Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ibb hangi sayılı kanun çerçevesinde ana faaliyetlerini yürütmektedir

  1 ziyaretçi

  ibb hangi sayılı kanun çerçevesinde ana faaliyetlerini yürütmektedir Ne90'dan bulabilirsiniz

  T

  2) 13.10.1988 tarihli ve 3480 say�l� Kanunun 3 �nc� ve 4 �nc� maddeleri,

  3) 13.12.1983 tarihli ve 181 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ge�ici 9 uncu maddesi,

  4) 11.2.1950 tarihli ve 5539 say�l� Kanunun 20 nci maddesi,

  5) 30.6.1934 tarihli ve 2548 say�l� Kanunun 5 inci ve 6 nc� maddeleri,

  6) 29.3.1984 tarihli ve 2992 say�l� Kanunun ek 3 �nc� maddesi,

  7) 19.11.2003 tarihli ve 5003 say�l� Kanunun 7 nci maddesi ile ge�ici 2 nci maddesi,

  8) 6.8.1997 tarihli ve 4301 say�l� Kanunun 7 nci maddesinin be�inci f�kras�,

  9) 10.7.1953 tarihli ve 6136 say�l� Kanunun ek 8 inci maddesinin ���nc� f�kras�,

  10) 6.6.2002 tarihli ve 4760 say�l� Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaral� f�kras�n�n (b), (c) ve (d) bentleri ile (3) numaral� f�kras�,

  11) 9.1.1985 tarihli ve 3146 say�l� Kanunun 39 uncu maddesinin alt�nc� f�kras� ile son f�kras�n�n birinci c�mlesi,

  Y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  GE��C� MADDE 1. � 21.2.2002 tarihli ve 4629 say�l� Kanunun ge�ici 1 inci maddesinin (A) f�kras�n�n (c) bendi ile (C) f�kras�n�n (b), (c) ve (d) bentlerine dayan�larak kurum b�t�elerine �zel �denek kaydedilen gelirlerden;

  a) M�lga Yat�r�mlar� Te�vik Fonu gelirleri,

  b) M�lga Gelir �daresini Geli�tirme Fonu gelirleri,

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216 Sayılı Kanun

  Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216 Sayılı Kanun

  23 Temmuz 2004 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 25531

  Kanun No. 5216

  Kabul Tarihi : 10.7.2004

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1- Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

  Kapsam

  Madde 2- Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar.

  Tanımlar

  Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;

  a)(Değişik: 12/11/2012-6360/4 md.) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,

  b) Büyükşehir belediyesinin organları: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanını,

  c)  İlçe belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,

  d)(Mülga: 12/11/2012-6360/4 md.)

  İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu ve Sınırları

  Kuruluş

  Madde 4- (Değişik: 12/11/2012-6360/5 md.)

  Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.

  Büyükşehir belediyesinin sınırları

  Madde 5- (Değişik: 12/11/2012-6360/6 md.)

  Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır.

  İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.

  –––––––––––––

  (1) 6/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlarda ilk kademe belediyesine yapılan atıfların  ilçe belediyesine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 

  Büyükşehir belediyesine katılma

  Madde 6- (Mülga: 12/11/2012-6360/13 md.)

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları (1)(2)

  Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  a) İlçe (…)(2) belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

  b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye (…)(3)sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (…)(2) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. (3)

  c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

  d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

  e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.(4)

  _______________________

  (1) Bu madde başlığı “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” iken, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve ilk kademe” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

  (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “ve mücavir alan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

  (4)  21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “68 ve 72 nci” ibaresi, “69 ve 73 üncü” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  Tamamı İçin Tıklayınız – Güncelleme 26/11/2022

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap