Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hizmet bölgesi alanı ne demek

  1 ziyaretçi

  hizmet bölgesi alanı ne demek Ne90'dan bulabilirsiniz

  ÖĞRETMEN GÜNDEM

  ÖĞRETMEN GÜNDEM

  Hizmet bölgesi öğretmen ihtiyacının karşılanması için coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren illerin gruplandırılmasıyla oluşturulan bölgeleri ifade eder. Ülkemiz 3 hizmet bölgesine ayrılmış, ayrılan iller aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.

  Hizmet alanı : Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik gösteren eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

  Zorunlu hizmet görevi 4, 5 ve 6. hizmet alanlarında yapılır. Tercih yaparken hizmet bölgelerine değil, hizmet alanlarına bakılır. Bütün hizmet bölgelerinde ve bütün illerde zorunlu hizmet alanları (4, 5 ve 6. hizmet alanı) bulunmaktadır. Bu yüzden tercih yaparken il bazlı değil hizmet alanı bazlı bakmalısınız. Hizmet bölgelerinin tek farkı zorunlu hizmet süresini ve puanını farklılaştırmasıdır. Örnek vermek gerekirse ;

  Tercih döneminde iki seçeneği olan bir öğretmeni düşünelim. Tercihleri arasında İstanbul ve Kocaeli illeri olsun. Bu iki ilden de ikişer okul düşündüğünü varsayalım. Şimdi seçenekleri gruplandıralım.

  Görüldüğü gibi illerin yani hizmet bölgelerinin, sadece hizmet puanına ve süresine etkisi vardır. Önemli olan bir okulun hizmet alanıdır. Hizmet alanı 1, 2 ve 3. ise zorunlu değil, 4, 5 ve 6. ise zorunlu hizmet görev yeri olduğunu anlamalıyız.

  Eğitim kurumlarının yer aldığı hizmet alanları ve bu hizmet alanları için öngörülen hizmet puanları Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

  Hizmet puanı: Öğretmenlerin bölgeler ve hizmet alanlarına göre 1 yıllık çalışmalarının sonucunda aldıkları puana denir. Öğretmenler yer değiştirirken hizmet puanı üstünlüğüne bakılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda hizmet süresine bakılır.

  Hizmet bölgesi ve hizmet alanlarına göre öğretmenlerin hizmet puanları

  hizmet puanı verilir. Ayrıca ;

  1.yıl (30) + 2. yıl (30) + 3. yıl (30) + 4. yıl (30+7,5) + 5. yıl (30+15) + 6. yıl (30+30) = Toplam 232,5 hizmet puanı alır. Ayrıca DYK varsa eklenir, okul yibo ise yine fazladan kadınlarda 12, erkeklerde ise her yıl için 6 puan eklenir.

  Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında dikkate alınacak süreler

  hizmet puanının hesabında değerlendirilir.

  Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmayacak süreler

  hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

  Zorunlu hizmet süresi nedir? Öğretmenlerin zorunlu hizmet süreleri nasıl belirlenir?

  Zorunlu çalışma yükümlülüğü ya da zorunlu hizmet süresi nedir? : Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmeleri için mecburi olarak görev yapmaları gereken süreyi belirtir. Öğretmenler bu yükümlülüklerini zorunlu hizmet alanlarında (4, 5 ve 6. hizmet alanlarında) yerine getirebilirler. Her hizmet bölgesinin ve hizmet alanının farklı zorunlu hizmet süresi vardır. Aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.ogretmengundem.com

  Hizmet B�lgeleri, Hizmet Alanlar� Ve Hizmet Puanlar� Ne Demektir? - Memurlar.Net

  Hizmet B�lgeleri, Hizmet Alanlar� Ve Hizmet Puanlar� Ne Demektir? - Memurlar.Net

  Hizmet b�lgeleri, hizmet alanlar� ve hizmet puanlar�na y�nelik detayl� a��klama i�in t�klay�n�z

  H�ZMET B�LGELER� NERELERD�R?

  Hizmet B�lgeleri; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Say�l� Resmi Gazete'de Yay�mlanan Milli E�itim Bakanl��� ��retmenlerinin Atama Ve Yer De�i�tirme Y�netmeli�inin "Hizmet B�lgeleri" ba�l�kl� 37. maddesindeki;"(1) ��retmen ihtiyac�, co�rafi durum, ekonomik ve sosyal y�nden geli�mi�lik d�zeyi, ula��m �artlar� ile hizmet gereklerinin kar��lanmas� y�n�nden benzerlik g�steren iller grupland�r�larak �� hizmet b�lgesi olu�turulmu� ve bu iller, bu Y�netmeli�in ekinde yer alan Ek-1 Hizmet B�lgeleri �izelgesinde g�sterilmi�tir." h�k�mlerine g�re belirlenir ve Hizmet B�lgeleri �izelgesinde g�sterilir.

  H�ZMET B�LGELER� ��ZELGES� EK-1

  H�ZMET ALANLARI NASIL BEL�RLEN�R?

  Hizmet alanlar� ise Y�netmeli�in "Hizmet alanlar�" ba�l�kl� 38. maddesindeki;

  (2) E�itim kurumlar�ndan 1, 2 ve 3 �nc� hizmet alanlar�ndakiler zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� kapsam� d���nda; 4, 5 ve 6 nc� hizmet alanlar�ndakiler ise zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� kapsam�nda olacak �ekilde valiliklerce belirlenerek Bakanl��a bildirilir.

  (3) E�itim kurumlar�n�n yer ald��� hizmet alanlar� ve bu hizmet alanlar� i�in �ng�r�len hizmet puanlar� bu Y�netmeli�in ekinde yer alan Ek-2 Hizmet Alanlar� ve Hizmet Puanlar� �izelgesinde belirtilir ve Bakan onay�ndan sonra Tebli�ler Dergisinde yay�mlan�r.

  (4) E�itim ve ��retime yeni a��lmas�, d�n��t�r�lmesi ya da benzeri nedenlerden dolay� Ek-2 Hizmet Alanlar� ve Hizmet Puanlar� �izelgesinde yer almayan e�itim kurumlar�n�n yer alaca�� hizmet alanlar� ile hizmet puanlar�, �izelgede de�i�iklik yap�lana kadar o e�itim kurumuna en yak�n mesafedeki e�itim kurumu emsal al�narak de�erlendirilir. Bu e�itim kurumlar�, valiliklerce her y�l�n kas�m ay� i�inde Bakanl��a bildirilir ve Bakanl�k�a yap�lacak de�erlendirmeden sonra Ek-2'de yer alan �izelgeye dahil edilerek Tebli�ler Dergisinde yay�mlan�r." h�k�mlerine g�re belirlenir.

  Bu y�netmelik h�k�mlerine g�re; ��retmen atamas� ve �al��t�r�lmas�nda g��l�k derecesi bak�m�ndan benzerlik ve yak�nl�k g�steren hizmet b�lgelerinin il ve il�elerine ba�l� e�itim kurumlar� grupland�r�larak alt� hizmet alan�na ayr�lm��t�r.

  Bu hizmet alanlar�n�n 1, 2 ve 3 �nc� hizmet alanlar�ndaki e�itim kurumlar� zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� d���nda, 4, 5 ve 6 nc� hizmet alanlar�ndaki e�itim kurumlar� ise zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� i�indedir.

  Zorunlu hizmet i�in ��retmenlerimizin 4, 5 ve 6. hizmet alanlar�ndaki okullar� tercih etmeleri gerekmektedir.

  Tercihte bulunacag�n�z okul ara�t�r�rken okulun hangi hizmet b�lgesinde oldu�una de�il hangi hizmet alan�nda oldu�una bakmal�s�n�z. 4, 5 ve 6. hizmet alanlar�ndaki okullar zorunlu hizmet kapsam�ndaki okullard�r.

  Bu okullar�n 1., 2. ve 3. hizmet b�lgesinde olmas� sadece orada kal�nacak zorunlu hizmet s�resini belirlemektedir.

  H�ZMET PUANLARI NASIL BEL�RLEN�R?

  Hizmet puanlar� ise Y�netmeli�in "Hizmet puanlar�" ba�l�kl� 40. maddesindeki;

  "(1) Bir y�ll�k �al��malar� kar��l���nda olmak �zere, aday ��retmenlerden/��retmenlerden:

  a) Birinci hizmet b�lgesinde bulunan illerin;

  1) 1 inci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 10,

  2) 2 nci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 11,

  3) 3 �nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 12,

  4) 4 �nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 14,

  5) 5 inci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 16,

  6) 6 nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 18,

  b) �kinci hizmet b�lgesinde bulunan illerin;

  1) 1 inci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 12,

  2) 2 nci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 13,

  3) 3 �nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 14,

  4) 4 �nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 18,

  5) 5 inci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 20,

  6) 6 nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 22,

  c) ���nc� hizmet b�lgesinde bulunan illerin;

  1) 1 inci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 14,

  2) 2 nci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 16,

  3) 3 �nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 18,

  4) 4 �nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 22,

  5) 5 inci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 26,

  6) 6 nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapanlara 30 hizmet puan� verilir.

  (2) Hizmet puan�, hizmet alanlar� bak�m�ndan bu Y�netmelikte belirlenen puanlardan g�rev yap�lan hizmet alan� i�in �ng�r�len puan�n o hizmet alan�ndaki �al��ma s�resi ile �arp�m� sonucu elde edilir.

  (3) Hizmet puan�n�n hesab�na esas s�relerin y�ldan artan her ay� i�in o hizmet alan�nda bir y�ll�k s�reye kar��l�k gelen puan�n 1/12'si esas al�n�r. Aydan artan s�reler dikkate al�nmaz. Y�ldan artan s�reler i�in hesap edilen hizmet puan�n�n kesirli olmas� halinde kesirli puan tama tamamlan�r. Bu �ekilde hesaplanacak hizmet puan�, o hizmet alan� i�in bir y�l hizmet kar��l���nda �ng�r�len puandan �ok olamaz. Ayn� hizmet alan�nda bulunan e�itim kurumlar�nda ge�en s�reler birlikte de�erlendirilir.

  (4) Yat�l� b�lge ortaokullar�nda g�rev yapan kad�n ��retmenlerin hizmet puanlar�na her y�l i�in 12, erkek ��retmenlerin hizmet puanlar�na ise her y�l i�in 6 puan eklenir.

  (5) Milli E�itim Bakanl��� �rg�n ve Yayg�n E�itimi Destekleme ve Yeti�tirme Kurslar� Y�nergesi kapsam�nda g�rev alan y�netici ve ��retmenlerin hizmet puanlar�na, bu kapsamda g�rev yapt�klar� her ay i�in 0,5 puan eklenir.

  (6) Zorunlu �al��ma y�k�ml�l���n� yerine getirmek �zere zorunlu hizmet alanlar�na atan�p zorunlu hizmet alanlar�nda fiilen g�rev yapmakta olan ��retmenlerden bu Y�netmelikte zorunlu hizmet alanlar� i�in �ng�r�len azami �al��ma s�relerinin �zerinde g�rev yapanlar�n hizmet puanlar�, g�rev yapmakta olduklar� hizmet alan� i�in �ng�r�len puan dikkate al�narak azami �al��ma s�relerinin �zerinde ge�en ilk y�l i�in %25, ikinci y�l i�in %50, ���nc� ve sonraki y�llar i�in %100 art�r�larak belirlenir." h�k�mlerine g�re belirlenir.

  ZORUNLU �ALI�MA Y�K�ML�L��� �NG�R�LEN H�ZMET ALANLARI VE S�RELER� NASIL BEL�RLEN�R?

  Zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� �ng�r�len hizmet alanlar� ve s�releri Y�netmeli�in "Zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� �ng�r�len hizmet alanlar� ve s�releri" ba�l�kl� 42. maddesindeki;

  "(1) Bakanl�k ��retmen kadrolar�nda 6/5/2010 tarihinden sonra g�reve ba�layanlar:

  a) Birinci hizmet b�lgesindeki illerin;

  1) 4 �nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda en az 7 y�l,

  2) 5 inci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda en az 6 y�l,

  3) 6 nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda en az 5 y�l,

  b) �kinci hizmet b�lgesindeki illerin;

  1) 4 �nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda en az 6 y�l,

  2) 5 inci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda en az 5 y�l,

  3) 6 nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda en az 4 y�l,

  c) ���nc� hizmet b�lgesindeki illerin;

  1) 4 �nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda en az 5 y�l,

  2) 5 inci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda en az 4 y�l,

  3) 6 nc� hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar�nda en az 3 y�l, �al��makla y�k�ml�d�r.

  (2) Zorunlu �al��ma y�k�ml�l���, 4, 5 veya 6 nc� hizmet alanlar�ndan birinde ya da birka��nda yerine getirilebilir." h�k�mlerine g�re belirlenir.

  A�ag�da yer alan tabloda hizmet b�lgelerindeki hizmet alanlar�nda zorunlu hizmet s�releri g�r�lmektedir.

  Bu y�netmelik h�k�mlerine g�re; belirlenen hizmet alanlar�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapan ��retmenlere bir y�ll�k �al��malar� kar��l���nda a�ag�daki puanlar verilmektedir.

  ��retmenlerin yer de�i�tirmelerde y�ksek puan al�nan yerleri tercih etmeleri daha sonraki yer de�i�tirmelerinde hizmet puanlar�na g�re yer de�i�tirildi�inden puan toplamalar� a��s�ndan kendi menfaatlerine olmaktad�r.

  Yat�l� ilk��retim b�lge okullar�nda g�rev yapan ��retmenlerin hizmet puanlar�na, bu okullarda g�rev yapt�klar� her y�l i�in; bayan ��retmenlere ayr�ca 12 puan, erkek ��retmenlere ayr�ca 6 puan eklendi�inden ��retmenlerin tercihlerinde Yat�l� ilk��retim b�lge okullar� se�meleri y�ksek puan almalar�na neden olacakt�r.

  Zorunlu hizmet alanlar�na atan�p zorunlu hizmetini tamamlad�ktan sonra halen ayn� okulda g�rev yapanlar�n hizmet puanlar�, g�rev yapmakta olduklar� hizmet alan� i�in �ng�r�len puan dikkate al�narak azami �al��ma s�relerinin �zerinde ge�en ilk y�l i�in %25, ikinci y�l i�in %50, ���nc� ve sonraki y�llar i�in %100 art�r�larak belirlenir.

  E��T�M KURUMLARININ HANG� H�ZMET ALANLARI ��ER�S�NDE OLACA�I NASIL BEL�RLEN�R?

  E�itim kurumlar�n�n hangi hizmet alanlar� i�erisinde yer alaca�� Y�netmeli�in "Zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� �ng�r�len e�itim kurumlar�n�n belirlenmesi" ba�l�kl� 39. maddesindeki;

  "(1) Zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� kapsam�na al�nacak e�itim kurumlar�, kurumun bulundu�u yerin n�fusu, co�rafi konumu, sosyo-ekonomik y�nden geli�mi�lik d�zeyi, sa�l�k ve ula��m �artlar� dikkate al�narak;

  a) E�itim kurumunun bulundu�u yerin ba�l� oldu�u il veya il�eye g�n� birlik gidi�-d�n�� imkan�n�n bulunup bulunmad���,

  b) ��retmen ihtiyac�n�n kadrolu ��retmenlerce kar��lanamad��� durumlarda ek ders �creti kar��l��� g�revlendirilebilecek y�ksek��renimli potansiyel aday say�s�n�n yeterli olup olmad���,

  c) E�itim kurumunun bulundu�u yerle�im yerine atanan bir ��retmenin, iste�iyle en az �� ��retim y�l� g�rev yap�p yapmad���,

  �) E�itim kurumunun bulundu�u yerle�im yerinde yeteri kadar lojman olup olmad��� ya da bar�nma, ikamet ve konaklama imkanlar�n�n bulunup bulunmad���,

  d) E�itim kurumunun bulundu�u yerle�im yerindeki okulla�ma oran�, norm kadro durumu ile ��retmen ihtiyac�n�n ayn� yerdeki di�er e�itim kurumlar�ndaki ��retmenlerle kar��lan�p kar��lanamad���,

  e) Sosyal, sportif ve k�lt�rel faaliyet yap�labilecek ortamlar�n bulunup bulunmad���,

  f) Sa�l�k kurumu bulunup bulunmad��� ya da tedavi hizmetlerinin istenilen d�zeyde yerine getirilip getirilemedi�i,

  g) E�itim kurumunun bulundu�u yerde asayi�i sa�layacak g�venlik biriminin bulunup bulunmad���,

  �) E�itim kurumunun bulundu�u hizmet alan�nda ba�ka e�itim kurumu bulunup bulunmad���,

  gibi hususlar ile illerin �zelliklerine g�re di�er hususlar da g�z �n�nde bulundurulmak suretiyle valiliklerce belirlenerek de�erlendirilmek �zere Bakanl��a bildirilir.

  (2) ��retmen ihtiyac� ve �al��ma �artlar�ndaki de�i�meler �er�evesinde zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� �ng�r�len e�itim kurumlar�, kapsama al�nd�klar� tarihten itibaren her �� y�lda yap�lacak de�erlendirmeye g�re yeniden belirlenebilir.

  (3) E�itim-��retime yeni a��lan ya da d�n��t�r�len e�itim kurumlar� ile bulunduklar� yerle�im yerinin idari ba�l�l���n�n de�i�mesi ve benzeri nedenlerle hizmet alan�n�n yeniden belirlenmesi gereken e�itim kurumlar�, her y�l valiliklerin kas�m ay� i�inde yapacaklar� teklifler do�rultusunda aral�k ay� i�inde Bakanl�k�a de�erlendirilir ve Tebli�ler Dergisinde yay�mlan�r." h�k�mlerine g�re belirlenir.

  Bu y�netmelik h�k�mlerine g�re; hizmet alanlar�na giren e�itim kurumlar� ve hizmet puanlar� Y�netmelik ekinde yer alan EK-2 Hizmet Alanlar� ve Hizmet Puanlar� �izelgesine uygun olarak d�zenlenerek, Bakan onay�ndan sonra Bakanl�k Tebli�ler Dergisinde yay�mlan�r.

  Milli E�itim Bakanl��� 06.05.2010 tarihli ve 27573 say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan Milli E�itim Bakanl��� ��retmenlerinin Atama ve Yer De�i�tirme Y�netmeli�i Eki "Ek-2 Hizmet Alanlar� ve Hizmet Puanlar� �izelgesi" Ocak Ek 2018 tarihli ve 2724 say�l� Milli E�itim Bakanl��� Tebli�ler Dergisinde yay�mlanm��t�r.

  Ocak Ek 2018 tarihli ve 2724 say�l� Milli E�itim Bakanl��� Tebli�ler Dergisindeki 53908 okula ait "Hizmet alan�" ve "hizmet puanlar� �izelgesi", okul baz�nda �u �ekilde g�r�nmektedir.

  Bu �izelgede yer alan bilgilerde okulun ad�, hizmet b�lgesi, hizmet alan�, yerle�im yeri, zorunlu �al��ma s�resi y�k�ml�l��� ve hizmet puan� g�r�lmektedir.

  Ahmet KANDEM�R

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  ��retmenlerin; Hizmet B�lgeleri, Alanlar� Ve Hizmet Puan� Hesab�nda Dikkate Al�nacak Hususlar - Memurlar.Net

  ��retmenlerin; Hizmet B�lgeleri, Alanlar� Ve Hizmet Puan� Hesab�nda Dikkate Al�nacak Hususlar - Memurlar.Net

  Bu haberimizde; 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yay�nlanan ��retmenlerin Atama ve Yer De�i�tirme Y�netmeli�ine g�re;

  1-Hizmet b�lgeleri

  2-Hizmet alanlar� ve hizmet puan�

  3-Hizmet puan�n�n hesab�nda dikkate al�nacak hususlar

  4-Hizmet Alanlar� ve Hizmet Puanlar� �izelgesi

  Konular�n� ele ald�k;

  Hizmet b�lgesi: Co�rafi durum, ekonomik ve sosyal y�nden geli�mi�lik d�zeyi, ula��m �artlar� ile hizmet gereklerinin kar��lanmas� y�n�nden birbirine benzerlik g�steren bu Y�netmelik ekinde yer alan EK?1 say�l� Hizmet B�lgeleri �izelgesindeki illeri ifade eder.

  Hizmet alan�: �lke genelindeki il ve il�elerin ekonomik ve sosyal y�nden geli�mi�lik d�zeyi, ula��m �artlar� ile hizmet gereklerinin kar��lanmas� y�n�nden benzerliklerine g�re buralardaki e�itim kurumlar�n�n grupland�r�lmas�yla olu�turulan alanlar� ifade eder.

  Hizmet s�resi: De�erlendirmeye esas al�nan �al��ma s�resinin ba�lang�� tarihinden itibaren ge�en s�reyi ifade eder.

  Hizmet Puan�: ��retmenin g�rev yapt��� her hizmet alan� i�in Y�netmelikle belirlenen puan�n o hizmet alan�ndaki �al��ma s�resi ile �arp�m� sonucu elde edilen de�eri ifade eder.

  Yer de�i�tirme suretiyle atama: Bu Y�netmelikle belirlenen usul ve esaslar �er�evesinde ��retmenlerin il i�inde ve iller aras�ndaki g�rev yeri de�i�ikliklerini ifade eder.

  Yerle�im yeri: Hizmet b�lgelerinde g�revin yap�ld��� e�itim kurumunun da bulundu�u birbirinden ayr� olarak il�e te�kilat� bulunmayan illerin merkezleri ve il�eleri, belde ve k�yleri ile di�er il�e, belde ve k�y s�n�rlar� i�inde kalan yerleri ifade eder.

  Y�l: G�reve ba�lama tarihine g�re ge�en bir y�ll�k s�reyi ifade eder.

  Zorunlu �al��ma s�resi: Bu Y�netmeli�e g�re hizmet b�lgeleri itibar�yla zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� �ng�r�len 4 �nc�, 5 inci ve 6. hizmet alanlar�ndaki e�itim kurumlar�nda zorunlu olarak �al���lmas� �ng�r�len s�reyi ifade eder.

  Zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� �ng�r�len hizmet alanlar�: Bu Y�netmelik kapsam�ndaki ��retmenlerin zorunlu �al��ma y�k�ml�l�klerini yerine getirmek zorunda olduklar� hizmet b�lgelerine g�re 4 �nc�, 5 inci ve 6. hizmet alanlar�n� ifade eder.

  Hizmet b�lgeleri MADDE 46

  ��retmen ihtiyac�, co�rafi durum, ekonomik ve sosyal y�nden geli�mi�lik d�zeyi, ula��m �artlar� ile hizmet gereklerinin kar��lanmas� y�n�nden benzerlik g�steren iller grupland�r�larak T�rkiye �� hizmet b�lgesine ayr�lm��t�r.

  Bu hizmet b�lgelerine giren iller, Y�netmeli�in ekinde yer alan EK-1 Hizmet B�lgeleri �izelgesinde g�sterilmi�tir. Hizmet b�lgeleri ��retmen ihtiyac� ve �al��ma �artlar�ndaki de�i�meler �er�evesinde Bakanl�k�a yeniden belirlenebilir.

  H�ZMET B�LGELER� ��ZELGES� EK-1

  Hizmet alanlar� ve hizmet puan� MADDE 47

  ��retmen atamas� ve �al��t�r�lmas�nda g��l�k derecesi bak�m�ndan benzerlik ve yak�nl�k g�steren hizmet b�lgelerinin il ve il�elerine ba�l� e�itim kurumlar� grupland�r�larak alt� hizmet alan�na ayr�lm��t�r.

  Bu hizmet alanlar�na giren e�itim kurumlar� ve hizmet puanlar� Y�netmelik ekinde yer alan EK-2 Hizmet Alanlar� ve Hizmet Puanlar� �izelgesine uygun olarak d�zenlenerek

  Bakan onay�ndan sonra Bakanl�k Tebli�ler Dergisinde yay�mlan�r.

  ��retmen olarak atanacak ��retmenlerin tercih edecekleri okullar�n Hizmet Alanlar� ve Hizmet Puanlar� �nem ta��maktad�r. Hizmet Alanlar� ve Hizmet Puanlar� �izelgesi 2669 say�l� Haziran 2013 tarihli Tebli�ler Dergisinde yay�mlanm��t�r.

  Okul baz�nda hizmet alan� ve hizmet b�lgesi �izelgesine ula�mak i�in t�klay�n�z.

  EK-2 Hizmet Alanlar� ve Hizmet Puanlar� �izelgesi �rne�i

  Hizmet Alanlar� ve Hizmet Puanlar� �izelgesi (EK?2) Yukar�daki �izelge �eklindedir. Bu �izelgede yer alan bilgilerde okulun ad�, hizmet b�lgesi, hizmet alan�, yerle�im yeri, zorunlu �al��ma s�resi y�k�ml�l��� ve hizmet puan� g�r�lmektedir.

  Hizmet alanlar�n�n 1, 2 ve 3. hizmet alanlar�ndaki e�itim kurumlar� zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� d���nda, 4, 5 ve 6. hizmet alanlar�ndaki e�itim kurumlar� ise zorunlu �al��ma y�k�ml�l��� olacak �ekilde Bakanl�k�a de�erlendirilmek �zere valiliklerce belirlenir.

  Belirlenen hizmet alanlar�ndaki e�itim kurumlar�nda g�rev yapan ��retmenlere bir y�ll�k �al��malar� kar��l���nda a�a��daki tabloda yer alan puanlar verilir.

  E�itim kurumlar�nda ge�irilen de�erlendirmeye esas s�relerin y�ldan artan her ay� i�in o hizmet alan�nda bir y�ll�k s�reye kar��l�k olan puan�n 1/12'si esas al�n�r.

  Aydan artan s�reler dikkate al�nmaz.

  Y�ldan artan s�reler i�in hesap edilen hizmet puan�n�n kesirli olmas� h�linde kesirli puan tama tamamlan�r.

  Ancak, bu �ekilde yap�lacak hesaplama sonucunda hizmet puan� hi�bir �ekilde o hizmet alan� i�in bir y�l hizmet kar��l���nda �ng�r�len puan� ge�emez.

  Yat�l� ilk��retim b�lge okullar�nda g�rev yapan ��retmenlerin hizmet puanlar�na, bu okullarda g�rev yapt�klar� her y�l i�in ayr�ca bayan ��retmenlere on puan, erkek ��retmenlere alt� puan eklenir. Y�ldan arta kalan s�reler i�in hesap edilen hizmet puan�n�n kesirli olmas� h�linde kesirli puan tama tamamlan�r.

  Ayn� yerle�im yerinde bulunan e�itim kurumlar�nda ge�en s�reler birlikte de�erlendirilir.

  ��retmenlere 06/05/2010 tarihinden �nce y�r�rl�kten kald�r�lan Y�netmelikler kapsam�nda g�revli olduklar� il, il�e ve di�er hizmet s�n�flar�ndaki e�itim kurumlar�nda ��retmen olarak ge�irdikleri s�reler kar��l���nda verilen hizmet puanlar� ge�erli say�l�r. GE��C� MADDE 1

  06/05/2010 tarihinden sonra yukar�daki kriterlere g�re belirlenen hizmet puanlar� �nceki puanlara eklenir. GE��C� MADDE 1

  Hizmet puan�n�n hesab�nda dikkate al�nacak hususlar nelerdir? MADDE 48

  1?657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4. maddesinin birinci f�kras�n�n (B) bendi kapsam�nda s�zle�meli ��retmen olarak ge�en s�reler g�revin ge�irildi�i hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  2?657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4. maddesinin birinci f�kras�n�n (C) bendi kapsam�nda k�smi zamanl� ge�ici ��reticilikte ge�irdikleri s�reler g�revin ge�irildi�i hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  3-Mill� E�itim Bakanl��� Y�netici ve ��retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ili�kin Karar� kapsam�nda ek ders �creti kar��l��� g�revlendirme suretiyle ge�irilen s�reler g�revin ge�irildi�i hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  4-Vekil ��retmenlikte ve usta ��reticilikte ge�irilen s�reler g�revin ge�irildi�i hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  5- 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4. maddesi kapsam�nda Devlet memuru stat�s�nde G�revin yap�ld��� hizmet b�lgesinin birinci hizmet alan� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  6?11/10/1983 tarihli ve 2914 say�l� Y�ksek ��retim Personel Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 say�l� T�rk Silahl� Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak ge�irilen s�reler G�revin yap�ld��� hizmet b�lgesinin birinci hizmet alan� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  7-Askerlikte ge�en hizmet s�relerinin tamam� G�revin yap�ld��� hizmet b�lgesinin birinci hizmet alan� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  8-�zel ��retim kurumlar�nda ��retmen veya y�netici olarak ge�en s�relerin �denen sigorta prim �deme g�n say�s� kadar� G�revin yap�ld��� hizmet b�lgesinin birinci hizmet alan� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  9-G�revin yap�ld��� hizmet b�lgesinin birinci hizmet alan� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  10-Mill� E�itim Akademisi ve T�rkiye ve Orta Do�u Amme �daresi Enstit�s�nde ge�irilen s�reler birinci hizmet b�lgesinin birinci hizmet alan� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  11-Kadrosunun bulundu�u e�itim kurumu d���ndaki di�er e�itim kurumlar�nda ge�ici olarak g�revlendirilen ��retmenlerin, bu kurumlarda ge�irdikleri s�reler, g�revlendirildikleri e�itim kurumlar� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  12-Bakanl�k merkez te�kilat� ile il veya il�e milli e�itim m�d�rl�klerinde g�rev yapan ��retmenlerin, buralarda ge�irdikleri g�rev s�releri, g�rev yapt�klar� hizmet b�lgesinin birinci hizmet alan�ndaki e�itim kurumlar� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  13-Di�er kamu kurum ve kurulu�lar�nda ge�ici olarak g�revlendirilen ��retmenlerin, buralarda ge�irdikleri g�rev s�releri, g�rev yapt�klar� yerin dahil oldu�u hizmet b�lgesinin birinci hizmet alan� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  14-Askerlik g�revini yurtd���nda yapm�� olanlar�n askerlikte ge�irdikleri s�reler ile yurtd���nda g�revlendirme suretiyle ge�irilen s�reler, birinci hizmet b�lgesinin birinci hizmet alan� i�in �ng�r�len hizmet puan�ndan de�erlendirilir.

  15-G�rev yeri de�i�ikli�ine ba�l� mehil m�ddetinde ge�en s�reler, eski g�rev yerinde ge�mi� say�larak dikkate al�n�r.

  16-Hizmet puan� hesaplamalar�nda il, il�e, belde ve k�yler g�revin ge�irildi�i tarihteki stat�leri itibar�yla dikkate al�n�r.

  17-Askerlikte ge�irilen s�reler hari�, ayl�ks�z izinli olarak ge�irilen s�reler hizmet puan� hesab�nda dikkate al�nmaz.

  Ahmet Kandemir

  Memurlar.net ��retmenler B�l�m Sorumlusu

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap