Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir

  1 ziyaretçi

  küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Kan dolaşımını keşfeden Müslüman alim

  Kan dolaşımını keşfeden Müslüman alim

  İbn Sînâ'nın Kanun'undaki Anatomiye Şerh adlı yazma eser, 1210 yılında Suriye'nin Şam şehrinde doğan ve ünlü Nureddin Hastanesi'nde eğitim gören İbnü'n Nefîs tarafından kaleme alınmıştı.

  İbnü'n Nefîs, tahsilini tamamlamasını müteakiben, Kahire'de kurulan Nasiri Hastanesi'nin başına geçmesi için Selahaddin Eyyubi tarafından Kahire'ye davet edildi.

  Hekimlik ve hukuk alanlarında yoğun bir mesleki kariyere sahip olan İbnü'n Nefîs, sahip olduğu ansiklopedik bilgi sayesinde çeşitli konularda bir dizi kitap yazdı.

  Bu kitaplar arasında Seçme (Sağlıklı) Gıdalar ve Tıp Ansiklopedisi de yer alır; ancak en tanınmış eseri İbn Sinâ'nın Kanun'undaki Anatomiye Şerh'tir.

  Yazı kaynağı : www.fikriyat.com

  Kan dolaşımını keşfeden İbn Nefis

  Kan dolaşımını keşfeden İbn Nefis

  İbn Nefis (1213-1288), Müslüman hekim ve fizyologdur. İbn Nefis, ‘pulmoner dolaşım’ olarak bilinen, oksijensiz kanın kalpten akciğerlere gitmesini, oksijenle zenginleştirilmiş kanın buradan tekrar kalbe gidip oradan vücuda dağılmasını keşfeden ilk bilim insanıdır.
  İbn Nefis, pulmoner dolaşımı, William Harvey’den tam dört asır önce keşfetmiştir. Ayrıca kılcal damarlar ile kalbin kandan direkt beslenmediğini, koroner damarlar aracılığı ile beslendiğini de ilk o keşfetmiştir. İbn Nefis, ölüler üzerinde otopsiler, bu işlemin özel önemine vurgu yapmıştır. Bundan dolayı deneysel tıbbın önemli öncüleri arasında gösterilir. İbn Nefis’in kaleme aldığı tıpla ilgili çalışmaların 110 cildi bulduğu tahmin edilmektedir.
  Dindar bir adam olan İbn Nefis aynı zamanda ilahiyatçıdır ve ilahiyat alanında da çok sayıda eser kaleme almıştır. İbn Nefis ilahiyat alanıyla ilgili ilk romanı kaleme alan kişi olarak da bilinir.

  Yazı kaynağı : www.bilimoloji.com

  K���k kan dola��m�n�n ke�fiyle: �bn��n-Nef�s

  K���k kan dola��m�n�n ke�fiyle: �bn��n-Nef�s

  Almanya’da 1924 y�l�nda Albert Ludwigs Üniversitesi’nde t�p tarihi ara�t�rmalar� yaparken M�s�rl� tabip Dr. Muhyiddin Eltavî, Berlin’deki Prusya Kütüphanesinde “�bn Sina’n�n Kanun’undaki Anatomi Üzerine Aç�klama” (�erhu Te�rîhi Kanûn �bn Sînâ) adl� elyazma Arapça bir eser buldu. �bnü’n-Nefîs’e ait anatomi, patoloji ve fizyoloji hakk�ndaki bu eser, en iyi bilimsel çal��ma olarak de�erlendirildi. Bu ke�if, o zamana kadar atlanm�� bir bilimsel gerçe�i gün yüzüne ç�kard�: Küçük kan dola��m�n�n ilk tarifi. 

  EDEB�YATLA da �LG�LEND�

  Küçük kan dola��m�n�n ke�fi, ilginç ve tart��mal� bir konudur. Bu ke�fin Avrupa’da 16. yy.da Servetus Vesalius, Colombo ve sonra da William Harvey ile ba�lad���na inan�l�r. Bununla birlikte eski yazmalar�n ortaya ç�kmas�yla bu konudaki ke�if, 13. yy.daki �bnü’n-Nefis’e ait oldu�u kabul edilir. �bnü’n-Nefis olarak tan�nan Alâeddin Ebu Hasan Ali ibn Ali el-Hazm ed-Dime�kî, 1213’te �am’da do�du. Nureddin Zengî taraf�ndan kurulmu� Bimâristân-� Nurî’de (dönemin hastanesi) e�itim gördü. 
  T�ptan ba�ka f�k�h, edebiyat ve kelam tahsil etti. �afi f�kh�nda uzman oldu. 1236’da M�s�r’a geçti ve en-Nasrî ve sonra da el-Mansurî hastanesinde çal��t�. Sultan�n özel hekimi oldu. 1288’de vefat etti�inde evini ve kütüphanesini Mansurî hastanesine vakfetti. 
  En hacimli eseri 300 ciltlik e�-�âmil fi’t-T�b adl� kitab�d�r, ancak ölümü üzerine yar�m kalm��t�r. Göz hekimli�i üzerine olan çal��mas�, bu sahaya geni� ve önemli bir katk� sa�lar. 
  En tan�nm�� eseri Mucezu’l-Kanûn ise �bn Sinâ’n�n Kanun adl� eserinin özetidir. 1628’de William Harvey, laboratuvarda do�rudan hayvanlar üzerinde gözlem yaparak kan�n akci�erin sol k�sm�na geçti�ini ortaya koydu. Takdirle yâd edilen ve “ikinci �bn Sina” olarak an�lan �bnü’n-Nefis’in görü�leri Müslüman tabipler taraf�ndan takip edildi. 

  AKC��ER� TAR�F ETT� 

  �bnü’n-Nefis’in t�p ilmine en orjinal katk�s�, tarihte büyük önemi olan küçük kan dola��m�n�n ke�fidir. O, akci�erin yap�s�n� tarif eden, bron�lar�n tasvirini yapan, vücut içinde hava ve kan�n kar��l�kl� etkile�imini do�ru �ekilde anlatan ilk ki�idir. �bnü’n-Nefis ayr�ca kalp kas�n� besleyen koroner atardamarlar�n bu fonksiyonu ayr�nt�l� �ekilde inceledi.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap