Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  divan edebiyatında dört dizeden oluşan aruzla yazılan şiir wow

  1 ziyaretçi

  divan edebiyatında dört dizeden oluşan aruzla yazılan şiir wow Ne90'dan bulabilirsiniz

  Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları BULMACA – Bulmaca

  Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları BULMACA – Bulmaca

  Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir bulmaca anlamı nedir?

  Bulmaca meraklıları için bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz, sözcük avı, zeka bulmacaları veya bulmacada sorulan Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir bulmaca sorusunun cevabı aşağıdadır.

  Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir nedir?

  Kelime bulmaca, habertürk bulmaca, bulmaca kulesi, bulmacalar, bulmaca oyunları, kare veya çengel bulmacalarda sorulan Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir bulmaca anlamı nedir sorusunun 5 harfli cevabı RUBAİ

  Kelime Bulmaca

  Divan edebiyatında dört dizeli bentlerden oluşan şiir türü, dörtlü cevabı MURABBA

  Divan edebiyatında gazelin yada kasidenin son beytine verilen ad cevabı MAKTA

  Divan edebiyatında hicri yılbaşını (1 Muharrem) kutlamak amacıyla devlet büyüklerine sunulan kaside cevabı SALİYE

  Divan edebiyatında manzum bilmece cevabı LUGAZ

  Divan edebiyatında sevgilinin kirpiği için kullanılan mazmun cevabı TİR

  Divan edebiyatında, dört dizeden oluşan bir şiir türü. Mani biçiminde aruzla yazılmış manzume cevabı TUYUĞ

  Divan edebiyatının ilk kadın şairlerinden, Hace-i Zenan da denilen şair cevabı ANİKADIN

  Divan şiirinde, yeni yaptırılan köşk, saray gibi binalar için yazılan kasidelere verilen ad cevabı DARİYE

  Diyarbakır yöresinde ayağına ip bağlanarak diğer keklikleri yakalamakta kullanılan kekliğe verilen ad cevabı RİBAT

  Diyarbakırda, ilk tunç çağa tarihlendirilen bir höyük cevabı TİLALİ

  Dizi, sıra cevabı NAF

  Doğaçtan, hazırlıksız, içten geldiği gibi cevabı İRTİCALEN

  Doğal hidratlı manganez ve kalsiyum silikat cevabı İNEZİT

  Doğana benzeyen yırtıcı, avcı kuş cevabı SUNGUR

  Yazı kaynağı : www.egitimler.info

  Words Of Wonders Guru : Divan edebiyatında dört dizeden oluşan, aruzla yazılan şiir | Tüm seviyeler

  Halk Edebiyatı Aruzlu Şiir Biçimleri

  Halk Edebiyatı Aruzlu Şiir Biçimleri

  Aruz Ölçüsüyle Yazılan (Aruzlu) Halk Edebiyatı Nazım (Şiir) Biçimleri/Şekilleri

  Halk şiirinde aruz ölçüsüyle düzenlenmiş şiirler de vardır. Bunlar Divan edebiyatının Halk edebiyatına etkisiyle oluşmuştur.

  Halk edebiyatında özel bir adla anılan ve aruzla oluşturulan bu yoldaki nazım biçimleri şunlardır:

  Divan (Divanî):

  Örnek Divan -1

  Ser-nigun kıldık zamanın sagar-ı minasını
  Çekmeyiz şimden gerü sakinin istiğnasını

  Sagarından badesinden neşesinden çektik el
  Başına çalsın felek ahval-i nâ-ber-câsını

  Hırka-puş olduk kalender-meşreb olduk hasılı
  Hiçe saydık alemin a’lâsını ednasını

  Düştüler çah-ı kazaya göz göre ikbâl için
  Alemin gördük nice bina vü na-binasını

  Biz libas-ı fahrı Mekki çak çak ettik yine
  Talihi her kimse giysin atlas u dibasını

  (Mekkî)

  Örnek Divan -2

  Şerh edip raz-ı derûnum ol cenana söylesem
  Payine yüzümü sürsem bi-bahane söylesem
  Katre-i eşkim dökülse dane dane söylesem
  Çektiğim her türlü gamdan bir nişane söylesem

  Tutalım ben söylemişim ol peri ma’zûrdur
  Tıfl-ı nev-res hal-i dilden bilmemek meşhûrdur
  Bilse de bi-merhamettir hüsnüne mağrûrdur
  Bana rahm etmez o kâfir Müslümana söylesem

  Halimi takrir edersem yare bî-ma’nâ yere
  Ede mi te’sir gûya su geçe mi mermere
  Ol kadar mazmunlu sözler söyledim ki dil-bere
  Bülbül-i gûya olurdu bi-zebana söylesem

  Çok muhabbet nüshasını alnımayazdı kalem
  Başıma cem oldu hep pervaneler çekti alem
  Ne çırağlar yaktı gör kim sineme şem-i elem
  Derdimi bir anlar olsa yana yana söylesem

  Cam-ı çeşmimdir görünen eldeki peymane-var
  Saki-igam dil surahiden alır meyhane-var
  Gevheri bu keyfile çok söyledin divane-var
  Kail idim bir kelamı akılane söylesem

  (Gevheri)

  Selis:

  Selis Örneği -1

  Gide mi haşre kadar hüzn ile firkat acaba
  Yoksa hâsıl ola mı yar ile vuslat acaba
  O mürüvvetsiz o zalim o sitem-karenin ah
  Ere mi damenine dest-i meserret acaba

  Baksa bir kerre benim hâl-i diğer-gûnuma ol
  Çeşm-i insaf ile etmez mi mürüvvet acaba
  Beni gördükte yüzün döndürür ol âfet-i cân
  Ne içindir bana bu rütbe eziyyet acabâ

  Kime şekvâ edeyim kimlere feryâd edeyim
  Uzanırsa nideyim leyle-i hasret acabâ
  Mürg-ı dil-dâr-ı heves bir gün olup meyi ede mi
  Kona mı Nûri kulun başına devlet acabâ

  (Tokatlı Nuri)

  Selis Örneği -2

  Yine aldı gam u efkâr-ı dili dâğ-ı tenin
  Acımaz mı yüreğin merhametin yok mu senin
  Ne revâ çevri ola goncaya serv-i semenin
  Acımaz mı yüreğin merhametin yok mu senin

  Bunca cevr ettiğini kimseler ey gül edemez
  Ben gibi nâle vü nâlişleri bülbül edemez
  Ah u efgânıma kâfir de tahammül edemez
  Acımaz mı yüreğin merhametin yok mu senin

  Bunca derde kim kodun âşık-ı bî-çâreleri
  Tiğ-ı cevrin ile açtın sineme yâr eleri
  Dâğ dâğ oldu a kâfir ciğerim püreleri
  Acımaz mı yüreğin merhametin yok mu senin

  Çünkü göğsünde yok insâfın a zâlim nideyim
  Varayım haşım alıp özge diyâra gideyim
  Sen git ağyar ile gül oyna da ben zâr
  ideyim Acımaz mı yüreğin merhametin yok mu senin

  Derd-i aşkın komadı Nûri mecâlim yetişir
  Bu kadar çekmeye de kalmadı hâlim yetişir
  Yetişir çekticeğim gayri a zâlim yetişir
  Acımaz mı yüreğin merhametin yok mu senin

  (Tokatlı Nurî)

  Semai:

  Semaî Örneği-1

  Fitil veş giy külâht şem’a-yı sûzâneden çıkma
  Dolaş şem’in civârın merkez-i pervâneden çıkma

  Eğer maksat seyâhatsa gönül deryâ-yı vahdette
  Hubâb-ı bâde veş devret leb-i peymâneden çıkma

  Eğer yârin yanağın okşamak öpmek ise arzun
  Derâguş eyle dendân-ı dehân-ı şâneden çıkma

  Eğer Seyrâni’ ye sûret-perest dersen bu deyrin sen
  Asıl divârına suret gibi büthâneden çıkma

  (Seyrânî)

  Semaî Örneği-2

  Efendim gel bana bildir bu istiğnâ ne âdettir
  Bana bildir bu istiğnâ ne âdettir adâlettir
  Bu istiğnâ ne âdettir adâlettir hâlâvettir
  Ne âdettir adâlettir hâlâvettir nezâkettir

  Nice tarif edem medhin bu âlemde senin dilber
  Edem medhin senin bu âlemde dilber rûyin enver
  Bu âlemde senin dilber rûyin enver lebin sükker
  Senin dilber rûyin enver lebin sükker saâdettir

  Yanağında açılmıştır o gonca-ter gül-i ra’nâ
  Açılmıştır o gonca-ter gül-i ra’nâ gözü şehlâ
  O gonca-ter gül-i ra’nâ gözü şehlâ ne hûb sevda
  Gül-i ra’nâ gözü şehlâ ne hûb sevdâ ne takattir

  Cüdâ kılmaz seni Hengâm bedenden can cüdâ olsa
  Seni Hengâm bedenden cüdâ olsa feda olsa
  Bedenden can cüdâ olsa fedâ olsa gedâ olsa
  Cüdâ olsa fedâ olsa gedâ olsa şefaattir

  (Hengamî)

  Kalenderî:

  ÖRNEK KALENDERÎ: Tokatlı Nurî

  KALENDERİ

  İçtin mi a cânım yine mestâne durursun
  Gamzen gibi âşıklara bîgâne durursun

  Kimden söz işittin ki celâ hakkına dâir
  Böyle güzelim hâtırı vîrâne durursun

  Geç şâhım otur başımın üstünde yerin var
  El bağlı efendim kime divâne durursun

  Bir çift idiniz vuslat-ı devlette geçen gün
  Nettin eşini ey peri bir dâne durursun

  Sen al ile başımdan alıp aklımı şimdi
  Ey rind-i felek-meşreb edibane durursun

  Öldürmek ise Nûri kulun kasdına böyle
  Çek hançeri öldür a paşam ne durursun

  Kalenderi Örneği -2

  Gönlüm seni ey şûh-i sitem-ger sever oldu
  Hicrin bana âh kim neler etti neler oldu
  Sensiz geceler hem-demim âh-ı seher oldu
  Her sâat-ı hicrin bana bin yıl kadar oldu

  Feryâd u figânım bu gece arşa dayandı
  Derd ü gam ile dîdelerim kana boyandı
  Firkat günü âh böyle uzandıkça uzandı
  Her sâat-ı hicrin bana bin yıl kadar oldu

  Rahm eyle bu firkat odunu söndür efendim
  Bir katre zülâl-ı lebini gönder efendim
  Mehcûr olalı bir iki üç gündür efendim
  Her sâat-ı hicrin bana bin yıl kadar oldu

  Ahımla cihan gamz eder bu ne aceb âh
  Hicran oduna can u ciğer yandı bu şeb âh
  Neyse bu Gedâyî kulunu terke sebeb âh
  Her sâat-ı hicrin bana bin yıl kadar oldu

  (Gedâyî)

  Satranç:

  Satranç Örneği

  Medhine meddâh olalım hüsrev-i hûban güzele
  Vasfına sözler bulalım dinleye yaran güzele

  Benzeyemez hür u melek hidmetine çektik emek
  Dişleri zer şâne gerek zülfü perişân güzele

  Dayanamam nazlarına tûti gibi sözlerine
  Çekme seza gözlerine kuhl-i Sıfâhan güzele

  Söyleme efsâne gibi bakması bigâne gibi
  Şem’ine pervâne gibi yan güzele yan güzele

  Söylese diller dolaşır bakmaya gözler kamaşır
  Sırmalı kaftan yaraşır serv-i hırâman güzele

  Yüzüne zer hızma ile cebhe zeheb düzme ile
  Başta oya yazma ile yakışır elvan güzele

  Ruhları gül goncafemi kendi aşiret Hatem’i
  Gezseler Rûm u Acemi olmaya akran güzele

  Serv-i sehî kametime kâmet-i kıyametime
  Gelse eğer davetime kesmeli kurban güzele

  Emrine ta at edelim çevrine gayret edelim
  Haneyi halvet edelim bir gece mihman güzele

  Câm ile mey süzdürelim bezme şeker ezdirelim
  Seyr ederek gezdirelim bâğ ile bostan güzele

  Dertli-i efkendeleriz vasfını gûyendeleriz
  Can baş ile bendeleriz şimdi Alî-şan güzele

  (Âşık Dertli)

  Vezn-i Âher:

  Vezn-i Aher Örneği

  Ey vasl-ı cennet/kıl cana minnet/vay serv-i kamet/cân içre cânsın
  Kıl cana minnet / vay serv-i kamet / cân içre cansın/ nevres fidansın
  Vay serv-i kamet / cân içre cânsın / nevresfidansın /şûh-ı cihansın
  Cân içre cânsın / nevres fidansın /şûh-ı cihansın / gözden nihansın

  Uftâden oldum /gülgibi soldum /sor bana nöldum /çevrinle cânân
  Gül gibi soldum /sor bana nöldum / çevrinle cânân / oldum perîşân
  Sor bana n’oldum / cevrinle cânân / oldum perîşân / ey fitne-devrân
  Cevrinle cânân / oldum perîşân /ey fitne-devrân /âhir zamansın

  Bir hûb edâsın /pek dil-rûbâsın /lîk pür-cefâsın /sırrın bilinmez
  Pek dil-rûbâsın/lîkpür-cefâsın/sırrın bilinmez/nakşın alınmaz
  Lîkpür-cefâsın /sırrın bilinmez/nakşın alınmaz/mislin bulunmaz
  Sırrın bilinmez/nakşın alınmaz/mislin bulunmaz/bir nev-civânsın

  Aşüfte hâlim / ref’et melâlim /gel beri zâlim / lütfet ne dersem
  Ref’et melâlim /gel beri zâlim / lütfet ne dersem / ol bana hem-dem
  Gel beri zâlim / lûtfet ne dersem/ ol bana hem-dem /gönlüme her dem
  Lütfet ne dersem /ol bana hem-dem /gönlüme her dem /günden ayansın

  Ettimse âhi/ fethetti mâhı / aşk-ı İlâhî / var sende gâyet
  Fethetti mâhı/aşk-ı İlâhî/var sende gâyet / Haktan hidâyet
  Aşk-ı İlâhî/var sende gâyet / Hak’tan hidâyet / Nûrî nihâyet
  Var sende gâyet /Hak’tan hidâyet/Nûrî nihâyet /sâhib-i divânsın

  (Tokatlı Nuri)

  Örnekte görüldüğü gibi, dört mısralı vezn-i aherde iç kafiyelerin durumu:

  a. Her bent’in birinci mısraındaki ikinci parça, ikinci mısraın başında,
  b. Her bent’i birinci mısraındaki üçüncü parça, üçüncü mısraın üçüncü parçası olarak,
  c.Her bent’in birinci mısraındaki son parça, dördüncü mısraın birinci parçası olarak tekrarlanır.

  Her bendi üç mısralı vezn-i aher de vardır. Ancak örneğine az rastlanır:

  Vezn-i Aher

  Ey cân-ı âlem/bir ince belsin/her sırra mahrem /sen bî-bedelsin
  Ey cân-ı âlem/her sırra mahrem /vay gonca gül-fem / gayet güzelsin
  Gayet güzelsin /sen bî-bedelsin / bir ince belsin / tûl-i emelsin

  Ey çeşm-ifettân /anladım bildim /yok sende imân /beyhûdeyeldim
  Ey çeşm-i fettân /yok sende imân /katlimefermân / ben revâ kıldım
  Ben revâ kıldım / beyhûde yeldim /anladım bildim / âhir ecelsin

  Çok derde düştüm/var söyle yâre / aşkınla piştim /yandım ne çâre
  Çok derde düştüm / aşkınla piştim /yandım tutuştum / bir şîvekâre
  Bir şîvekâre /yandım ne çâre / var söyle yâre /durmasın gelsin

  Bir vasla ermek /hûbların şahı /yüz yüze sürmek /dillerpenâhı
  Bir vasla ermek /yüzyüze sürmek /yok mudur görmek/ sen hüsn-i mâhı
  Sen hüsn-i mâhı / dillerpenâhı/hûbların şâhı/ burc-i hilâlsin

  Dur dunsa bensiz/aferin Nûrî / gülsüz dikensiz / etme gurûr
  Dur dunsa bensiz / gülsüz dikensiz / istemem sensiz / cennât ü hûrî
  Cennât ü huri/etme gurûri/âferin Nûrî/sâhib-gazelsin

  (Tokatlı Nurî)

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap