Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  herkesin kendine göre bir zevki vardır

  1 ziyaretçi

  herkesin kendine göre bir zevki vardır Ne90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2022 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşl… | Ayı, Insan, Kına

  Atatürk’ün Liderlik Sırları 2: Adam yetiştirmek

  Atatürk’ün Liderlik Sırları 2: Adam yetiştirmek

  Atatürk’ten bir özdeyiş

  “Herkesin kendine göre bir zevki var. Kimi bahçe ile uğraşmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. Bahçesinde çiçek yetiştiren adam çiçekten bir şey bekler mi? Adam yetiştirebilen adam da, çiçek yetiştirendeki duygularla hareket edebilmelidir. Ancak bu biçimde düşünen ve çalışan adamlar, memleketlerine ve milletlerine ve bunların geleceğine faydalı olabilirler.” (Mustafa Kemal Atatürk)

  Bir anekdot

  İsmet İnönü Başbakanlık’tan ayrıldıktan sonra bir akşam Atatürk’ün sofrasında bulunur. Atatürk onu sofrada kendi yanına oturtur. İsmet İnönü bir kağıt parçası üzerine şöyle bir soru yazar:

  – Bana hala dargın mısınız?

  Kağıdı Atatürk’e uzatır. Atatürk cevap verir:

  – Niçin dargın olayım?
  – Altına imzanızı atar mısınız?

  Atatürk imzasını atar ve İnönü’ye uzatır. İnönü:

  – Saklayabilir miyim?

  Atatürk:

  – Nasıl istersen…

  Az sonra İnönü cebinden ikinci bir kağıt çıkarır ve yazar:

  – Beni yetiştirdiğinize pişman mısınız?

  Atatürk’e uzatır. Atatürk okuduktan sonra İsmet İnönü’ye döner:

  – Sen de bunu imza et.

  İnönü imzalar. Atatürk kağıdı cebine koyar.

  Kaynak: “Bitmeyen Kavga”, İsmet Bozdağ

  Benim yorumum

  Başlık biraz garip gözükse de, tarihe baktığımızda Atatürk‘ün bu yönünü gerçekten görebiliyoruz. Kendi sözünde de dediği gibi, çiçek yetiştirir gibi bir davranışla, yetiştirdikleri kişilerden bir karşılık beklemeden yetiştirmiş onları. “Bana sadık kalsınlar.” beklentisinde, “Bana müteşekkir kalsınlar.” beklentisinde bulunmamış. Öyle olsa çok partili sisteme geçecek düşünce yapısına ulaşamaz, yine bir tür oligarşiyle yönetiliyor olurduk.

  Atatürk döneminde çok partili hayata geçilememiş olduğundan dolayı Atatürk‘ü açıktan veya gizliden kötüleyenler, bunu okuyup tekrar düşünürler umarım.

  “Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları” kitabı hakkında

  Bu kitabın yazarı Adnan Nur Baykal, 50 başlık altında, önderimiz Atatürk‘te görebileceğimiz 50 büyük liderlik özelliğini sade bir dille anlatılıyor. Her bölümde sırasıyla Atatürk‘ün ortalama 5 özdeyişi, Atatürk‘ün yaşadığı -veya yaşattığı- ortalama 3-4 ve yazarın not olarak düştüğü 4-5 tane “alınacak ders” var. Hem 50 ufak (ama önemli) bölümden oluştuğu için, hem de küçük boyutta (cep boy) basıldığı için her yerde, her zaman okunabilecek, inanılmaz faydalı bir kitap. Detaylı inceleme yazıma buradan ulaşabilirsiniz.

  Benim bu yazı dizisinde yazdıklarım, kitabın aslında çok küçük bir parçası. Kitabı herkese tavsiye ederim. Kitabı satın almak için tıklayın.

  Bu yazı dizisindeki tüm yazılar

  Yazı kaynağı : beyn.org

  Atatürk'ün Antonesku'ya Verdiği Mülâkat, 17.03.1937 | İşte Atatürk | Atatürk Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey

  Atatürk'ün Antonesku'ya Verdiği Mülâkat, 17.03.1937 | İşte Atatürk | Atatürk Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey

  Atatürk'ün Antonesku'ya Verdiği Mülâkat, 17 Mart 1937

  Atatürk 17 Mart 1937'de, Ankara Palas salonlarında, Romanya Dışişleri Bakanı Antonesku ile yaptığı bir sohbette, kendi hayat felsefesini ve ayrıca şeflerin nasıl olması gerektiği hakkındaki düşüncelerini aşağıdaki şekilde anlatmıştır:

  Milletler gam ve keder bilmemelidir. Şeflerin vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir.

  Vaktiyle kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların dediklerini anlamak istedim. Bir kısmı herşeyi kara görüyordu.

  "Mademki hiçiz ve sıfıra varacağız dünyadaki muvakkat (geçici) ömür esnasında neşe ve saadete yer bulunmaz" diyorlardı. Başka kitaplar okudum, bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı ki: "Mademki sonu nasıl olsa sıfırdır, bari yaşadığımız müddetçe şen ve şâtr olalım."

  Ben kendi karakterim itibarıyla ikinci hayat telâkkisini tercih ediyordum, fakat şu kayıtlar içinde:

  Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar bedbahttırlar. Besbelli ki o adam fert sıfatıyla mahvolacaktır. Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mes'ut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Makûl bir adam, ancak bu suretle hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve saadet, ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için çalışmakta bulunabilir.

  Bir insan böyle hareket ederken, "benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı farkedecekler mi?" diye bile düşünmemelidir. Hattâ en mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır.

  Herkesin kendine göre bir zevki var. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.

  Bahçesinde çiçek yetiştiren adam bir şey bekler mi? Adam yetiştiren adam da çiçek yetiştirendeki hislerle hareket edebilmelidir. Ancak bu tarzda düşünen ve çalışan adamlardır ki memleketlerine ve milletlerine ve bunların istikbaline faydalı olabilirler.

  Bir adam ki memleketin ve milletin saadetini düşünür, o adamın kıymeti birinci derecededir. Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile kaim gören adamlar, milletlerinin saadetine hizmet etmiş sayılmaz. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkânlarına nail ederler (kavuştururlar). Kendi gidince terakki (ilerleme) ve hareket durur zannetmek gibi bir gaflettir.

  Şimdiye kadar bahsettiğim noktalar ayrı ayrı cemiyetlere aittir. Fakat bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Bu itibarla insan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin saadetine hâdim olmağa elinden geldiği kadar çalışmalıdır.

  Bütün akıllı adamlar takdir ederler ki bu vadide çalışmakla hiçbir şey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yolda kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa, yapsın huzurdan mahrumdur. Onun için ben sevdiklerime şunu tavsiye ederim:

  Milletleri sevk ve idare eden adamlar, tabii evvelâ kendi milletinin mevcudiyet ve saadetinin âmili olmak isterler. Fakat aynı zamanda bütün milletler için aynı şeyi istemek lâzımdır.

  Bütün dünya hâdiseleri bize bunu açıktan açığa isabet eder. En uzakta zannettiğimiz bir hâdisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz.

  Bunun için beşeriyetin hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir uzvu addetmek icabeder. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan bütün âza müteessir olur.

  İşte bu sükûnet içinde bütün dünyayı mütalaâ etmek fırsatı bizdedir. Dünyanın filân yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla alâkadar olmalıyız. Hâdise ne kadar uzak olursa olsun bu esasdan şaşmamak lâzımdır. İşte bu düşünüş, insanları, milletleri ve hükûmetleri hodbinlikten kurtarır. Hodbinlik şahsî olsun, millî olsun daima fena telâkki edilmelidir.

  O halde konuştuklarımızdan şu neticeyi çıkaracağım: Tabiî olarak kendimiz için bütün lâzım gelen şeyleri düşüneceğiz ve icabını yapacağız. Fakat bundan sonra bütün dünya ile alâkadar olacağız.

  Kısa bir misal: Ben askerim. Umumî harpte bir ordunun başında idim. Türkiye'de diğer ordular ve onların kumandanları vardı. Ben yalnız kendi ordumla değil, öteki ordularla da meşgul oluyordum. Bir gün Erzurum cephesindeki hareketlere ait bir mesele üzerinde durduğum sırada yaverim dedi ki:

  -"Niçin size ait olmayan meselelerle de uğraşıyorsunuz?"

  Cevap verdim;

  -"Ben bütün orduların vaziyetini iyice bilmezsem kendi ordumu nasıl sevk ve idare edeceğimi tayin edemem. Bir devlet ve milleti idare vaziyetinde bulunanların daima gözönünde tutmaları lâzım gelen mesele budur. Bu münasebetle muhterem misafirimize şunu diyeceğim: ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda lüzumlu olmayan bir sırrı kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çünkü ben bir halk adamıyım. Yanlışım varsa halk tekzip eder. Fakat şimdiye kadar bu açık konuşmada halkın beni tekzip ettiğini görmedim."

  Kaynak: Yücel Dergisi, Kasım 1939

  Yazı kaynağı : isteataturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap