Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  işvereniniz tarafından işten ayrılış bildirgesi kurumumuza verilmeden

  1 ziyaretçi

  işvereniniz tarafından işten ayrılış bildirgesi kurumumuza verilmeden Ne90'dan bulabilirsiniz

  İşten çıkış bildirgesi nedir? Sigortalı işten çıkış bildirgesi nasıl verilir?

  İşten çıkış bildirgesi nedir? Sigortalı işten çıkış bildirgesi nasıl verilir?

  İşten çıkış bildirgesi nedir? Sigortalı işten çıkış bildirgesi nasıl verilir?

  Sigortalı çalışanların işten çıkış bildirgesi sigortalılar için büyük önem arz etmektedir. Türkiye İş Kurumunun işsizlik maaşı hesabında, kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmamakta işten ayrılış bildirgesi büyük önem arz etmektedir. İşten çıkış bildirgesi nedir? Ne kadar zamanda ve nasıl verilir?

  4/a-SSK kapsamında çalışan sigortalıların işten ayrılırken işverenleri tarafından elektronik ortamda SGK işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi gerekmektedir. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi nedir? Sigortalı işten çıkış bildirgesi nasıl verilir? Tüm bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz…

  İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİ NEDİR?

  Sigortalılığı sona eren çalışanı ile ilgili olarak sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun işverenlere/ilgililere yüklediği yükümlülüklerden biridir. Bu Kanun genelde yükümlülük yüklediği zaman, yükleniciye yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde müeyyide uygulamaktadır.

  Çalışanların işten çıkışı halinde SGK çıkışlarının yapılması için belirlenen yasal süre 10 gündür. 10 gün geçtikten sonra verilmesi halinde işverene asgari ücretin 1/10'i tutarında idari para cezası uygulanır.

  İŞTEN ÇIKIŞ BELGESİ NASIL GÖNDERİLİR?

  İşverenler, sigortalı işten ayrılış bildirgesini SGK'ya e-Sigorta kanalıyla, elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi için yapılacaklar şu şekildedir:

  – “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” alanına Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular içinse Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numara, “A- Sigortalının Kimlik/Adres Bilgileri” bölümünün 1 ila 12 numaralı alanlarına sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri,

  – “B- Sigortalının Sosyal Güvenlik Bilgileri” bölümünün 13 numaralı alanına 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil, iştirakçi veya sandık numarası yazılacaktır.

  14 numaralı “Meslek adı ve kodu” alanına Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışan sigortalılar için fiilen yaptıkları mesleklerinin adı ve kodu işaretlenecek, İŞKUR tarafından belirlenen “Meslek adı ve kodu” bilgileri ise “www.sgk.gov.tr” internet adresinde görüntülenecektir.

  – “C- Sigortalının Hizmet Bilgileri” bölümünün 15 numaralı İşten Ayrılış Nedeni, 16 numaralı Eksik Gün Nedeni ve 17 numaralı Ücret (yüzde usulü) alanları aşağıda açıklandığı şekilde doldurulacaktır.

  İlginizi Çekebilir İhbar ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tazminat hesaplama 2018...
  İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİNDEKİ AYRILIŞ KODLARI NE ANLAMA GELİR?

  1- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence feshi

  2- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin işçi tarafından feshi.

  3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi(istifa)

  4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi.

  5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi.

  8- Emeklilik(yaşlılık) ve ya toptan ödeme nedeniyle.

  9- Malulen emeklilik nedeniyle.

  10- Ölüm.

  11- İş kazası sonucu ölüm.

  12- Askerlik.

  13- Kadın işçinin evlenmesi

  14– Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

  15– Toplu işçi çıkarma

  16– Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

  17– İşyerinin kapanması

  18– İşin sona ermesi

  19– Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

  20– Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

  21– Statü değişikliği

  22– Diğer nedenler

  23– İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

  24– İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

  25– İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

  26– Disiplin kurulu kararı ile fesih

  27– İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

  28– İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

  29– İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

  30– Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

  31– Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

  32– 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi

  33– Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

  34– İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmezse Ne Olur?

  İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmezse Ne Olur?

  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer. Bu aşamada en büyük soru; yasal süresi içinde İşten Ayrılış Bildirgesi verilmezse ne olacağıdır.

  Sigortalılığı yukarıdaki şekilde sona erenlerin 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, işverenleri tarafından işten ayrıldığı tarihi takip eden on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı işten ayrılış bildirgesi (EK-10) ile e-sigorta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.

  Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılır.

  3.11.6 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Yasal Süresinde Verilmezse Ne Olur?

  5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına 1/8/2009 tarihinden itibaren eklenen (j) bendi ile sigortalı işten ayrılış bildirgesini Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler hakkında bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

  Kanunun 102’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. Kanunun beşinci fıkrası gereğince ise idari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bu defa bunun dörtte üçü tahsil edilir.

  Yazı kaynağı : datassist.com.tr

  İşçi Tarafından Talep Edilen İşten Ayrılış Bildirgesi Nedir? Fatih ÇOŞKUN, Sosyal Güvenlik Denetmeni

  İşçi Tarafından Talep Edilen İşten Ayrılış Bildirgesi Nedir? Fatih ÇOŞKUN, Sosyal Güvenlik Denetmeni

  Başlığı okuduktan sonra hepimizin kafasında aynı soru oluştu, işten ayrılış bildirgesi vermek işveren tekelinde değil midir? E-bildirge şifresi işveren adına muhasebecide ise işçi bu bildirgeyi nasıl ve nereden talep etmektedir? Gelin hemen durumu birlikte tartışalım. İşe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi işveren tarafından verilmekte olup işçinin burada üzerine düşen gerekli bilgi ve belgeleri işverene ibraz etmesidir, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirme sorumluluğu tamamen işverene aittir. İşçinin böyle bir yetkisi olmadığından dolayı SGK’ya kendi adına verdiği kağıt üzerinde (elektronik ortamda olamayacağından) işe giriş ve ayrılış bildirgesi geçerli değildir, işleme alınmaz ve uygulamada yeri yoktur.

  İş Yaşamı, işçinin emeğini vererek karşılığında işveren tarafından belli bir ücret vermesi üzerine kuruludur, fakat bazen işler tahmin ettiğiniz gibi gitmeyebilir. Bir bakmışsınız işveren ortada yok, muhasebeciye ulaşamıyorsunuz veya muhasebeci evrakları teslim etmiş ve sözleşmesini feshetmiş veya işten ayrılış muhasebeciye bildirilmemiş vb. bunun gibi birçok örnek çalışma hayatında karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda sigortalının işten ayrılış bildirgesi verilmediği için hizmet cetvelinde işten çıkış tarihi gözükmez ve son hizmetleri sadece gün olarak görülür ve o şekilde kalır. Eğer ki kişi bakmakla yükümlü olunan bir kişi ise genel sağlık sigortasından hala çalışıyor görüldüğü için provizyon alamaz veya işsizlik sigortası ödeneğine başvurduğunda işten ayrılış bildirgesi verilmediğinden başvuru yapamaz veya emeklilik başvurusunda işten ayrılışının yapılması gerektiği için başvurusu bekletilir vb. birçok problem ile karşı karşıya kalır.

  Peki bu durumda sigortalı ne yapmalıdır, işte sorumuzun cevabı burada başlıyor, sigortalı Sosyal Güvenlik Kurumuna bir dilekçe yazarak durumu kısaca izah etmeli ve işten ayrılış bildirgesinin idare tarafından resen verilmesini talep etmelidir. İsterse Kuruma elden isterse posta ile dilekçesini gönderebilir.

  Dilekçe Kuruma geldiği zaman ön incelemeye tabi tutulacaktır, eğer ki Kanun kapsamından çıkmayan aktif bir işyeri ise aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen hizmet kayıtlarında işten ayrılış tarihinin yazılıp yazılmadığı kontrol edilir, eğer ki tarih yazılı ise işverenden bildirgeyi vermesi istenir, bir ay içinde vermez ise söz konusu tarih esas alınarak resen işten ayrılış bildirgesi Kurum tarafından düzenlenir. Eğer ki belgede işten çıkış tarihi de belirtilmemiş ise Kurum işverenden tarihi de belirtmek suretiyle işten ayrılış bildirgesini vermesini ister, eğer ki bir ay içinde verilmez ise sigortalının o işyerinden hizmetleri en son hangi tarihte ise o tarih esas alınarak Kurum tarafından resen bildirge düzenlenerek işten ayrılış yapılır.

  Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı kriterler göz önüne alınarak işyeri özelinde tanımladığı “Şüpheli İşyeri” veya “Kontrollü İşyeri” kodu var ise bu işyerleri ile ilgili olarak sigortalı başvurduğu anda resen işten ayrılış bildirgesi hemen düzenlenecektir.

  Daha öncesinde Kurum (4) kodu ile resen işten ayrılış bildirgesi düzenliyor olsa da 2019/9 sayılı Genelge ile bu işlemler için kullanılmak üzere (41) “resen işten ayrılış bildirgesi” kodu getirilmiştir. Bundan sonra resen işten ayrılış bildirgelerinde (41) kodu kullanılacaktır. Daha önce kullanılan (4) Kodu işçinin haklarını alma konusunda daha net ve aydınlatıcı olmasına rağmen (41) kodu mahiyeti itibariyle yeni olduğundan kafalarda bir soru işareti oluşturabilir. Her ne kadar işçinin, işten çıkışı kamu kurumu tarafından da yapılsa sonuç itibariyle işçinin kendisinden kaynaklanmayan nedenler ile iş akdinin feshi manasına geldiğinden haklarını(alacaklarını) almak konusunda bir kayba uğrayacağını düşünmemekle birlikte işsizlik sigortasından da faydalanması gerektiğini düşünüyorum.

  Son olarak sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yapılacak bir değişiklik ve işlemlerden haberdar olması için “SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan” uygulamasına e-devlet üzerinde telefon numaralarını tanımlamalarında fayda olduğunu söyleyelim.

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap