Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulama esasları

  1 ziyaretçi

  genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulama esasları Ne90'dan bulabilirsiniz

  Genel Zihinsel Yetenek Alanı Uygulama Esasları ve Değerlendirme Kriterleri

  Genel Zihinsel Yetenek Alanı Uygulama Esasları ve Değerlendirme Kriterleri

  Transkript

  1 EK-2 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Uygulama Esasları ve Değerlendirme Kriterleri 1. Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan 1. Sınıf öğrencilerine ASİS, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine WNV (Wechsler Sözel Olmayan Yetenek Ölçeği ) testi uygulanacaktır. Uygulayıcılar, illerin öğrenci sayıları ve uygulayıcı sayıları dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüz tarafından yetiştirilmiştir. Sertifikası olan mevcut tüm uygulayıcılara bu süreçte görev verilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. 2. Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevuları uygulayıcı ve materyal sayısına göre verilecektir. ASİS uygulamalarında bir uygulayıcıya günlük en fazla 4 uygulama, WNV uygulamalarında bir uygulayıcıya günlük en fazla 3 uygulama verilecek şekilde planlama yapılması gerekmektedir. 3. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır. 4. Yapılan uygulamaların sonuçları uygulayıcı tarafından kayıt altına alınarak sonuçların gizliliği sağlanacaktır. Test uygulayıcıları öğrenci değerlendirmesi ile ilgili puan girişlerini MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme Not İşlemleri menüsünün altında yer alan Bireysel Değerlendirme Öğrenci Not Girişi ekranından yapacaklardır. 5. MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme İşlemleri menüsü üzerinden verilen öğrenci randevuları öğrencilerin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumları tarafından e-okul sistemi üzerinden alınarak öğrenci velisine imza karşılığında verilecektir. Okul müdürlükleri öğrenciye uygulama giriş belgesini vermekle yükümlüdür. 6. Öğrenciler kendilerine verilen Tanılama Randevusu da belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar tanılamaya alınmayacaktır. 7. Test uygulayıcıları uygulama yaptıkları günlerde görevli izinli sayılacaklardır.

  2 EK-3 Resim Yetenek Alanı Uygulama Esasları 1. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeler ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği için planlamaların Nisan 2018 tarihlerinde günde iki değerlendirme olacak şekilde yapılması, planlama yapılırken resim yetenek alanında değerlendirmeye alınacak öğrenci sayıları dikkate alınarak uygulama merkezlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 2. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler EK-2 de belirtilen kriterlere göre değerlendirmeye alınacaktır. Kriterler sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiğinden öğrencilerin sınıf düzeyine göre oturumlara yerleştirilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. 3.MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilen öğrenci randevuları öğrencilerin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumu tarafından e-okul sistemi üzerinden alınarak öğrenci velisine imza karşılığında verilecektir. Okul müdürlükleri öğrenciye uygulama giriş belgesini vermekle yükümlüdür. 4. Öğrenciler kendilerine verilen Tanılama Randevusu da belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar tanılamaya alınmayacaktır. 5. Komisyonlar BİLSEM lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üye belirlenir. 6. Resim yetenek alanında EK-2 kriterlere göre yapılan bireysel değerlendirme sonuçlarının girişi MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme Not İşlemleri menüsünün altında yer alan Bireysel Değerlendirme Öğrenci Not Girişi ekranından yapılacaktır. Komisyon üyelerinden biri tarafından bu ekrana öğrencinin değerlendirme sonucunun girilmesi yeterli olacaktır. 7. Uygulamaya girecek öğrencilerin değerlendirme sonuçlarının sisteme girilebilmesi için uygulamanın yapıldığı merkez müdürlüğü tarafından uygulamaya gelen öğrencilerin modül üzerinden GİRDİ olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri 1. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirme sürecinde; a. Günde 2 değerlendirme yapılacaktır. Her değerlendirme 2 oturumdan oluşacaktır. Sorular sınıf düzeyine göre farklılık göstereceğinden öğrencilerin sınıf düzeyine göre uygulama salonlarına yerleştirilmesi gerekmektedir.

  3 b. 1. sınıflar için, 1. Oturum Okunan Hikâyeyi Görsel Olarak Tamamlama 2. Oturum ise İmgesel Tasarım c. 2. sınıflar için, 1. Oturum Okunan Kelimelerin Resimle Betimlenmesi ile 2. Oturum İmgesel Tasarım d. 3. sınıflar için, 1. Oturum Gözleme Dayalı Yetenek (Cansız Modelden Çizim) 2. Oturum İmgesel Tasarım değerlendirmeleri yapılacaktır. 2. Okunan Hikâyeyi Görsel Olarak Tamamlama, Okunan Kelimelerin Resimle Betimlenmesi, İmgesel Tasarım ve Cansız Modelden Çizim başlıklarının konuları Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenip uygulama günü İl Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürleri ile BİLSEM müdürlerine elektronik posta yolu ile gönderilecektir. Birbiriyle ilişkisiz olmak koşuluyla seçilen üç konudan öğrencinin bir kompozisyon oluşturması beklenecektir. 3. Uygulama kâğıtları; 35x50 ebat üzerine öğrencinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, okulu ve aday numarasının basılı olduğu ve baskılı kısmın yapıştırılabileceği formatta hazırlanacaktır. (Şekil-1) 4. Sanat ürününün değerlendirmesi; kompozisyon, çizgi, perspektif, oran-orantı ve yaratıcılık kriterleri çerçevesinde yapılacaktır. 5. Her bir üye, aday isimlerini görmedikleri resim kâğıtlarına birbirinden bağımsız ayrı ayrı not verecektir. Verilen notların en yüksek ve en düşük olanları silinecek ve kalan üç notun aritmetik ortalaması alınarak Aday Puanı oluşturulacaktır. 6. Uygulama öncesi öğrencilere puanlama cetveli hakkında açıklama yapılacaktır. Öğrencilerin dikkat etmeleri gereken hususlar belirtilecektir. 7. İllerde oluşturulacak olan görsel sanatlar komisyonunun tek bir komisyon olması esastır. 8. Komisyonlarda adayların birinci dereceden akrabalarının olmamasına dikkat edilecektir. 9. Komisyon üyeleri uygulama esnasında gözetmenlik yapmayacak ancak gözetmenleri koordine amaçlı uygulama merkezlerinde görevlendirilecektir. 10. Komisyon üyelerinin aynı salonda birlikte çalışmaları hızlı ve bütüncül bir değerlendirme açısından önemli olduğundan, değerlendirme sürecinde komisyon illerdeki değerlendirmeye alınacak öğrenci sayılarını dikkate alarak 3 ila 5 gün arasında görevli izinli sayılacaklardır. 11. Komisyonun koordinasyonundan bilim ve sanat merkezi müdürü sorumlu olacaktır. 12. Komisyon üyelerinin ve gözetmen öğretmenlerin uygulamadan 1 saat önce uygulama merkezinde olmaları gerekmektedir.

  4 13. Uygulama; 2B kalem, yumuşak silgi, kalem tıraş, 35x50cm basılı resim kâğıdı ile yapılacak olup gerekli malzemeler bilim ve sanat merkezleri tarafından temin edilecektir. Şekil 1

  5 RESİM YETENEK ALANI 1. SINIFLAR ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU RESİM (GÖRSEL/UZAMSAL) YETENEK ALANI TANILAMA UYGULAMASI 1.Oturum Okunan Hikâyeyi Görsel Olarak Tamamlama 2.Oturum İmgesel Tasarım % Sıra No: Öğrencinin Adı ve Soyadı Kompozisyo n Oran Orantı Çizgi Perspektif Yaratıcılık Ortalama %50 Kompozisyo n Oran Orantı Çizgi Perspektif Yaratıcılık Ortalama %50 Ağırlıklı Ortalama UYGULAMALI TANILAMA SÜRESİ: 1. Okunan Hikâyeyi Görsel Olarak Tamamlama 40 dk. (10 dakika ara) 2. İmgesel Tasarım 40 dk.

  6 RESİM YETENEK ALANI 2. SINIFLAR ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU RESİM (GÖRSEL/UZAMSAL) YETENEK ALANI TANILAMA UYGULAMASI 1.Oturum Okunan Kelimelerin Resimle Betimlenmesi 2 Oturum İmgesel Tasarım % Sıra No: Öğrencinin Adı ve Soyadı Kompozisyo n Oran Çizgi Perspektif Yaratıcılık Ortalama %50 Kompozisyo n Oran Çizgi Perspektif Yaratıcılık Ortalama %50 Ağırlıklı Ortalama UYGULAMALI TANILAMA SÜRESİ: 1. Okunan Kelimelerin Resimle Betimlenmesi 40 dk. (10 dakika ara) 2. İmgesel Tasarım 40 dk.

  7 RESİM YETENEK ALANI 3. SINIFLAR ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU RESİM (GÖRSEL/UZAMSAL) YETENEK ALANI TANILAMA UYGULAMASI 1.Oturum Gözleme Dayalı Yetenek (Cansız Modelden Çizim) Oturum İmgesel Tasarım %100 Sıra No: Öğrencinin Adı ve Soyadı Kompozisyo n Oran Çizgi Perspektif Yaratıcılık Ortalama %50 Kompozisyo n Oran Çizgi Perspektif Yaratıcılık Ortalama %50 Ağırlıklı Ortalama UYGULAMALI TANILAMA SÜRESİ: 1. Gözleme Dayalı Yetenek / Cansız Modelden Çizim 40 dk. (10 dakika ara) 2. İmgesel Tasarım 40 dk.

  8 EK-4 Müzik Yetenek Alanı Uygulama Esasları 1. İllerde müzik yetenek alanında değerlendirmeye alınacak öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak 09/04/ /06/2018 tarihleri arasında hafta içi günde 3 oturum olmak üzere ve her bir oturum için 10 öğrenci alınacak şekilde planlamanın yapılması gerekmektedir. 1.Oturum: Oturum: Oturum: Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler Müzik Yetenek Alanı Değerlendirme Kriterleri ne göre değerlendirmeye alınacaktır. Kriterler sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiğinden öğrencilere verilecek randevuların sınıf düzeyine göre düzenlenmesi uygulamanın işlevselliğini arttıracaktır. 3. MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilen öğrenci randevuları öğrencilerin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumu tarafından e-okul sistemi üzerinden alınarak öğrenci velisine verilecektir. Okul müdürlükleri, uygulama giriş belgesini öğrenci velisine imza karşılığında vermekle yükümlüdür. 4. Öğrenciler kendilerine verilen Tanılama Randevusu nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar tanılamaya alınmayacaktır. 5. Adaylara verilen giriş belgesinde tanılamaya yönelik hazırlanmış olan Örnek Uygulama Videosu nu izleyebilecekleri web adresi yer alacaktır. Verilen adresten öğrenciler müzik yetenek tanılamasına ilişkin bilgi alabileceklerdir. 6. Komisyonlar BİLSEM lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üye belirlenir. 7. Müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme sonuçları, uygulama sırasında her bir komisyon üyesi tarafından, MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme Not İşlemleri menüsünün altında yer alan Müzik Alanı Öğrenci Tanılama Formu ekranından yapılacaktır. Komisyon üyesinin MEB dışından olması durumunda il MEBBİS yöneticileri tarafından T.C. kimlik numarası kısıtlamalı kullanıcı tanımlaması yapılacaktır. 8. Müzik yetenek alanında 5 komisyon üyesi not giriş ekranından notları girdikten sonra öğrencinin puanı hesaplanacaktır. Bir üye giriş yapmadığı takdirde puan hesaplanmayacaktır. 9. Uygulamaya girecek öğrencilerin komisyon üyeleri tarafından değerlendirmeye alınabilmeleri için uygulamanın yapıldığı merkez müdürlüğü tarafından uygulamaya gelen öğrencilerin modül üzerinden GİRDİ olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

  9 10. Müzik yetenek alanında tanılaması yapılacak olan öğrencilerin sayıca fazla olduğu illerde alt komisyonların kurulması ve bu komisyonlarda görevlendirilen öğretmenlere BİLSEM müzik öğretmenleri tarafından bilgilendirme toplantısının yapılması gerekmektedir. Müzik Yetenek Alanı Değerlendirme Kriterleri 1. Kriterler ve Soru Sayıları Müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme sürecinde Müziksel İşitme/Bellek ve Müziksel Farkındalık olarak iki temel alan bulunmaktadır. Uygulamada kullanılan soru sayıları aynı olmakla beraber sorular sınıf seviyelerine göre farklı hazırlanmıştır. Müziksel İşitme/Bellek alanına ait soru türleri, puanları ve sayıları aşağıdaki gibidir. Tablo.1 Müziksel İşitme/Bellek A. Müziksel İşitme/Bellek Adet Puan Tek Ses Tekrarı 5 5*1 5 Çift Ses Tekrarı 5 5*1 5 Üç Ses Tekrarı 4 4*1 4 Ezgi Tekrarı 4 4*10 40 Ritim Tekrarı 2 2*8 16 Tonal Aktarım 2 2*5 10 Toplam 80 Bu alan, uygulama sırasında öğrenciye dinletilen ses ve ezgilerin vokal yolla, ritimlerin ise kalemle vurularak tekrarını içermektedir. Ayrıca adaydan, dinletilen verilen bir ezgiyi farklı iki tonaliteye vokal olarak aktarması da istenecektir. Tablo 2. Müziksel Farkındalık B.Müziksel Farkındalık Adet Puan Tempo Farkındalığı 1 1*5 5 Gürlük Farkındalığı 1 1*5 5 Artikülasyon Farkındalığı 1 1*5 5 Çalgısal Tını Farkındalığı 1 1*5 5 Toplam 20 Bu alanda öğrencinin müziksel farkındalığını ölçmek için dört ayrı soru sorulacaktır. Öğrencilerin seçenekler arasından farklı olanı bulması istenecektir.

  10 Müziksel farkındalık, müziğin içselleştirilmesine dönük bir alan olup, öğrencinin dinlediği müzikteki müzikal derinliği alımlama ve müzikal bileşenleri belirleme becerisine ilişkin bir alandır. Tempo farkındalığı, tek bir müzikal cümlenin üç kez dinletilmesi ve homojen tempo değişikliğinin (örneğin rubato) hangisinde olduğunu ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir. Gürlük farkındalığı, tek bir müzikal cümlenin üç kez dinletilmesi ve gürlük farklılığının (örneğin cresscendo) hangisinde olduğunu ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir. Artikülasyon farkındalığı, tek bir müzikal cümlenin üç kez dinletilmesi ve artikülasyon farklılığının (örneğin: staccato) hangisinde olduğunu ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir. Çalgısal tını farkındalığı, iki sesli bir müzikal cümlenin üç kez dinletilmesi ve çalgılama farklılığının hangisinde olduğunu ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir (örneğin A=iki klarnet, B=klarnet ve obua, A=iki klarnet). 2. Fiziki ve Teknik Esaslar Burada öngörülen koşullar, uygulamada bulunması gereken asgari koşullar olarak değerlendirilmelidir. Böylelikle uygulamaların yapıldığı tüm merkezlerde adayların karşılaşacakları şartların standart hâle getirilmesi ve asgari koşulların belirlenmesi amaçlanmaktadır. 2.1.Değerlendirmeye Dönük Teknik Esaslar Komisyonda görev alacak her bir üye için internet bağlantısı olan bilgisayar bulundurulması gerekmektedir Donanıma İlişkin Koşullar Uygulamada kullanılacak tüm sesler, müzik örnekleri ve uygulama yönergesi, Genel Müdürlüğümüz tarafından merkez müdürlerine uygulama öncesinde mp3 formatında ses dosyası ve pdf formatında belge olarak gönderilecektir. Uygulamanın yapılacağı merkezlerde bu ses dosyalarının adaylara doğru biçimde sunulabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir Tanılamanın yapılacağı ortamda, ses dosyalarının aktarılması için tahsis edilmiş bir bilgisayar bulunmalıdır. Bu bilgisayarda internet bağlantısı bulunmaması ve herhangi bir harici belleğin tanılama sürecinde bilgisayara bağlanmaması uygulamanın güvenliği açısından oldukça önemlidir.

  11 Bilgisayarda mp3 formatındaki dosyaları sorunsuz olarak çalabilen bir yazılımın kurulu ve çalışmaya hazır biçimde bulunması gerekmektedir. Adayların soruları doğru, net ve yeterli seviyede duyabilmeleri için uygun hoparlörler kullanılmalıdır. Hoparlör seçiminde aşağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir. -Bilgisayarların içlerinde yer alan (tümleşik) hoparlörler soruların adaylara dinletilmesi amacıyla kullanılmamalıdır. -Bilgisayarda harici hoparlörler kullanılmalıdır. Bu hoparlörlerin kendi güç kaynakları olmalıdır. Bilgisayardan beslenen hoparlörler kullanılmamalıdır. -Kullanılacak hoparlörler stereo + subwoofer (2+1) konfigürasyonunda olmalıdır. -Kullanılacak hoparlörler kanal başına en az 2 watt RMS (ortalama) güç seviyesine sahip olmalıdır. 2.2.Uygulamanın Yapılacağı Ortama İlişkin Koşullar Uygulama sessiz bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Bunu ölçmek için mobil uygulamalar kullanılabilir. Hoparlörler odada bir masanın üzerinde, adayın uygulama esnasında bulunacağı konuma bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Hoparlör masanın üzerinde, subwofer ise hoparlörlerle ortalanarak zemine konulmalıdır. Uygulama esnasında aday, hoparlörden 1,5 m uzaklıkta olmalıdır. Bu mesafe uygulamadan önce işaretlenmelidir. Örnek Hoparlörlerin ses seviyeleri (ses yükseklikleri) şu şekilde ayarlanmalıdır: Bilgisayarda uygulamada kullanılacak ses dosyalarından biri aktarılırken, adayların duracakları yerde

  12 ölçüm (desibel) yapılacak ve hoparlörlerin ses seviyeleri, ses dosyası çalarken bu ölçüm 70 desibel'i gösterecek şekilde ayarlanacaktır. 3. Komisyon Oluşturma Esasları ve Görevleri Komisyon üyeleri, başta Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmenleri olmak üzere, Güzel Sanatlar Liseleri Müzik öğretmenleri, Üniversitelerin ve Konservatuvarların Müzik bölümlerindeki akademisyenler ve diğer kurumlardaki müzik öğretmenlerinden oluşacaktır. Komisyon başkanları bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinden seçilecektir. Komisyonun koordinasyonundan komisyon başkanı sorumludur. Komisyonlarda adayların birinci dereceden akrabalarının olmamasına dikkat edilerek birinci derecede akraba olması hâlinde ise ilgili komisyon üyesi, birinci dereceden akrabası olan öğrencinin oturumu tamamlanana kadar hiçbir oturumda görev almayacaktır. Komisyon üyeleri uygulamaya cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici vb.elektronik cihaz ile girmeyecektir. Herhangi bir nedenle yeterli sayıda komisyon üye sayısının sağlanamadığı durumda uygulama ertelenir. Durum tutanak altına alınarak ilgili merciler bilgilendirilir. 4. Uygulama Esasları 4.1. Tanılama Öncesi Yapılacaklar Uygulama sırasında altı adet bilgisayar, ses sistemi ve ritim tekrarı için kullanılacak ağaç yapılı kurşun kalemlerin temin edilmesi gerekmektedir. Tanılama öncesinde, komisyon üyelerine, yapılacak uygulamalara ilişkin bilgilendirme amacıyla e-konferans düzenlenecektir. İsimleri belirlenerek sisteme girilmiş komisyon üyeleri, uygulamanın yapılacağı BİLSEM e davet edilerek konferansa katılımları sağlanacaktır. Konferansa her üyenin katılımı zorunludur. Katılımın sağlandığına dair her bir üyeden imza alınması gerekmektedir. Tanılama uygulamasından bir gün önce merkez müdürleri tarafından teknik esaslarda belirtilen uygulama sorularının yapılacağı bilgisayara soruların yüklenmesi ve uygulama sabahı komisyon başkanına teslim edilmesi gerekmektedir. Gönderilen dosya içerisinde pdf formatında bulunan uygulama soruları her bir uygulayıcı ( 5 adet) üye için ilgili günde basılarak dağıtılacaktır. Uygulamada kullanılacak bilgisayarlar kurum müdürü tarafından temin edilir. Bilgisayarların teknik kontrolü, donanıma ilişkin esaslarda belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

  13 4.2. Uygulama Öncesi ve Uygulamada Sırasında Yapılacaklar Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirme sürecinde; - Ön bilgilendirmede, tanılamaya girecek olan adaylara toplu hâlde tanıtım videosu izletilecek ve adaylarla örnek çalışmaları yapılacaktır. -Ön bilgilendirmenin ardından öğrenciler bireysel olarak değerlendirmeye alınacaktır. Uygulama sırasında adaya verilecek yönergeler ve değerlendirme: Değerlendirme: Bireysel değerlendirme sonuçları, uygulama sırasında her bir komisyon üyesi tarafından, MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme Not İşlemleri Menüsünün altında yer alan Müzik Alanı Öğrenci Tanılama Formu ekranından giriş yapılacaktır. Komisyon üyesinin MEB dışından olması durumunda il MEBBİS yöneticileri tarafından T.C. kimlik numarası kısıtlamalı kullanıcı tanımlaması yapılacaktır. Tanılama sonrası yapılacaklar Günün son oturumu sonrasında yapılan uygulamaya dair çıktı alınarak imzalanır ve öğrenci yoklama çizelgesi ile birlikte merkez müdürlüğüne teslim edilir.

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  BİLSEM Uygulama Esaslarını Yargıya Taşıdık

  BİLSEM Uygulama Esaslarını Yargıya Taşıdık

  2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış ve akabinde adı geçen “2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Süreci Uygulama Esasları” konulu 21.02.2022 gün ve 44038915 sayılı yazısı ekinde de “Ön Değerlendirme Uygulama Esasları” yayımlanmıştır. Söz konusu esasların mevzuata aykırı olan, bu uygulamalarda görev alacak öğretmenleri angaryaya ve haksız yere soruşturmalarla maruz bırakabilecek, ön değerlendirme uygulamalarının güvenliğini ve objektifliğine zarar verecek nitelikteki hükümlerine dava açtık.

  Bu davada, Ön Değerlendirme Uygulama Esasları”nın “Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları” başlıklı kısmının 1. maddesinin a ve b bentlerinin, 3. maddesinin birinci cümlesinin, 20. maddesinin birinci cümlesinin, 23. maddesinde uygulamayı yapan uygulayıcılara artırımlı ek ders ücretine yer vermemek suretiyle eksik düzenleme yönünden; “Müzik Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları” kısmının 3. maddesinin birinci cümlesindeki “sınıf öğretmenleri” ibaresinin; “Resim Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları” başlıklı kısmının 3. maddesinin birinci cümlesindeki “sınıf öğretmenleri” ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasını,  sonrasında iptalini talep ettik.

  Böylece bu uygulamalarda görev alan öğretmenlerin gerçekte oturum olduğu halde uygulama adıyla eksik ek ders ücretinin almasını, yeterli yedek görevli görevlendirilmemesi nedeniyle sınav iptaline yol açacak olumsuzlukların, bu uygulamalarda görev alan öğretmenlerin sorumlu olmadıkları uygulama sonuçlarının kayıt altına alma yükümlüğünü, bu uygulamalarda görev alan öğretmenlerin hafta sonları görev yaptıkları artırımlı ek ders ücretinden yararlandırılmamasını ve alanlarıyla bağlantılı olmadığı, mevzuatça istek dışı verilemeyecek bir görev olduğu halde sınıf öğretmenlerine müzikal yatkınlık testi ve görsel yatkınlık testi yapma görevi veren hükümlere dava açmış olduk. Sendikamız angaryaya, hak kayıplarına ve öğretmenlerin çalışma koşullarını ağırlaştıracak uygulamalara karşı mücadelesini sürdürecektir.

  Yazı kaynağı : egitimsen.org.tr

  BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulaması'nda Dikkat Edilecek Hususlar - MEBDUYURULAR

  BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulaması'nda Dikkat Edilecek Hususlar - MEBDUYURULAR

  Milli Eğitim Bakanlığı, “BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulaması“nda dikkat edilecek hususlar ile ilgili yazıyı tüm illere gönderdi. İşte o yazı:

  Konu: BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulaması
  İlgi: a) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği.
  b) Ocak 2022 tarihli ve 2771 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi.
  c) Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu.

  Bilindiği üzere İlgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Yönerge ve ilgi (c) ”Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu” doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerine 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 19 Mart 2022 tarihinden itibaren “Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulaması’’ yapılacaktır.

  Söz konusu uygulamaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve uygulamaya girecek olan öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamamasına ilişkin ekte yer alan açıklamalara dikkat edilerek gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda;
  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
  Ebubekir AYDIN
  Bakan a. (Daire Başkanı)

  Ek: Dikkat Edilecek Hususlar

  Dikkat Edilecek Hususlar

  1. Adaylar; fotoğraflı uygulamaya giriş belgelerinde belirtilen gün ve saat dışında uygulamaya alınmayacaklardır. Adayların uygulama giriş belgelerinin e-okuldan teknik nedenlerle fotoğrafsız çıkması durumunda, adayın uygulama giriş belgesi, ilgili okul müdürlüğü tarafından öğrencinin güncel bir vesikalık fotoğrafı yapıştırılarak mühürlenmeli ve imzalanarak teslim edilmelidir. Okul müdürlerine gerekli bilgilendirme yapılmalıdır.

  2. Adaylar uygulama giriş belgelerinde belirtilen saatin otuz dakika öncesinde uygulama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile uygulama merkezinde hazır bulunacaklardır. Adaylar uygulamanın başlamasından itibaren uygulama merkezlerinde hazır bulunsalar bile sonraki uygulamaların aksamasına sebep olacağından değerlendirmeye alınmayacaklardır.

  3. Uygulama merkezlerine adaylar alınırken kimlik belgeleri ile fotoğraflı uygulama giriş belgeleri, salon aday listeleri ile karşılaştırılarak kontrol edilmeli, kimlik belgesi ve uygulama giriş belgesi yanında olmayan adaylar uygulamaya alınmamalıdır. Aday kimlik belgesi olarak; nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, bunlardan birisi (kayıp,
  yenileme vb.) bulunmayanlar için nüfus müdürlüklerinden alınmış durum bildirir resmi belge, süresi geçmemiş pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili mercilerden alınmış resmi geçici kimlik kartı veya süresi geçmemiş pasaport dışında belge kabul edilmemelidir.

  4. Uygulama salonları listeleri bina sınav komisyonlarınca sistemden alınmalıdır.

  5. Ön değerlendirme uygulamalarına katılacak adayların uygulama giriş belgeleri toplanarak cevap kâğıtları ile beraber her gün her uygulama için ayrı ayrı zarf içinde bina sınav komisyonunca muhafaza edilmelidir.

  6. Uygulayıcılar sisteme giriş yaptıkları cevap kâğıtlarını öğrenci giriş belgeleri ile beraber zarfı kapattıktan sonra zarfın üzerine uygulama günü, saati ve salon adını yazarak paraflamaları gerekmektedir.

  7. Uygulayıcılar, uygulama sonrasında cevap anahtarlarını aynı gün uygulama merkezlerinde hazırlanan bilgisayarlarla MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülünde yer alan Not İşlemleri (öğretmenler)/Genel Yetenek Form İşlemleri ekranına giriş yapmalıdır. Uygulama cevap kâğıtları hiç bir surette uygulama merkezi dışına çıkarılmamalıdır. Uygulayıcı tarafından girişleri yapılarak onaylanan bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle uygulayıcıların giriş işlemlerinde dikkatli ve hassas olmaları çok önemlidir. Hatanın en aza indirilebilmesi için sisteme giriş işlemlerinin, uygulayıcıların ikişerli guruplar halinde eşleştirilerek “okuyan/sisteme
  giriş ve kayıt eden” şeklinde işbirliği yapılarak yine uygulayıcılar tarafından yapılmalıdır.

  8. Öğrencinin cevaplarının kaydedildikten sonra hata yapıldığı fark edilirse, MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülünde yer alan Not İşlemleri (öğretmenler)/Genel Yetenek Form İşlemleri ekranında “ Öğrenciyi Girmedi Yap” butonu ile yapılan işlemler temizlenmeli ve yeniden öğrencinin cevapları sisteme işlenerek “Formu kaydet” butonundan kaydedilmelidir.

  9. Adayın çift seçeneği işaretlediği durumlarda uygulayıcı, modülde adayın cevabını “BOŞ” olarak işaretlemelidir.

  10. Okul/merkez müdürü tarafından her oturum için, oturum tamamlandıktan sonra adayların devam durumlarını ilgili ekrana işlemelidir. Devam durumu sisteme girilmeyen adayların bilgileri uygulayıcı öğretmene pasif olarak görünecektir. Sisteme devamsız olarak girişi yapılan adayların bilgileri, bilgi girişi için pasif olacaktır.

  11. Her uygulama sonrasında soru kitapçıkları uygulayıcılar tarafından kontrol edilerek, adaylar tarafından soru kitapçıkları üzerinde yapılan herhangi bir işaretleme veya iz var ise temizlenmeli ya da yedek kitapçıklarla değiştirilmelidir.

  12. Nakil gelen adayların yerleştirme işlemleri il tanılama sınav komisyonlarınca 28 Mart 2022 tarihinden itibaren uygun olan tarihe yapılmalıdır.

  13. Geçerli mazeretini belgeleyen adayların telafi uygulamalarından yararlanma durumları il tanılama sınav komisyonları tarafından karar verilerek 7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde telafi uygulamaları yapılmalıdır. (sağlık raporu, kendisi veya anne babasının Covid-19 temaslı-tanılı olduğunu gösterir belge, Sağlık Bakanlığınca kimlik bilgileri açıkça görülen mesaj, HES uygulaması ekran görüntüsü, ulusal veya uluslararası yarışma veya projelere katılım belgesi vb.)

  14. Uygulama başlamadan önce uygulayıcılar, adaylara mutlaka lavabo ihtiyaçlarını sormalıdır. Tüm adaylar hazır olduklarında uygulama başlatılmalıdır.

  15. Uygulama sürecinde cevap kâğıtları üzerindeki tüm bilgiler ve işaretlemeler adaylar tarafından ve sadece kurşun kalem kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Aday bilgilerinin girişinde uygulayıcı, yönlendirici olmalıdır.

  16. Uygulama sırasında kitapçıkların korunması konusunda uygulayıcı, adayların konsantrasyonunu etkilemeyecek şekilde davranmalıdır.

  17. Gün sonunda salonlarda hiçbir evrak veya uygulama kitapçığının salonlarda kalmadığı kontrol edilmelidir. Toplanan kitapçık ve diğer tüm evrakların güvenliğinin sağlanmasından okul bina sınav komisyonları ile il tanılama sınav komisyonları sorumludur.

  18. Her uygulama oturumu için adayların uygulama salonlarına alınması sürecinde tüm uygulayıcılar, yedek uygulayıcı, bina uygulama komisyonu üyeleri, il tanılama komisyonu üyeleri birlikte ve koordineli olarak görev almalıdır.

  19. Uygulama binasına veliler alınmamalıdır. Uygulama okulu/merkezi imkânları dâhilinde bekleme alanı gösterilmelidir. Adaylar uygulamaya alınırken, süre belirtilerek ve adayın daha erken çıkabileceği hatırlatılarak veliler, uygulama alanından ayrılmamaları konusunda bilgilendirilmelidir.

  20. Uygulamaya katılma konusunda direnç gösteren adayların velileri ile işbirliği yapılmalı, velinin uygulama salonuna alınmaması kaydıyla adayın uygulama salonuna alınması sürecinde okul ve il komisyonu üyeleri ile yedek üye, veli ile birlikte hareket etmelidir.

  21. Adayın zorunlu kullandığı ilaç, engeline dair tıbbi cihaz vb. materyallerle uygulamaya katılmasına izin verilmelidir.

  22. Uygulayıcılarda dâhil olmak üzere uygulama salonlarına hiçbir elektronik cihaz alınmaması hükmü dikkate alınarak, uygulama süresinin değerlendirilebilmesi için uygulama salonlarında saat bulunması için okul komisyonları tarafından önlem alınmalıdır. Uygulama başlangıcında veya bitiminde okul zili kullanılmamalıdır. Aynı
  şekilde tüm uygulama sürecinde okul zili kapalı kalmalıdır.

  23. Uygulama salonlarında adayların arka arkaya oturmaları sağlanmalıdır. Adayların belli bir sırayla oturtulması zorunluluğu yoktur.

  24. Uygulama süresi bitmeden uygulamayı tamamlayan adaylar bina sınav komisyonu üyeleri, il tanılama komisyonu üyeleri ve yedek uygulayıcı gözetiminde salondan ve binadan çıkış işlemleri yapılmalıdır. Süre tamamlandıktan sonra uygulayıcı cevap kâğıtlarını toplayacakları, kitapçıkları kontrol etmesi gerektiği dikkate alınarak
  adayların salonlardan sırayla tahliyesi uygulayıcı tarafından yapılmalı, binadan tahliyeleri ise yine diğer tüm görevlilerin işbirliği ile tamamlanmalıdır. Uygulama sonunda uygulayıcı tüm adayların cevap kâğıtlarını aldığından emin olmadan adayların sınıf dışına çıkarmamalıdır.

  25. Uygulama giriş belgeleri üzerinde kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi getirilmesi için bilgilendirme notu bulunmaktadır. Buna rağmen uygulama merkezi/okullarında yedek kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurulmalıdır.

  26. Uygulama süresince uygulayıcının salonu kesinlikle terk etmemesi için komisyonlar ve yedek üye tarafından her türlü destek sağlanmalıdır. (Süresi bitmeden uygulamayı tamamlayan adayların tahliyesi, lavabo ihtiyacı olan adayların yönlendirilmesi vb.)

  27. Aday cevap kâğıtlarının MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü’ne girişlerinin yapılabilmesi için salon sayısına göre ihtiyaç kadar bilgisayar (tablet, dizüstü bilgisayar) temini il tanılama komisyonu ve okul komisyonları iş birliğinde hazır duruma getirilmelidir.

  28. Uygulayıcının görev yaptığı kurumun dışında bir uygulama merkezinde zorunlu bir sebepten uygulama yapması gerekiyorsa; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bilgi verilmesi gerekmektedir.

  29. Uygulamalarda alınacak sağlık tedbirleri İçişleri Bakanlığınca yayınlanan son genelge hükümlerine göre yürütülmelidir.

  Yazı kaynağı : www.mebduyurular.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap