Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulu anlamı nedir

  1 ziyaretçi

  eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulu anlamı nedir Ne90'dan bulabilirsiniz

  "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" . "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür'' RIZIK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami Enterzukanî helâlen tayyiben Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu Ve in kâne kâriben yessirhü Ve in kâne kalîlen kessirhü RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir Eğer yerde ise onu çıkar Uzakta ise onu yaklaştır Yakın ise kolaylaştır Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

  "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" . "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür'' RIZIK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami Enterzukanî helâlen tayyiben Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu Ve in kâne kâriben yessirhü Ve in kâne kalîlen kessirhü RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir Eğer yerde ise onu çıkar Uzakta ise onu yaklaştır Yakın ise kolaylaştır Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

  "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" .

  "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür''

  RIZIK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

  Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

  Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

  Enterzukanî helâlen tayyiben

  Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

  Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

  Ve in kâne kâriben yessirhü

  Ve in kâne kalîlen kessirhü

  RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ

  Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

  Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

  Bana helâl rızık ver.

  Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

  Eğer yerde ise onu çıkar

  Uzakta ise onu yaklaştır

  Yakın ise kolaylaştır

  Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

  Yazı kaynağı : www.altunbasak.com

  Kelime-i Şehadet nedir? Kelime-i Şehadetin anlamı...

  Kelime-i Şehadet nedir? Kelime-i Şehadetin anlamı...

  Kelime-i şehâdet (kelimetü'ş-şehâde) İslâm dininin beş temel esasından birincisi olup "tanıklık etme ifadesi" demektir. Dinî bir terim olarak, "Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim" anlamına gelen "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh" cümlesinin yerine kullanılır. Aynı veya benzer muhteva ile metinlerde bunun yerine "kelime-i tayyibe, kavl-i sâbit, el-urvetü'l-vüskā" terkipleri de geçer. Nitekim İbn Abbas, İbrâhîm sûresinin 24. âyetinde yer alan "kelime-i tayyibe"nin kelime-i şehâdete işaret ettiğini bildirmektedir (Ebü'l-Fidâ İbn Kesîr, II, 530). Bazı kaynaklarda "kelimeteyi'ş-şehâde" olarak tesniye sîgasıyla da yer alan terkibin (Gazzâlî, I, 143) birinci kısmı zât, sıfat ve fiilleriyle bir olan Allah'a, ikinci kısmı Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna, Allah'tan emir ve haberler getirdiğine tanıklığı ifade eder. "Resûlüh" sözü Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu ve O'ndan vahiy aldığını belirttiği gibi "abdühû" tabiri de onun Allah'ın kulu olduğunu ve meselâ hıristiyanların Hz. Îsâ hakkında yaptığı gibi onun tanrılaştırılmaması gerektiğini vurgular. Burada "eşhedü" fiili kesinlik bildiren bir bilgi ve inancı dile getirir. İmam Gazzâlî kelime-i şehâdetin Allah'ın zâtı, sıfatları, fiilleri ve Hz. Peygamber'in sıdkının ispatı olmak üzere dört esas içerdiğini kaydetmektedir (a.g.e., a.y.).

  Kelime-i şehâdet, "Allah'tan başka ilâh yoktur" anlamına gelen kelime-i tevhidin başına "eşhedü" fiilinin eklenmesiyle meydana gelmiş olup muhteva itibariyle aralarında bir fark yoktur. Ancak kelime-i şehâdet özellikle tanıklığı (inancı ve bunu ifadeyi) vurguladığı için İslâm'a mensubiyeti belirtir. Bu iki cümle biraz farklı şekillerde Kur'an'da geçmektedir. Âl-i İmrân sûresinde (3/18) Allah'ın, meleklerin ve ilim sahiplerinin Cenâb-ı Hak'tan başka ilâh bulunmadığına tanıklık ettikleri beyan edilir. Nisâ sûresinde de (4/166) Allah'ın ve meleklerin Hz. Muhammed'e inen vahye şahitlik ettikleri bildirilir. Hadislerde ise birçok yerde kelime-i şehâdetten söz edilmiştir. Bunların başında "Cibrîl hadisi" diye bilinen ve İslâm'ın beş temel esasını anlatan rivayet gelir ve burada ilk esas olarak kelime-i şehâdet zikredilir (Müsned, I, 319; Buhârî, "Îmân", 2; Müslim, "Îmân", 1). Şahitliğin mukabili inkârdır. Kâfirler ancak kelime-i şehâdetin muhtevasını kabul etmek suretiyle mümin vasfını kazanabilirler.

  "İslâm dininin toplu halde benimsenmesi (icmâlî iman)" anlamına gelen kelime-i şehâdet kişinin İslâm'a girmesinin ilk merhalesini teşkil eder, böylece o İslâm ümmetinden sayılır ve müslümanlara tanınan bütün hakları elde eder, bazı sorumlulukları da yüklenmiş olur. Bir kısım âlimler, Cibrîl hadisindeki sıralamayı göz önünde bulundurarak kelime-i şehâdetin özlerin özü ve bütün amellerin kendisiyle anlam kazandığı bir söz olduğunu, dolayısıyla kelime-i şehâdet getirmeden hiçbir amelin makbul sayılmayacağını söylemiştir. Yahyâ b. Şeref en-Nevevî'nin de aralarında bulunduğu bazı âlimler ise hadisteki tertibi gözetmeden kâfirlerin bu hadiste geçen beş şartın tamamından sorumlu tutulduğunu ileri sürmüştür (Tecrid Tercemesi, V, 9). Mu'tezile âlimi Kādî Abdülcebbâr dinî vecîbeleri söz-ibare ve bunların dışında olanlar diye ikiye ayırıp kelime-i şehâdeti birinciye, namaz, oruç, hac gibi amelleri ikinciye örnek gösterir ve her ikisinin de mârifetullahın arkasından geldiğini kaydeder. Ona göre, dine herhangi bir zararın gelebileceği durumlarda kelime-i şehâdetin açıkça söylenmemesinin câiz görülmesi bunun mârifetullahtan sonra geldiğini ve dinî mükellefiyetlerden sayıldığını gösterir, dinî mükellefiyet ise mârifetullah, tevhid ve adl gibi temel esasların ardından gelir. Kādî Abdülcebbâr ayrıca kelime-i şehâdeti açıkça söylemenin sıdka ve kizbe ihtimalinin bulunduğunu, dolayısıyla onu ikrar eden kişinin benimsediği şeye aykırı bir davranış ortaya koyamayacağı hususunda derin bir şuura sahip olması gerektiğini ve ancak bu durumda yapılan şeyin dinî mânada güzel sayılabileceğini söyler (Şerḥu'l-Uṣûli'l-ḫamse, s. 41). Kelime-i şehâdet son hak dinin şiârı kabul edilmekte, günde beş vakit okunan ezanda ikinci ve üçüncü cümleler olarak yer almakta, iman esaslarını sıralayan Âmentü metni bu cümlelerle son bularak altı esas âdeta tasdik edilmekte, yeni doğan çocuğun kulağına bu cümleler okunmakta, İslâm'a girmek isteyen kişilerden, önce bu cümleleri söylemeleri istenmekte, ölmek üzere olan müslümanlara kelime-i şehâdet getirmeleri telkin edilmektedir.

  L. Caetani ve R. Dozy gibi şarkiyatçılar kelime-i şehâdetle kelime-i tevhidin yahudi ve hıristiyan menşeli olduğunu iddia etmiştir (bk. KELİME-i TEVHİD). Aslında her üçü de aynı kaynağa dayanan bu ilâhî dinlerin tevhid anlayışları arasında benzerliğin bulunması İslâm'ın bu inancı onlardan aldığını değil hepsinin aynı kaynaktan geldiğini, fakat diğerlerinin tahrif edilmesi yüzünden aralarında farklılıkların görüldüğünü ortaya koyar. Aynı şarkiyatçıların ileri sürdüğü diğer bir husus da tevhid dini olan İslâm'ın giriş cümlesi konumundaki kelime-i şehâdette Hz. Peygamber'in Allah'ın kulu ve elçisi şeklinde anılmasının bir zaaf teşkil ettiği yolundaki değerlendirmeleridir (TA, XXI, 468). Ancak kelime-i şehâdette Hz. Muhammed'in anılmasıyla tevhide zarar verilmemekte, aksine onun beşeriyeti ve her insan gibi bir fâni oluşu hatırlatılarak Hıristiyanlık'ta görülen yanlış kanaatlerin benimsenmesi engellenmekte ve tevhid ilkesi desteklenmektedir.

  Kelime-i şehâdetle ilgili olarak Abdurrahman-ı Câmî'nin Risâle fî kelimeti'ş-şehâde (Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 260), Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Risâle fi't-tevḥîd ve fażli kelimeti'ş-şehâde (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 714), Kâfiyeci'nin Envârü's-saʿâde fî şerḥi kelimeteyi'ş-şehâde (Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hüseyin Paşa, nr. 296), Abdullah b. Muhammed b. Abdülazîz es-Semerkandî, Celâleddin ed-Devvânî ve Veliyyüddin Muhammed b. Ahmed el-Osmânî'nin Şerḥu kelimeteyi'ş-şehâde (Keşfü'ẓ-ẓunûn, II, 1043), Muhyiddin b. Yûsuf el-Aydınî'nin Şerḥu kelimeteyi'ş-şehâde (a.g.e., a.y.) ve Muvaffakuddin Îsâ el-İskenderânî'nin eş-Şehâde bi-fażli kelimeti'ş-şehâde adlı risâleleri bulunmaktadır.

  Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Kelime - i Şehadet nedir? Kelime - i Şehadet oku - dinle (Türkçe / Arapça)

  Kelime - i Şehadet nedir? Kelime - i Şehadet oku - dinle (Türkçe / Arapça)

  İslam alemi için muhakkak bilinmesi gereken Kelime - i Şehadet'i haberimizde paylaştık. Aynı zamanda anlamına, nasıl okunması gerektiğine ve neden okunması gerektiğinin detaylarına yer verdik. İslam'ın ilk şartı olan Kelime-i Şehadet'i her kim getirip, Allah'ın (c.c) birliğini ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamberliğini kabul ederse o kişi Müslüman olmuş olur. Böylesine önemli bir yeri ve etkisi olan Kelime - i Şehadet hakkında bilgiler haberimizin devamında...

  KELİME - İ ŞEHADET TÜRKÇE OKU

  Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü

  KELİME - İ ŞEHADET ARAPÇA OKU

  KELİME - İ ŞEHADET ANLAMI

  Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür.

  KELİME - ŞEHADET DİNLE

  İslam'ın Şartları Kaçtır?

  İslam dininin esasını oluşturan 5 temel husus vardır. Bunlar küçük, büyük yaş fark etmeksizin herkes tarafından muhakkak yerine getirilmelidir. Kayıtsız şartsız Allah'ın varlığına ve birliğine boyun eğenler İslam'ın tüm şartlarını yerine getirmelidir.

  İslam'ın Şartları ve Anlamları

  1 - Kelime-i Şehadet getirmek

  Kelime-i Şehadet, İslam dininin en temel şartıdır. Kelime-i Şehadet getirmeyen bir kimse Müslüman olamaz. İslam dini böyle buyurmuştur. Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür'' anlamına gelir.

  2 - Namaz kılmak

  İslam'ın ikinci şartı olan namaz kılmak en önemli ibadetlerin de başında yer alır. Müslüman kişilere farz olarak buyurulan beş vakit namaz ibadeti de mutlaka yerine getirilmelidir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazını herkes tarafından kılınmalıdır. Bu namazların dışında farz olan Cuma namazı da bulunur.

  3 - Oruç tutmak

  İslam dininin temelini oluşturan beş şarttan bir tanesi de oruç tutmaktır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan ayında oruç tutulur. Müslüman âlemi tarafından on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı çok mühim bir yere sahiptir. Birlik, beraberlik ve mağfiret ayı oruç tutmanın yanı sıra dualar, ibadetler ve zikirler ile geçirilir. Bu ay en verimli şekilde değerlendirilir.

  4- Zekât vermek

  İslam'ın dördüncü şartı ise zekât vermektir. Zekât, sahip olunan mal ve paranın kırkta birinin her yıl sadaka olarak dağıtılmasıdır. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.

  5 - Hacca gitmek

  Hacca gitmek, İslam'ın beşinci ve son şartıdır. Maddi ve fiziki imkânı olan kişinin usulüne uygun şekilde kutsal toprakları ziyaret ederek hac vazifesini yerine getirmesi gerekir. Bu kutsal vazife ile Müslümanların birlik ve beraberliğini, ırk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayrımı yapmadan kardeşlik ve eşitliğin önemini ortaya çıkarır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap