Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  eşi çalışmayan memura aile yardımı ne kadar 2023

  1 ziyaretçi

  eşi çalışmayan memura aile yardımı ne kadar 2023 Ne90'dan bulabilirsiniz

  Aile yardımı ne kadar verilecek, kaç ayda bir veriliyor? Aile yardımı nedir, kimler alabilir? - Yeni Şafak

  Zamlı memur maaşları belli oldu

  Şirket haberleri

  Finans terminali

  Anadolu images

  Enerji terminali

  Haber Akademisi

  Yeşilhat

  Ayrımcılık Hattı

  Teyit Hattı

  Kariyer AA

  Kurumsal haberler

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Aile Yard�m� �dene�i G�stergesinde Art�� Olmad� - Memurlar.Net

  Aile Yard�m� �dene�i G�stergesinde Art�� Olmad� - Memurlar.Net

  Aile yard�m� �dene�i 657 say�l� Kanunun 202. maddesi uyar�nca verilmektedir. Bu yard�m, memurun her ne �ekilde olursa olsun menfaat kar��l��� �al��mayan veya herhangi bir sosyal g�venlik kurulu�undan ayl�k almayan e�i i�in 2.273, �ocuklar�ndan her biri i�in de 250 g�sterge rakam�n�n (72 nci ay dahil olmak �zere 0-6 ya� grubunda yer alan �ocuklar i�in bir kat art�r�ml�) ayl�k katsay�s� ile �arp�lmas� sonucu elde edilecek miktar �zerinden �denmektedir ve bu �demeden hi�bir kesinti yap�lmamaktad�r.

  202. maddede yer alan 2.273 g�stergesi 2020-2021 y�llar�n� kapsayan, 5. d�nem toplu s�zle�meyle belirlenmi�ti.

  2022-2023 y�llar�n� kapsayan toplu s�zle�me metni hen�z yay�mlanmam��t�r. Memur Sen d�n "Aile b�t�esini art�rd�k, e�i �al��mayan kamu g�revlilerine �denen aile yard�m�n� 429,11 TL'ye y�kselttik" a��klamas�n� yapm�� ancak detay vermemi�ti. Ancak ula�t���m�z bilgilere g�re metinde aile yard�m� �dene�ine ili�kin olarak �u metin yer alacakt�r.

  2022-2023 y�l� toplu s�zle�me metninde yer alacak olan h�k�m:
  "Madde - (1) 657 say�l� Kanunun 202 nci maddesi uyar�nca e� i�in "2134" olarak uygulanan aile yard�m� �dene�i g�sterge rakam� "2273" olarak uygulan�r."

  Burada yer alan g�sterge, 5. d�nemde yer alan g�sterge ile ayn�d�r. Dolays�yla aile yard�m� �dene�i g�stergesinde ayr�ca bir art�� yap�lmam��t�r. Aile yard�m� �dene�i miktar� oransal maa� zamm� miktar�nca artacakt�r. (2022 y�l� Ocak ay� i�in %5 oran�nda)

  E� ���N A�LE YARDIMI �DENE��

  2021 y�l� Temmuz ay� itibariyle aile yard�m� �dene�inin e� ve �ocuklar i�in hesaplanan miktar� �u �ekildedir:

  = G�sterge* maa� katsay�s�
  E� i�in �denecek yard�m tutar�; 2.273 x 0,179797 = 408,67 TL
  Her bir �ocuk i�in; 250 x 0,179797 = 44,94 TL

  2022 y�l� Ocak ay�nda ise yeni miktarlar �u �ekilde olacakt�r:
  = G�sterge* maa� katsay�s�
  E� i�in �denecek yard�m tutar�; 2.273 x 0,188787 = 429,11 TL
  Her bir �ocuk i�in; 250 x 0,188787 = 47,19 TL

  0-6 YA� GRUBUNDAK� �OCUKLAR ���N B�R KAT ARTIRIMLI �DEN�YOR

  657 say�l� Kanunun 202. maddesinde, 72 nci ay dahil olmak �zere 0-6 ya� grubunda yer alan �ocuklar �dene�in bir kat art�r�ml� �denece�i belirtilmi�tir.

  2021 y�l� Temmuz ay� itibariyle �ocuk 0-6 ya� grubunda ise; 500 x 0,179797 = 89,89 TL
  2022 y�l� Ocak ay� itibariyle �ocuk 0-6 ya� grubunda ise; 500 x 0,188787 = 94,39 TL

  ENGELL�LER VE ENGELL� �OCUKLAR ���N Y�ZDE 50 ARTIRIMLI �DEN�YOR

  Ayr�ca, toplu s�zle�mede yer alan h�k�m gere�ince, en az %40 engelli olan veya �ocuklar ��in �zel Gereksinim De�erlendirmesi Hakk�nda Y�netmeli�e ekli 3 say�l� tabloya g�re bu oran ve �zerine denk �zel gereksinim durumu olan �ocuklar i�in %50 art�r�ml� olarak �denmektedir.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Aile yardımı ödeneği 758 liraya yükseldi

  Memur eş yardımı 2022: Yen yılda memur aile yardımı ne kadar oldu?

  Memur aile yardımı ne kadar oldu? Çalışmayan eş, 6 yaş üstü ve altı çocuk için aile yardımı 2022

  Memur aile yardımı ne kadar oldu? Çalışmayan eş, 6 yaş üstü ve altı çocuk için aile yardımı 2022

  Memura eş yardımı olarak da bilinen aile yardımı tutarı, maaşlara yapılan zamlarla birlikte yeniden hesaplandı.

  Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile yardımı hakkındaki gelişmeleri duyurdu.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada çalışan ve çalışmayan eş, 6 yaşından küçük ve büyük çocuklar için ayrı ayrı uygulanacak olan aile desteği ücretlerini açıkladı.

  Erdoğan'ın açıklamalarının akabinde milyonlarca çalışan, ''Memura aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

  Peki memur aile yardımı ne kadar oldu? İşte 2022 çalışan ve çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı ücretleri…

  Aile yardımı, Devlet Memurları Kanunu'nun memurları ve memur ailelerini güvence altına alan maddesine dayanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 204, 205. Maddeleri şu şekildedir;

  "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir."

  Konuyla ilgili gelişmeleri aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

  "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir.Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur."

  Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı ödenebiliyor Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük ya da büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

  Memur aile yardımı ne kadar oldu? Çalışmayan eş, 6 yaş üstü ve altı çocuk için aile yardımı 2022 #1

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap