Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  konya medicana hastanesi telefon numarası

  1 ziyaretçi

  konya medicana hastanesi telefon numarası Ne90'dan bulabilirsiniz

  Medicana Konya Hastanesi

  Medicana Konya Hastanesi

  2012 yılından bu yana dünya standartlarında sağlık hizmeti sunan Özel Medicana Konya Hastanesi, tüm sağlık hizmetlerini tek çatı altında toplamayı başarmış, sağlık sektöründeki önemli yatırımlardan biridir. Modern teknolojisi ve teknik özellikleriyle öne çıkan Özel Medicana Konya Hastanesi, bölgenin en büyük ve en kapsamlı özel hastanesidir.

  Sağlık hizmetinin yanı sıra, tıbbi alanda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama ihtiyaçlarını karşılamak ve desteklemek üzere 2015 yılında KTO Karatay Üniversitesi ile afiliasyon protokolü imzalanmıştır. 32 Uzman Hekim, 37 Akademik Kadro, 8 Pratisyen Hekim, 1 Psikolog, 2 Diyetisyen olmak üzere toplam 80 hekim kadromuz bulunmaktadır.

  30.000 m2 Kapalı Alan

  Yoğun Bakım ve yatak kapasitesi ile 30.000 m2 kapalı alanda  en kapsamlı özel hastane konumunda olan Özel Medicana Konya Hastanesi,  yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde % 100 doluluk oranları ile tüm bölgenin ihtiyacına cevap vermektedir. 49 yataklı genel yoğun bakım, 7 yataklı kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım, 9 yataklı koroner yoğun bakım, 41 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve 117 servis yatağı ile toplamda 223 yatak kapasitesine sahiptir.

  Yazı kaynağı : www.medicana.com.tr

  İletişim - Medicana Sağlık Grubu

  Medicana Konya Hastanesi Doktorları

  �zel Medicana Konya Hastanesi

  �zel Medicana Konya Hastanesi

  Hastane'de olmas� muhtemel bran�lar

  Bran�lar ve poliklinikler hakk�nda daha detayl� bilgiyi hastanenin web sitesinden yada randevu sistemine giri� yapt�ktantan sonra poliklinik ve hekim se�imi b�l�m�nde bulabilirsiniz

  • Dermatoloji (Cildiye) • Diyetisyen • �� Hastal�klar� (Dahiliye) • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal�klar� • Gastroenteroloji • Romatoloji • Psikiyatri • N�roloji • Hematoloji • Enfeksiyon Hastal�klar� (�ntaniye) • �ocuk Sa�l��� ve Hastal�klar�(pediatri) • �ocuk Kardiyolojisi • �ocuk N�rolojisi • �ocuk Gastroenterolojisi • �ocuk G���s Hastal�klar� • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon • Kardiyoloji • G���s Hastal�klar� • Genel Cerrahi • �ocuk Cerrahisi • G���s Cerrahisi • G�z Hastal�klar� • �roloji • Kad�n Hastal�klar� ve Do�um • Ortopedi ve Travmatoloji • Plastik Rekonstr�ktif ve Estetik Cerrahi • Kulak Burun Bo�az Hastal�klar�(KBB) • Biyokimya • Radyoloji • Mamografi • Mikrobiyoloji • Yeni Do�an Yo�un Bak�m • T�bbi Onkoloji

  Di�er Konya �zel Hastaneler

  Yazı kaynağı : www.tahlilsonuclari.gen.tr

  �zel Medicana Konya Hastanesi

  �zel Medicana Konya Hastanesi

  �zel Medicana Konya Hastanesi, Konya ili Sel�uklu il�esinde �zel hastane olarak faaliyet g�stermektedir. Medicana Konya Hastanesi 35 bin metrekarelik kapal� alan� ile b�lgenin en b�y�k ve kapsaml� �zel sa�l�k kurulu�u niteli�inde. T�m geli�mi� t�bbi olanaklar, uluslararas� hasta bak�m standartlar�, son teknoloji cihaz park� ve geni� bir akademik kadro ile hizmet sunan hastane bu yap�s�yla Konya'n�n yan� s�ra �evre il�e ve illerden gelecek hastalara da hizmet verecek kapasiteye sahiptir. Sa�l�k hizmetinin yan� s�ra, t�bbi alanda e�itim-��retim, ara�t�rma ve uygulama ihtiya�lar�n� kar��lamak ve desteklemek �zere 2015 y�l�nda KTO Karatay �niversitesi ile afiliasyon protokol� imzalanm��t�r. 32 Uzman Hekim, 37 Akademik Kadro, 8 Pratisyen Hekim, 1 Psikolog, 2 Diyetisyen olmak �zere toplam 80 hekim kadromuz bulunmaktad�r.

  Ayr�ca �� Anadolu'nun en b�y�k ve en kapsaml�, �lke �ap�nda da kendinden s�z ettirecek say�l� hastanelerinden biri olarak konumlanan Medicana Konya Hastanesi'nin, Grubun sa�l�k turizmi alan�ndaki �nc�l���n� devam ettirecek nitelikte bir potansiyeli bulunuyor. Konya Kent merkezinde bulunan hastane, pek �ok mukayeseli �st�nl�klere sahip. Konya Havaalan�'na yakla��k 14 kilometre ve 13 dakika, �ehir otogar�na 7 kilometre ve 7 dakika uzakl�kta; yap�m� tamamlanmakta olan Konya-Ankara, Konya-Eski�ehir, Konya-�stanbul ve Konya-�zmir h�zl� tren hatlar�na kom�u, h�zl� tren istasyonuna �apraz kom�ulukta yer al�yor.

  Konya ve �evresi mevcut hastane standartlar�n�n bir hayli �zerinde ger�ekle�tirilen proje, b�lgenin yo�un bak�m yatak kapasitesine de �nemli bir katk� sa�layacak. 55 yatakl� genel yo�un bak�m, kardiyovask�ler cerrahi yo�un bak�m, koroner yo�un bak�m �nitelerinin yan� s�ra 45 yatakl� yeni do�an yo�un bak�m �nitesi ile toplamda 100 yatak kapasiteli yo�un bak�m �niteleri; teknoloji ve hastane mimarisinin son imk�nlar� kullan�larak tasarland�.

  Bunun yan� s�ra teknolojik olarak da �st seviyede planlanan Medicana Konya Hastanesi, sa�l�k hizmetlerinde sadece fiziksel de�il hizmet anlam�nda da �ok geni� bir yelpazede hizmet sa�layacak.

  Medicana Konya Hastanesi ile b�lgeye kemik ili�i ve organ naklinde �ok iddial� bir hastane kazand�r�l�rken, onkoloji ve radyoterapi hizmetlerinde de yeni bir standart sa�lanm�� oluyor. Ayn� zamanda, kardiyoloji ve kalp cerrahisinde Ankara ve �stanbul'a ta��nan b�y�k bir hasta grubunun Konya'da tedavisi art�k m�mk�n olacak. En ileri cerrahi ve ortopedi ameliyatlar�n�n yap�laca�� hastanede, en y�ksek teknolojiye sahip t�p bebek merkezi de olduk�a g��l� ve iddial� bir hizmet verecek.

  Medicana Konya Hastanesi'nde CIP, VIP, standart ve yo�un bak�m hasta odalar� hasta konforu �n planda tutularak t�bbi i�lemlerin ve tedavinin ger�ekle�tirilece�i t�m sistemlerle donat�ld�. Odalar hasta, refakat�i ve t�bbi kadronun olas� t�m ihtiya�lar� g�z �n�ne al�narak maksimum konfor i�in �a��n gerekleri ile birle�tirildi. Hastalar�n hastanede kald�klar� s�re i�erisinde g�nl�k ya�am aktivitelerini kesintisiz s�rd�rmelerini sa�layacak alt yap� olu�turuldu. Hasta hem kendisine tedavi sa�layan sa�l�k ekibi ile hem de d�� d�nya ile �a��n gereklerine uygun t�m teknolojiyi kullanarak ileti�im kurma imkan�na sahip olacakt�r.

  Soru, �neri veya �ikayetleriniz ile ilgili olarak yetkililere eri�mek, doktor listesi, sunulan hizmetler ile ilgili bilgi almak ve telefonla veya internetten online randevu almak i�in �zel Medicana Konya Hastanesi resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.trhastane.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap