Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  filler vücut ısılarını dengede tutmak için hangi organını kullanır

  1 ziyaretçi

  filler vücut ısılarını dengede tutmak için hangi organını kullanır Ne90'dan bulabilirsiniz

  Fillerin �zg�n �zelliklerinin Evrimi ve Anatomik Yap�lar�

  Fillerin �zg�n �zelliklerinin Evrimi ve Anatomik Yap�lar�

  Bu filmde fillerin neden bu kadar bu kadar b�y�k oldu�unu evrimsel tarihe bakarak inceleniyor.Filin anatomik yap�s�n� incelemek i�in file otopsi yapmak �zere i�i a��ld�.Filin kronikle�mi� hastal��� vard�.Ac�s�n�n dindirilebilmesinin en iyi yolu metanizi uygulamakt�.Otopsi yaparak hayat�n�n sonuna kadar neden bu kadar �ok ac� �ekti�i ��reniliyor.Filin anatomik yap�s� inceleniyor.Bu iri v�cudunanatomisini anlaman�n anahtar� ba��rsaklar�nda bulunuyor.Otopsi i�lemine ge�meden �nce filin i�indeki gazlar patlamas�n diye ��kart�l�yor.Filin anatomik yap�s�n� incelemek i�in i�i a��ld���nda dev ba��rsaklar g�r�n�yor.Ba��rsaklar incelendi�inde,filin di�er hayvanlardan farkl� olarak bitkilerdeki sel�lozu sindiremedi�ini g�r�yoruz.Bu i�lemi ba��rsaklardaki mikroorganizmalar yap�yor.

  Filin di�leri evrimsel olarak gitgide yok oluyor.Daha �nceki fillere y�zy�llar �ncesinde fillerde di� a��rl��� 100 kiloyu bulmaktayd�.Avc�lar b�y�k di�li filleri avlay�p,k���k di�li fillerin ya�ama �ans�n� artt�r�yorlard�.O y�zden g�n�m�zde fillerde di� a��rl��� 10 kiloyu bulmakta ve giderek di�lerin yok olaca�� tahmin edilmektedir.

  20 milyon �nce fillerin atas� olan Konfetaryum yerdeki yemeklere uzanabilmek i�in alt �enesinin uzunlu�unu artt�rm��t�r.Bir ba�ka akrabas� ise yeri kazmak i�in k�rek bezleri �n di�ler eklemi�.Ama bu iri �ene ba�ka familyalarda k���lerek ve yere ula�abilmek i�in burnunu uzatm��t�r.Fillerdeki bu uzun burun kokuya k�pekten daha �ok hassast�r.Burnun bir�ok daha �zelli�i vard�r.Bunlardan bir tanesi uzun hortumuyla 24 lt suyu �ekebilmesidir.

  G�n i�inde filin derisinin 55 C ye eri�ti�i g�r�l�yor.Bir insan bu �s�dan sa� kurtulamaz.G�n do�umundan hemen �nce filin derisi aniden �s�n�yor.V�cutlar�nda olan bu �s�y� terlemeden d��ar�ya kulaklar�yla sal�yorlar.Bu m�kemmel kulaklar�n arkas�nda bolca damar var.Fil,s�cak kan�n� damarlar�n y�zeye �ok yak�n oldu�u kula��ndan ge�iyor.B�ylece �s�y� d��ar�ya s�rmeyi ba�ar�yor.Filler saatte 24 km h�za ula�abilmektedirler.Bu h�za ula�t�klar�nda kemiklerin k�r�lmamas� gerekiyor.Evrimin dahiyane ��z�mlerinden birisi de kemiklerin esnekle�mesidir.Filler ko�arken,ya da y�r�rken anatomik olarak ayak tabanlar�n�n i�inde ya�dan olu�an doku ayak kemiklerinin arkas�nda topuk g�revi g�rerek ayaklar�n b�k�lerek h�zlanmas�n� sa�lar.

  ����������� A�a��daki Sorular�n Cevaplar� Filmin Ayr�nt�lar�nda Vard�r

  1.Filin evrimsel s�recini ve anatomik yap�s�n� incelemek i�in neler yap�ld�?

  2.Filin kronikle�mi� hastal��� oldu�unda ac�s�n� dindirebilmek i�in ne uygulan�r?

  3.Filin anatomik yap�s� incelendi�inde di�er hayvanlardan farkl� olarak g�r�nen metabolik faaliyet nedir?

  4.Otobur olan filler yedikleri otlar� sindirebilmek i�in ne yap�yorlar?

  5.Fillerin y�zy�llar �nceki di� yap�lar� nas�ld�?

  6.Evrimle de�i�en bu di� yap�lar� nas�l de�i�ime u�rad�?

  7.Di� yap�lar� neden gitgide yok olmaktad�r?

  8.Filler v�cut a��rl�klar� sebebiyle yerdeki besinlere ula�mak i�in hangi organ�n� nas�l evrimle�tirmi�tir?

  9.Fillerdeki uzun burun yap�s� nas�l meydana gelmi�tir?

  10.M�kemmel evrim harikas� olan burnun ne gibi �zellikleri vard�r?

  11.Hava s�cakl���n�n �ok fazla oldu�u b�lgelerde fillerin deri s�cakl��� artarken v�cut s�cakl���n�n normal olma sebebi nedir?

  12.V�cut s�cakl���n�n normal olu�u hangi evrimle�mi� organ arac�l���yla olur?

  13.Fillerin saatteki h�z� ka� km dir.Ve bu h�za sahip olan filler v�cut a��rl�klar�yla o h�za nas�l ula�abiliyorlar?

  RAB�A BUKET �Z�ELEB� B�YOLOJ� 4.SINIF

  Yazı kaynağı : www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr

  Filin Anatomik Yap�s� – Otopsisi Ve Evrimi

  Filin Anatomik Yap�s� � Otopsisi Ve Evrimi 45 Dakika

  ������

  �������� Bilim adamlar� �l� bir Asya filinin neden bu kadar b�y�k bir c�sseye sahip oldu�unu, i� anatomisini a��klamak ve evrimsel s�rlar�n� a���a ��karmak i�in ara�t�rmalar yapm��lard�r.

  �l� filin patlamamas� i�in ilk �nce karn�n�n i�inde biriken gaz� bo�altarak incelemeye ba�lam��lard�r. Karn�ndaki gaz bo�alt�ld�ktan sonra; derisini y�zerek kar�n k�sm�na ula��l�yor ve kar�n k�sm�n�n yani;v�cut duvar�n�n �� katmandan olu�tu�unu g�r�yorlar. Filin bu kadar iri v�cudunu canl� tutmay� derinin alt�ndaki karn� bir enerji sistem fabrikas� gibi i�lem g�rerek sa�l�yor.

  ����������� V�cut duvar�n� �rten kaslar, v�cuda destek sa�lamak i�in �� ayr� y�ne ve �apraz destek sayesinde b�ylece kaslar�n bir y�ne do�ru y�rt�lmas� �nlenmi� oluyor. �nsan ba��rsa�� gibi filin ba��rsa�� da omentum ad� verilen �zel doku sayesinde v�cut bo�lu�unun i�inde tutuluyor. Omentum ba��rsaklar� saran kan damarlar�n� bar�nd�ran, ba��rsaklar� hasarlara ve mikroplara kar�� koruyan ince bir dokudur. Omentum ba��rsakta herhangi bir delik(lezyon) varsa, o deli�in �zerini kapat�p ve bu delikten herhangi bir �eyin d��ar� ��k�p v�cut bo�lu�una yay�lmas�n� engellemede fonksiyoneldir.

  ����������� A��zdan ald��� besin ilk olarak mideye gelerek orda sindirilip sonra sindirilen besin inceba��rsa�a ge�iyor ve inceba��rsak boyunca, besin Fermantasyon torbas�na yani; k�rba��rsa�a ula��l�p burada t�ketilir. Bu besinlerin �o�u sel�lozlu oldu�u i�in k�rba��rsak direk bu besinleri t�ketemez, t�ketmesi i�in bakteri ve mikroorganizmalara ihtiya� duyar. Fil bu bakteri ve mikroorganizmalar� k�rba��rsakta �reterek; bu sel�lozlu maddeleri t�ketir, bir �e�it Fermantasyon. Bundan dolay� k�rba��rsakl� iri bir keseye ihtiya� duyarlar. K�rba��rsaktan sonra besin b�y�k ba��rsa�a ge�erek burada emilerek hayvana g�� veriyor. Sonra besin b�y�k ba��rsa��n sonunda toplanarak at�lmak �zere belli bir s�re bekletiliyor. Filin b�y�k ba��rsa��ndaki ot ile do�a ortamdaki ot aras�nda pek fark yok gibi, bunun sebebi fazla sindirim yapmak i�in �ok yeme�e ihtiya� duyuyorlar ve ba��rsakta daha fazla tutuluyor. Ama bu ba��rsaklar�nda evrim sayesinde bir ba�ka sitsem daha geli�mi�tir.

  ����������� Otopsi ekibi evrimin filin a�z�n� g�nde 18 sat boyunca �i�neyebilecek �ekilde nas�l d�zenlendi�ini g�rmek i�in yap�lan �al��mada, hayvan�n �i�nerken yayd��� �s�n�n tamam� buradaki kan damarlar� taraf�ndan emilir. Alt �enenin hepsi kemikten olu�uyor. Filin az� di�i, insan ve di�er bir�ok memeliden daha uzun, ���tme y�zeyinde lamel ad� verilen bir�ok ��k�nt�ya sahiptir. Di� ilk olarak bir pul �eklinde sonra b�y�yerek uzun bir yap� halini al�yor ve �n taraftaki lameller k�r�ld���nda arkadan yeni lameller olu�arak di� s�rekli yenileniyor. Di�ide bulunmayan erkekte bulunan dev uzun di�ler, topra�� kazmada, yiyecek toplamada ve kavga etmede kullan�l�r. Birde erkek filler i�in di�in boyutlar�, �reme a��s�ndan b�y�k bir �nem ta��yarak, cinsel se�imlerinde evrim do�rultusunda erke�in g�c� ve h�kimiyetini g�sterirler. Ara�t�rmac�lara g�re; k���k bir di� on kilo gelebiliyor ve yeti�kin bir Asya filin uzun bir di�i 100 kiloyu bulabiliyor. Buda filin kafas�n�n yerden kald�ramamas� gibi problemler ortaya ��karabilir. Ama boyunlar�n k�sa olmas� bunu engelliyor. Boyunlar�n k�sal��� filin beslenmesini zorla�t�rsa da, beslenmelerini evrimsel a��dan, evrim ge�irmi�, uzun hortumlar� ile yapabilmektedir. Buda evrimin harika bir �rne�idir. Hortum ok�amak, selamla�mak, sosyalle�me, su i�me ve beslenme gibi ama�larda kullan�l�yor. Hortum i�inde hi� kemik bulunmayan, kafatas�na kadar uzanan, geni� bir hacme sahip iki burun deli�i olan ve a�a�lar� devirecek kadar g��l� bir organd�r. Hortum koku almada hassas, saniyede 45 litre su emebiliyor ve hi� su sarf etmeden a�za g�t�rebiliyor. Hortumdaki kaslar hortumu sa�a-sola ve a�a��-yukar� hareket etmede g�rev al�rlar.

  ����������� �o�u hayvan�n akci�erleri kaburga alt�nda s�v�yla dolu bo�lukta y�zerken; filin akci�eri istisna olarak elastik bir doku taraf�ndan kaburgalara yap���k durumda, bu doku kas�ld���nda, akci�erleri �i�iren kaslara ba�l�d�r.

  ����������� Bilim Adamlar� filin i� s�cakl��� bizimkiyle hemen-hemen 36 �C ve g�n i�erisinde v�cut s�cakl��� i� s�cakl��a g�re daha y�ksektir. Filler bu y�ksek �s�y�, bolca kan damar� i�eren b�y�k kulaklar� sayesinde ayarlayabiliyorlar. V�cuttan gelen s�cakkan kulak derisinin y�zeyine yak�n bulunan ince damarlara pompalan�yor ve burada hava ile so�utulan kan v�cuda geri pompalan�yor yani kulak bir radyat�r g�revi g�r�yor. Normal b�lgelere g�re s�cak b�lgelerdeki fillerin kulaklar� daha b�y�kt�r. Buda s�ca�a kar�� fili korumada rol oynayan evrim sayesinde b�y�k kulaklar olmu�tur.

  ����������� Bir filin v�cudunu ta��mada kemiklerin ne kadar g��l� oldu�u, onlar�n hem esnek ve kat� organik mineral maddelerden olu�an bir iskelete sahip olduklar�ndand�r. Filler a��rl�klar�n� iri kaslar� ve g��l� kemikleri ile desteklerler. Yap�lan ara�t�rmalara g�re fillerin v�cut a��rl��� fazla oldu�undan, bu kadar a��rl��� ayaklar�n nas�l ta��d��� ise evrimin gizeminde sakl�d�r. Fillerin 5 ayak parma��, bir�ok kas ve aya��n arka topu�unda bir ya� tabakas� bulunur. Bu ya� tabakas� yast�k g�revi g�r�p, filin a��rl���n� emip yay�yor ve fili ileri itmede bir yay gibi hareket yetene�ine sahiptir. Buda fillerin h�zl� ko�mada aya�a y�klenen a��rl���n, aya��n�n k�r�lma gibi olaylara dayan�kl� olmas�n� sa�l�yor.

  A�a��daki Sorular�n Cevaplar� Filmin Ayr�nt�lar�nda Vard�r.

  1.       Bir filin ba��rsaklar� 1 g�nde ka� litre metan gaz� �retebilir?

  2.       Fillerin �i�man g�r�nmesinin sebebi nedir?

  3.       Filler g�nde ka� saat beslenirler?

  4. Bir filin hortumunun i�inde ka� farkl� kas birimi vard�r?

  5.       Bilim adamlar� fillerin hangi �zelli�inden dolay�, filleri deniz memelileri gibi adapte olmu�a benzetiyorlar?

  6.       Filler sel�lozlu besinleri nas�l bir mekanizma sonucu t�ketebiliyorlar?

  7.       S�cak b�lgelerde g�n i�erisinde bir filin deri s�cakl��� ka� derecedir?

  8.       Filler ka� g�n i�erisinde kendi a��rl�klar� kadar besin t�ketirler?

  9.       Yeti�kin bir filin v�cut a��rl��� yakla��k ka� tona ula�abilir?

  10.   Fillerin akci�erlerinin di�er memeli t�rlerinin akci�erlerinden fark� nedir?

  �������������������������������������������������������

  Deniz B�Y�KERTA� E��T�M B�YOLOJ� 4.SINIF ���������������������������������

  Yazı kaynağı : www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr

  Filler Hakkında Ne Biliyoruz?

  Filler Hakkında Ne Biliyoruz?

  Filler hakkında neler biliyorsunuz? Uzun kulaklar, uzun bir burun… Ama fil bunlardan daha fazlasıdır. İşte filler hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey.

  Hayvanları Tanıyalım: ‘Fil’

  Filler, uzun hortumlu, iki üst kesici dişleri uzamış, kuyruğunda bir tutam kıl bulunan, geniş kulaklı hayvanlardır. Ot ve ince ağaç dallarıyla beslenirler. Çok su içer,geviş getirmezler. İriliklerine rağmen çeviklerdir ve iyi yüzerler. Asya fili ve Afrika fili olarak iki türleri bulunur. Ortalama ömürleri 70-80 yıldır. Afrika ve Güney Asya”nın orman ve sık otlaklarında yaşarlar.

  Fillerin Kulakları Neden Büyüktür?

  Fil gibi büyük yapılı canlılar, vücut ısılarını dengelemek için terlemeye ihtiyaç duyar. Örneğin su aygırları, vücut ısılarını korumak için gündüzleri sürekli göllerin dibine iner ve ancak güneş etkisini yitirdikten sonra çıkarlar. Filler ise genellikle karada yaşadıklarından, bu yöntemi uygulayamazlar.

  Kalın bir deriye sahip olan filin, terleyerek vücut ısını dengede tutması oldukça zordur. Hem derisi çok kalındır hem de fil çok büyüktür. Afrika bozkır fillerinin kulaklarının büyük olmasının sebebi bu terleme ihtiyacıdır. Fillerin büyük kulakları, hem onları yelleyerek serinletme görevi görür hem de terlemelerini sağlar. Afrika bozkır filleri, kulakları aracılığı ile terleyerek, vücut ısılarını dengedikleri gibi, büyük kulakları ile yellenip serinler. Bu nedenle kulaklarının büyüklüğü, vücut büyüklüklerinin 6’da biri kadardır.

  Hint orman fillerinin ise kulakları çok daha küçüktür. Bunun nedeni ise Hint orman fillerinin genellikle gölgede dolaşması ve terlemeye Afrika bozkır filleri kadar ihtiyaç duymamasıdır.

  Kulaklarını kullanarak terleyenler yalnızca büyük hayvanlar da değildir. Tavşanlar da kulaklarını kullanarak terler. Ancak tavşanların kulakları, onları yelleyemeyecek kadar küçüktür.

  Fillerin İlginç Özellikleri Nelerdir?

  Fillerin diğer hayvanlardan farklı olarak bazı ilginç özellikleri bulunur. Örneğin; zıplayamayan tek memeli hayvan fildir.  Fil, insan gibi başı üzerinde amuda kalkabilen tek hayvandır. Fillerin, parmak uçları hariç ayaklarının geri kalan kısımlarında kemik yoktur, sadece yağ vardır. Bu nedenle filler, parmak uçlarına basarak yürürler.  Filler bir gün içinde 30 kilometre yüzebilirler, bu sırada hortumları ile rahatlıkla hava alabilirler. Filler, 250 litre suyu bir günde içerler.  Ayrıca filler,  suyun kokusunu 5 kilometre uzaklıktan alabilirler.

  Filler Hakkında Kısa Kısa

  Fillerin ayak seslerinin oluşturduğu titreşim, toprak zeminde oldukça hissedilir ölçüdedir. Fil sürüsünün tehlikeden haberdar olabilmesi için, birkaç ayak sesi yeterli olur. Bu yöntem, kalın derili memeliler arasında hala kullanılmakta olan, en etkin iletişim biçimidir.

  Fillerin kulaklarının büyüklüğünün, daha iyi işitmeleri ile bir ilgisi yoktur. Bu büyük kulaklar, soğutucu görevi yaparlar. Filler çok büyük hayvanlardır ve havanın çok sıcak olduğu bölgelerde yaşarlar. Filin kulaklarında, birçok kan taşıyıcı damar bulunur. Sıcak olan kanı kulağın yüzeyine taşıyan bu damarlar, sıcaklığın da buradan havaya gitmesini sağlarlar. Filler bu özellik sayesinde, kulaklarını oynatarak kendilerini serinletirler.

  Filler çok iyi yüzerler; suya daldıklarında hortumları nefes alabilmeleri için suyun üstünde kalır.

  Dünyanın en iri filleri, Afrika filleridir. Afrika da yaşayan bu iri fillerin ağırlıkları altı ton civarı, boyları ise dört metre kadardır.

  Merhaba, ben yaşayan en büyük kara hayvanıyım ve hortumlu memeliler takımının son temsilcisiyim. Derim çıplak, kalın, kıvrımlıdır ve sizin eliniz gibi benim de çok işlevli uzun bir hortumum var. Afrika’nın büyük bir kesiminde yaşayabilirim.

  Bazı ulusal parklarda o kadar çok görülürüm ki bitki örtüsünü yiye yiye yok edebilirim. Üstellik biliyor musunuz ben günde 150-200 kg bitki (yapraklar, dallar, mısır, manyoka v.b) yerim ve 75 litreden çok su içerim. Savunma organı görevi gören üst kesici dişlerim vardır. Hele üstü kabartılı olan azı dişim çok büyüktür (30 cm.den daha uzun.) . Ama gözlerim çok küçüktür. Yirmi yaşıma gelince ergin hale gelirim ve yaklaşık 75 yıl kadar yaşarım. Anne fillerin gebelikleri 22 ay sürer ve tek bir yavru doğururlar. Biz Afrika filleri otuz yaşına kadar 3.50 metre uzunluğa erişiriz, tabi çok büyük olduğumuz için ağırlımız da 5,5 tonu bulur.

  Biz; Afrika Bufalosu, Afrika Fili, Aslan, Leopar ve Siyah Afrika Gergedanı, Afrika’nın 5 büyük hayvanı olarak biliniriz.

  Filler Hakkında 10 İlginç Bilgi

  Afrika fili dünyanın en büyük kara memelisidir. Erkekler ortalama 3 m yüksekliğe ve 6 tona kadar ağırlığa sahiptir. Erkekler sadece 35-40 yaşlarında tam boyuta ulaşırlar. Vahşi filler 60-70 yıla kadar yaşayabildiği için ömürlerinin yarısından çok daha fazladır. Ve bu sadece yetişkinler için geçerli değil. Yavru filler bile çok büyük! Doğumda filler 120 kg ağırlığında olabilir.

  İki tür fil vardır: Afrika ve Asya. Afrika fillerinin kulakları kuzenlerinden çok daha büyüktür ve Afrika kıtası gibi şekillenirken, Asya fillerinin kulakları Hint yarımadası gibi şekillenir. Ayrıca bir gövde farkı var. Asya filleri ve gövdelerinin ucunda iki “parmak” var, oysa Asya fillerinde bir tane var.

  Fillerin gövdelerinde yaklaşık 150.000 kas ünitesi vardır. Gövdeleri belki de herhangi bir memelide bulunan en hassas organdır. Asya fillerinin fıstık topladığı, kabuğu çıkardığı, kabuğunu havaya uçurduğunu ve somunu yediği görülmüştür. Filler gövdelerini içmek için su emmekte kullanırlar – 8 litreye kadar su içerebilir. Ayrıca kulaklarını yüzerken şnorkel olarak kullanırlar.

  Fildişleri aslında filler yaklaşık 2 yaşındayken ortaya çıkan büyümüş kesici dişlerdir. Dişleri yaşamları boyunca büyümeye devam eder. Dişler beslenmeye yardımcı olmak için -ağaçların kabuğunu sıyırmak veya kökleri kazmak- veya savaş sırasında bir savunma olarak kullanılır. Ancak bu güzel dişler genellikle fillerin tehlikede olmasına neden olur. Fildişi için filler öldürülmektedir. Bu kesinlikle yapılmaması gereken bir şeydir. Yanlıştır.

  Bir filin derisi çoğu yerde 2.5 cm kalınlığındadır. Derisindeki kıvrımlar ve kırışıklıklar, düz deriden 10 kat daha fazla su tutabilir, bu da onları soğutmaya yardımcı olur. Düzenli toz ve çamur banyoları yaparak cildini temiz tutar ve güneş yanığından korurlar.

  Fillerin günde 150 kg’a kadar yiyeceğe ihtiyacı vardır. Bunun yarısı 375 teneke kuru fasulye olmasına rağmen, bunun yarısı vücudu sindirmeden bırakabilir. O kadar çok yiyorlar ki, günlerinin dörtte üçünü yemek yiyerek geçirebilirler.

  Filler, trompet çağrıları gibi beden dili, dokunma ve koku gibi sesler yardımıyla çeşitli şekillerde iletişim kurar. Ayrıca kemiklerinden tespit edebilecekleri sismik sinyaller (yerde titreşim yaratan sesler) aracılığıyla da iletişim kurabilirler.

  Şaşırtıcı bir şekilde, fil buzağıları doğduktan sonra 20 dakika içinde ayakta durabilir ve 1 saat içinde yürüyebilir. İki gün sonra sürüye ayak uydurabilirler. Bu inanılmaz hayatta kalma tekniği, fil sürülerinin gelişmek, yiyecek ve su bulmak için göç etmeye devam edebileceği anlamına gelir.

  Filin zamansal lobu (beynin hafıza ile ilişkili alanı) insanlardan daha büyük ve yoğundur. Dolayısıyla ‘filler asla unutmaz’ denir. Fil hafızası deyimini duymuşsunuzdur. İşte bu kavram buradan gelir.

  Fildişi İçin Filleri Öldürmeye Son

  Dişleri için günde yaklaşık 55 Afrika fili öldürülüyor. Bu, artık doğduklarından daha fazla Afrikalı filin öldüğü anlamına geliyor. Afrika fillerinin yaklaşık % 90’ı geçtiğimiz yüzyılda -büyük ölçüde fildişi ticareti nedeniyle- öldü, bugün yaklaşık 415.000 vahşi fili hayatta kaldı. Asya filleri de son üç kuşakta en az % 50 azalmış olduğu için tehdit altında. Vahşi doğada sadece 45.000 fil kaldı. Yaşam alanları değiştikçe, insan yerleşimlerine ve tarıma açıldıkça ve kayboldukça, Asya fillerinin popülasyonları suya, beslenme ve üreme alanlarına ulaşmak için geleneksel göç yollarını takip etmeyi daha zor buluyor ve insanlarla genellikle tehlikeli temasa giriyorlar.

  Filler hakkında bilgiler böyleydi. Bu sevimli hayvanları çok seviyoruz. Onları koruyalım.

  Yazı kaynağı : cicicee.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap