Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  katiplik için bilgisayar sertifikası

  1 ziyaretçi

  katiplik için bilgisayar sertifikası Ne90'dan bulabilirsiniz

  2.863 Zab�t Katibi Al�m� Ve Bilgisayar Sertifikas� - Memurlar.Net

  2.863 Zab�t Katibi Al�m� Ve Bilgisayar Sertifikas� - Memurlar.Net

  S�nav ilan�n� incelemek i�in t�klay�n�z.

  S�nav ilan�nda teredd�te d���len konular� detayl� olarak incelemi�tik.

  S�nav ilan�na g�re ba�vuru i�in bilgisayar sertifikas� �art� aranmaktad�r. Sizlerden gelen yo�un mesajlar �zerine sertifika konusunu detayl� ve soru-cevap olarak inceliyoruz.

  Memurlar.net taraf�ndan bilgisayar sertifikas�na y�nelik haz�rlanan di�er dosyalar i�in t�klay�n�z.

  A�a��da verdi�imiz �rnek durumlar�n hepsi defalarca ya�anm�� ve hepsinin de kurumlar taraf�ndan atamalar� yap�lm��t�r. Sizden ricam�z dikkatlice okuman�z ve bu bilgilerin aksini savunanlara kulak asmaman�zd�r.

  Bilgisayar sertifikas� en son ne zaman elimizde olmal�?

  Son ba�vuru tarihi olan 6 Mart'a kadar sertifika elinizde olmal�.

  Sertifikam yeti�miyor ama kurs bana "kursa devam belgesi veririz sorun ��kmaz" dedi?

  Bu ge�erli ve yeterli de�ildir. 6 Mart g�n� itibariyle sertifika elinizde olmad��� i�in ba�vuramazs�n�z. Kursa devam belgesi gibi belgeler yeterli de�ildir.

  6 Mart'ta sertifikam yeti�miyor uygulama veya s�zl� s�nava kadar alsam olur mu?

  Hay�r. Sertifikan�n al�nma tarihi en ge� 6 Mart't�r. Bu tarihten sonra sertifika alanlar bo�una ba�vurmu� olacakt�r.

  Bilgisayar Sertifikas� i�in 160 saatlik kurs mu g�rmek gerekiyor?

  Belirli bir saat kotas� yoktur. 160 saat limiti kurslar taraf�ndan t�retilmi� asl� olmayan bir bilgidir. Kursunuz 30 saat olabilir, 70 saat olabilir, 120 saat olabilir. �nemli olan elinizde bir sertifika olmas�d�r.

  Bilgisayar ile ilgili ders veya sertifikay� ka� y�l �ncesine kadar alm�� olmal�y�m?

  Bilgisayarla ilgili dersi ka� y�l �nce ald���n�z�n bir �nemi yok. Ayn� �ekilde sertifikay� ne zaman ald���n�z �nemli de�il. Ayr�ca transkriptinizi ve sertifikan�z� ne zaman ald���n�z�n da bir �nemi yoktur.

  �nemli son ba�vuru g�n� olan 6 Mart �ncesinde bu sertifika al�nm�� veya sertifika yerine ge�en dersler g�r�lm�� olmal�d�r.

  "Enformatik" adl� bir ders ald�m. Bilgisayar sertifikas� yerine ge�er mi?

  Enformatik dersi bilgisayar i�erikli bir derstir. Bu dersi ge�mi� oldu�unuzu belgelendirmek yeterlidir. Bu adaylar�n bilgisayar sertifikas�na ihtiya�lar� yoktur.

  "Bilgisayar Giri�" isimli ders alanlar i�in Bilgisayar sertifikas�na gerek var m�?

  Bu ders ad� �st�nde bilgisayar i�erikli bir derstir. Bu dersi ge�mi� oldu�unu belgelendirmek yeterlidir. Bu adaylar�n bilgisayar sertifikas�na ihtiya�lar� yoktur.

  "Temel Bilgi Teknolojileri Kullan�m�" dersi bilgisayar sertifikas� i�in yeterli midir?

  Bu ders bilgisayar i�erikli bir derstir. Bu dersi ge�mi� oldu�unu belgelendirmek yeterlidir. Bu adaylar�n bilgisayar sertifikas�na ihtiya�lar� yoktur.

  Bilgisayar ile ilgili dersi ge�me notumuzun bir �nemi var m�d�r?

  Ge�me notu �nemsizdir. Aslolan ilgili dersin ba�ar�yla verilmi� olmas�d�r. Ge�me notunuz 60 da olsa 90 da olsa yeterlidir. Ayn� �ekilde notunuz "AA" da olsa "DD" de olsa sertifika �art�n� kar��l�yorsunuz.

  Bilgisayar dersini ka� d�nem almam laz�m?

  �nemli dersin ge�ilmi� olmas�d�r. Herhangi bir d�nem kotas� veya s�n�r� yoktur. Zaten bir �ok �niversitede tek d�nem verilmektedir ve bu durumdaki adaylar�n hepsi yerle�tirme sonras� g�reve ba�lam��t�r.

  Bilgisayar i�erikli dersin ka� kredi olmas� laz�m?

  Al�nan bilgisayar dersinin ka� kredi oldu�u �nemsizdir. Hatta kredisi bile olmasa bu dersi ge�mi� olman�z yeterlidir.

  Bilgisayarla ilgili dersi se�meli olarak ald�m?

  Bilgisayar dersinin se�meli veya zorunlu bir ders olmas� �nemli de�ildir. Ne �ekilde al�rsan�z al�n sonu�ta bu dersi alm�� ve ba�ar�yla ge�mi� olman�z yeterlidir.

  Bilgisayar b�l�m� mezunuyum sertifikaya ihtiyac�m var m�?

  Kurum ilan�nda "Fak�lte veya y�ksekokullar�n bilgisayar b�l�m�, .... dengi okullar�n ticaret veya bilgisayar b�l�mlerinden mezun olmak. (Bu maddede say�lan ��retim kurumlar�ndan mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikas� istenmeyecektir.)" ifadesi bulunmaktad�r.

  Yani bilgisayar b�l�m� mezunlar�n�n sertifikaya ihtiyac� yok. Do�rudan ba�vurabilirler.

  Adalet b�l�m� mezunuyum sertifikaya ihtiyac�m var m�?

  Kurum ilan�nda "Fak�lte veya y�ksekokullar�n .. adalet meslek y�ksekokullar�, meslek y�ksekokullar�n�n adalet b�l�m�, adalet �nlisans program�, adalet meslek lisesi ...mezun olmak. (Bu maddede say�lan ��retim kurumlar�ndan mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikas� istenmeyecektir.)"ifadesi bulunmaktad�r.

  Yani adalet b�l�m� mezunlar�n�n sertifikaya ihtiyac� yok. Do�rudan ba�vurabilirler.

  Bilgisayar dersini lisede ald�m ama �nlisans/lisans d�zeyinden KPSS'ye girdim ve �niversitede iken bilgisayar dersi almad�m. Sertifikaya ihtiyac�m var m�?

  Sertifikaya ihtiyac�n�z bulunmamaktad�r. Bu sertifika i�in hayat�n�z�n herhangi bir d�neminde bilgisayara ili�kin bir ders alm�� olman�z ve bunu belgelendirmeniz yeterlidir.

  Bilgisayar dersini ald�ktan sonra ba�ka bir b�l�me ge�i� yapt�m ve yeni b�l�m�mden KPSS'ye girdim. �nceki b�l�m�mde ald���m bilgisayar dersi yeterli midir?

  Bu durumu belgelendirmeniz durumunda zabit katipli�ine ba�vurman�z m�mk�nd�r.

  Bilgisayar dersini �nlisans okurken ald�m ama DGS ile lisans oldum ve lisans d�zeyinden KPSS'ye girdim ve lisans okurken bilgisayar dersi almad�m. Sertifikaya ihtiyac�m var m�?

  Sertifikaya ihtiyac�n�z bulunmamaktad�r. Bu sertifika i�in hayat�n�z�n herhangi bir d�neminde bilgisayara ili�kin bir ders alm�� olman�z ve bunu belgelendirmeniz yeterlidir.

  Okulda bilgisayar dersi almad�m. Elimde bilgisayarl� muhasebe sertifikam var. Zabit katipli�ine ba�vurabilir miyim?

  Evet.

  �niversiteyi ikinci ��retim olarak okudum. �kinci ��retimlerin bilgisayar dersi bilgisayar sertifikas� i�in ge�erli olur mu acaba?

  Bilgisayar dersi a��s�ndan aday�n birinci ��retim ya da ikinci ��retim olmas� sorun de�ildir. ikisi de ayn�d�r. (Ancak, k�lavuzdaki "�rg�n ��retim" ifadesi "birinci ��retim" ifadesi ile kar��t�r�lmaktad�r. Burada �rg�n ��retim ifadesi ile a��k��retim haricindeki fiili ��retim kastedilmektedir.)

  A��k��retim Lisesi/Fak�ltesi mezunuyum. Burada bilgisayar dersi ald�k. Bu dersleri ge�tik. Bu sertifika i�in yeterli midir?

  Maalesef ilan h�km� gere�i a��k��retim s�ras�nda al�nan bilgisayar dersleri Bilgisayar sertifikas�n� kar��lam�yor. Sertifika i�in kursa gitmeniz gereklidir.

  Halk e�itim kurslar�nda verilen bilgisayar sertifikas� yeterli midir?

  Evet.

  Bilgisayar dersini ald�ktan sonra �niversiteyi b�rakt�m. S�nava lise d�zeyinden girdim. �niversitede ald���m ders sertifika i�in uygun mudur?

  Bir bilgisayar dersi ald�ktan sonra �niversiteyi terk eden bir ��renci halihaz�rda mezun olmad��� halde ilgili dersi alm�� oldu�u i�in sertifika �artlar�n� ta��maktad�r.

  Bilgisayar dersini g�rd���m zaman bilgisayarl� sistem yoktu. Karne ile notlar�m�z belli oluyordu. Okulda benim ald���m ders sistemde g�z�km�yor. Ne yapmal�y�m?

  �ncelikle karneniz duruyorsa onu kuruma sunabilirsiniz. Ya da okulunuz ile g�r���n ve ilgili dersi ald���n�z� belirten bir belge vermeleri yeterli olur.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Bilgisayar Sertifikası | URSEM

  Ursem Bilgisayar Sertifika Programı

  Bilgisayar Sertifikası, Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası olarak da bilinen Temel Bilgi Teknolojileri Sertifika Programımız uzaktan eğitim yöntemiyle verilmekte olup Adalet Bakanlığı katiplik alımı için bilgisayar sertifikası şartını sağlamanız için önem arz etmektedir.

  Bilgisayar Sertifikası Ne İşe Yarar?

  Bilgisayar Sertifikası Çalışma Alanları Nelerdir?

  Kamu Personeli Atamalarında Geçerli bir sertifikadır. Adalet Bakanlığında Zabıt katibi, Cezaevi katibi ve Daktilograf kadrolarına atanmak için bu sertifika şarttır. Ayrıca bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi memur kadrolarına atanabilmek için gereklidir. Bu sertifika ile Belediyelerde, Hastanelerde, Çağrı merkezlerinde, Yazılım şirketleri ve diğer şirketlerde çalışabilir. 

  Bilgisayar İşletmenlik Sertifikası öncelikle Bilgisayar bildiğinizi ispatlayabileceğiniz tek sertifikadır. Kamuda görevde yükselmede istenilen bu sertifika aynı zamanda birçok bölüme başvuru sırasında zorunlu tutulmaktadır.

  Alacağınız bilgisayar işletmenlik sertifikası ile özel kurslarda bilgisayar öğretmeni olarak görev alabilirsiniz. Bunun dışında Adalet bakanlığı Zabit Katipliği ve diğer başvurular bilgisayar sertifikası aranmaktadır.

  Ursem Uluslararası Sürekli Eğitim Merkezi 

  Bilginizi Belgelendirin

  Yazı kaynağı : ursem.com.tr

  Zabıt Katibi Nasıl Olunur ? | Hukuk Haberleri

  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Uzaktan Eğitim) - SAÜSEM

  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Uzaktan Eğitim) - SAÜSEM

  YENİ EĞİTİMLER VE DUYURULARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

  TELEGRAM KANALIMIZA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

  Eğitim: Eğitim 1 ay sürmektedir. Kayıtlı ders videoları üzerinden uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır. Eğitim portalı 24 saat açıktır. İstenilen gün ve saatte giriş yapılabilmektedir. Eğitim başlangıç tarihinde tarafımızdan SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır.

  Eğitim başlamadan eğitim portalına giriş yapılamamaktadır.

  Eğitime, bu sayfanın en altında yer alan Eğitim Portalı butonuna tıklayıp katılabilirsiniz.

  Kullanıcı Adı  : TC Kimlik Numaranız
  Şifre               : TC Kimlik Numaranızın İlk Beş Hanesi

  Sınav: Sınav tarihleri aday işlemleri panelinden görüntülenebilmektedir. Belirtilen sınav tarihi aralığında sınava 3 kez giriş yapma hakkı bulunmaktadır. Belirtilen tarih aralığında istenilen gün ve saatte, sınava, eğitim portalında Sınav bölümünden giriş yapılabilmektedir. Sınav uzaktan sınav yöntemiyle çoktan seçmeli (test) olarak yapılmaktadır. Sınavdan en az 50 puan alınması durumunda başarılı olup, tekrar sınava giriş yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

  Sertifika: Sertifikalar, e-sertifika olarak e-devlete yüklenecektir. E-sertifika için ücret alınmamaktadır. Ayrıca sertifika gönderilmeyecektir.

  Bilgisayar Sertifikası, Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası olarak da bilinen Temel Bilgi Teknolojileri Sertifika Programımız uzaktan eğitim yöntemiyle verilmekte olup Adalet Bakanlığı katiplik alımı için bilgisayar sertifikası şartını sağlamanız için önem arz etmektedir. Online bilgisayar sertifikasının nerelerde kullanılacağıyla ilgili ve bu sertifika programına kimlerin başvurabileceğiyle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.

  EĞİTİM SONUCUNDA ALINAN SERTİFİKA ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINDA KULLANILABİLMEKTEDİR.

  Adalet Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde onaylı Bilgisayar Sertifikalarıyla ilgili maddeler için tıklayın.

  Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

  BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKASI NE İŞE YARAR?

  Programa Kimler Başvurmalı?

  Kursiyerlerimiz Bilgisayar İşletmenliği Kursunu alarak bir bilgisayarı genel olarak kullanıp dokümanlar oluşturabilecek, Ms Word de belgelerle çalışabilecek, Ms Excel de sayısal hesaplamalar yapabilecek, Ms Powerpoint ile sunumlar hazırlayabilecek ve Internet Explorer ile internet dünyasında dolaşabileceklerdir.

  Bilgisayar İşletmenlik Sertifikası öncelikle Bilgisayar bildiğinizi ispatlayabileceğiniz tek sertifikadır. Kamuda görevde yükselmede istenilen bu sertifika aynı zamanda birçok bölüme başvuru sırasında zorunlu tutulmaktadır.

  Alacağınız bilgisayar işletmenlik sertifikası ile özel kurslarda bilgisayar öğretmeni olarak görev alabilirsiniz. Bunun dışında Adalet bakanlığı Zabit Katipliği ve diğer başvurular bilgisayar sertifikası aranmaktadır.

  BANKA HESAP BİLGİSİ

  (Kredi kartıyla ödemek istediğiniz takdirde başvuru esnasında ödeme yapabilirsiniz)

  Ziraat Katılım Bankası
  Alıcı Adı              : Sakarya Üniversitesi Dön. Ser. İşl. Md.
  Hesap No            : 27-464698-2
  IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02

  Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Telefonlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle daha hızlı iletişim için lütfen e-posta adresimiz ([email protected]) ile ulaşım sağlayınız.

  Mesai Saatleri: 08:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
  Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
  Tel:   0264 295 42 20
  E-posta: [email protected]

  Yazı kaynağı : sausem.sakarya.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap