiz

  Hem-kâse-i erbâb-ı diliz arbedemiz yok 
  Meyhânedeyiz gerçi velî aşk ile mestiz

  Biz mest-i mey-i meygede-i âlem-i cânız 
  Ser-halka-i cem'iyyet-i peymâne-keşânız

  6. bent 
  Vardım seher-i taât içün mescide nagâh 
  Gördüm oturu halka olup bir nica gümrâh

  Girmiş kimisi vahdete almış ele tesbih 
  Her birisinün vir-i zebânı çil ü pencâh

  Didüm ne sayarsız ne alırsuz ne satarsız 
  K'asla dilinüzde ne nebi var ne hod Allah

  Didi biri kim şehrimizün hâkim-i vakti 
  Hayretmek için halka gelür mescide her gâh

  İhsânı ya pencâh u ya çildür fukarâya 
  Sabreyle ki demdür gele ol mir-i felek-câh

  Geldiklerini mescide bildüm ne içündür 
  Yüz döndürüb andan dedüm ey kavm olun âgâh

  Sizden kim ırağ oldı ise Hakk'a yakındur 
  Zira ki dalâlet yoludur tuttuğunuz râh

  Tahkik bu kim hep işimiz zerk ü riyâdır
  Taklide siz taâtiniz cümle hebâdır

  Yazı kaynağı : www.karcin.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap