Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ellerin ve gönüllerin dualarda buluştuğu bugünde, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımız içinde dualarda buluşalım. yeniden toparlanıp yaralarımızı sarmamız; birlik, beraberlik, sağlık ve huzura en kısa zamanda kavuşmamız ümidiyle, miraç kandiliniz mübarek olsun. prof. dr. ümit özdağ zafer partisi genel başkanı 03129901919 b001

  1 ziyaretçi

  ellerin ve gönüllerin dualarda buluştuğu bugünde, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımız içinde dualarda buluşalım. yeniden toparlanıp yaralarımızı sarmamız; birlik, beraberlik, sağlık ve huzura en kısa zamanda kavuşmamız ümidiyle, miraç kandiliniz mübarek olsun. prof. dr. ümit özdağ zafer partisi genel başkanı 03129901919 b001 Ne90'dan bulabilirsiniz

  DEPREME ÖZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023: Resimli, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları…

  DEPREME ÖZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023: Resimli, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları…

  Depreme özel Miraç Kandili mesajları 2023 gibi aramalar en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Türkiye asrın felaketi sayılan Kahramanmaraş depremi ile sarsıldı. 10 ili etkileyen ve binlerce can kaybına neden olan deprem, herkesi büyük bir hüzne boğdu. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Miraç Kandili gecesinde depremde ölenler için mesajlar paylaşmak ve dualar etmek isteyenler araştırmalar yapmaya başladı. Deprem ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet yer alıyor. Fakat özellikle depremde ölenlerin arkasından okunacak ayetler bulunmuyor. Bunun için ölülerin ardından okunan Fatiha ve Yasin sureleri depremde ölenler için de okunabilir. Miraç Kandili'nde paylaşabileceğiniz depreme özel kandil mesajları da en çok araştırılanlar arasında. İşte, resimli, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları…

  DEPREME ÖZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023

  Miraç Kandili’nde depremde hayatını kaybedenler ve geride kalan yakınları için dualar edebilirsiniz. Fakat Kur’an-ı Kerim’de özellikle depremde ölenler için okunacak sureler yer almıyor.

  Genellikle ölülerin arkasından Fatiha suresi ve Yasin suresi okunuryor. Ayrıca ölen kişi için Kur’an hatim ediliyor. Depremde ölenler için de Fatiha suresi ve Yasin suresi okuyup Kur’an hatmedebilirsiniz.

  Fatiha suresi okunuşu:

  Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. 

  Yasin suresi okunuşu:

  Yâsîn

  VeI Kur'ân-iI hakîm

  İnneke IemineI mürseIîn

  AIâ sırâtın müstakîm

  TenzîIeI azîzirrahîm

  Li tünzira kavmen mâ ünzira âbâühüm fehüm gâfiIûn

  Lekad hakkaI kavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü'minûn

  İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn

  Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min haIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn

  Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü'minûn

  innemâ tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne biI ğayb fe beşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm

  İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn

  Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn

  İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn

  KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm iIIâ tekzibûn

  KâIû rabbünâ ya'Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn

  Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn

  KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm

  KâIû tâirüküm meaküm ein zükkirtüm beI entüm kavmün müsrifûn

  Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn

  İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn

  Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn

  Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn

  İnnî izen Iefî daIâIin mübîn

  İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn

  KîIedhuIiI cennete, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn

  Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn

  Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn

  İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn

  Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn

  EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn

  Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn

  Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'küIûn

  Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn

  Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn

  SübhânneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn

  Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn

  Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm

  VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm

  Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn

  Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn

  Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn

  Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn

  İIIâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn

  Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn

  Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu'ridîn

  Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn

  Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn

  Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn

  FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn

  Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn

  KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn

  İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ muhdarûn

  FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ'meIûn

  İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn

  Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn

  Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn

  SeIâmün kavIen min rabbin rahîm

  VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn

  EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn

  Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm

  Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn

  Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn

  lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn

  EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn

  VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn

  VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn

  Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn

  Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur'ânün mübîn

  Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn

  EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn

  Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn

  Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn

  Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn

  Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn

  FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu'Iinûn

  EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn

  Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm

  KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm

  EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn

  EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm

  İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn

  FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn.

  DEPREM GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

  'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru'

  Depremde yakınlarını kaybedenlere Allah'tan sabır diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye'm.

  Depremden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

  Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et. Geçmiş olsun.

  Geçmiş olsun güzel ülkemin güzel insanları…

  Gönüllerimiz ve dualarımız sizinle…

  Üst üste yaşanan depremlerle sarsılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun.

  Kalbimiz sizinle, bir an önce depremlerin son bulması dilekleriyle.

  Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki deprem için hepimize geçmiş olsun.

  Kahramanmaraş, geçmiş olsun Gaziantep

  #Kahramanmaraş #Gaziantep dualarımız sizinle

  Rabbim aynı çaresizliği bir daha yaşatmasın. Geçmiş olsun Kahramanmaraş, Geçmiş olsun Gaziantep

  Yine yüreğimiz yandı Allah beterinden saklasın.

  RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023

  En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere….

  Yeryüzündeki tüm hastaların şifa, hastalıkların son bulması ümidiyle dua edelim. Miraç Kandiliniz Mübarek olsun.

  Tüm Müslüman aleminin mübarek Miraç Kandili’ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık’ nasip etsin.

  İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

  Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

  Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun...

  Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

  Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 2/286) Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

  Allahım! Seçtiğin Peygamberinin hürmetine, bizi, anne ve babamızı Cehennem ateşinden koru. Bizi iyilerle beraber Cennete koy, Duâmızı kabul buyur. Âmin! Hayırlı Kandiller.

  Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin… Amin! Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

  Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...

  Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

  Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun? Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

  Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Kandiliniz Mübarek Olsun!

  Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun.

  Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)'ı anlatır. Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.

  Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

  Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

  Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

  Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

  İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

  Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

  Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

  KANDİLE ÖZEL CUMA MESAJLARI

  “Yoksa insan, her istediğini elde edeceğini mi sanır.”? (Necm suresi 24.ayet) Cuma günümüzün hayr-ı ve bereketi üzerimize olsun.

  Ey Rabbimiz! nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter.(Tahrim,66/8) Hayırlı Cumalar.

  Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

  Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18).

  Yazı kaynağı : www.turkiyegazetesi.com.tr

  Şehir Kameraları | İnegöl Belediyesi

  Miraç Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Belediye Başkanı Alper Taban, bu mübarek gecelerin ülkemizin ve milletimizin birlik beraberliğinin artmasına vesile olması temennisinde bulunarak; “Miraç, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliştir. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde, ülkemiz ve milletimiz için de yeniden yükselişin habercisi olmasını rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

  İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cuma gecesi idrak edeceğimiz Miraç Kandiline ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Başkan Taban, üç aylarda Regaip Kandili ile başlayan mübarek gecelerin birçok hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran Miraç Kandili ile devam ettiğini ifade ederek özellikle deprem afetinin yaşandığı şehirler, depremzedeler ve halen enkaz altında olan vatandaşlarımız için dua istedi. Başkan Taban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  “Mukaddes geceler zincirinin halkalarından biri olan mübarek Miraç Kandiline kavuşmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Ancak yaşanan deprem afetinden dolayı da bir yanımız üzgün ve acılı. Miraç gecesi; ilahi lütuf ve ikramlarla dolu bir gecedir. Peygamber Efendimizin yaptığı Miraç yolculuğu, Mescid-i Haram’dan başlayıp Mescid-i Aksa’ya ve oradan da Yüce Mevla’ya doğru yapılan kutsal bir yolculuktur. Miraç, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliştir. Böyle geceler birlik beraberliği, dayanışmayı ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye, kendimizi ve yaptıklarımızı bir daha gözden geçirip tartmamıza vesile olan gecelerdir. İnşallah bu mübarek gecenin içimizi yakan deprem afetinin yaralarını sarma noktasında bizlere güç kuvvet vermesi temennisiyle ellerimizi semaya açacağız. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde, mübarek Miraç gecesinin de ülkemiz ve milletimiz için de yeniden yükselişin habercisi olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bu mübarek geceyi fırsat bilip milletimiz ve ülkemiz için, deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız için, halen enkaz altında olan canlarımız için, tüm dünyada barış ve huzurun sağlanması için yüce Rabbimize dua etmeliyiz.”

  “Bu vesileyle pek çok önemli hadiseyi içerisinde barındıran bu kutlu gecenin başta İnegöl’ümüze, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Bir daha böyle afetler yaşanmamasını, deprem afetiyle imtihan olan ülkemizin en kısa sürede yaralarını sarmasını temenni ediyorum. Bunan inancımızın da tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Miraç Kandili’nin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle milletimizin ve İslam âleminin mübarek Miraç Gecesini tebrik ediyorum.”

  DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN MEVLİT OKUNACAK

  Başkan Taban, Miraç Kandilinin idrak edildiği gece depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutulacağını da ifade ederek tüm ilçe halkını davet etti. Başkan Taban, “Cuma gecesi OSB camisinde İnegöl Müftülüğümüz ile birlikte hem kandil programımızı ve helva ikramlarımızı gerçekleştireceğiz hem de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için mevlit okunacak. Yatsı namazından yarım saat önce başlayacak olan, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar ile ellerimizi semaya açacağımız bu anlamlı programa tüm ilçe halkımızı bekliyoruz” dedi.

  Yazı kaynağı : www.inegol.bel.tr

  Nevşehir'den Miraç Kandili Mesajları

  Nevşehir'den Miraç Kandili Mesajları

  MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

  İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

  "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

  Nevşehir Emniyet Müdürü Ali LOĞOĞLU

  Peygamber Efendimizin Miraca çıktığı bu gece hürmetine ülkemizde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’ tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim.
  Miraç Kandilimiz mübarek olsun.

  NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in Miraç Kandili Mesajı

  Üç Aylar’ın mübarek gecelerinden olan Miraç Kandili’ni idrak etmenin huzur ve selameti içerisindeyiz.

  Allah’ın Resulü Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği Müslümanlar için faziletlerle dolu yolculuğu ifade eden Miraç Kandili; tüm İslam âleminde Recep ayının 27. Gecesi büyük bir heyecanla idrak edilmektedir.

  İnsanoğlunun gönül dünyasının aydınlanmasına vesile olması bakımından faziletli olan bu günler ve geceler; mağfiret ve bereketin arttığı, toplumsal birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve kardeşliğin daha da pekiştiği, yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, engelli, yaşlı kimselerin ziyaret edilerek gönüllerinin ve dualarının alındığı medeniyetimizin eşsiz maneviyat kaynaklarındandır.

  Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç Kandili’nin; Milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybeden öğrencilerimiz ve tüm vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum.

  Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığından Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden, önceki dönem il başkanı İlhan Kaya

  Miraç, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Yüce Allah’ın yüksek huzuruna kabul edildiği ilahi rahmet ve lütuflarla dolu kutlu bir yolculuktur. Peygamber Efendimiz’in şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız terakki ufuk ve bir arınma gecesi olan Miraç, Cenab-ı Allah’ın sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır. Bu gecenin milletimizin, İslâm dünyasının ve tüm insanlığın yüksek değerlerle miracına; huzur ve mutluluğuna, ülkemizin içinden geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtularak hem maddî hem de manevî açıdan yeniden yükselmesine vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyor; Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet yakınlarına ve tüm Türk Milletine başsağlığı diliyor ve geride kalanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum".

  Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık,

  "Hz. Peygamber’in örnek hayatı ile kendi hayatımız arasında sağlam bilgiye dayalı bir köprü kurmamız, insanlığa rehberlik edecek ve umut kapıları açacak ahlâkî duyarlılığa eriştiğimizin göstergesi olacaktır. Kandiller bu düşünce ve gücü pekiştiren kutsal günler ve gecelerdir. Unutmayalım ki, inanç, ahlak ve maneviyat dünyamızın, barış ve huzur içinde birlikte yaşamamızın vazgeçilmez değerlerine işaret eder. Tüm İslam Aleminin, Türk Milletinin, Nevşehir halkının Miraç Kandili'ni bütün samimiyetimle kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.  

  CHP Merkez İlçe eski yöneticisi Taylan Şimşek

  "Bugün miracın yücelme ve yükselme anlamlarını dikkate alarak bireyin, toplumun ve bütün insanlığın maddi-manevi yükselişi üzerinde yeniden düşünmek durumundayız. Miraç, dinimizin direği olan namazın bize hediye edildiği gecedir. Üç aylar gibi özel zaman dilimlerinde âlemlere rahmet olarak gönderilen kutlu Nebinin hayatında yaşayarak gösterdiği gibi kulluğumuzu ve duamızı artırmalıyız. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu barış, şefkat, hoşgörü ve merhamet gibi hasletler Miraç gibi mübarek gün ve gecelerde doruğa ulaşmalıdır. Bu gece, insanların kurtuluşuna vesile olan merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua ederek kendimiz, ailemiz ve toplumumuzun yükselmesi ve yücelmesi için dua etmeliyiz. 

  Bu duygu ve düşüncelerle tüm Nevşehir halkımızın, Müslüman Aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutlarım" dedi.  

  Nevşehir Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Cengiz Gülen  

  Miraç kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Gülen, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı onun örnek ahlâkına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek ile mümkündür. Çünkü O’nun örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği değerler bütünü bizler için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir özelliktedir. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve bereket, dünyamıza huzur getirmesini Yüce Allah’tan temenni eder, ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu.   

  Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Nevşehir Şube Başkanı ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi


  Milli ve manevi günlerin insanları birbirlerine yaklaştıran ve kaynaştıran, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği önemli anlar olduğunu belirten Başkan Çiftçi, mesajında şunları söyledi: “Mukaddes geceler zincirinin halkalarından biri olan mübarek Miraç Kandili'ne bir kere daha kavuşmuş bulunuyoruz. Miraç gecesi; İlâhi lütuf ve ikramlarla dolu olan bir gecedir. Böyle geceler birlik-beraberliği, dayanışmayı ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye, kendimizi ve yaptıklarımızı bir daha gözden geçirip, tartmamıza vesile olan gecelerdir. Bu münasebetle mübarek Miraç Kandilini tebrik eder, ülkemiz ve tüm insanlık alemine mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.”  

  Cumhuriyet Halk Partisinden Nevşehir Milletvekili aday adayı olması beklenen isimlerden Reşat Bulut,

  "Miraç, Mekke'nin zor günlerinde Yüce Allah'ın kulu ve Resulü Hz. Muhammed (SAV)'e verdiği bir ikramdır. Kutsal kitabımızdaki ifadesiyle âyetlerini göstermek üzere yaşattığı özel bir gecedir. Miraç, bir arınma ve Allah'a yükseliştir. Allah'a yükselmenin yolu kişinin heva ve heveslerinden, hırs ve intikam duygularından, öfke ve gazaptan, kibir ve gururdan vazgeçerek Allah'ın yoluna girmesidir. Bu kutlu gece vesilesiyle tüm İslam Âleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı ve bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.   

    

  İlim Yayma Cemiyeti Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir

   "İçinde büyük hikmetler barındıran, mucizelerle dolu Miraç Kandili’ne kavuşmuş olmanın huzurunu yaşıyoruz. Mübarek üç ayların içinde yer alan Miraç Kandili’nin birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize güç katacağına, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizi pekiştireceğine inanıyorum. Bu mübarek zamanlardaki tek duamız ise, Müslüman kardeşlerimizin tamamına barış, huzur, sağlık ve mutluluk gelmesi, gözyaşlarının dinmesidir. Dualarımızı birbirimizden eksik etmememiz temennisiyle, tüm halkımızın mübarek gecesini kutlar, Milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini dilerim” dedi.  

  Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Abdulgani Altınışık,

  "Mübarek gecelerden birisi olan Miraç Kandili' ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.Peygamber Efendimizin mucizelerinden olan Miraç, Yüce Peygamberimiz (S.A.V)'in Cenab-ı Allah’ın yüksek huzuruna kabulüdür ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız terakki ufkudur. Miraç mucizesi, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Bu vesileyle, Miraç Kandili'nin İslam Âlemine, Ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini dilerim" dedi.   

   Cumhuriyet Halk Partisindeki görevlerinden Milletvekili aday adaylığı için istifa eden Diş Hekimi Mehmet Bilgin

   "Toplumumuzda mukaddes gün ve gecelerin çok büyük önemi vardır. Miraç gecesi de onlardan biridir. Üç aylarda Regaip Kandili'yle başlayan mübarek geceler birçok hikmet,sır ve bereketi içinde barındıran Miraç Kandili ile devam eder.Yardıma muhtaçlara el uzatma, destek olma ve paylaşım bu mübarek aylarda ve gecelerde daha da ayrı bir önem kazanır. Bu aylarda akrabalık ve komşuluk ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmeli, toplum huzurunun ve kaynaşmasının sağlanmasına yönelik adımlar atmalıyız. Gelenek ve göreneklerine bağlı halkımız da böylesine günleri çok önemsemekte, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik adına en güzel paylaşımları yaşamaktadır. Mübarek Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine ve halkımıza hayırlara vesile olmasın diliyorum. Bu özel gecede edilecek olan duaların ve yapılacak ibadetlerin Allah katında kabulünü diliyor, tüm hemşerilerimizin kandilini en içten duygularımla kutluyorum" dedi.  

  Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya

  "Kandil geceleri, hiç şüphesiz tüm İslam Alemine sunulan; manevi değerlerimizin güç kazandığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, selamlaşmanın ve paylaşmanın arttığı, iyiliğin, barışın, dostluğun, kardeşliğin ve merhametin büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandığı mübarek ve çok özel gecelerdir. Mübarek Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) şahsında insanlığa bir örnek oluşturan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu sınırsız bir yükseliş ufkudur. Manevi duygularımızın yeşerdiği, çeşitli münasebetlerle dostluk ve kardeşlik bağlarımızın güçlendiği bu kutsal geceler merhamet eden ve bağışlayan Allah'ın bir ikramıdır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Yüreklerimizi kin ve nefret duygularından arındırmak, dostluklarımıza daha da önem vermek için bu mübarek geceyi büyük bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; bu mübarek ve anlamlı gecenin sevgi, barış ve kardeşlik duygularını kuvvetlendirmesini temenni ediyor; Ülkemize ve tüm İslam Âlemine hayırlara vesile olması dileğiyle Miraç Kandili'nikutluyorum" ifadelerinde bulundu.   

  Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube başkanı Harun Öcal,

  "İnsanların kurtuluşuna vesile, yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine mazhar olunan, huzur bulunan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecede dualarının kabul olduğu ve Peygamber Efendimiz (SAV)’in mucizelerinden olan Miraç; Peygamberimizin Cenab-ı Allah’ın yüksek huzuruna kabulü ile onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükselişidir. Dünyanın ve insanlığın geleceği için, maddi refah kadar, manevi ve kültürel değerlerin muhafazası da hayati önem taşımaktadır. Hepimiz bütün insanlığın selameti için iyiliği, barışı, dostluğu, kardeşliği, paylaşmayı ve merhameti yüceltmek için çalışmalıyız. İnanıyorum ki, bu mübarek gece, insanımızın gönlünde bu yönde bir meşale tutuşturacak, manevi değerlerimizin güçlenmesine vesile olacaktır. Bu duygularla, Miraç Kandili'nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.   

  Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş

  Ateş, " İçerisinde bulunduğumuz mübarek üç aylarda Regaip Kandili ile başlayan mukaddes gecelere erişme mutluluğumuz, bugün birçok hikmet, rahmet ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ni idrak edecek olma sevincimizle devam etmektedir.
  Miraç mucizesi, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olan Miraç; insanların kurtuluşuna vesile olan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir. Bu düşüncelerle İslâm Âleminin kutlu Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine, milletimizin birlik beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.   

  Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş

  Başkan Güneş, mesajında, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edildiği hikmet yüklü bir yolculuktur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Bu kutlu olayı yaşayan, bu büyük mucizeye tanık olan kutlu nebinin ümmeti olarak bizler onun ümmeti olduğumuza ne kadar şükür etsek, bu durum ile ne kadar gurur duysak azdır.  

  Bu duygu ve düşüncelerle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, tüm İslam Aleminin ve vatandaşlarımızın Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, daha nice kandillere sağlık, birlik ve beraberlik içerisinde erişme temennisiyle bu gecenin insanlığa sevgi ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

  Nevşehir Vali İnci Sezer Becel

  6 Şubat’ta yaşadığımız ve milletimizi yasa boğan deprem afetinin derin üzüntüsünü  yaşarken millet olarak birlik ve dayanışma ile imkanlarımızı seferber ettiğimiz bu  günlerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına  başsağlığı, yaralı depremzedelerimize acil şifalar diliyorum.  

  Ülkemizin zor zamanlar geçirdiği bu Mübarek üç aylarda rahmet ve bereketin bol  yaşandığı, sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, Mübarek gecelerden birisi olan  Miraç Kandili'ne yeniden kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu buruk da olsa hep birlikte  yaşıyoruz. 

  Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç  Gecesi, bizlere en sıkıntıya düştüğümüz zamanlarda dahi bir çıkış yolunun olabileceğini  ve Yüce Allah’ın yardımını esirgemeyeceğini gösteren, Müslümanların inanç ve kültür  dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahip özel bir gecedir. Bu sebeple kandiller, sevgi,  hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en  özel günlerdendir. 

  Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan  rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı depremzedelerimize acil şifalar diliyorum.  

  Nevşehirli hemşehrilerimin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, ülkemize, İslam âlemine ve  bütün dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

  Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız

  Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV), Allah'ın sonsuz kudreti ile önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandiline kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Parmaksız, “Peygamber Efendimizin şahsında tüm insanlığa sunulmuş kutlu bir seyahatin sembolü olan bu mübarek gece, tüm İslam dünyası için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Bu müstesna zaman dilimini hepimiz bir fırsat olarak değerlendirmeli, ülkemizin birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacı olan bugünlerde afet bölgesindeki vatandaşlarımız için başta olmak üzere Yüce Allah’a dua etmeli, gönül dünyamızı kötü duygulardan arındırmalıyız” ifadelerini kullandı.


  Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Başkan Parmaksız, şunları kaydetti: “Nevşehir ve ülke olarak tüm imkânlarımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bu zor günlerimizde birbirimize sahip çıkmalı, afet bölgesindeki kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam etmeliyiz. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle bu mübarek gecenin, Nevşehirimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Nevşehirli hemşehrilerim başta olmak üzere bütün İslâm âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyorum."

  Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü

  “Miraç Kandili’nin, ülkemizi yasa boğan hazin bir afeti yaşadığımız bu günlerde dayanışmamızın, birliğimizin ve beraberliğimizin artmasına vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek günle birlikte, yaşadığımız zorlu süreçte dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırarak afetzedelerimizin yaralarını hep birlikte saracağız. Her zaman ayağa kalkmasını bilen bir millet olarak bu deprem felaketinin üstesinden el ele vererek geleceğiz. Birçok manevi duyguyu içinde barından bu mübarek günün zor günlerden geçen ülkemize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum.

  Bu duygu ve düşünceler ile tekrar depremde canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu anlamlı gece sebebi ile hemşerilerimizim ve İslam Âleminin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Rabbim birlik, beraberliğimizi daim etsin inşallah” ifadelerinde bulundu.

  Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran

  Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Miraç Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam Âleminin kandilini tebrik etti. Yaşanan deprem afeti vesilesi ile taziye ve geçmiş olsun dileklerini de ileten Başkan Savran, “Bugüne kadar nice badireleri eşi görülmemiş devlet-millet dayanışmasıyla geride bırakmış bir ülke olarak, inşallah deprem felaketinin yol açtığı yıkımın da üstesinden geleceğiz.” dedi.

  Belediye Başkanı Savran mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girdiğimiz üç ayların insanların iç dünyalarında huzur ve kurtuluşu müjdelediğini söyledi. 

  Gönüllerin aydınlandığı, manevi değerlerin güç kazandığı, paylaşma ve dayanışmanın arttığı Miraç Kandili gibi ulvi gecelerin rahmet ve berekete vesile olduğunu dile getiren Savran, "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) miraca yükselerek Rabbimize vasıl olması gibi, bizlerin de gönül miracımız ile bağışlanmaya vasıl olmayı yüce Mevlam nasip etsin. Rabbim bizleri böyle gecelerin kıymetini bilenlerden eylesin.Ülke olarak gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yaşadığımız deprem felaketi hepimizi derinden üzdü. Nevşehir ve ülke olarak tüm imkânlarımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bu zor günlerimizde birbirimize sahip çıkmalı, afet bölgesindeki kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam etmeliyiz. Allah’ım milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle bu mübarek gecenin, şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Nevşehirli hemşehrilerim başta olmak üzere bütün İslâm Âleminin Miraç Kandilini tebrik ederim.” ifadelerini kullandı.

  Nevşehir Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz DİNÇ

  “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edildiği hikmet yüklü bir yolculuktur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Bu kutlu olayı yaşayan, bu büyük mucizeye tanık olan kutlu nebinin ümmeti olarak bizler onun ümmeti olduğumuza ne kadar şükür etsek, bu durum ile ne kadar gurur duysak azdır. 

  Bu duygu ve düşüncelerle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, tüm İslam Aleminin ve vatandaşlarımızın Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, daha nice kandillere sağlık, birlik ve beraberlik içerisinde erişme temennisiyle bu gecenin insanlığa sevgi ve huzur getirmesini diliyorum.

  Nevşehir Özel İdare Genel Sekreteri Kamil DURU

  “Miraç, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Yüce Allah’ın yüksek huzuruna kabul edildiği ilahi rahmet ve lütuflarla dolu kutlu bir yolculuktur. Peygamber Efendimiz’in şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız terakki ufuk ve bir arınma gecesi olan Miraç, Cenab-ı Allah’ın sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır.
  Bu gecenin milletimizin, İslâm dünyasının ve tüm insanlığın yüksek değerlerle miracına; huzur ve mutluluğuna, ülkemizin içinden geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtularak hem maddî, hem de manevî açıdan yeniden yükselmesine vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyor; Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet yakınlarına ve tüm Türk Milletine başsağlığı diliyor ve geride kalanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum.

  Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş

  Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, deprem felaketi nedeniyle yaraları sarmaya ihtiyaç duyduğumuz dönemde Miraç Kandili’nin tüm acıları hafifletmeye vesile olmasını diledi.

  Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde, ülke ve millet olarak daha çok kenetlenmeye ihtiyaç duyulduğunu, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gönül gönüle olmanın yaraları saracak derecede önemi bulunduğunu ifade ederek, Miraç Kandili’nin hep birlikte el ele, omuz omuza yürümeye vesile olmasını temenni etti.

  Başkan Salaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

  “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede, üç ayların içerisinde, tövbe kapıları sonuna kadar açık. Ülkemiz, milletimiz ve özellikle depremzede kardeşlerimiz için bol bol dua edeceğiz.

  Miraç mucizesi, tüm Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Bu yüzden Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmiş insanlar olarak, bizleri karanlıktan, ahlaki erdemlerin ışığına sevk eden bu kutlu yolculuğun anlamını kavramaya çalışmalı, bizleri mutlu bir ahiret hayatına götürecek prensipleri hatırlayarak, insani ve dini vazifelerimizi yerine getirmeye özen göstermeliyiz.

  İçerisinde büyük hikmetler barındıran bu müstesna gecede gönül dünyamızı kirleten kötü duygulardan kendimizi arındırmak için bol bol tövbe etmeli, sağlıklı, mutlu, belalardan uzak bir yaşam sürmek için eller semaya kalkmalı, devletimizin bekası, milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve bütün insanlığın huzur bulması için dua etmeliyiz.

  Bu vesileyle başta Nevşehirli hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, kandilin bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu kutlu gecenin, yaşadığımız büyük afetin yaralarını hızla sarmamıza, ülkemizde ve özellikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın acılarının azalmasına vesile olmasını dilerim. Umarım bu kandil, 10 ilimizde yaşanan ve bizleri derinden üzen depremin yaralarını sarmak için milletçe tek yürek olduğumuz birlikteliğimizi de daha da güçlendirir.” ifadelerinde bulundu.

  Yazı kaynağı : www.kapadokyahaber.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap