Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol köprü bina gibi

  1 ziyaretçi

  insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol köprü bina gibi Ne90'dan bulabilirsiniz

  Mühendislik; bilgi yoluyla yaratılan değerin kıymetlendirilmesine dair sorular… - İŞTE PROJE YÖNETİMİ

  TDK’da mühendisin tanımı şöyle yapılmış;


  “İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse.”


  Sizce bu tanım yeterli mi ya da günümüzün beklentilerini karşılayabiliyor mu?


  Mimar Sinan Edirne’deki muhteşem eserini yapmak için kuşkusuz en temel bilgilere ihtiyaç duyuyordu. O günlerde mesele sadece binanın nasıl yapılacağı ile ilgili değil, yaparken kullanılacak araç gereç, iş makinalarının da geliştirilmesi gerekiyordu.


  Bugün neredeyse 1 kilometre uzunluğunda binalar yapacak teknoloji, araç, gereç, insan gücü var ancak hep bir şey eksik kalıyor, yine de o mühendisin bilgisi, görgüsü, vizyonu, yönetim şekline ihtiyaç duyuluyor.


  Mühendis artık işin bilimiyle değil, bütçesi, ekonomisi, daha değerli hale getirilmesiyle ilgileniyor.


  Türkiye’de son on yılda çok önemli inşaat eserleri yapıldı, yapılıyor, yapılacak. Peki bu inşaatların içindeki uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimseler yani mühendisler yaptıkları eserlere gereken katkıyı sağlayabiliyor, onların bilgi, becerisi önemseniyor, bir değer haline getirilip, kullanılabiliyor mu?


  Mühendis işini yaparken eyleminin mühendislik olduğu ayrımını yapabiliyor mu?


  Bir adım ileri giderek soralım; mühendis Mimar Sinan’ın yanında mı daha değerliydi yoksa bugün devasa, görkemli projelerin koordinasyonunda mı?


  Mühendise hak ettiği değeri vermeyenler kimler?


  Mühendis o “değerin” peşinde kendisi ne kadar koşuyor, mücadele ediyor?


  Değer” dediğimiz ölçü bir Projenin içinde sahibine ya da paydaşlarına kazanç olarak yaratılmış bir “kıymet” olarak görülmeli midir?


  Bir proje kendi içinde onu var eden bilgiyi “değer” haline getiremezse bir sonraki proje için ödenmesi gereken maliyet olarak karşımıza çıkmaz mı?


  Endüstri 4.0 çağı, dijital evrim, bilginin yaygınlaştırılması, herkesin bir paydaş haline getirilmesi anlamına gelirken, onu araçlarını sağlayan mühendisin çok daha donanımlı ve itibarlı hale getirilmesi, sürecin olmazsa olmaz bir sonucu değil midir?


  Tüm bu soruları yaptğımız işin farkındalığıyla bir defa daha düşünmemiz gerekiyor sanırım.


  Uzay Gökerman
  Makina Mühendisi

  Yazı kaynağı : www.isteprojeyonetimi.com

  Mühendis

  Mühendis

  mühendis

  Yazı kaynağı : www.turkcebilgi.com

  Mühendislik

  Mühendislik

  Fizik
  Uygulamalı fizik · Atom fiziği
  Hesaplamalı fizik
  Yoğun madde fiziği
  Deneysel fizik · Mekanik
  Nükleer fizik
  Parçacık fiziği · Plazma fiziği
  Kuantum mekaniği
  Katı hâl fiziği · Teorik fizik
  Termodinamik · Optik
  Genel görelilik · M-Kuramı
  Özel görelilik

  Kimya
  Simya
  Analitik kimya · Astrokimya
  Biyokimya · Kristalografi
  Çevre kimyası · Yemek bilimi
  Jeokimya · Yeşil kimya
  İnorganik kimya · Malzeme bilimi
  Moleküler fizik · Çekirdek kimyası
  Organik kimya · Fotokimya
  Fiziksel kimya · Radyokimya
  Katı hâl kimyası · Stereokimya
  Supramoleküler kimya
  Yüzey bilimi · Teorik kimya

  Astronomi
  Astrofizik · Kozmoloji
  Galaktik astronomi · Astrojeoloji
  Gezegen bilimi · Yıldız

  Yer bilimleri
  Atmosfer bilimi · Ekoloji
  Ekoloji · Jeodezi
  Jeoloji · Yüzey bilimi
  Jeofizik · Buzul bilimi · Su bilimi
  Limnoloji · Mineraloji · Okyanus bilimi
  Paleoklimatoloji · Palinoloji
  Fiziki coğrafya · Agroloji

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Mühendis Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi.

  ... konulu sunumlar: "Mühendis Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi."— Sunum transkripti:

  1 Mühendis Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir.

  2 Mühendis Nedir ? MÜHENDİSLİĞİN TANIMI ;
  Mühendislik deneyim ve uygulama yoluyla matematik ve fen bilimlerine ilişkin edinilen bilgilerin, doğanın sunduğu malzeme ve enerjilerin insanlığın yararına ekonomik bir şekilde kullanılması için yöntemler geliştirmek üzere değerlendirmeler yapılmasını ve uygulamaya geçirilmesini sağlayan meslektir. Bu mesleği icra edene de "mühendis" denir.   MÜHENDİS KELİMESİNİN KÖKENİ ; İngilizcedeki engineer kelimesi latince ingenuity kelimesinden türetilmiştir . Bu kelimenin ingilizce karşılığı to create olup, Türkçe karşılığı yaratmaktır. Türkçe mühendis kelimesi ise arapçada geometri anlamına gelen hendese kelimesinden türetilmiştir.

  3 AR-GE Nedir ? Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) OECD tarafından, "bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak tanımlanmıştır.Araştırma ve geliştirmenin üç bölümü vardır: Temel araştırma Uygulamalı araştırma Deneysel geliştirme. Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.

  4 ÜR-GE Nedir ? Ürün geliştirme (ÜR-GE), ürünün fiziki yapısını bugünkü görünüşünden ve işlevinden farklı hale getirmek, maliyetini azaltmak, kalitesini yükseltmek demektir. Ürünün kendisini ya da süreçlerini geliştirmek demektir. Yeni ürün geliştirme süreci her şeyden önce, işletme ve pazarlama yönetiminin genel stratejileri ile buna bağlı olarak yeni ürünlerle ilgili stratejik bakış açısına bağlı olarak gelişir. Ürün geliştirme yapabilmek için, araştırma geliştirme sonucunda bir ürüne sahip olmak gereklidir !!

  5 İNOVASYON Nedir ? OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu‘na göre inovasyon ; yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. Yaratılan ürünün ya da hizmetin yeni olduğunu da ancak tekniğin bilinen durumuna hakim olmak şartı ile anlaşılabilir. Ar-Ge, İnovasyon, Ür-Ge, Hayat….Başarısızlık en önemli bilgi kaynağıdır.

  6 2014 yılı global inovasyon endeksine göre Türkiye 143 ülke arasında 54
  2014 yılı global inovasyon endeksine göre Türkiye 143 ülke arasında 54. sıradadır.

  7 PATENT-FAYDALI MODEL-MARKA-ENDÜSTRİYEL TASARIM
  Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz. Faydalı Model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. Endüstriyel Tasarım, bir ürünün tümünün veya bir parçasının, veya ürün üzerindeki bir süslemenin; çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

  8 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

  9 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

  10 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

  11 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

  12 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

  13 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

  14 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

  15 TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ KONUMU

  16 BUSİAD YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIK UZMANLIK GRUBU

  17 BURSA YENİLEŞİM ÖDÜLÜ Bursa’da faaliyet gösteren işletmelerin yenileşim süreçlerini içselleştirmelerine ve yenileşimi yönetebilmelerine destek olmak amacıyla başlatılmıştı ve 2015 yılında ikinci kez düzenlenecek. Bu bağlamda, ödül süreci, kuruluş içinde daha yaygın bir farkındalık yaratma, kendini değerlendirme ve başka kuruluşlarla kıyaslama için fırsat sağlıyor. Amacına ulaşması için ödül sürecini sahiplenen BUSİAD Yönetim Kurulu ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün, ödül sürecini yöneten BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubunun, eğitim verenlerin, değerlendiricilerin ama en önemlisi, bu yolculuğa çıkmak isteyen katılımcıların desteğine ihtiyaç duyuluyor. Yenileşim süreci içinde yer alan firmalar 5 önemli adımda değerlendirilir. - Liderlik - Strateji -Öğrenme - Kaynak Yönetimi ve İşbirlikleri -Çalışanların Yönetimi -Süreçler

  18 ATATÜRK VE İNOVASYON Medeni eser meydana getirmek kabiliyetinden yoksun olan kavimler, hürriyet ve bağımsızlıklarından ayrı tutulmaya mahkumdurlar. İnsanlık tarihi baştanbaşa bu dediğimi doğrulamaktadır. Medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak, hayatın şartıdır. Bu yol üzerinde duraksayanlar veyahut bu yol üzerinde ileriye değil geriye bakmak cahilliği ve tedbirsizliğinde bulunanlar, medeniyetin coşkun seli altında boğulmaya mahkumdurlar. MEDENİYET YOLUNDA BAŞARI YENİLEŞMEYE BAĞLIDIR. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur(1924).

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap