Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  halk eğitim merkezi okul aile birliği hesap numarası

  1 ziyaretçi

  halk eğitim merkezi okul aile birliği hesap numarası Ne90'dan bulabilirsiniz

  OKUL AİLE BİRLİĞİ IBAN VE VERGI NUMARALARI - Üsküdar Halk Eğitimi Merkezi

  Okul Aile Birliği Banka Hesap Numarası

  Okul Aile Birliği Banka Hesap Numarası

  Okul Aile Birliği Banka Hesap Numarası

  Okul Aile Birliği Banka Hesap Numarası için lütfen tıklayınız.


  Seferihisar Atatürk Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Okul Aile Birliği Banka Hesap Numarası

  Banka Adı: Vakıf Bank Seferihisar Şubesi

  Banka Hesap Numarası: 00158007304680036

  Banka İBAN Numarası: TR52 0001 5001 5800 7304 6800 36

  Vergi Numarası : 4560416413

  Vergi Dairesi: Seferihisar Mal Müdürlüğü

  Adres: Camikebir Mahallesi 41 Sokak No : 1   35460 Seferihisar / İZMİR

  Yazı kaynağı : seferihisarhem.meb.k12.tr

  A�L kay�t i�lemleri nas�l yap�l�r?

  A�L kay�t i�lemleri nas�l yap�l�r?

  Milli E�itim Bakanl���'n�n (MEB) Aç�k Ö�retim Lisesi'nde (AÖL) ilk kay�t ve kay�t yenileme i�lemleri tüm h�z�yla devam ediyor. 9 Ocak'ta ba�lad�. AÖL 2. dönem ilk kay�t ve kay�t yenileme i�lemlerinin son bulaca�� tarih, e�itim hayat�na aç�k lisede devam eden ya da etmek isteyen vatanda�larca ara�t�rd��� konular aras�nda. Kay�t i�lemleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

  AÖL KAYIT YEN�LEME KILAVUZU �Ç�N TIKLAYIN

  AÖL �LK KAYIT KILAVUZU �Ç�N TIKLAYIN

  AÖL KAYIT YEN�LEME NE ZAMAN SONA ERECEK?

  2018-2019 E�itim-Ö�retim y�l� Aç�k Ö�retim Lisesi 2. dönem kay�t i�lemleri için tarihler belli oldu. Yak�n zaman önce güncellenen AÖL i� takvimine göre; 09/01/2019 - 06/02/2019 aras�nda AÖL 2. dönem yeni kay�tlar� al�nacak ve kay�t yenileme i�lemleri yap�lacak.

  MEB AÖL 2018-2019 i� takvimi yay�nland�. Aç�k lisede ö�renim görmek isteyenler AÖF kay�t yenileme tarihlerini yak�ndan takip ediyor. Aç�k Ö�retim Lisesi 2018-2019 2. Dönem �lk Kay�t i�lemleri 9 Ocak 2019 ile 6 �ubat 2019 tarihleri aras�nda gerçekle�tirilecek.

  �LK KAYIT ��LEM� NASIL YAPILIR?

  Ba�vurular belirlenen tarihler içinde il ve ilçelerde bulunan Halk E�itimi Merkezi Müdürlüklerine yap�lacakt�r.

  Aç�k Ö�retim Lisesine ilk kay�t yapt�ran ö�renci, s�nava girmek istedi�i her dönem için “S�nav Bedelini” ödemek zorundad�r. 2019 y�l�nda, bir dönem için �lk Kay�t S�nav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk E�itim Merkezi Okul Aile Birli�i hesab�na; 10 TL olarak belirlenmi�tir. (30 TL Aç�k Ö�retim Lisesi �lk Kay�t S�nav Ücreti olarak anla�mal� bankalara yat�r�lacak. 10 TL ise Halk E�itim Merkezi Okul Aile Birli�i banka hesab�na veya makbuz kar��l���nda teslim edilecektir.)

  Ö�renci aday�, T.C. Kimlik Numaras� beyan ederek T.C. Ziraat Bankas�, Türkiye Halk Bankas� ve Türkiye Vak�flar Bankas�n�n bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vak�flar Bankas� �ubelerine giderek ya da ilgili bankalar�n internet bankac�l��� üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlü�ü Döner Sermaye ��letmesi Müdürlü�ü hesab�na (Aç�k Ö�retim Lisesi �lk Kay�t Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

  �lk kay�t S�nav Ücreti harici 10 TL ise Halk E�itimi Merkezi Müdürlü�ü Okul Aile Birliklerinin verece�i banka hesap numaras�na veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz kar��l���nda ödenecektir.

  K�MLER �LK KAYIT ��N BA�VURU YAPAB�L�R?

  a) �lkö�retim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

  b) Ortaö�retim kurumlar�ndan ayr�lanlar,

  c )Ortaö�retim kurumlar�ndan mezun olanlar,

  ç )Bir yüksekö�retim kurumundan ayr�lan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin

  3 y�ll�k veya 4 y�ll�k sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 y�ll�k veya 4 y�ll�k alanl� sisteminden mezun olanlar,

  d) Yurt d���nda ö�renim görmü� olup, �l Millî E�itim Müdürlükleri ya da Yurt D���ndaki E�itim Mü�avirli�i/E�itim Ata�eliklerinden, yukar�daki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki �artlardan birini ta��yan Denklik Belgesi alm�� olanlar, ba�vurabilir

  Yap�lan aç�klama �u �ekilde; Ö�rencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan ö�rencilerimiz kay�t yenileme i�lemi yapt�racakt�r. Kay�t yenileme i�lemini yapt�rmayanlar II. Dönem s�nav�na kat�lamaz. Ba�vurular, il ve �lçelerde bulunan Halk E�itimi Merkezi Müdürlüklerine yap�lacak. Ö�rencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan ö�rencilerin kay�t yenileme s�nav bedelini anla�mal� bankalara yat�rm�� ö�rencilerin kay�t yenileme i�lemleri sistem taraf�ndan otomatik olarak yap�lacakt�r. Bu ö�rencilerimizin kay�t yenileme i�lemlerini tamamlatmak için Halk E�itimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

  KAYIT YEN�LEME ÜCRET� NE KADAR?

  Aç�k Ö�retim Lisesine kay�t yenileme yapt�racak ö�renciler, her y�l belirlenen kay�t yenileme s�nav ücretini ödemek zorundad�r. 2019 y�l�nda bir dönem için kay�t yenileme S�nav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk E�itim Merkezi Okul Aile Birli�i hesab�na; 5 TL olarak belirlenmi�tir. (30 TL Aç�k Ö�retim Lisesi Kay�t Yenileme S�nav Bedeli olarak anla�mal� bankalara yat�r�lacak. 5 TL ise Halk E�itim Merkezi Okul Aile Birli�i banka hesab�na veya makbuz kar��l���nda teslim edilecektir.

  Ö�renci aday�, T.C. Kimlik Numaras� beyan ederek T.C. Ziraat Bankas�, Türkiye Halk Bankas� ve Türkiye Vak�flar Bankas�n�n bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vak�flar Bankas� �ubelerine giderek ya da ilgili bankalar�n internet bankac�l�klar� üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlü�ü Döner Sermaye ��letmesi Müdürlü�ü” hesab�na 30 TL ödeyerek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatanda�� olmayan ö�renci adaylar� ise �l Göç �daresi Müdürlüklerinden alacaklar� yabanc� kimlik numaras� ile anla�mal� bankalara müracaat edeceklerdir.)

  Kay�t yenileme s�nav bedelinin 5 TL’ si ise Halk E�itimi Merkezi Müdürlü�ü Okul Aile Birliklerinin verece�i banka hesap numaras�na veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz kar��l���nda ödenecektir.

  Kay�t yenileme i�lemleri Aç�k Ö�retim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi taraf�ndan otomatik olarak yap�lan ö�rencilerin Halk E�itimi Merkezi Müdürlü�üne kitap, resmi yaz� vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5 TL kay�t yenileme S�nav Ücreti al�nacakt�r. Ö�rencilerin ikinci bir defa s�nav bedeli ödememesi için bulunulan dönem ad�na ödenmi� olan 5 TL kay�t yenileme S�nav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamalar� ve yanlar�nda bulundurmalar� gerekmektedir.

  AÇIK L�SEDE K�MLER OKUYAB�L�R?

  18 ya��ndan gün almam�� olan Aç�k Ö�retim Lisesi ö�rencilerinin y�lda 2 dönem, 3. Dönem s�nav�n�n ilk günü itibariyle 18 ya��ndan gün alm�� olanlar�n ise y�lda 3 dönem kay�t yenilemeleri zorunludur.

  Ö�renciler, s�navlara girebilmek için Kay�t Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundad�rlar. Kay�t Yenileme tarihleri, Aç�k Ö�retim Lisesi Müdürlü�ü taraf�ndan belirlenen i� takviminde yay�nlan�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Açıköğretim Hesap Numaralarımız

  Açıköğretim Hesap Numaralarımız


  açıköğretim yeni kayıt/kayıt yenileme


  KAYIT YENİLEME

  Kayıt Yenileme , kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden her dönem için  bir defa 5 TL işlem ücreti alınacaktır.İşlemlerini Esenyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğün de gerçekleştirecek olan öğrenciler Okul Aile Birliği  HALKBANK (Hesap numaraları aşağıda yer almaktadır) hesabımıza 5 TL  yatırıp  Esenyurt Halk Eğitimi Merkezinde dekontları ile birlikteişlemlerini gerçekleştirebilirler.

    

  YENİ KAYIT

  Yeni Kayıt , kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden her dönem için  bir defa 10 TL işlem ücreti alınacaktır. İşlemini Esenyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğün de gerçekleştirecek olan öğrenciler Okul Aile Birliği  HALKBANK(Hesap numaraları aşağıda yer almaktadır) hesabımıza 10 TL  yatırıp  Esenyurt Halk Eğitimi Merkezinde dekontları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebilirler.

  Yazı kaynağı : www.okulhaberleri.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap