Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  istanbul tedarik bölge başkanliği lojistik destek komutanliği

  1 ziyaretçi

  istanbul tedarik bölge başkanliği lojistik destek komutanliği Ne90'dan bulabilirsiniz

  Milli Savunma Bakanlığı

  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, savunma politikaları ve Türk vatandaşlarının askerlik işlerinden sorumlu olan bakanlığımızın vizyonu bölgesinde lider, küresel etkilere sahip, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda; şanlı tarihimizden aldığımız ilham, millî ve manevi değerlerimizden aldığımız güç ile ülkemizin ve milletimizin güvenliğini ve savunmasını sağlamaktır..” ..

  Yazı kaynağı : www.msb.gov.tr

  T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI - İSTANBUL TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

  MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

  MSB Tedarik B�l. B�k. Ter�rle M�cadelede Yaralanan ���i Al�m �lan�

  MSB Tedarik B�l. B�k. Ter�rle M�cadelede Yaralanan ���i Al�m �lan�

  Genel �artlar ve Notlar

  TER�RLE M�CADELEDE YARALANAN TALEB�D�R. 1. Komutanl���m�z�n Ter�rle M�cadele S�ras�nda Mal�l Say�lmayacak �ekilde Yaralananlardan i��i al�nmas�nda kurum taraf�ndan g�nderilecek adaylarda aranacak nitelikler m�teakip maddelerde belirtilmi� olup, aday listeleri haz�rlanmas� a�amas�nda; a. Kamu Kurum ve Kurulu�lar�na ���i Al�nmas�nda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk�nda Y�netmeli�inin 4'�nc� Maddesi gere�ince; (1) 2527 say�l� T�rk Soylu Yabanc�lar�n T�rkiye'de Meslek ve Sanatlar�n� Serbest�e Yapabilmelerine, Kamu, �zel Kurulu� veya ��yerlerinde �al��t�r�labilmelerine �li�kin Kanun h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla T�rk vatanda�� olanlar�n, (2) �lan tarihinde 18 Ya��n� tamamlam�� olanlar�n, (3) Affa u�ram�� olsa bile Devletin g�venli�ine kar�� su�lar, anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, milli savunmaya kar�� su�lar, Devlet s�rlar�na kar�� su�lar ve casusluk, zimmet, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lar�ndan mahkum olmam�� olanlar�n, (4) Kamu kurum ve Kurulu�lar�na Eski H�k�ml� veya Ter�rle M�cadelede Malul say�lmayacak �ekilde Yaralananlar�n i��i olarak al�nmas�nda uygulanacak usul ve esaslar hakk�ndaki Y�netmelik gere�i halihaz�r (Devlet memuru ya da uzman erba� gibi i��i stat�s� d���nda) �al��anlardan, 1076 ya da 1111 say�l� Kanunlar kapsam�nda zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken ter�r olaylar�n�n sebep ve tesiri sonucu malul say�lmayacak �ekilde yaraland�klar�n� g�sterir nitelikteki ilgi (a) Y�netmelik' in 4' �nc� maddesinde belirtilen belgeleri ibraz edenlerin (3269 veya 6191 say�l� Kanunlar kapsam�nda uzman erba� ya da s�zle�meli erba�/er olarak g�rev yaparken yaralananlar hari�), ���i aday� olarak g�nderilecek listelere dahil edilecektir. (1 ay deneme s�reli olacakt�r.)

  Meslek Bilgileri

  ��renim Bilgileri

  Kura Bilgileri

  �al��ma Adresi Bilgisi

  Yer :

  �al��ma Adresi : Hocapa�a Mh.Kenddy Cd.N:2 Fatih/�STANBUL
  34420 FAT�H
  �STANBUL / T�RK�YE

  Tercih Edilen �kametgah �l�eleri :ADALAR, BAKIRK�Y, BE��KTA�, BEYKOZ, BEYO�LU, �ATALCA, EY�P, FAT�H, GAZ�OSMANPA�A, KADIK�Y, KARTAL, SARIYER, S�L�VR�, ��LE, ���L�, �SK�DAR, ZEYT�NBURNU, B�Y�K�EKMECE, KA�ITHANE, K���K�EKMECE, PEND�K, �MRAN�YE, BAYRAMPA�A, AVCILAR, BA�CILAR, BAH�EL�EVLER, G�NG�REN, MALTEPE, SULTANBEYL�, TUZLA, ESENLER, ATA�EH�R, SANCAKTEPE, �EKMEK�Y, BA�AK�EH�R, ESENYURT, BEYL�KD�Z�, ARNAVUTK�Y, SULTANGAZ�, �STANBUL/MERKEZ

  �rtibat Bilgileri

  Di�er Bilgiler

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Msb tedarik b�lge ba�kanli�i lojistik destek komutanli�i - Memurlar.Net - Forum

  msb tedarik b�lge ba�kanli�i lojistik destek komutanli�i - di�er tahmil-tahliye ve ilgili y�k ta��ma

  Arkada�lar merhaba,

  Bende MSB �ZM�R Tedarik ba�lge ba�kanl��� ( Tahmil-Tahliye i��isi) m�lakat�na �a�r�ld�m. M�lakat s�zl� ve uygulamal� olacakm�� tebligatta �yle yaz�yor. S�zl�de ne sorarlarlar uygulamada ne yapt�r�rlar bilgisi olan arkada�lar varsa l�tfen yard�mc� olursan�z �ok sevinirim

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap