Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kpss ortaöğretim tercih kılavuzu 2020

  1 ziyaretçi

  kpss ortaöğretim tercih kılavuzu 2020 Ne90'dan bulabilirsiniz

  KPSS 2020/1 Tercih Kılavuzu Yayımlandı - Memurlar.Net

  KPSS 2020/1 Tercih Kılavuzu Yayımlandı - Memurlar.Net

  KPSS-2020/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

  Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

  Adaylar tercihlerini, 23 Temmuz 2020 - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

  Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  ÖSYM BAŞKANLIĞI

  Genel Bilgiler

  TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

  TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

  TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

  Özel Koşullar

  Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

  Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

  Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

  Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar

  Mezun Olunan Ön Lisans Programı

  Mezun Olunan Lisans Programı

  Dilekçe

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2022! KPSS tercih tarihleri! KPSS sınav soru ve cevapları için tıklayın!

  Duyurular

  Duyurular

  KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

  KPSS-2020/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

  Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

  Adaylar tercihlerini, 23 Temmuz 2020 - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

  Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  ÖSYM BAŞKANLIĞI

  Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu

  Kaynak https://www.osym.gov.tr/TR,19414/kpss-20201-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-adaylardan-tercih-alinmasi-23072020.html

  Yazı kaynağı : www.pegemakademi.com

  KPSS Orta��retim tercih k�lavuzu yay�nland�! KPSS 2020/2 tercih k�lavuzu

  KPSS Orta��retim tercih k�lavuzu yay�nland�! KPSS 2020/2 tercih k�lavuzu

  KPSS Orta��retim tercih k�lavuzu yay�nland�. Adaylar, �SYM A�S giri�i yaparak KPSS 2020/2 tercih k�lavuzuna ula�abilirler. �SYM'den yap�lan a��klamaya g�re KPSS Orta��retim tercihleri bug�n ba�lad�. Adaylar, s�navdan ald�klar� puanlara ve bran� s�ralamas�na g�re �SYM taraf�ndan yay�mlanan KPSS Orta��retim tercih k�lavuzunda yer alan kontenjanlar �zerinden tercih yapabilecekler. KPSS 2020/2 tercih k�lavuzuna haberimizdeki link �zerinden ula�abilirsiniz.

  KPSS 2020/2 TERC�H KILAVUZU ���N TIKLAYIN

  KPSS orta��retim s�nav�ndan ald�klar� puanlar ile tercih yapacak adaylar 2 y�l boyunca puanlar�ndan faydalanabilecek. Tercih i�lemleri �l�me Se�me ve Yerle�tirme Merkezi resmi internet sitesinden T.C kimlik numaras� ve aday �ifresiyle ger�ekle�ecek. 

  KPSS ORTA��RET�M MEZUNLARININ TERC�H EDEB�LECEKLER� KADROLAR

  �SYM'nin duyuru sayfas�ndan yapt��� a��klamada KPSS 2020/2 tercih k�lavuzunun yay�nland��� bildirildi.

  ��te �SYM'den konuyla ilgili yap�lan a��klama:

  Baz� kamu kurum ve kurulu�lar�n�n kadro ve pozisyonlar�na, "Kamu G�revlerine �lk Defa Atanacaklar ��in Yap�lacak S�navlar Hakk�nda Genel Y�netmelik" h�k�mleri uyar�nca �SYM taraf�ndan yerle�tirme yap�lacakt�r. Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih K�lavuzuna saat 11.45’ten itibaren a�a��daki ba�lant�dan eri�ebileceklerdir.

  KPSS ORTA��RET�M TERC�H TAR�HLER�

  Adaylar tercihlerini, 30 Aral�k 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri aras�nda yapabileceklerdir. Tercih i�lemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

  Tercih i�lemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih K�lavuzu kurallar�na g�re, �SYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaras� ve aday �ifresi kullan�larak bireysel olarak yap�lacakt�r. Adaylar�n tercih i�lemleri i�in k�lavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

  KPSS TERC�H ��LEMLER� NASIL OLACAK?

  KPSS 2020/2 tercih k�lavuzu arac�l���yla istedikleri b�l�mlerin alan kodlar�n� yazacak olan adaylar, �SYM’nin A�S ekran� �zerinden T.C. kimlik numaras� ve ��renci �ifreleri ile KPSS Orta��retim tercih k�lavuzuna ula�abilirler.

  KPSS 2020/2 tercih k�lavuzunda adaylar�n tercih edebilecekleri kadrolar ve ba�vuru kriterleri ve kadro say�s� yer al�yor.

  �SYM her y�l KPSS lisans, �n lisans ve lisans sonu�lar�n�n a��klanmas�n�n ard�ndan tercih k�lavuzunu yay�ml�yor.

  S�navdan sonra yap�lan ilk yerle�tirmede adaylardan yerle�tirme �creti al�nmaz. Ancak bu s�nav sonucuna ba�l� daha sonra �SYM taraf�ndan yap�lacak t�m yerle�tirme i�lemlerinde adaydan yerle�tirme �creti al�n�r.

  �SYM Aday ��lemleri Sistemi’nde kay�tl� kimlik bilgilerinde de�i�iklik olan adaylar�n, daha �nce alm�� olduklar� s�nav/yerle�tirme sonu�lar�, de�i�en kimlik bilgilerine g�re yeniden d�zenlenmez. �SYM, adaylara y�nelik S�nav Sonu� Belgesinin do�rulanmas�n� sa�lamak �zere “Sonu� Belgesi Kontrol Sistemi” i�lemini hizmete sunmu�tur. Bu ama�la kullan�lmak �zere S�nav Sonu� Belgesinin en alt k�sm�na, sistem taraf�ndan rastgele �retilmi� bir “Sonu� Belgesi Kontrol Kodu” bas�lmaktad�r. S�z konusu i�leme https://sonuc.osym.gov.tr �zerinde Sonu� Belgesi Kontrol Sistemi sayfas�ndan ula��lmaktad�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap