Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası

  1 ziyaretçi

  kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası Ne90'dan bulabilirsiniz

  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili

  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili

  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili

  Kamulaştırma özel mülkiyete konu olan taşınmaz malların, bütününe ya da bir kısmına kamu yararı amacıyla devlete ait kurum ve kuruluşlar tarafından el konulmasıdır.

  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

  Kamulaştırma yapılırken özel mülkiyete konu olan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına, devlete ait kurum ve kuruluşlarca el konulmaktadır. Kamu yararı ilkesi kapsamında ve kanunda öngörülen süreçler işletilerek kamulaştırma yapılır.

  Kamulaştırma işleminin gerçekleşebilmesi için, idari bir sürecin izlenmesi muhakkak gereklidir. Taşınmaz için kamu yararı amacının olması, bedelin belirlenmesi gibi bu idari süreçteki son aşama ise, satın alma usulünün tamamen gerçekleştirilmesidir.

  Eğer özel mülk sahibi taşınmazı kamuya satmak istemezse idare tarafından, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılır. İdarenin, taşınmazın malikine karşı açmış olduğu bir davadır.

  Görevli ve Yetkili Mahkeme

  Kanun koyucu tarafından, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme konusunda ise HMK genel hükümleri uygulanır. Taşınmazlarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

  Dava Süreci

  Yetkili ve görevli mahkemede açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında kamulaştırılan taşınmaz için özel mülk sahibine ödenecek olan bedel belirlenir. Kamulaştırmanın diğer aşamalarına bu davada bakılmaz, sadece bedel tespiti için davada gerekli incelemeler yapılır.

  Bu davada idare şu istemlerle davacı olur:

  Bu talepler açılan davada mahkeme 30 gün içinde duruşma gününü tayin eder ve dava dilekçesini davalıya tebliğ eder. Davalıya yapılan bu tebligattan itibaren 30 gün içerisinde davalı, davacı idare aleyhine kamulaştırma işlemine karşı iptal davası  açabilir.

  Davacı böyle bir dava açmazsa davaya kaldığı yerden devam edilir. Duruşmada tarafların bedel üzerine anlaşması istenir. Eğer taraflar anlaşamazsa hakim bedelin tayini için bilirkişi raporu ister. Raporun gelmesi ile tespit edilen bedel mülk sahibi hesabına yatırılır. Bu makbuz 15 gün içinde mahkemeye sunulur. Ödemenin yapılmasından sonra artık taşınmaz idare adına tescil edilir.

  Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen tescil kararı kesin bir karar olduğu için kanun yolları kapalıdır. Ancak bedele ilişkin olarak kanun yollarına devam edilebilir.

  Anayasanın 125. Maddesi gereğince idarenin bütün işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu idari işlem bir kamulaştırma işlemi olduğu takdirde, bu işlemin iptali için idare mahkemesine başvurularak  “Kamulaştırma İşleminin İptali Davası” açılabilir.

  Taşınmaz maliki tarafından idari yargıda kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin iptal davası açılırsa, davacı olan idare davalı konumuna geçer. Bu dava mutlaka yürütmenin durdurulması istemi ile açılmalıdır. Böylece bu dava ilk açılan tespit ve tescil davasında, bekletici mesele yapılacaktır. Yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi ile idarenin açtığı dava duracaktır. İptal davasında kamulaştırmanın iptaline karar verilirse idarenin açtığı dava reddedilir. İptal davasında idare lehine sonuç çıkarsa kamulaştırma bedelinin tespiti davası görülmeye devam edecektir.

  Bedel nasıl ödenir?

  Kamulaştırma bedeli nasıl ödenir dersek peşin ya da taksit halinde ödenebilir. Ancak peşin ödenmesi kuraldır. Ancak kanunda bazı istisnalar öngörülmüştür. Kamulaştırma Kanunu’nun 3. Maddesinin 2. Fıkrasına göre;

  Bakanlar Kurulu’nca kabul olunan büyük enerji ve sulama projeleri, iskan projeleri, yeni orman ekim ve yetiştirme projeleri, kıyılarda yapılacak kamulaştırmalar, turizm amaçlı kamulaştırmalar ve sair benzeri büyük masraf gerektiren kamulaştırma işlemlerinde biri peşin olmak üzere altı taksitte ödeme yapılabilir.

  Sadece yukarıda sayılan hallerde kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

  Taşınmazın Kamulaştırılmasını İstemeyenler Ne Yapabilir?

  Gayrimenkulün kamulaştırılmasının istenilmediği durumlarda başvurulabilecek davalar vardır. Bu davalar idareye karşı açılabilecek davalardır. Bunlar

  Kamulaştırma işleminin iptali davasını yukarıda incelemiştik.

  Maddi düzeltim davası ise maddi hata haline açılmaktadır. İdare tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tecili davası dava dilekçesi ve ekleri davalıya tebliğ edilir. Davalı bu belgelerde yer alan kamulaştırılacak gayrimenkul hakkında maddi hata olduğunu görürse asliye hukuk mahkemesinde “maddi düzeltim davası” açar. Bu dava ile tebligattaki eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi istenir. Bu dava tebligattan itibaren 30 gün içinde açılır. Maddi düzeltim davası davanın esasına ilişkin değildir. Gayrimenkulün doğru belirlenmesi ile değer tespiti de doğru yapılacaktır. Bunu sağlamak amacıyla dava açılır.

  Mahkemenin bu dava ile esas davanın yani tespit ve tescil davasının birleştirilmesine karar verir ve iki davayı birlikte görür.

  İdare tarafından açılacak olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında amaç, kamulaştırma sonucunda kamulaştırılan taşınmazın malikine hangi tutarda bedel ödeneceğinin tam anlamıyla tespit edilmesidir. İdare tarafından yapılan kamulaştırma işleminin hukuka uygun olup olmadığı, bu davanın konusu değildir, hukuka uygunluk tartışması bu davada yapılmayacaktır.

  Yazı kaynağı : bilirkisiraporlari.com

  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası | Tüzel & Gülşen Hukuk Bürosu

  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası | Tüzel & Gülşen Hukuk Bürosu

  Genel olarak

  Kamulaştırma, genel olarak; kişilerin mülkiyetindeki bir taşınmazın kamusal kullanıma geçirilmesi için yapılan işlemdir. Örnek olarak; bir kişiye ait taşınmazın, uygulama imar planında park alanı olarak belirlenmiş olması mümkündür. Bu kişiye ait taşınmazın, fiilen de kamusal kullanıma geçirilmesi için, taşınmaza ilişkin kamulaştırma işlemleri yapılır. Bu sürecin en önemli aşamalarından biri de kamulaştırma bedelinin tespiti davası aşamasıdır. 

  Kamulaştırma bedelinin tespiti davası nedir?

  Kamulaştırma konusunu genel olarak incelediğimiz ilk yazımızda da belirttiğimiz üzere; kamulaştırmada öncelikle satın alma usulünün uygulanması esastır. İdare, kamulaştırmak istediği taşınmazın sahibine uzlaşma davetiyesi gönderir ve ilgili taşınmazı kamulaştırmak istediğini bildirir. Uzlaşma toplantısında malik ile idare anlaşırsa dava açılması gerekmez. Ancak taşınmaz malın malikinin, idarenin teklifini kabul etmemesi halinde, uzlaşmazlık tutanağı düzenlenir. Bu durumda kamulaştırma bedelinin tespitini mahkemenin belirlemesi için, kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılması gerekir.

  Kamulaştırma bedelinin tespiti davasını kim açar?

  Kamulaştırma bedelinin tespiti davası yalnızca, Kamulaştırma Kanununda tanımı verilen idare tarafından açılabilir.

  Dava açılmadan önce işletilmesi gereken usul nedir?

  İdarenin, kamulaştırma bedelinin tespiti davası açmadan önce ‘’satın alma’’ usulünü denemesi gerekir. Kamulaştırma, satın alma usulüyle yapılamazsa, idare bu davayı açacaktır.

  Davaya hangi mahkeme bakar?

  Kamulaştırma bedelinin tespiti davası, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

  Davada ileri sürülen talep nedir?

  Kamulaştırma bedelinin tespiti davası sürecinde ileri sürülen talepler şu şekildedir:

  Mahkeme, en geç 30 gün sonrası için duruşma günü belirlemekle yükümlüdür.

  Kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılan mahkeme; idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün sonrası için duruşma günü verir. Taşınmazın malikine tebligat yapar. Tebligatta, dava dilekçesi ve duruşma günü yer alır.

  Kendisine tebligat yapılan taşınmaz maliki 10 gün içinde mahkemenin talep ettiği bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.

  Taşınmaz maliki, kendisine yapılan tebligat üzerine, mahkemece talep edilen bilgi ve belgeleri gecikmesizin bildirmek zorundadır. Dava sürecinin, bu alanda çalışan bir avukatla takibi, hak kaybına uğranılmaması açısından önem taşımaktadır.

  Hakim, kamulaştırma bedelinin tespiti davası duruşmasında tarafları önce anlaşmaya davet eder.

  Duruşmada; taşınmazı kamulaştırmak isteyen idare ile taşınmazın maliki önce taşınmazın bedeli konusunda anlaşmaya davet edilir. Anlaşma sağlanırsa, uyuşmazlık biter.

  Taraflar bedelde anlaşamazsa yargılama devam eder. Keşif yapılır.

  Tarafların kamulaştırma bedeli konusunda anlaşma sağlayamaması halinde, hakim, en geç 10 gün sonrası için keşif günü verir. En geç 30 gün sonrası için de duruşma günü verir. Taşınmazda öncelikle keşif yapılır. Keşifte tarafların, muhtarın beyanı alınır.

  Keşif sonrasında bilirkişi raporu düzenlenir, taraflara tebliğ edilir.

  Bilirkişi, taşınmazın değerini belirten raporunu 15 gün içinde mahkemeye verir. Mahkeme, raporu taraflara tebliğ eder. Hakim, duruşmaya, taraflar veya vekilleri ve bilirkişileri çağırır. Tarafların bilirkişi raporlarına itirazı dinlenir. Bilirkişilerin bu itirazlara karşı beyanı alınır.

  Hakim, hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit eder.

  Taraflar bedelde anlaşamadığında, hakim, gerekirse yeni bir bilirkişi kurulu belirleme hakkına sahiptir. Buradaki süreç de 15 gün içinde sonuçlandırılmak zorundadır. Hâkim, tarafların ve bilirkişilerin rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanıp; adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit eder.

  Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir?

  Mahkemenin belirlediği bilirkişi kurulu, bedelin tespitini etkileyecek tüm ölçütleri dikkate alarak rapor düzenler. Taşınmazın cinsi, yüzölçümü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurları, her unsurun ayrı ayrı değeri, varsa vergi beyanı, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini dikkate alır. Dava sürecinde bedelin tespiti noktasında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun kabul ettiği değerleme standartlarına uygun, gerekçeli bir değerlendirme raporu hazırlanır. Bu raporlara dayalı olarak taşınmaz malın değerini hakim tespit eder.

  İmar nedeniyle oluşacak değer artışı bedelin belirlenmesinde etkili midir?

  Kamulaştırma bedelinin tespiti davası sürecinde taşınmaz malın değerinin tespit edilirken; kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr dikkate alınmaz.

  Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde; bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta oluşacak kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilecektir. Bu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelidir.

  Kısmen kamulaştırma mümkün müdür? Bu durumda kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir?

  Kısmen kamulaştırma yapılması mümkündür. Ancak kısmen kamulaştırma halinde dikkat edilmesi gereken hesaplamalar vardır. Bu durumda taşınmazın değeri şu şekilde belirlenir:

  Kısmen kamulaştırma nedeniyle;

  Taşınmazın tamamı için takdir edilen kamulaştırma bedelinden; kamulaştırılan kısma düşen miktardır. 

  Eksilen değer miktarı tespit edilir. Kamulaştırılan kısım için belirlenen kamulaştırma bedeline eksilen değer eklenir. 

  Artış miktarı tespit edilir. Kamulaştırılan kısım için belirlenen bedelden, artan değer çıkarılır. Bu indirme, kamulaştırma bedelinin % 50’sinden fazla olamaz.

  Artış ve düşüş belirlemeleri, Kamulaştırma Kanunundakiusullere göre yapılır.

  Kamulaştırma dışında kalan kısım, imar mevzuatına göre yararlanmaya elverişliyse; kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olanlarının eski niteliklerine göre kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve bedel; kamulaştırma bedeline eklenir. Bu masraf ve bedeller, yukarıda 2 numarada yer verdiğimiz kıymet düşüklüğü miktarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

  Kısmen kamulaştırmada artan kısım yararlanmaya elverişli değilse ne olur?

  Kısmen kamulaştırmada; kamulaştırmadan artan kısım yararlanmaya elverişli değilse ve kamulaştırma işlemine karşı da idari yargıda dava açılmamışsa; mal sahibi, en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurup, bu kısmın da kamulaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda artan kısım da kamulaştırılmak zorundadır.

  Kamulaştırma bedeli üzerinde taraflar anlaşamazsa ne olur?

  Hakimin belirlediği kamulaştırma bedeli üzerinde taraflar anlaşırsa, bu bedel, peşin ve nakit olarak, hak sahibi adına bankaya yatırılacaktır.

  Taraflar anlaşamazsa, hakim, belirlediği kamulaştırma bedelini mahkemenin belirttiği banka hesabına yatırması ve yatırdığına dair makbuzu ibraz etmesi için idareye 15 gün süre verir. Şayet kanundaki şartlara uygun olarak taksitle ödenmeye karar verilmişse, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememişse ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere, mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye 15 gün süre verilecektir.

  Sürelerin, gereken hallerde bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılması mümkündür.

  Belirlenen kamulaştırma bedeli yatırıldığında, hakim, tescile karar verir.

  İdare, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına, hâkim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin veya hak sahibinin tespit edilemediği durumlardaysa; ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı halinde mahkeme, taşınmaz malın idare adına tesciline karar verir. Mahkeme ayrıca; kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verir. Bu kararları tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya da bildirir.

  Kamulaştırma bedelinin tespiti davası sonucunda mahkemenin verdiği tescil hükmü kesindir. Bedele itiraz ise mümkündür.

  Mahkemenin verdiği tescil hükmü kesindir. Kamulaştırma bedeline karşı ise istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulması mümkündür. Bu sürecin avukatla takibi, hak kaybına uğranılmaması adına önem taşımaktadır.

  Kamulaştırma bedeli de, istinaf veya temyiz incelemesi sonucunda kesinleşecektir. Bu bedel, hak sahibine peşin ve nakit olarak ödenen tutardan daha az ise, aradaki fark ilgilisinden talep edilecektir. Ancak; idare tarafından hak sahibi adına yapılan ödeme tarihi ile geri ödemeye ilişkin yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarih arasındaki süre için faiz alınmaz.

  Kamulaştırma bedeline faiz işletilir mi?

  Dava sürecinin 4 ay içinde sonuçlandırılamaması hâlinde; tespit edilen bedele, bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletilecektir.

  Kamulaştırma bedelinin tespiti davası sürecinde mahkemece gönderilen tebligatlara cevap verilmezse süreç nasıl işler?

  Dava sürecinde mahkemenin gönderdiği davete uyulmadığı taktirde; mahkeme, ilgililerin yokluğunda işlem yapar. Bu süreçte gönderilen tüm tebligatlara usulüne uygun bir şekilde cevap verilmesi; sürecin avukatla takibi, hak kaybına uğranılmaması adına önem taşımaktadır.

  Şayet hak sahibi tespit edilemezse mahkeme; kamulaştırma bedelinin üçer aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandırılması amacıyla gerekli tedbirler alır.

  Kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmışsa kamulaştırma bedelinin tespiti davası süreci nasıl işler?

  Kamulaştırma işlemine karşı hak sahiplerinin, yasadaki süre içinde idari yargıda iptal davası açma hakkı vardır. Şayet bu dava açılmışsa ve idari yargı mahkemeleri de yürütmenin durdurulması kararı vermişse; kamulaştırma bedelinin tespiti davası sürecini yürüten mahkeme, idari yargıdaki iptal davasını bekletici mesele yapar. Bu davanın sonucuna göre karar verir.

  Sonuç,

  Kamulaştırma bedelinin tespiti davası idare tarafından açılan bir davadır. Bu davada, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın maliki davalı konumundadır. Bu süreçte maliklerin, avukatın hukuki hizmetinden faydalanmaları, hak kaybına uğramamaları açısından önem taşımaktadır.

  TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, kamulaştırma bedelinin tespiti davası sürecinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İletişim bilgileri için tıklayınız. 

  Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. v Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

  Yazı kaynağı : www.tuzelgulsen.av.tr

  KAMULAŞTIRMA KANUNU > - Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti, İdare Adına Tescil ve Bedelin Tespiti Esasları, Dava Hakkı ve Bilirkişiler > - Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve İdare Adına Tescil, Bedelin Tespiti Esasları > Madde 10 - Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili*

  KAMULAŞTIRMA KANUNU > - Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti, İdare Adına Tescil ve Bedelin Tespiti Esasları, Dava Hakkı ve Bilirkişiler > - Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve İdare Adına Tescil, Bedelin Tespiti Esasları > Madde 10 - Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili*

  (Değişik: 24/4/2001 - 4650/5 md.)

  Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister.

  Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ olunur.

  Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile yapılacak tebligatta;

  a)Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü.

  b)Malik veya maliklerin ad ve soyadları,

  c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,

  d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

  e) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği,

  f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

  g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı,

  h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

  Belirtilir.

  Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az bir defa yayımlanır.

  Mahkemece belirlenen günde yapılacak duruşmada hakim, taşınmaz malın bedeli konusunda tarafları anlaşmaya davet eder. Tarafların bedelde anlaşması halinde hakim, taraflarca anlaşılan bu bedeli kamulaştırma bedeli olarak kabul eder ve sekizinci fıkrının ikinci ve devamı cümleleri uyarınca işlem yapar.

  Mahkemece yapılan duruşmada tarafların bedelde anlaşamamaları halinde hakim, en geç on gün içinde keşif ve otuz gün sonrası için de duruşma günü tayin ederek, 15 inci maddede sayılan bilirkişiler marifetiyle ve tüm ilgililerin huzurunda taşınmaz malın değerini tespit için mahallinde keşif yapar. Yapılacak keşifte, taşınmaz malın bulunduğu yerin bağlı olduğu köy veya mahalle muhtarının da hazır bulunması amacıyla, muhtara da davetiye çıkartılır ve keşifte hazır bulunması temin edilerek, muhtarın beyanı da alınır.

  Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanını da dikkate alarak, 11 inci maddedeki esaslar doğrultusunda taşınmaz malın değerini belirten raporlarını onbeş gün içinde mahkemeye verirler. Mahkeme bu raporu, duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliğ eder. Yapılacak duruşmaya hakim, taraflar veya vekillerini ve bilirkişileri çağırır. Bu duruşmada tarafların bilirkişi raporlarına varsa itirazları dinlenir ve bilirkişilerin bu itirazlara karşı beyanları alınır.

  (Değişik sekizinci fıkra: 19/4/2018-7139/26 md.) Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde gerektiğinde hâkim tarafından onbeş gün içinde sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulu tayin edilir ve hâkim, tarafların ve bilirkişilerin rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit eder. Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir. Tarafların anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak anlaşılan miktar peşin ve nakit olarak, hak sahibi adına bankaya yatırılır. Tarafların anlaşamaması halinde hâkim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin (…) mahkemece belirlenecek banka hesabına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdarece, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına, hâkim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin (…) veya hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup, tarafların bedele ilişkin istinaf veya temyiz hakları saklıdır. İstinaf veya temyiz incelemesi sonucunda kesinleşen kamulaştırma bedeli, hak sahibine peşin ve nakit olarak ödenen tutardan daha az olması durumunda aradaki fark ilgilisinden talep edilir. İdare tarafından hak sahibi adına yapılan ödeme tarihi ile geri ödemeye ilişkin yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarih arasındaki süre için faiz alınmaz.(**)

  (Ek fıkra: 11/4/2013-6459/6 md.) Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması hâlinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletilir.

  Bu maddede öngörülen işlemler, mahkemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde ilgilinin yokluğunda yapılır.

  Hak sahibinin tespit edilemediği durmlarda mahkemece, kamulaştırma bedelinin üçer aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandırılması amacıyla gerekli tedbirler alınır.

  Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal, tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde mahkemece sicil kaydının terkinine karar verilir.

  Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişiksi aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirir.

  14 üncü maddede belirtilen süre içinde, kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri tarafından idari yargıda iptal davası açılması ve idari yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde mahkemece, idari yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır.

  Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya maddi hatalara karşı adli mahkemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi idareye husumet yöneltileceğinin davetiye ve ilanda açıkça belirtilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada husumet yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma tebligat yapılmak suretiyle davaya devam olunur.
  _____________________

  (*) Bu madde başlığı; “Kıymet takdiri komisyonları” iken, 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  (**) Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 tarihli ve Esas No.:2018/104; Karar No.: 2020/39 sayılı Kararı ile bu fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan “ idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen bedelden az olması durumunda hâkim tarafından tespit edilen bedel, fazla olması durumunda idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedel, peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, kalanı ise bedele ilişkin kararın kesinleşmesine kadar üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılmak ve kesinleşen karara göre hak sahibine verilmek üzere” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, yedinci cümlesinde yer alan “idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedelden fazla olması halinde fazla olan tutarın bloke edildiğine” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.

  Yazı kaynağı : app.e-uyar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap