Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  insanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışmadıkça kıyamet kopmaz hadis i şerif

  1 ziyaretçi

  insanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışmadıkça kıyamet kopmaz hadis i şerif Ne90'dan bulabilirsiniz

  Kıyamete yakın yüksek binaların yapılmasıyla ilgili bir hadis vardı; bu hadisi açıklar mısınız?

  Kıyamete yakın yüksek binaların yapılmasıyla ilgili bir hadis vardı; bu hadisi açıklar mısınız?

  Değerli kardeşimiz,

  Hadislerde, soruda geçenin aksine, yüksek binaların yapılması kıyamet alametlerinden sayılmaktadır. Nitekim bir Hadisde şöyle buyurulmaktadır:

  İnsanların aşağılık ayak takımı, yani bedeviler ve fakirler başkan ve lider olacaklar, zengin olup malları çoğalacak ve Allah’ın kullarına karşı övünmek ve böbürlenmek üzere apartmanlar yaptırmada birbirleriyle yarış edecekler, yüksek yüksek binalar yapacaklardır. Bazı ilim adamları bu cümlede İslamiyet'in yayılacağına işaret olduğunu söylemişlerdir. Kirmani şöyle diyor:

  Kurtubi der ki:

  Yüksek binaların inşa edilmesi, Peygamberimiz (asm)'in haber verdiği, içinde bulunduğumuz dönemin ileri teknolojik koşullarını tasvir eden önemli işaretlerden biridir.
  Mimarlık ve mühendislik tarihine baktığımızda görürüz ki, yüksek katlı binalar XIX. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, çeliğin yaygınlaşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması, gökdelen olarak tabir edilen yapıların inşaatına hız kazandırmıştır.

  Gökdelenler XX. ve XXI. yüzyıl mimarisinin önemli bir parçası olmuş, günümüzde de birer prestij sembolü haline gelmiştir. Hadiste belirtilen, insanların yüksek binalar yapma yarışı da, ülkelerin daha yüksek gökdelenler yapabilmek için büyük bir rekabet ve yarış içerisine girmeleriyle Allah'ın izniyle tam olarak gerçekleşmiştir.

  Dipnotlar:

  1. bk. Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez Neşriyat: 1/117-119; Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbn-i Mace Tercüme ve Şerhi, Kahraman Yayınları: 1/106-107. 

  2. bk. Fethu’l-Bari: 1/131; Nazım Muhammed Sultan, Kırk Hadis Şerhi, Guraba Yayınları: 59-60

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Peygamberimizin şunlar olmadıkça kıyamet kopmaz, dedikleri hadisleri yazar mısınız?

  Peygamberimizin şunlar olmadıkça kıyamet kopmaz, dedikleri hadisleri yazar mısınız?

  Değerli kardeşimiz,

  Bununla ilgili hadisler çoktur. Bazıları şöyledir:

  Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Ayakkabıları kıldan bir kavimle savaşmadıkça, kıyamet kopmaz. Siz, yüzleri kılıflı kalkanlar gibi, gözleri küçük, burunları yassı olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz." (Buharî, Cihad 95, 96, Menâkıb 25; Müslim, Fiten 62, Ebu Davud, Melahim 9, Tirmizî, Fiten 40, Nesâî, Cihad 42.)

  Ebu Hureyre'den (r.a.) nakledildiğine göre: Allah Resulü (a.s.): "Herc vakıaları çoğalmadıkça kıyamet kopmaz" buyurdu. Sahabeler: Ey Allah'ın Resulü! Herc nedir? diye sordular. Allah Resulü: "Öldürmek, öldürmek!" buyurdu. (Müslim, Fiten 18.) 

  Yine Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş Busra'daki develerin boyunlarını aydınlatacaktır." (Buharî, Fiten 24; Müslim, Fiten 42)

  Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Devs kabilesinin kadınlarının kıçları, Zü'lhalasa putunun etrafında titremedikçe kıyamet kopmaz. Zü'lhalasa, Devslilerin cahiliye devrinde tapındıkları [Tebâle'deki] puttur." (Buharî, Fiten 23; Müslim, Fiten 51)

  Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar aralarında büyük bir savaş yaparlar, fakat davaları birdir." (Buharî, Fiten 24, Menakıb 25, İstitabe 8; Müslim, İman 248, Fiten 17)

  Hz. Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Nefsim yed-i kudretinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun! İmamınızı öldürmedikçe, kılıçlarınızı birbirinize kullanmadıkça, dünyanıza şerirleriniz varis olmadıkça kıyamet kopmaz." (Tirmizî, Fiten 9.)

  Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Otuz kadar yalancı deccaller çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah'ın elçisi olduğunu zanneder." (Tirmizî, Fiten 43, Ebu Davud, Melahim 16)

  Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Ruhumu kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki, vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kendisinden sonra ehlinin ne yaptığını dizi haber vermedikçe kıyamet kopmaz." (Tirmizî, Fiten 19)

  Hz. Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "İnsanların dünyaca en bahtiyarını adi oğlu adiler teşkil etmedikçe kıyamet kopmaz." (Tirmizî, Fiten 37)

  Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Kıyamet Alâmetleriyle İlgili Hadis-i Şerif'ler

  Kıyamet Alâmetleriyle İlgili Hadis-i Şerif'ler

  İSLÂM İLMİHALİ

  Kıyamet Alâmetleriyle İlgili Hadis-i Şerif'ler

  Hazret-i Mehdi'nin zuhur etmesi de kıyamet alâmetlerindendir.

  Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyururlar:

  "Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa, Allah-u Teâlâ o günü uzatarak benim soyumdan bir kişi gönderecektir. Adı adımın, babasının adı babamın adının aynısı olacak, zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adâletle dolduracaktır." (Ebu Dâvud - Tirmizî)

  "Mehdi, kızım Fâtıma'nın çocuklarından ve benim ehl-i beytimdendir." (Ebu Dâvud: 4284)

  "Mehdi bendendir. Alnı geniş, burnu ince uzun ve ortası biraz yüksekçedir. Yedi sene hükmeder. Yeryüzünü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, onu doğruluk ve adâletle doldurur." (Ebu Dâvud: 4285)

  "O zât insanlar içerisinde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in sünneti ile amel eder. İslâm yeryüzüne tam mânâsı ile yerleşir. Yeryüzünde yedi sene kalır, sonra vefat eder ve müslümanlar onun üzerine namaz kılarlar." (Ebu Dâvud: 4286)

  Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kıyametin diğer alâmetleri hakkında Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyurmaktadır:

  "Kıyamet kopmadan önce vuku bulacak alâmetlerden altı şeyi sayınız:

  1. Benim ölümüm.

  2. Kudüs'ün fethedilmesi.

  3. Koyun vebası gibi bir hastalıkla insanların kırılması.

  4. Mal çokluğu ki, birisine yüz altın verildiğinde onu az görerek öfkelenmesi, memnun olmaması.

  5. İstisnasız her Arap evine girecek bir fitnenin yayılması.

  6. Sizinle sarı ırk arasında bir barış antlaşmasının yapılması, onların bu barışı bozmaları ve her birinde oniki bin kişi bulunan seksen sancakla gelip size hücum etmeleri." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1313)

  "İlmin azalması, bilgisizliğin çoğalması, fuhşun alana çıkması, kadınların çoğalması, elli kadına bir erkek düşecek kadar erkeklerin azalması kıyamet alâmetlerindendir." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 72)

  "İlmin kalkması, bilgisizliğin yerleşmesi, çeşitli içkilerin içilmesi, zinanın aleni yapılması elbet kıyamet alâmetlerindendir." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 71)

  "Devlet malı belirli çevrelerin menfaati yapıldığı, emanet kelepir ve zekât angarya sayıldığı, ilim dinden başka gaye için tahsil edildiği, kişi karısına itaat edip annesine asi olduğu ve dostunu kendisine yaklaştırıp babasını uzaklaştırdığı, mescidlerde gürültüler başgösterdiği, fâsık kimsenin kabilenin başına geçtiği ve aşağılık adamın milletin lideri olduğu, şerrinden korkulduğu için kişiye ikramda bulunulduğu, şarkıcı kadınlar ve çalgı âletleri türediği, şaraplar içildiği ve bu ümmetin sonunda gelenler evvel gelenleri lânetlediği zaman; işte o zaman kızıl bir rüzgâr, zelzele, yere batma, şekil değiştirme, taşlanma ve ipi kopan bir kolyenin tanelerinin birbiri ardı sıra gitmesi gibi birbirini takip eden alâmetler beklesinler." (Tirmizî)

  "İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki gayretleri mideleri, şerefleri servetleri, kıbleleri karıları, dinleri dirhemleri ve dinarları olacak. Onlar mahlûkatın en şerlileridir ve onların Allah katında hiçbir nasipleri yoktur." (Deylemi)

  "İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslâm'ın yalnız ismi, Kur'an'ın ise resmi kalacak. Mescidler dış görünüşleri ile mamur, fakat içleri hidayetten mahrum olacak.

  Onların âlimleri gök kubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı ve yine onlara dönecektir." (Beyhaki)

  "İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, fâiz yemeyen kimse kalmayacaktır. Fâizin kendisini yemese bile tozunu yutacaktır." (Ebu Dâvud)

  "İnsanlar mescidlerle birbirine karşı övünmedikçe kıyamet kopmaz." (Nesâi)

  "İnsanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışmadıkça kıyamet kopmaz." (Buhârî)

  "Her milletin başına münafıklar geçmedikçe kıyamet kopmaz." (Mecmauz-Zevaid)

  "Bir kimse hakkında ne kadar kahraman zâttır, ne kadar zarif kişidir, o ne kadar akıllı kimsedir, diye övülür. Halbuki onun kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur." (Müslim)

  "İnsanların dünyaca en bahtiyarını âdi oğlu âdiler teşkil etmedikçe kıyamet kopmaz." (Tirmizî)

  "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, imamınızı öldürmedikçe, kılıçlarınızı birbirinize karşı kullanmadıkça, dünyanıza şerlileriniz vâris olmadıkça kıyamet kopmaz." (Tirmizî)

  "Hepsi de Allah'ın peygamberi olduğunu iddiâ eden otuza yakın yalancı deccaller türemedikçe kıyamet kopmaz." (Tirmizî)

  "Şüphesiz ki kıyametin önünde yalancılar zuhur edecektir." (Müslim)

  Önceki Sonraki

  Yazı kaynağı : www.hakikat.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap