Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  domuz kasaplik hayvan sinifina girdi hayaldi gerçek oldu

  1 ziyaretçi

  domuz kasaplik hayvan sinifina girdi hayaldi gerçek oldu Ne90'dan bulabilirsiniz

  12 Haziran 2006 PAZARTES�

  Tar�m ve K�yi�leri Bakanl���ndan:

  ��������������� T�RK GIDA KODEKS� ��� KIRMIZI ET VE HAZIRLANMI� KIRMIZI ET KARI�IMLARI TEBL���

  (TEBL�� NO: 2006/31)

  ��������������� Ama�

  ��������������� MADDE 1 � (1) Bu Tebli�in amac�, �i� k�rm�z� et ve haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar�n�n tekni�ine uygun ve hijyenik �ekilde �retilmesi, haz�rlanmas� ve i�lenmesi ile ambalajlama, muhafaza, depolama, ta��ma ve pazarlamas�n� sa�lamak �zere �zelliklerini belirlemektir.

  ��������������� Kapsam

  ��������������� MADDE 2 � (1) Bu Tebli� �i� k�rm�z� et ve haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar� ile et �r�nleri �retiminde kullan�lacak olan k�rm�z� et ve haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar�n� kapsar. Bu Tebli� mekanik olarak s�yr�lm�� etleri kapsamaz.

  ��������������� Hukuki dayanak

  ��������������� MADDE 3 � (1) Bu Tebli� 16/11/1997 tarihli ve 23172 m�kerrer say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan T�rk G�da Kodeksi Y�netmeli�i�ne g�re haz�rlanm��t�r.

  ��������������� Tan�mlar

  ��������������� MADDE 4 � (1) Bu Tebli� de ge�en;

  ��������������� a) Kasapl�k hayvan: B�y�kba�, k���kba� hayvanlar ve di�er kasapl�k hayvanlar�,

  ��������������� b) B�y�kba� hayvan: S���r, manda ve deveyi,

  ��������������� c) K���kba� hayvan: Koyun ve ke�iyi,

  ��������������� �) Di�er kasapl�k hayvanlar: Domuz, yaban domuzu, at ve tav�an�,

  ��������������� d) Karkas: Kasapl�k hayvanlar�n tekni�ine uygun olarak kesilip, kan� ak�t�larak y�z�l�p, i� organlar� bo�alt�l�p, b�brek ve kavram ya�� ��kar�l�p, ba� ve ayaklar�ndan ayr�ld�ktan sonra elde edilen g�vdesini,

  ��������������� e) K�rm�z� et: Kasapl�k hayvanlar�n karkaslar�ndan elde edilen insan t�ketimi i�in uygun t�m par�alar�,

  ��������������� f) �i� k�rm�z� et: Modifiye atmosfer y�ntemi veya vakum ile ambalajlanm�� k�rm�z� etler de dahil olmak �zere so�utma, dondurma veya h�zl� dondurma d���nda herhangi bir koruyucu i�lem g�rmemi�, par�alanm�� veya par�alanmam�� taze k�rm�z� eti,

  ��������������� g) Haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar�: �i� k�rm�z� ete taklit ve ta��i� ama�l� olmamas� �art� ile di�er g�da maddeleri, lezzet vericiler ve/veya g�da katk� maddeleri ilave edilerek veya h�cre i�i yap�s�n� de�i�tirmeyen ancak �i� etin karakteristik �zelliklerinin g�r�lmesine engel olacak �ekilde mekanik veya manuel olarak bir i�leme tabi tutulan �r�nleri,

  ��������������� h) K�yma: Kasapl�k hayvanlar�n kemiklerinden ayr�lm�� �i� k�rm�z� etinin k�yma makinesinden ge�irilmesiyle veya manuel olarak b��ak veya sat�rla k�y�lmas�yla elde edilen k�rm�z� eti,

  ��������������� �) Dondurulmu� k�rm�z� et: Merkez s�cakl��� -18�C veya daha d���k derecedeki s�cakl��a d���r�lm�� olan k�rm�z� eti,

  ��������������� i) Sakatat: Kasapl�k hayvanlardan elde edilen ve insan t�ketimine uygun karaci�er, b�brek, dalak, testis, y�rek, dil, yemek borusu d�� k�rm�z� kas� eti, diyafram kas�, i�kembe, barsak, pa�a, dil, kelle ve k���kba�ta beyin gibi organ ve organ par�alar�n�,

  ��������������� j) Kasapl�k hayvanlar�n yenilemeyen k�s�mlar�: Kasapl�k hayvanlardan elde edilen deri, guddeler, testisler hari� �reme organlar�, g�z ve g�z kapa��, b�brek hari� �riner organlar, larinks k�k�rda��, soluk borusu, kornea dokusu, omurilik, kulak, t�rnak, boynuz, b�y�kba�ta beyin ve k���kba�ta ileum gibi organ ve organ par�alar�n�,

  ��������������� k) Lezzet vericiler: �nsan t�ketimine uygun tuz, hardal, baharat, baharat �z�tleri, aromatik bitkiler ve aromatik bitki �z�tlerini,

  ��������������� ifade eder.

  ��������������� �r�n �zellikleri

  ��������������� MADDE 5 � (1) Bu Tebli� kapsam�ndaki �r�nlerin �zellikleri a�a��da verilmi�tir:

  ��������������� a) �r�nler kendine has tat, koku, g�r�n�� ve yap�da olacakt�r.

  ��������������� b) �r�nler bozulmu� olmamal�d�r. Bozulmay� bask�layacak herhangi bir i�lem veya madde uygulanm�� olmamal�d�r.

  ��������������� c) Karkas merkez s�cakl��� +4�C�ye so�utulmadan muhafaza edilemez, ta��namaz ve sat��a sunulamaz.

  ��������������� �) So�utma i�lemini takiben �i� k�rm�z� etler ve haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar� +4�C��n �zerinde, sakatatlar +3�C��n �zerinde, k�ymalar ise +2�C��n �zerinde muhafaza edilemez, sat��a sunulamaz. Bu ko�ullar ta��ma ve depolama s�resince de devam etmelidir.

  ��������������� d) �r�nlere "T�rk G�da Kodeksi H�zl� Dondurulmu� G�da Maddeleri Tebli�i"ne uygun olarak h�zl� dondurma i�lemi yap�labilir. Dondurulmu� �r�nler -18�C��n �zerindeki s�cakl�klarda muhafaza edilemez, depolanamaz ve sat��a sunulamaz. Bu �r�nler raf �mr� 12 ay� ge�meyecek �ekilde t�ketime sunulmal�d�r.

  ��������������� e) Dondurulmu� olan �i� k�rm�z� etler, k�ymalar, haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar� ��z�ld�kten sonra tekrar dondurulamaz. Dondurulmu� karkastan elde edilen �i� k�rm�z� etler, k�ymalar, haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar� tekrar dondurulamaz.

  ��������������� f) K�yman�n haz�rlanmas�nda sadece ba� doku dahil iskelet kaslar�ndan elde edilen �i� k�rm�z� et kullan�lmal�d�r. G�da de�eri ta��mayan sinir, tendon gibi k�s�mlardan, mekanik olarak ayr�lm�� etlerden, kemik par�as� veya deri i�eren etlerden, ba� etlerinden, linea alban�n kas olmayan par�alar�ndan, karpal ve tarsal b�lgelerden elde edilen etlerden, kemik s�yr�nt�lar�ndan ve diyafram kas�ndan k�yma haz�rlanamaz.

  ��������������� g) K�yman�n bile�imi EK-1�e uygun olmal�d�r.

  ��������������� h) Direkt t�ketime sunulacak olan k�yma ve haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar� �retimlerini takiben hijyenik olarak ambalajlanmal�d�r ve ambalaj b�t�nl��� bozulmadan sat��a sunulmal�d�r. Sadece �i� k�rm�z� etler asgari hijyenik �artlar g�z �n�nde bulundurularak, g�da ile temas eden madde ve malzemeler i�inde, olas� sa�l�k riski yaratacak her t�rl� bula�may� �nleyecek �ekilde, �n ambalajlanm�� olarak d�kme olarak sat��a sunulabilir.

  ��������������� �) Koyun, ke�i, s���r, manda etinden haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar� hari� olmak �zere bu tebli� kapsam�ndaki �r�nler farkl� t�rlere ait etler kullan�larak haz�rlanamaz.

  ��������������� i) Bu Tebli� kapsam�nda yer alan �r�nlere mekanik olarak ayr�lm�� etler kat�lamaz.

  ��������������� j) �i� k�rm�z� etten haz�rlanan haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar�na sakatat kat�lamaz.

  ��������������� k) K�yma �ayet so�utulmu� k�rm�z� etlerden haz�rlan�yorsa; k�rm�z� etler hayvan�n kesiminden itibaren en fazla 6 g�n i�erisinde veya vakum ambalajl� ise hayvan�n kesiminden itibaren en fazla 15 g�n i�erisinde k�ymaya i�lenmelidir.

  ��������������� l) Bu Tebli� kapsam�ndaki �r�nlerin �retiminde kullan�lan karkaslar sa�l�k kontrol�nden ge�ti�ini ve insan t�ketimine uygun oldu�unu belirten damgay� ta��mal�d�r.

  ��������������� �zel h�k�mler

  ��������������� MADDE 6 � (1) Bu Tebli� kapsam�nda yer alan �r�nleri �reten veya satan veya hem �retip hem de satan i�yerlerinde farkl� hayvan t�rlerine ait etler birbirinden ve di�er g�da maddelerinden ayr� olarak �retilmeli ve ayr� olarak sat��a sunulmal�d�r.

  ��������������� Katk� maddeleri

  ��������������� MADDE 7 � (1) Bu Tebli� kapsam�ndaki �r�nlerde kullan�lan katk� maddelerine ait de�erler T�rk G�da Kodeksi Y�netmeli�i�nin G�da Katk� Maddeleri b�l�m�ne uygun olacakt�r. Bu kurallara ek olarak; �i� k�rm�z� et ve k�ymalarda katk� maddesi kullan�lamaz.

  ��������������� Bula�anlar

  ��������������� MADDE 8 � (1) Bu Tebli� Kapsam�nda yer alan �r�nlerde bulunabilecek bula�anlar�n miktar� T�rk G�da Kodeksi Y�netmeli�i�nin Bula�anlar b�l�m�ne uygun olmal�d�r.

  ��������������� Pestisitler

  ��������������� MADDE 9 � (1) Bu Tebli� kapsam�nda yer alan �r�nlerde bulunabilecek pestisit kal�nt� miktarlar� T�rk G�da Kodeksi Y�netmeli�i�nin Pestisit Kal�nt�lar� b�l�m�ne uygun olmal�d�r.

  ��������������� Veteriner ila�lar� tolerans d�zeyleri

  ��������������� MADDE 10 � (1) Bu Tebli� kapsam�nda yer alan �r�nlerde bulunabilecek veteriner ila�lar� kal�nt� miktarlar� T�rk G�da Kodeksi Y�netmeli�i�nin Veteriner �la�lar� Tolerans D�zeyleri b�l�m�ne uygun olmal�d�r.

  ��������������� Hijyen

  ��������������� MADDE 11 � (1) Bu Tebli� kapsam�nda yer alan �r�nler T�rk G�da Kodeksi Y�netmeli�i�nin G�da Hijyeni b�l�m�nde yer alan genel kurallara uygun olarak �retilmelidir. Bu genel kurallara ek olarak; Ek-2�de yer alan mikrobiyolojik kriterlere uygun olmal�d�r.

  ��������������� ��yeri �zellikleri

  ��������������� MADDE 12 � (1) Bu Tebli� kapsam�ndaki �r�nleri �reten i�yerleri, T�rk G�da Kodeksi Y�netmeli�i�nin G�da Maddeleri �reten ��yerlerinin Ta��mas� Gereken �zellikler b�l�m�nde yer alan genel kurallara ve 5/1/2005 tarih ve 25691 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan "K�rm�z� Et ve Et �r�nleri �retim Tesislerinin �al��ma ve Denetleme Usul ve Esaslar�na Dair Y�netmelik" h�k�mlerine uygun olacakt�r.

  ��������������� Ambalajlama, etiketleme ve i�aretleme

  ��������������� MADDE 13 � (1) Bu Tebli� kapsam�nda yer alan �r�nler T�rk G�da Kodeksi Y�netmeli�i�nin Ambalajlama ve Etiketleme-��aretleme b�l�m�nde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmal�, etiketlenmeli ve i�aretlenmelidir. Bu genel kurallara ek olan kurallar a�a��da verilmi�tir:

  ��������������� a) Bu Tebli� kapsam�ndaki �r�nlerde, �r�n�n ait oldu�u kasapl�k hayvan t�r� �r�n ismi ile birlikte etikette belirtilecektir.

  ��������������� b) Koyun, ke�i, s���r, manda et kar���mlar�ndan haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar�n�n etiketinde �r�n�n elde edildi�i t�re ait y�zde miktarlar� etikette belirtilecektir.

  ��������������� c) K�yma ve k�ymadan haz�rlanm�� k�rm�z� et kar���mlar�n�n etiketinde "Ya� en �ok %........."ve"kolajenin et proteinine oran�en �ok ..........." ibaresi �r�n ismi ile ayn� y�zde ve ayn� punto b�y�kl���nde bulunmal�d�r.

  ��������������� d) Lezzet vericilerin ilave edildi�i �r�nlerde lezzet vericinin ismi �r�n ismi ile birlikte kullan�labilir.

  ��������������� Ta��ma ve depolama

  ��������������� MADDE 14 � (1) Bu Tebli� kapsam�ndaki �r�nlerin ta��nmas� ve depolanmas�, T�rk G�da Kodeksi Y�netmeli�i�nin G�dalar�n Ta��nmas� ve Depolanmas� b�l�m�nde yer alan kurallara uygun olacakt�r. Ayr�ca paketlenmi� �r�nler, paketlenmemi� �r�nlerle ayn� yerde depolanamaz.

  ��������������� Numune alma ve analiz y�ntemleri

  ��������������� MADDE 15 � (1) Bu Tebli� kapsam�nda yer alan �r�nlerden T�rk G�da Kodeksi Y�netmeli�i�nin Numune Alma ve Analiz Metotlar� b�l�m�nde belirtilen kurallara uygun olarak numune al�nmal� ve uluslararas� kabul g�rm�� analiz metotlar� uygulanmal�d�r.

  ��������������� Tescil ve denetim

  ��������������� MADDE 16 � (1) Bu Tebli� kapsam�nda yer alan �r�nleri �reten ve satan i�yerleri; tescil ve izin, ithalat i�lemleri, kontrol ve denetim s�ras�nda bu Tebli� h�k�mlerine uymak zorundad�r. Bu h�k�mlere uymayan i�yerleri hakk�nda 5/6/2004 tarihli ve 25483 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 5179 say�l� G�dalar�n �retimi, T�ketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun H�km�nde Kararnamenin De�i�tirilerek Kabul� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re yasal i�lem yap�l�r.

  ��������������� Denetim

  ��������������� MADDE 17 � (1) Bu Tebli�de yer alan h�k�mlerin uygulanmas� ile ilgili denetim 5/6/2004 tarihli ve 25483 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 5179 say�l� G�dalar�n �retimi, T�ketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun H�km�nde Kararnamenin De�i�tirilerek Kabul� Hakk�nda Kanun�a g�re Tar�m ve K�yi�leri Bakanl��� taraf�ndan yerine getirilir.

  ��������������� Y�r�kl�kten kald�r�lan mevzuat

  ��������������� MADDE 18 � (1) 10/2/2000 tarih ve 23960 say�l� Resm� Gazete� de yay�mlanan "T�rk G�da Kodeksi Taze Et, Haz�rlanm�� Et ve Haz�rlanm�� Et Kar���mlar� Tebli�i" nde yer alan k�rm�z� et ile ilgili h�k�mler bu Tebli� in yay�m� tarihinden itibaren y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  ��������������� GE��C� MADDE 1 � (1) Halen faaliyet g�steren ve bu Tebli� kapsam�ndaki �r�nleri �reten ve satan i�yerleri bu Tebli�in yay�m� tarihinden itibaren 6 ay i�inde bu Tebli� h�k�mlerine uymak zorundad�r.

  ��������������� Y�r�rl�k

  ��������������� MADDE 19 � Bu Tebli� yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  ��������������� Y�r�tme

  ��������������� MADDE 20 � Bu Tebli� h�k�mlerini Tar�m ve K�yi�leri Bakan� y�r�t�r.

  EK 1

  KIYMANIN B�LE��M�

  EK 2

  ��� KIRMIZI ET VE KIYMA ���N M�KROB�YOLOJ�K KR�TERLER

  HAZIRLANMI� KIRMIZI ET KARI�IMLARI ���N M�KROB�YOLOJ�K KR�TERLER

  n����� : Analize al�nacak numune say�s�

  c������ : m ile M aras�ndaki say�da mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla analize al�nacak numune say�s�

  m���� : (n � c) say�daki analize al�nacak numunenin 1 gram�nda bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma say�s�

  M��� : c say�daki analize al�nacak numunenin 1 gram�nda bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma say�s�

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  At ve domuz kasaplık hayvan oldu

  Domuz Reyonda

  Domuz Reyonda

  İşte Türkiye?nin Geldiği Nokta...

  Domuz Reyonda

  Ahmet Açıkay

  AKP Hükümeti tarafından domuzun Türk Gıda Kodeksi?ne göre kasaplık et statüsüne sokulması ve domuz çiftliklerine banka kredisi verilmesinden sonra korkulan oldu. Domuz artık herkesin uğrak yeri olan marketlerin reyonlarında yerini aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde faaliyette bulunan bazı lüks süpermarketlerde et reyonlarında artık domuz eti de hiç çekinilmeden satılmaya başlandı.

  Ab İçin Domuz Satışının Önü Açılmıştı

  2006 yılında Türk Gıda Kodeksi Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun hale getirildi. AB mevzuatına uygun olarak; at ve yaban domuzu da kasaplık hayvan olarak tanımlandı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın hazırladığı, ?Türk Gıda Kodeksi ? Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği? ile ?Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği?, Resmi Gazete?de yayımlanmasının ardından, domuz ve domuz ürünlerinin kasaplarda ve diğer et reyonlarında satılmasının önü açıldı. Kırmızı et tebliğinde, kasaplık büyükbaş hayvanlar ?sığır, manda ve deve?, kasaplık küçükbaş hayvanlar ?koyun ve keçi?, diğer kasaplık hayvanlar da ?Domuz, yaban domuzu, at ve tavşan? olarak sayıldı.

  Vatandaşın ya soframıza gelirse korkusu

  Domuzun kasaplık hayvan statüsüne alınmasının ardından, domuz eti reyonlardaki yerini aldı. Büyükşehirlerde faaliyette bulunan kimi lüks süpermarketlerde satışa sunulan domuz ürünlerini gören vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdılar. Domuz etinin bu kadar aleni bir biçimde satılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Üzerinde ?İtalyan Domuz Salamı? ismi yazılmasına rağmen birçok vatandaş, ?Bu etler Türkiye?deki çiftliklerde yetiştirilmiş olabilir. İlgi çekmesi için böyle bir yabancı isim bulunmuştur? yorumlarını yaptı. ?Böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz? diyen tüketiciler, ?Marketlerde domuz etinin diğer etlerle karıştırılarak satıldığı noktasında duyumlar alıyorduk. Artık mağazalarda açık açık domuz etleri satıyorlar. Yakında domuz eti sofralarımıza kadar gelir? diyerek şikayetlerini dile getirdiler.

  Türkiye, Avrupa Birliği?ne girme sevdası yüzünden, temel değerlerinden bir bir vazgeçmeye zorlandığı bir dönemde, görenleri hayrete düşüren bir gelişme Ankara?nın göbeğinde yaşanıyor.  İslam dinine göre haram olan domuz etinin, kasaplık et statüsüne sokulması ve domuz çiftliklerine kredi verilmesinden sonra vatandaşın korktuğu başına geldi. Domuzun artık, halkın uğrak yeri olan marketlerdeki yerini alması görenleri şok etti.

  Lüks Mağazada Şok Reyon

  AB hayali uğruna, dini değerlerinden taviz vermeye zorlanan toplum için artık domuz eti de reyonlara konuldu. Ankara?da faaliyette bulunan bir mağazanın et bölümünde artık domuz eti de satılıyor. Halkın yoğun rağbet ettiği bir mağazada domuz etinin satılması ise görenleri şaşkına çevirdi.

  Normal Etlerle Aynı Yerde

  Domuz etinin diğer etlerle aynı yerde satılması ise dikkat çekiyor. Daha önce bazı mağazalarda satılmaya başlanan ve özel bölümlere konulan bu sistemin halk marketlerinde diğer etlerle aynı reyonda bulunması ise toplumu, domuz etine alıştırıyorlar yorumlarına sebep oldu. Kırmızı et ve peynir ile aynı reyonlarda satılan domuz etinin sadece alt bandında Domuz Ürünleri ibaresi yer alıyor.

  İtalyan Domuz Salamı Satılıyor

  Reyonlarda satılan domuz etlerinin üzerinde ise İtalyan Domuz Salamı ibaresi yer alıyor. 14.90 TL?ye satıldığı domuz etinden yapılan salamın yanı sıra reyonlarda domuz etinden yapılan sucuklar, sosisler de yer alıyor. Üzerinde İtalyan Domuz Salamı ismi yazılmasına rağmen birçok vatandaş, ?Bu etler belki de Türkiye?deki çiftliklerde yetiştirilmiş olabilir. Daha ilgi çekmesi için böyle bir yabancı isim bulunmuştur? yorumlarını yaptı.

  Yakında Sofralara Da Gelir

  Domuz etinin reyonlarda yerini almasından sonra, vatandaşlar ise tepkili. Domuz etinin reyonlarda gören vatandaşlar ?Marketlerde domuz etinin diğer etlerle karıştırılarak satıldığı noktasında duyumlar alıyorduk. Böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz. Artık mağazalarda açık açık domuz etleri satıyorlar. Yakında da domuz eti sofralarımıza kadar gelir? diyerek tepki gösterdi.

  Hem Kasaplık Et Hem De Ders Olmuştu

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2005 tarihinde Resmi Gazete?de yayınladığı bir tebliğle domuz etini Türk gıda kodeksine dahil etti. Türk Gıda Kodeksi Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği?nde, domuz da diğer eti helal hayvanlarla bir zikredilerek kasaplık hayvanlara dahil edildi. Tebliğin 4. maddesinin Ç bendinde ?Diğer kasaplık hayvanlar: Domuz, yaban domuzu, at ve tavşan? ifadesi yer alıyor. Tarım Bakanlığı bu tebliğle domuz etini tüketilebilecek gıdalar arasına almıştı. Kasaplık et statüsünden sonra ilave olarak Domuz Dersi de verilmeye başlanmıştı. Uzman domuz üreticilerinin yetişmesi için de Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi?nde okutulmak üzere ?domuz dersi? konmuştu. Domuz üretimini cazip hale getirmek için ise Cumhuriyet tarihinde ilk kez domuz kredi kapsamına alınarak 2 baş domuzu olana kredi vermenin önü de daha önce açılmıştı.

  Yazı kaynağı : www.milligazete.com.tr

  AKP'nin 'domuz' icraat�!

  Domuz, Ak Parti Hükumeti İle Kasaplık Hayvan Oldu

  Domuz, Ak Parti Hükumeti İle Kasaplık Hayvan Oldu

  CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’de 3 adet domuz işletmesi bulunduğunu açıkladı. Bakan Fakıbaba, domuz avının yasak olup olmadığına dair soruya ise yanıt vermedi. 

  CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “2016 yılı ve 2017 yılının ilk dokuz ayında domuz eti ithal edilmiş midir? Edildi ise hangi ülkelerden ne kadar ithal edilmiştir? Ne kadar ödeme yapılmıştır? Domuz eti nerede kullanılmakta ya da tüketilmektedir? Ülkemizde son 20 yılda kaç domuz çiftliği kurulmuştur? Kaçı faaldir? Ülkemizde domuz avlanması yasak mıdır? Yasak ise avlanma yasağı kontrolü sağlanmakta mıdır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi. 

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2016-2017 yıllarında "domuz eti" ürünü için kontrol belgesi düzenlendiğini ve ithalat yapılmadığını bildirdi.  Bakan Fakıbaba, “Ülkemizde Antalya'da 2 adet, İzmir'de 1 adet olmak üzere Bakanlığımızdan ruhsatlı toplam 3 adet domuz işletmesi bulunmaktadır” dedi. 

  CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlığın Türkiye’de domuz avının yasak olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlamadı.

  DOMUZ KASAPLIK HAYVAN

  CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Cumhurbaşkanı domuz etine olan tepkisini kimi zaman yüksek perdeden eleştiriyor. İyi de bu konuda izni verende Başbakan iken kendisi. 2006 yılında Domuz etinin kasaplık hayvan sayılması onun Başbakan olduğu dönemde oldu ve bu uygulama devam ediyor. 2006 yılında Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı Gıda Kodeksi'nde ile  o güne kadar kasaplık hayvan olmayan domuz kasaplık hayvan oldu. Yani domuzu Kasaplık hayvan olarak tanımlamakta Ak Parti hükümetlerine nasip oldu. AKP Hükümeti tarafından domuzun Türk Gıda Kodeksine göre kasaplık et statüsüne sokulması,  domuz etini büyük bazı marketlerin reyonlarında  soktu” dedi.

  Yazı kaynağı : www.tarimpusulasi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap