Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  küs olduğun birini ayağına getirmek için dua

  1 ziyaretçi

  küs olduğun birini ayağına getirmek için dua Ne90'dan bulabilirsiniz

  Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua | Küs olan kişiyi ayağına getirmek için dua - Şartları Neler

  Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua | Küs olan kişiyi ayağına getirmek için dua - Şartları Neler

  Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua; Küslerle barışma duası ile aranızın açık olduğu, size küsen, kalbini kırdığınız ve barışmak istediğiniz birinin sizi aramasını sağlayabilirsiniz. Aslında kendiniz arayıp da özür dileyebilir, durumu açıklayabilir, mesaj ile anlatabilirsiniz. Bunlara karşılık gelmiyorsa ya da gururunuz nedeniyle birini aramaktan çekiniyorsanız sizi ulaşmasını sağlamak için duaya yönelebilirsiniz.

  Birisiyle aranız bozulduğunda küstüğünüzde ya da uzaklaştığınızda tekrar barışabilmek ve tekrar konuşabilmek için Allah’a sığınarak tek yolun dua olduğunu düşünüyorsanız küs olduğun birinin seni araması için dua edebilirsiniz. Bu duayı inanan herkes yapabilir. Dua edince sabırlı olmak gerekmektedir. Bazen dualar hemen kabul olmamaktadır. Fakat sabredince elimizi açtığımız her konuda Allah bizleri boş çevirmeyecektir.

  Unutmamak gerekir ki belki de hayatınızda olmaması izin için en hayırlısıdır. Bunu siz bilemezsiniz yalnızca ilahi bilir. O nedenle duayı etmeden önce iyice düşünmelisiniz. Gerçekten barışmak istiyor musunuz? ona bir zarar sizi tarafınızdan gelir mi ya da o size zarar verir mi. Bu zarar maddi olmak zorunda değildir manevi zarar da verebilir. O nedenle iyice bir tartmanız gerekir.

  Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua / Allahümme Ellif Beyne Kulubina Duası 

  Buna çevirgel, döngel duası da denir;

  Türkçe Okunuşu:

  Allahümme elif beyne kulubinâ ve aslih zâte beyninâ ve’hdinâ sübüle’sselâmi ve neccinâ mi-ne’z-zulümâti ile’n-nûri ve cennibne’l fevâhişe mâ zahare minhâ ve mâ betane.” olarak geçer.

  Anlamı şu şekildedir:

  Allah’ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızda olan biteni düzelterek bizi kurtuluş yoluna ermemizi sağla. Karanlıktaysak bizi aydınlığa kavuştur. Açıktan ya da gizliden olan tüm günahlardan bizi uzaklaştır.

  Bu duayı okumadan önce niyet edinir. Allah’ım şu kulun için sana çağrıda bulunuyorum sesimi duy ve benimle konuşmasını, özür dilemesi sağla… gibi…

  Ayrıca 1 kez okumak yeterli değildir. Şanslıysanız küs olduğunuz kişiyle bir ortamda karşılaşıyorsanız, o ortamda ona yoğunlaşayarak bu duayı birkaç kez tekrar edin, büyük ihtimalle yanınız gelecektir ama dua okuduğunuzu kimse anlamamalı.

  Eğer uzaktaysa ona ulaşabilmesi için elinize bir namaz tesbihi alın ve 99 boncuk boyunca her boncukta birer kez bu duayı okuyun. Okumaya başlamadan niyet etmeyi unutmayın.

  Bunun dışında vaktiniz varsa; her namazdan sonra niyet edip Duha suresini okuyabilirsiniz.

  Sure şöyledir;

  Duha Suresi Okunuşu

  Bismillahirrahmânirrahîm.

  1- Vedduha

  2- Velleyli iza seca

  3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala

  4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula

  5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda

  6- Elem yecidke yetiymen feava

  7- Ve vecedeke dallen feheda

  8- Ve vecedeke ‘ailen feağna

  9- Femmel yetiyme fela takher

  10- Ve emmessaile fela tenher

  11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

  Duha Suresi Türkçe Anlamı

  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

  1- Andolsun kuşluk vaktine

  2- ve dindiği zaman o geceye ki,

  3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

  4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

  5- İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

  6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

  7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

  8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

  9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

  10- El açıp isteyeni de azarlama!

  11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

  Rum SURESİ de Teshirlidir;

  Rum Suresi Türkçe Okunuşu

  1. Elif lam mım
  2. ğulibeti’r-rum
  3. Fı ednel erdı ve hüm mim ba’di ğalebihim se yağlibun
  4. Fı bid’ı sinın lillahil emru min kablü ve mim ba’d ve yevmeiziy yefrahul mü’minun
  5. Bi nasrillah yensuru mey yeşa’ ve hüvel azızür rahıym
  6. Va’dellah la yuhlifüllahü va’dehu ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun
  7. Ya’lemune zahiram minel hayatid dünyave hüm anil ahırati hüm ğafilun
  8. E ve lem yetefekkeru fı enfüsihim ma halekallahüs semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma ve inne kesıram minen nasi bi likai rabbihim le kafirun
  9. E ve lem yesıru fil irdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat fema kanellahü li yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
  10. Sümme kane akıbetellezıne esaüs sua en kezzebu bi ayatillahi ve kanu biha yestehziun
  11. Allahü yebdeül hakka sümme yüıydühu sümme ileyhi türceun
  12. Ve yevme tekumüs saatü yüblisül mücrimun
  13. Ve lem yekül lehüm min şürakaihim şüfeaü ve kanu bi şürakaihim kafirın
  14. Ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yeteferrakun
  15. Fe emmellezıne amenu ve amilus salihati fe hüm fı ravdatiy yuhberun
  16. Ve emmellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ve likail ahırati fe ülaike fil azabi muhdarun
  17. Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun
  18. Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun
  19. Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba’de mevtiha ve kezalike tuhracun
  20. Ve min ayatihı en halekaküm min türabin sümme iza entüm beşerun tenteşirun
  21. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
  22. Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı vahtilafü elsinetiküm ve elvaniküm inne fı zalike le ayatil lil alimın
  23. Ve min ayatihı menamüküm bil leyli ven nehari vebtiğaüküm min fadlih inne fı zalike le ayatil li kavmiy yesmeun
  24. Ve min ayatihı yürıkümül berka havfev ve tameav ve yünezzilü mines semai maen fe yuhyı bihil erda ba’de mevtiha inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya’kılun
  25. Ve min ayatihı en tekumes semaü vel erdu bi emrih sümme iza deaküm da’vetem minel erdı iza entüm tahrucun
  26. Ve lehu men fis semavati vel ard küllül lehu kanitun
  27. Ve hüvellezı yebdeül halka sümme yüıydühu ve hüve ehvenü aleyh ve lehül meselül a’la fis semavati vel ard ve hüvel azızül hakım
  28. Darabe leküm meselem min enfüsiküm hel leküm mim ma meleket eymanüküm min şürakae fı ma razaknaküm fe entüm fıhi sevaün tehafunehüm ke hıyfetiküm enfüseküm kezalike nüfassılül ayati li kavmiy ya’kılun
  29. Belit tebeallezıne zalemu ehvaehüm bi ğayri ılm fe mey yehdı men edallellah ve ma lehüm min nasırın
  30. Fe ekım vecheke lid dıni hanıfa fıtratellahilletı fetaran nase aleyha la tebdıle li halkıllah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun
  31. Münıbıne ileyhi vettekuhu ve ekıymus salate ve la tekunu minel müşrikın
  32. Minellezıne ferraku dınehüm ve kanu şiyea küllü hızbim bima ledeyhim ferihun
  33. Ve iza messen nase durrun deav rabbehüm münıbıne ileyhi sümme iza ezakahüm minhü rahmeten iza ferıkum minhüm bi rabbihim yüşrikun
  34. Li yekfüru bima ateynahüm fe temetteu fe sevfe ta’lemun
  35. Em enzelna aleyhim sültanen fe hüve yetekellemü bima kanu bihı yüşrikun
  36. Ve iza ezaknen nase rahmeten ferihu biha ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim izahüm yaknetun
  37. E ve lem yerav ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü’minun
  38. Fe ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıl zalike hayrul lillezıne yürıdune vechellahi ve ülaike hümül müflihun
  39. Ve ma ateytüm mir ribel li yerbüve fı emvalin nasi fe la yerbu ındellah ve ma ateytüm min zekatin türıdune vechellahi fe ülaike hümül mud’ıfun
  40. Allahüllezı halekaküm sümme razekaküm sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm hel min şürakaiküm mey yefalü min zaliküm min şey’ sübhanelhu ve teala amma yüşrikun
  41. Zaheral fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yüzikahüm ba’dallezı amilu leallehüm yarciun
  42. Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kabl kane ekseruhüm müşrikın
  43. Fe ekım vecheke lid dınil kayyimi min kabli ey ye’tiye yevmül la meradde lehu minellahi yevmeiziy yessaddeun
  44. Men kefera fealeyhi küfruh ve men amile salihan fe li enfüsihim yemhedun
  45. Li yecziyellezıne amenu ve amilus salihati min fadlih innehu la yühıbbül kafirın
  46. Ve min ayatihı ey yürsiler riyaha mübeşşirativ ve liyüzıkaküm mir rahmetihı ve litecriyel fülkü bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
  47. Ve le kad erselna min kablike rusülen ila kavmihim fe cauhüm bil beyyinati fentekamna minellezıne ecramu ve kane hakkan aleyna nasrul mü’minın
  48. yec’alühu kisefen feteral vedka yahrucü min hılalih fe iza esabe bihı mey yeşaü min ıbadihı izahüm yestebşirun
  49. Ve in kanu min kabli ey yünezzele aleyhim min kablihı le müblisın
  50. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil erda ba’da mevtiha inne zalike le muhyil mevta ve hüve ala külli şey’in kadır
  51. Ve lein erselna rıhan fe raevhü musferral lezallu mim ba’dihı yekfürun
  52. Fe inneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirın
  53. Ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim in tüsmiu illa mey yü’minü bi ayatina fehüm müslimun
  54. Allahüllezı halekaküm min da’fin sümme ceale mim ba’di kuvvetin da’fev ve şeybeh yahlüku ma yeşa’ ve hüvel alımül kadır
  55. Ve yevme teumüs saatü yuksimül mücrimune ma lebisu ğayra saah kezalike kanu yü’fekun
  56. Ve kalellezıne utül ılme vel ımane le kad lebistüm fı kitabillahi ila yevmil ba’si fe haza yevmül ba’si ve lakinneküm küntüm la ta’lemun
  57. Fe yevmeizil la yenfeullezıne zalemu ma’ziratühüm ve la hüm yüsta’tebun
  58. Ve le kad darabna lin nasi fı hazel kar’ani min külli mesel ve lein ci’tehüm bi ayatil leyekulennellezıne keferu in entüm illa mübtılun
  59. Kezalike yatbeullahü ala kulubillezıne la ya’lemun
  60. Fasbir inne va’dellahi hakkuv ve la yestehıffennekellezıne la yukınun

  FATİHA; bilindiği gibi Fatiha suresi de her derde devadır.

  Fatiha ile Küs Kişinin ayağınıza gelmesi için. 3 ihlas ve 1 fatiha okuduktan sonra Allah’ım şu kişi, ban şunu bunu yaptı, ya da ben ona şunu bunu yaptım. Şimdi ayağıma gelip, benimle yüzleşmesini/ beni affetmesini/ af dilemesini vs istiyorum diye murad edersiniz.

  Küs Olduğun Birinin Beni Araması İçin Hangi Duayı Etmeliyim? | Küs olduğun biriyle barışmak için okunacak dua

  Duanın gücüne inanan bir insansanız mutlaka küs olduğunuz, aranızın soğuk olduğu ya da uzaklaştığınız kişilerle tekrar bağ kurmak için duaya sarılmanız çok doğru olacaktır.

  Duayı sadece okumak ya da sesli bir şekilde söylemek değil, duaya kalpten inanmak da önemlidir. Bu anlamda duayı sadece söylemek değil yürekten inanarak istemeniz de gerekmektedir.

  Ettiğiniz duanın ne anlama geldiğini bilerek ve hissederek etmeye çalışın.

  Eğer küstüğün birisiyle barışmak istiyorsanız yüreğinizin güzel olduğunu söylemeliyiz. Bu konuda arayış içerisine girmişseniz mutlaka dua ederek yolunuzu bulabilirsiniz.

  Söz konusu küsleri barıştıran bu dua İslam âleminde oldukça yüksek bir yerde bulunmaktadır. Duayı okuyan ve inanarak okuyan herkes olumlu sonuçlar almıştır.

  Duayı okumadan önde Esmaül Hüsna okumanız duanızı daha da kuvvetlendirecektir.

  Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua; Dargınları Barıştıran Dua

  Küs olduğun birinin seni araması için dua edebilir veya barışmasını istediğin kimseler için dua edebilirsin. Bu konuda hemen dualardan hangisinin daha uygun oluğundan bahsedeceğiz.

  Gözlerinizi kapatarak Esmaül Hüsna okuyun. Sonra Türkçesini okuyun. Barışma duası olan İnşirah suresini de tekrar gözlerinizi kapatarak okuyun ve bu sureyi 7 kez okuyun.

  7 defa İnşirah Suresi’ni okuduktan sonra bir cümle dua edin. Bu sözler ‘Allah’ım, muhabbet ve sevgiyi kalplerimize nakşeden sensin, ne olur bizim kalplerimize muhabbet tohumunu ek.’ Diyerek Âmin ile duanızı bitirin.

  Bu sözlerle birlikte barışma duanızı bitirmiş olacaksınız. Aktardığımız bu barışma duası umuyoruz ki size şifa olur. Kırgın, dargın, ya da küskün olduğunuz kişilerle barışmak için seçeceğiniz en iyi yol duadır. Dua aradaki olumsuzlukları telafi edecek güçtedir.

  Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua; Allah (c.c)’un 99 İsimleri – Esmaü’l- Hüsna

  1- Allah(C.C.): “Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.”

  2- Er-Rahmân: “Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”

  3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”

  4- El-Melik: “Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.”

  5- El-Kuddûs: “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.”

  6- Es-Selâm: “Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.”

  7- El-Mü’min: “Güven veren, emin kılan, koruyan.”

  8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”

  9- El-Azîz: “İzzet sahibi, her şeye galip olan.”

  10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.”

  11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”

  12- El-Hâlık: “Yaratan, yoktan var eden.”

  13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”

  14- El-Musavvir: ”Varlıklara şekil veren.”

  15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”

  16- El-Kahhâr: “Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.”

  17- El-Vehhâb: “Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.”

  18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”

  19- El-Fettâh: “Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. ”

  20- El-Alîm: “Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.”

  21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.”

  22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.”

  23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”

  24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”

  25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden, izzet veren.”

  27- Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”

  28- El-Basîr: “Gizli açık, her şeyi en iyi gören.”

  29- El-Hakem: “Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.”

  30- El-Adl: “Mutlak adil, çok adaletli.”

  31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.”

  32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”

  33- El-Halîm: “Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.”

  34- El-Azîm: “Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.”

  35- El-Gafûr: “Affı, mağfireti bol.”

  36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”

  37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi, çok yüce.”

  38- El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.”

  39- El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”

  40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”

  41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”

  42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi olan.”

  43- El-Kerîm: “Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.”

  44- Er-Rakîb: “Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.”

  46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”

  47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.”

  48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.”

  49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”

  50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”

  51- Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.”

  52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”

  53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”

  54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.”

  55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.”

  56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”

  57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık olan.”

  58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”

  59- El-Mübdi: “Maddesiz, örneksiz yaratan.”

  60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”

  61- El-Muhyî: “İhya eden, dirilten, can veren.”

  62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”

  63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi hayat sahibi.”

  64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.”

  65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”

  66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.”

  67- El-Vâhid: “Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.”

  68- Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.”

  69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”

  70- El-Muktedir: “Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.”

  71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”

  72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.”

  73- El-Evvel: “Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.”

  74- El-Âhir: “Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.”

  75- El-Zâhir: “Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. ”

  76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. ”

  77- El-Vâlî: “Bütün kainatı idare eden.”

  78- El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”

  79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.”

  80- Et-Tevvâb: “Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.”

  82- El-Afüvv: “Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.”

  83- Er-Raûf: “Çok merhametli, pek şefkatli.”

  84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”

  85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”

  86- El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”

  87- El-Câmi: “Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.”

  88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.”

  89- El-Mugnî: “Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.”

  90- El-Mâni: “Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.”

  92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”

  93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.”

  94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”

  95- El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.”

  96- El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”

  97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”

  98- Er-Reşîd: “İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. ”

  99- Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”

  “Bismillahirrahmanirrahim

  Rabbena la tüziğ gulubena ba’de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmehinneke entel-vehhab Rabbena inneke camiunnasi liyevmilla fihinnellahe la yuhlifül-miad.”

  “Bismillahirrahmanirrahim”

  “Ya Halimü ze’l-enati fela yuadilühü şey’ün min halkıh”

  Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua;

  “Bismillahirrahmanirrahim

  Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih sübüles-selami ve neccina minez-zulümati ilen-nuri ve cennibnel-fevahışe ma zahara minha ve ma betane. Allahümmehfazna fi esma’ına ve ebsarina ve ezvacina.”

  “Bismillahirrahmanirrahim”

  Allahümme inni abdüke, ebnü abdike, ebnü ümmetike nasiyeti biyedike, madin fiye hukmüke, adlün fiyye kadaüke, eselüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefsike, ev enzeltehu fi kitabike, ev allemtehu ehaden min halkıke, ev este’serte bihi fi ilmi’l-gaybi indeke en tec’ale’l-kur’ane’l-azimi rabia kalbi, ve nura sadri, ve cilae hüzni, ve zehebe hemmi. 

  İlginizi Çekebilir;

  Yazı kaynağı : sartlari.com

  Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua - 5 Barışma Duası

  Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua - 5 Barışma Duası

  Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua okumak, çevir gel duasıgibi dualarla mümkün olduğu gibi; barışma duası olarak çeşitli ayetler de okunabilir. 12 saatte geri getirme duasi okuyarak eski sevgilinizi, eşinizi, dostunuzu ya da tanıdığınız birini yeniden kazanabilirsiniz.

  Gideni geri getirme duası, Allah ın katında terk eden kişinin hatasını anlamasını sağlayacaktır. Duayı okuyanların içtenlikle okuması, art niyette olmaması gerekir. Zira çevirgel duası oldukça etkili bir dua olup, ayağına kapandıracak dua olarak da bilinir. Peki Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua olarak ne okunmalı, kuvvetli bariştirma duası nedir, döngel duası nasıl okunur?

  Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua

  Sevgilinizin geri gelmesini istiyorsanız ya da farklı birini döndürmek istiyorsanız, barışma duaları ihtiyacınız olan tek şey olacaktır. Küs olduğun birini ayağına getirmek için dua çeşitleri, pişman olmalarını sağlayan ve bu amaçla okunan dualardır.

  Bu kelamlar, küslükleri bitirmek için dua olarak bilinmektedir. Fakat bazı kişiler, okumadan önce niyet ederek birini yalvartmak için dua olarak da okuyabilmektedir.

  Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua içeriğimizin yanı sıra Aşk Duası Nihat Hatipoğlubaşlıklı içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

  Tesbihle Çevirgel Duası Nasıl Okunur?

  Tesbihle çevirgel duası için ilk olarak 99’lu bir tespihe sahip olmanız gerekmektedir. Eğer tespihiniz yoksa, elle sayarak da okuyabilirsiniz.

  Aynı gün getiren dua olarak da bilinen çevirgel duasında niyet çok önemlidir. İstediğiniz kişinin gelmesi için Kuran ı Kerim içerisinde bulunan bazı ayetleri okumak yeterli olacaktır.

  Çevirgel duası oku içeriği;

  Okumadan hemen önce abdest almanız, kadınsanız örtünmeniz erkekseniz temiz kıyafetler giymeniz gerekmektedir. Geri getirmek istediğiniz kişinin adıyla beraber şu şekilde niyet edin; “Ya Rabbim, ben bu duayı XXX kulun için ediyor, huzuruna geliyorum. Sen hayırlısıyla kabul eyle.”

  Eğer aşık etme duası olarak okuyacaksanız, niyetinizi şu şekilde etmeniz daha doğru olacaktır.

  “Ya Rabbim, çok sevdiğim fakat benden giden xxx kulun için bu duayı ediyor, huzuruna geliyorum. Sen o kulunu bana nasip eyle.”

  (Aşık olduğun birinin seni araması istiyorsan, yine duayı bu niyetle edebilirsin.)

  Niyet edip abdest aldıktan sonra, sakin ve temiz bir ortamda sıralanan sureleri okumaya başlayabilirsiniz. Her gece uyumadan önce okuyacağınız bu dualar, oldukça etkilidir. Düşünüp emin olmadan önce okumanız tavsiye edilmez.

  Çevirgel Duası Okunuşu

  Küs olan kişin araması için dua ya da geri dönmesi için dua okuyacaksanız, yukarıda sıralanan surelerin Türkçe ya da Arapça mealini okumanız yeterli olacaktır. 99 Tespih ile her bir sureyi 99 kere okumanız gerekmektedir. Sevdiğiniz birinin gelmesi için dua olarak da okuyabilirsiniz.

  Birini Hemen Ayağına Getirmek İçin Dua

  Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua ya da birini hemen ayağına getirmek için dua arayışındaysanız, aşağıda yer alan duayı her gece ve her sabah niyet edip 9 kez okumanız tavsiye edilir. Aynı zamanda 12 saatte etkili aşk duası olarak da okunabilmektedir.

  Ayetel Kürsi İle Barışma Duası

  Ayetel kürsi, birçok derde deva olan ve fazileti büyük olan ayeti kerimeler arasındadır. Ayetel kürsi ile barışma duası etmek mümkündür. Bunun için abdest alıp niyetinizi getirmeniz ve ardından 33 kere okumanız gerekecektir. Küslerin barışması için dua olarak da okunabilmektedir.

  Barışmak için dua arıyorsanız, en faziletlisi Ayetel Kürsi’dir. Niyetinizi doğru şekilde getirerek küs olduğun birinin seni araması için dua olarak da okuyabilirsiniz.

  Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua Kaynak

  Yazı kaynağı : megolaman.net

  Küs Olduğun Birini Ayağına Getirmek İçin Dua

  Küs Olduğun Birini Ayağına Getirmek İçin Dua

  Küs olduğun birini ayağına getirmek için dua başlığı, yaş fark etmeksizin birçok kişi tarafından sık sık araştırılmaya devam etmektedir. Yakın arkadaşların, sevgililer, aile bireylerin, iş arkadaşlarının birbirleri ile çeşitli tartışmalara giriyor olması bu tarz başlıkların da devamlı bir şekilde araştırılmasına sebebiyet vermiştir.

  Küs olduğu kişilerle, karşılıklı anlaşma yapmak yerine farklı yöntemlere başvuran kişilerin gün geçtikçe çoğalmaya başlaması, herkesin kendini daha haklı görüyor olmasından ve ilk adımı karşı taraftan bekliyor olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle de inançlı kişiler, bu başlıkları sık sık araştırarak sevdikleri insanlarla yeniden görüşebilmek için dua etmek isterler. Üstelik bu işlemin çok  işe yaradığını söyleyen bireylerin sayısı da bir hayli fazladır.

  Küs Olduğun Birini Ayağına Getirmek İçin Dua

  Küs olduğun birinin seni araması için dua ve Küs Olduğun Birini Ayağına Getirmek İçin Dua suresi sayesinde, aranızın açık olduğu ya da size küsen kişilerle barışmanız da mümkün olacaktır.

  Aslında küs olduğunuz kişilere mesaj atmanız ya da farklı şekillerle iletişime geçerek görüşmeniz mümkün olsa da gururunuzun buna engel olması mümkün olabiliyor. Özellikle de karşısındaki kişiyi aramaktan çekinen kişilerden bir tanesiyseniz, karşı tarafla barışmak için dua etmeniz sizin için de daha doğru bir alternatif olacaktır.

  Özellikle de hayatınıza yeniden almak istediğiniz kişiyle görüşmek için tek şansınız, Allaha sığınmak ve dua etmek ise; barışma duası etmeniz sizin için en doğru seçenek olacaktır. İnancınız olduğu süreçte, dua etmeniz mümkün olsa da bir süre sabretmeniz gerekmektedir. Allah inancınız güçlü olsa da bazen dilekleriniz ve istekleriniz anında kabul olmayabiliyor.

  Bu nedenle, dua etmeye devam etmeniz ve bir süre kendinize zaman vermeniz sizin için en doğrusu olacaktır. Allah kullarını her zaman duyduğu için; istekleriniz ve dilekleriniz er ya da geç olacaktır. Bu konuda içinizi ferah tutarak, barışmak istediğiniz kişiyle küsme sebeplerinizden bahsetmeden yalnızca barışmak ve o insanı hayatınıza yeniden alabilmek için dua etmeniz sizin için yeterli olacaktır.

  Küs Olduğun Birini Ayağına Getirmek İçin Dua Hangisidir?

  Küs Olduğun Birini Ayağına Getirmek İçin Dua hangisidir? Sorusu da uzun zamandır ayrı kaldığı sevdikleriyle barışmak isteyen kişiler tarafından sık sık araştırılmaya devam etmektedir. Allah kullarını her zaman duysa ve isteklerini kabul ediyor olsa da bazı zamanlarda istediğimiz insanların hayatımızda olmaması daha hayırlı olabiliyor.

  Böyle zamanlarda ise; Allah kullarını öbür kullarından uzak tutarak onları korumaya çalışmaktadır. Bu gibi durumları insanların bilmeleri mümkün olmadığı için, duanız olmadığı zaman isyan etmek yerine şükretmeniz sizin için daha doğru olacaktır.

  Çünkü küs olduğunuz halde barışmak istediğiniz insanlarla yeniden bir araya geldiğiniz zaman, o insanları eskisi gibi bulmanız maalesef mümkün olmayabiliyor. Hatta bazen, tamir edilmesi güç zararlar almanız da mümkün olabiliyor. Bu nedenle dua ederken her zaman hayırlısını istemek daha doğrudur.

  Küs Olduklarımızda Barışmak İçin Hangi Duayı Etmeliyiz?

  Küs olduklarımızla barışmak için hangi duayı etmeliyiz? Sorusu da sevdiklerinden uzak kalan kişiler tarafından sık sık araştırılmaya devam etmektedir. İnançlı bir kişiyseniz, küstüğünüz ya da uzak kaldığınız insanlarla yeniden görüşebilmek için dua etmeniz sizin için en doğrusu olacaktır. Dua okurken, sadece konuşmanız ve istemeniz maalesef mümkün değildir. Dua ederken, isteklerinizin olacağına ve Allah’ın dileklerinizi kabul edeceğine yürekten inanmanız da çok önemlidir. İnanmadan isterseniz, dualarınızın gerçekleşmeme ihtimali de vardır. Ancak bunun takdiri tamamen Allah’a kalmıştır. Dua ederken dikkat etmeniz gereken hususlar ise şu şekildedir;

  Yazı kaynağı : dualari.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap