Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği

  1 ziyaretçi

  mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği Ne90'dan bulabilirsiniz

  24 Aral�k 2019 SALI

  �evre ve �ehircilik Bakanl��� ve ��i�leri Bakanl���ndan:

  MAHALL� �DARELERE �LK DEFA ATANACAKLARA DA�R

  SINAV VE ATAMA Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�; il �zel idareleri, belediyeler ve bunlara ba�l� kurulu�lar ile bunlar�n �yesi oldu�u mahalli idare birlikleri ve d�ner sermayeli kurulu�lara ilk defa memur olarak atanacaklara ili�kin usul ve esaslar� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik; il �zel idareleri, belediyeler ve bunlara ba�l� kurulu�lar ile bunlar�n �yesi oldu�u mahalli idare birlikleri ve d�ner sermayeli kurulu�larda itfaiye eri ve zab�ta memuru kadrolar� hari� bo� bulunan di�er memur kadrolar�na ilk defa atanacaklar� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Kamu G�revlerine �lk Defa Atanacaklar ��in Yap�lacak S�navlar Hakk�nda Genel Y�netmelik h�k�mlerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Ba�l� kurulu�: �zel bir kanunla veya kanuna dayanarak, il �zel idaresi veya belediyeye ba�l� olarak kurulan, t�zel ki�ili�e sahip kurumlar�,

  b) D�ner sermayeli kurulu�: �l �zel idaresi veya belediyeye ba�l� olarak kurulan ve bu idarelerin b�t�esinden desteklenmekle beraber, kendi i�letme faaliyetlerinden de gelir elde eden ticari kurulu�lar�,

  c) �dare: �l �zel idareleri, belediyeler ve bunlara ba�l� kurulu�lar ile bunlar�n �yesi oldu�u mahalli idare birlikleri ve d�ner sermayeli kurulu�lar�,

  �) KPSS: (B) grubu kadrolar i�in yap�lan Kamu Personel Se�me S�nav�n�,

  d) Merkezi yerle�tirme: Kamu G�revlerine �lk Defa Atanacaklar ��in Yap�lacak S�navlar Hakk�nda Genel Y�netmeli�in d�rd�nc� b�l�m�nde yer alan yerle�tirmeyi,

  e) �SYM: �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl���n�,

  f) S�nav: �darenin bo� kadrolar�na atanacaklar� belirlemek �zere, ��renim d�zeyleri itibar�yla ge�erlili�i devam eden KPSS sonu�lar�na g�re yap�lacak s�ralama sonucu belirlenen adaylar�n kat�l�m� ile yapaca�� yaz�l� veya s�zl� s�nav�,

  g) S�nav kurulu: Giri� s�nav�na ili�kin i�lemleri y�r�tmek �zere be� ki�iden te�kil ettirilen kurulu,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Atama Us�l� ve Atama �zni

  Atama us�l�

  MADDE 5 � (1) Mahalli idarelerde bo� bulunan memur kadrolar�na merkezi yerle�tirme yoluyla veya idare taraf�ndan yap�lacak s�navla a��ktan atama yap�labilir.

  (2) Atama yap�lacak kadro unvan� ve say�lar� i�in ilgisine g�re �evre ve �ehircilik Bakanl��� veya ��i�leri Bakanl���ndan izin al�n�r. Atama izni verilen kadrolara her iki us�l ile de memur al�m� yap�labilir. �zin verilmeyen kadrolar i�in merkezi yerle�tirmeye ba�vurulamaz, duyuru ve s�nav yap�lamaz.

  Atama izni

  MADDE 6 � (1) Belediyeler ve ba�l� kurulu�lar ile bunlar�n �yesi oldu�u mahalli idare birliklerinin kadrolar�na �evre ve �ehircilik Bakanl���ndan izin al�n�r.

  (2) �l �zel idareleri ile bunlar�n �yesi oldu�u mahalli idare birliklerinin kadrolar�na ��i�leri Bakanl���ndan izin al�n�r.

  (3) �l �zel idareleri ile belediyelerin birlikte �ye olduklar� mahalli idare birliklerinin kadrolar�na �evre ve �ehircilik Bakanl���ndan izin al�n�r.

  (4) �dareler, Y�netmelik eki Atama �zin Formunu ve Personel Gider Oran� Cetvelini doldurarak izin talebinde bulunur.

  ���NC� B�L�M

  Merkezi Yerle�tirme Yoluyla Atama

  Merkezi yerle�tirme

  MADDE 7 � (1) Mahalli idarelerde bo� bulunan memur kadrolar�na, Kamu G�revlerine �lk Defa Atanacaklar ��in Yap�lacak S�navlar Hakk�nda Genel Y�netmeli�in d�rd�nc� b�l�m h�k�mlerine g�re yerle�tirme yap�l�r.

  Bildirim y�k�ml�l���

  MADDE 8 � (1) Atama yap�lan kadrolara ili�kin unvan ve say� bilgileri, g�reve ba�lama tarihinden itibaren 15 g�n i�erisinde ilgisine g�re �evre ve �ehircilik Bakanl��� veya ��i�leri Bakanl���na bildirilir.

  (2) �dareler taraf�ndan birinci f�krada belirtilen s�re i�erisinde g�reve ba�layanlara ili�kin bilgiler kadro ve pozisyonlar�n merkezi olarak tutuldu�u kurumun �E-Uygulama� sistemine girilir.

  (3) Merkezi yerle�tirme kapsam�nda ba�vuru yapan idareler taraf�ndan unvan ve say� bilgileri, ilgisine g�re �evre ve �ehircilik Bakanl���na veya ��i�leri Bakanl���na bildirilir.

  D�RD�NC� B�L�M

  �dare Taraf�ndan S�nav Yoluyla Atama,

  S�nava �li�kin Esaslar

  S�nav duyurusu

  MADDE 9 � (1) �dare, atama yap�lacak kadro say�lar� ile bu kadrolar�n s�n�f, unvan ve derecelerini; s�ralamaya esas olacak KPSS puan t�r� ile asgari puan�; ba�vuru tarihleri ile ba�vuru y�ntemini; ba�vuru yapacak adayda aran�lacak nitelikler ile istenilen belgeleri; yap�lacak s�nav�n yeri, zaman�, t�r�, s�nav konular� ve de�erlendirme y�ntemi ile gerekli g�r�len di�er hususlar� son ba�vuru tarihinden en az 30 g�n �nce Resm� Gazete ile idarenin ve Cumhurba�kan�nca belirlenen kurumun internet sitesinde duyurur.

  (2) Ayr�ca, ilgisine g�re �evre ve �ehircilik Bakanl��� Yerel Y�netimler Genel M�d�rl��� veya ��i�leri Bakanl��� �ller �daresi Genel M�d�rl��� kurumsal internet sitelerinde de son ba�vuru tarihinden en az 30 g�n �nce duyuru yap�l�r.

  (3) S�nav ilan duyurular�, ikinci f�krada belirtilen kurumlarca kontrol i�lemi yap�ld�ktan sonra yay�mlan�r.

  S�nava kabul i�in �n �art

  MADDE 10 � (1) S�nava kat�lmak isteyenlerin, s�nava son ba�vuru tarihi itibar�yla;

  a) 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel �artlar� ta��malar�,

  b) Ge�erlilik s�resi dolmam�� KPSS puan t�r�nden, s�nav duyurusunda belirtilmi� olan asgari puan� alm�� olmalar�,

  c) Al�m yap�lacak kadro unvanlar� i�in duyuruda belirlenen asgari niteliklere sahip olmalar�,

  gerekir.

  Ba�vuru

  MADDE 11 � (1) Ba�vurular, �ahsen veya iadeli taahh�tl� posta yoluyla veya elektronik ortamda yap�l�r.

  (2) Ba�vuru s�ras�nda; adaylardan bu Y�netmeli�in Ek-1�indeki ba�vuru formunun yan� s�ra n�fus c�zdan� veya kimlik kart�, mezuniyet belgesi, KPSS sonu� belgesi, s�r�c� belgesi ve benzeri belgelerin asl� veya sureti istenir. Elektronik ortamda yap�lan ba�vurularda yukar�daki belgeler duyuruda belirtilen tarihe kadar ibraz edilir.

  (3) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen s�re i�erisinde yap�lmayan ba�vurular dikkate al�nmaz.

  (4) Giri� s�nav�na kat�lmak isteyenlerden istenilen belgelerin asl� ibraz edilmek kayd�yla suretleri kurumca tasdik edilir.

  (5) Atama yap�lacak kadrolar i�in adaylar�n ba�vurular�n� k�s�tlayacak veya belirli bir ki�iyi tarif eder nitelikte �zel �art belirlenemez.

  Ba�vurular�n de�erlendirilmesi

  MADDE 12 � (1) �dare, T.C. kimlik numaras� ile �SYM kay�tlar�n�n uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar� KPSS puanlar�na g�re s�ralayarak, en y�ksek puanl� adaydan ba�lamak �zere atama yap�lacak bo� kadro say�s�n�n be� kat� oran�nda aday� s�nava �a��r�r. S�nava �a��r�lacak son s�radaki adayla ayn� puana sahip olan di�er adaylar da s�nava �a��r�l�r. S�nava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanlar� idarenin internet sitesinde ilan edilir.

  (2) S�nava �a�r�lan adaylara idarece d�zenlenen ve adaylar�n kimlik bilgileri ile s�nav yeri ve tarihinin bulundu�u bu Y�netmeli�in Ek-2�sindeki s�nav giri� belgesi g�nderilir. Ancak, idareler taraf�ndan duyuruda belirtilmesi kayd�yla, s�nav giri� belgesi idarenin internet sitesinden eri�im sa�lanarak verilebilir. Bu belge s�nava giri�te ibraz edilir.

  S�nav kurulu ve g�revleri

  MADDE 13 � (1) S�nav kurulu, atamaya yetkili amir veya g�revlendirece�i ki�inin ba�kanl���nda, �yelerden biri insan kaynaklar�ndan sorumlu birim temsilcisi olmak �zere, atamaya yetkili amirce belirlenecek toplam be� �yeden te�ekk�l eder. Ayn� usulle birer yedek �ye belirlenir. �htiya� duyulmas� halinde �dare d���ndan da kamu g�revlileri s�nav kurulunda �ye olarak g�revlendirilebilir.

  (2) Giri� s�nav�na, s�nav kurulunun ba�kan ve �yelerinin e�lerinin, ���nc� dereceye kadar (bu derece d�hil) kan ve s�hr� h�s�mlar�n�n kat�ld���n�n tespit edilmesi halinde, bu �ye veya �yeler s�nav kurulu �yeli�inden ��kar�l�r ve bunlar�n yerine yedek �ye veya �yeler g�revlendirilir.

  (3) S�nav kurulu; s�nav�n yap�lmas�, de�erlendirilmesi, ba�ar� listesinin d�zenlenmesi, s�nav sonu�lar�n�n ilan�, s�nava ili�kin itirazlar�n incelenip sonu�land�r�lmas� ve s�navla ilgili di�er i�leri y�r�t�r.

  (4) S�nav kurulu, �ye tam say�s� ile toplan�r. Kararlar oy �oklu�uyla al�n�r.

  S�nav konular�

  MADDE 14 � (1) Yaz�l� veya s�zl� s�nav;

  a) T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�,

  b) Atat�rk �lkeleri ve �nk�l�p Tarihi,

  c) 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu,

  �) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

  konular� ile kadro unvan�na ili�kin mesleki ve uygulamal� bilgi ve yetene�in �l��lmesini kapsar.

  S�nav�n yap�lmas�

  MADDE 15 � (1) S�nav, adaylar�n bilgi ve yeteneklerini �l�ecek �ekilde yaz�l� veya s�zl� olarak yap�l�r. Hizmetin gerektirdi�i hallerde s�zl� s�nav; ara�, i� makinesi ve bilgisayar kullan�m� ile sportif dayan�kl�l�k gibi �zellikleri �l�ecek �ekilde uygulamal� olarak da yap�labilir. Yaz�l� s�nav; idareler taraf�ndan yap�labilece�i gibi, �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl���na, Milli E�itim Bakanl���na veya y�ksek��retim kurumlar�ndan birine yap�lacak protokol h�k�mleri �er�evesinde ilgili kurumun tabi oldu�u mevzuat h�k�mlerine g�re yapt�r�labilir.

  S�nav sonu�lar�n�n de�erlendirilmesi ve ilan�

  MADDE 16 � (1) S�navda de�erlendirme, bu Y�netmeli�in 14 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a), (b), (c) ve (�) bentlerinde yer alan konularda 15�er puan, kadro unvan�na ili�kin mesleki ve uygulamal� bilgi ve yetene�in �l��lmesinde ise 40 puan olmak �zere toplamda 100 tam puan �zerinden yap�l�r.

  (2) S�navda ba�ar�l� say�lmak i�in, s�nav kurulu ba�kan ve �yelerinin 100 tam puan �zerinden verdikleri puanlar�n aritmetik ortalamas�n�n en az 60 olmas� �artt�r. S�nav kurulu �yelerince verilen puanlar ayr� ayr� tutana�a ge�irilir.

  (3) Adaylar�n atamaya esas ba�ar� puan�, idare taraf�ndan yap�lan yaz�l� veya s�zl� s�nav puanlar� ile KPSS puanlar�n�n aritmetik ortalamas� al�nmak suretiyle belirlenir ve idarenin internet sitesinde ilan edilir.

  (4) Adaylar�n atanmaya esas ba�ar� puanlar�n�n ayn� olmas� halinde KPSS puan� y�ksek olana �ncelik tan�n�r.

  (5) En y�ksek ba�ar� puan�ndan ba�lamak �zere atama yap�lacak kadro say�s� kadar aday as�l aday olarak belirlenir. �dare, as�l aday say�s� kadar yedek aday da belirleyebilir. As�l ve yedek aday listeleri idarenin internet sitesinde ilan edilir ve listede yer alanlara ayr�ca yaz�l� tebligat yap�l�r.

  S�nav sonu�lar�na itiraz

  MADDE 17 � (1) S�nav sonu�lar�na, ba�ar� listesinin idarenin internet sitesinde ilan�ndan itibaren yedi g�n i�inde yaz�l� olarak itiraz edilebilir. �tirazlar, s�nav kurulu taraf�ndan yedi g�n i�erisinde sonu�land�r�l�r ve ilgiliye yaz�l� olarak bilgi verilir.

  Atama i�lemleri

  MADDE 18 � (1) �darenin internet sitesinde, ba�ar� listesine g�re s�nav� as�l olarak kazand��� belirlenenlerden istenilecek belgeler ile belgelerin son teslim tarihine ili�kin bir duyuru yay�mlan�r ve atanmaya hak kazananlar, duyuruda belirtilen s�re i�erisinde, istenilen belgeler ile birlikte atanmak �zere yaz�l� ba�vuruda bulunur.

  (2) �darece yap�lacak belge incelemesinden sonra atanmay� haiz oldu�u tespit edilenlerin atamalar� yap�l�r. Ancak atama i�in �ng�r�len ko�ullara uymayan ve gerekli belgeleri s�resi i�inde getirmeyen adaylar�n atamalar� yap�lmaz.

  (3) Atanm�� olsalar dahi atanma �artlar�n� ta��mad��� tespit edilenlerin atamalar�n�n iptal edilmesi, atan�lan g�reve ge�erli bir mazeret olmaks�z�n s�resi i�inde ba�lanmamas� ya da atanma hakk�ndan vazge�ilmesi sebebiyle bo� kalan kadrolara ba�ar� puan s�ralamas�n�n ilan edildi�i tarihten itibaren alt� ayl�k s�reyi a�mamak �zere, ayn� unvanl� kadrolar i�in yap�lacak m�teakip s�nava ili�kin duyuruya kadar, yedekler aras�ndan ba�ar� s�ralamas�na g�re atama yap�labilir.

  BE��NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Ger�e�e ayk�r� beyan

  MADDE 19 � (1) S�nav ba�vuru formunda ya da atama i�lemleri s�ras�nda ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u veya belge verdi�i tespit edilenlerin s�nav sonu�lar� ge�ersiz say�l�r ve atamalar� yap�lmaz, atamalar� yap�lm�� ise iptal edilir. Bu ki�iler hi�bir hak talep edemez.

  (2) Ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u veya belge verdi�i tespit edilenler hakk�nda ilgili makamlara su� duyurusunda bulunulur.

  KPSS puanlar�n�n kontrol� ve bildirim y�k�ml�l���

  MADDE 20 � (1) �dareler, kendilerine ba�vuran adaylar�n T.C. kimlik numaralar�n�, ad ve soyadlar�n� ve KPSS puanlar�n�n do�rulu�unu �SYM�ye ait internet sitesinden kontrol eder. Yap�lan kontrol sonucunda s�nav sonu� belgesinde tahrifat yapt��� belirlenen adaylar ilgili kurumlarca �SYM�ye bildirilir.

  (2) Atama yap�lan kadrolara ili�kin unvan ve say� bilgileri, g�reve ba�lama tarihinden itibaren 15 g�n i�erisinde ilgisine g�re �evre ve �ehircilik Bakanl���na veya ��i�leri Bakanl���na bildirilir.

  (3) Atamas� yap�larak g�reve ba�lat�lanlar ile atamas� yap�ld��� halde g�reve ba�lamayanlar veya atamas� iptal edilen adaylara ili�kin bilgiler, s�z konusu i�lemlerin sonu�land��� tarihten itibaren 15 g�n i�inde kadro ve pozisyonlar�n merkezi olarak tutuldu�u kurumun �E-Uygulama� sistemine girilir.

  S�nav belgelerinin saklanmas�

  MADDE 21 � (1) Atamas� yap�lanlar�n s�navla ilgili belgeleri, ilgililerin �zl�k dosyalar�nda saklan�r. �dare taraf�ndan s�nav yoluyla yap�lan atamada s�nava ba�vurmakla birlikte atamas� yap�lmayanlar�n belgeleri, ba�ar� listesinin ilan�n� izleyen iki ay i�erisinde talep etmeleri halinde kendilerine iade edilir.

  Sekretarya hizmetleri

  MADDE 22 � (1) Bu Y�netmelikte yer alan s�nava ve s�nav kuruluna ili�kin sekretarya hizmetleri ilgili idarenin insan kaynaklar�ndan sorumlu birimi taraf�ndan y�r�t�l�r.

  Uygulamaya ili�kin esaslar

  MADDE 23 � (1) Bu Y�netmelikte yer alan h�k�mlerin uygulanmas�na ili�kin olarak ilgili idarelerce istenecek g�r��ler ilgisine g�re �evre ve �ehircilik Bakanl��� veya ��i�leri Bakanl��� taraf�ndan verilir.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelik

  MADDE 24 � (1) 14/11/2017 tarihli ve 30240 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Mahalli �darelere �lk Defa Atanacaklara Dair S�nav ve Atama Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 25 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 26 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini �evre ve �ehircilik Bakan� ile ��i�leri Bakan� m��tereken y�r�t�r.

  Ekler i�in t�klay�n�z

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  ��i�leri Bakanl���ndan:

  MAHALL� �DARELERE �LK DEFA ATANACAKLARA DA�R

  SINAV VE ATAMA Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�; il �zel idareleri, belediyeler ve bunlara ba�l� kurulu�lar ile mahalli idare birlikleri ve d�ner sermayeli kurulu�lara ilk defa memur olarak atanacaklara ili�kin usul ve esaslar� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik; il �zel idareleri, belediyeler ve bunlara ba�l� kurulu�lar ile mahalli idare birlikleri ve d�ner sermayeli kurulu�larda bo� bulunan memur kadrolar�na ilk defa atanacaklar� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan, Kamu G�revlerine �lk Defa Atanacaklar ��in Yap�lacak S�navlar Hakk�nda Genel Y�netmelik h�k�mlerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Ba�l� kurulu�: �zel bir kanunla veya kanuna dayanarak, il �zel idaresi veya belediyeye ba�l� olarak kurulan, t�zel ki�ili�e sahip kurumlar�,

  b) D�ner sermayeli kurulu�: �l �zel idaresi veya belediyeye ba�l� olarak kurulan ve bu idarelerin b�t�esinden desteklenmekle beraber, kendi i�letme faaliyetlerinden de gelir elde eden ticari kurulu�lar�,

  c) DPB: Devlet Personel Ba�kanl���n�,

  �) �dare: �l �zel idareleri, belediyeler ve bunlara ba�l� kurulu�lar ile mahalli idare birlikleri ve d�ner sermayeli kurulu�lar�,

  d) KPSS: B grubu kadrolar i�in yap�lan Kamu Personel Se�me S�nav�n�,

  e) �SYM: �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl���,

  f) S�nav: �darenin bo� kadrolar�na atanacaklar� belirlemek �zere, ��renim d�zeyleri itibariyle ge�erlili�i devam eden KPSS sonu�lar�na g�re yap�lacak s�ralama sonucu belirlenen adaylar�n kat�l�m� ile yapaca�� yaz�l� veya s�zl� s�nav�,

  g) S�nav kurulu: Giri� s�nav�na ili�kin i�lemleri y�r�tmek �zere be� ki�iden te�kil ettirilen kurulu,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  S�nava �li�kin Esaslar

  Atama izni ve s�nav duyurusu

  MADDE 5 � (1) �dare taraf�ndan, atama yap�lacak kadro unvan ve say�lar� i�in ��i�leri Bakanl���ndan izin al�n�r. �zin verilmeyen kadrolar i�in duyuru ve s�nav yap�lamaz.

  (2) �dare, atama yap�lacak kadro say�lar� ile bu kadrolar�n s�n�f, unvan, derecelerini; s�ralamaya esas olacak KPSS puan t�r� ile asgari puan�; ba�vuru tarihleri ile ba�vuru y�ntemini; ba�vuru yapacak adayda aran�lacak nitelikler ile istenilen belgeleri; yap�lacak s�nav�n yeri, zaman�, t�r�, s�nav konular� ve de�erlendirme y�ntemi ile gerekli g�r�len di�er hususlar� son ba�vuru tarihinden en az 15 g�n �nce T�rkiye genelinde yay�n yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.

  (3) Ayr�ca idarenin,��i�leri Bakanl��� Mahalli �dareler Genel M�d�rl���n�n ve DPB�nin kurumsal internet adreslerinde de son ba�vuru tarihinden en az 15 g�n �nce duyuru yap�l�r.

  S�nava kabul i�in �n �art

  MADDE 6 � (1) S�nava kat�lmak isteyenlerin, s�nava son ba�vuru tarihi itibariyle;

  a) 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel �artlar� ta��malar�,

  b) Ge�erlilik s�resi dolmam�� KPSS puan t�r�nden, s�nav duyurusunda belirtilmi� olan asgari puan� alm�� olmalar�,

  c) Al�m yap�lacak kadro unvanlar� i�in duyuruda belirlenen asgari niteliklere sahip olmalar�,

  gerekir.

  Ba�vuru

  MADDE 7 � (1) Ba�vurular, �ahsen veya iadeli taahh�tl� posta yoluyla yap�l�r. Duyuruda belirtilmesi durumunda elektronik ortamda da ba�vuru yap�labilir.

  (2) Ba�vuru s�ras�nda; adaylardan bu Y�netmeli�in Ek-1�indeki ba�vuru formunun yan� s�ra n�fus c�zdan� veya kimlik kart�, mezuniyet belgesi, KPSS sonu� belgesi, s�r�c� belgesi ve benzeri belgelerin asl� veya sureti istenir. Elektronik ortamda yap�lan ba�vurularda yukar�daki belgeler duyuruda belirtilen tarihe kadar ibraz edilir.

  (3) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen s�re i�erisinde yap�lmayan ba�vurular dikkate al�nmaz.

  (4) Giri� s�nav�na kat�lmak isteyenlerden istenilen belgelerin asl� ibraz edilmek kayd�yla suretleri Kurumca tasdik edilebilir.

  Ba�vurular�n de�erlendirilmesi

  MADDE 8 � (1) �dare, T.C. kimlik numaras� ile �SYM kay�tlar�n�n uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar� KPSS puanlar�na g�re s�ralayarak, en y�ksek puanl� adaydan ba�lamak �zere atama yap�lacak bo� kadro say�s�n�n be� kat� oran�nda aday� s�nava �a��r�r. S�nava �a��r�lacak son s�radaki adayla ayn� puana sahip olan di�er adaylar da s�nava �a��r�l�r. S�nava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanlar� idare internet adresinde ilan edilir.

  (2) S�nava �a�r�lan adaylara idarece d�zenlenen ve adaylar�n kimlik bilgileri ile s�nav yeri ve tarihinin bulundu�u bu Y�netmeli�in Ek-2�sindeki s�nav giri� belgesi g�nderilir. Bu belge s�nava giri�te ibraz edilir.

  S�nav kurulu ve g�revleri

  MADDE 9 � (1) S�nav kurulu, atamaya yetkili amir veya g�revlendirece�i ki�inin ba�kanl���nda, �yelerden biri insan kaynaklar�ndan sorumlu birim temsilcisi olmak �zere, atamaya yetkili amirce belirlenecek toplam be� �yeden te�ekk�l eder. Ayn� usulle birer yedek �ye belirlenir. �htiya� duyulmas� halinde �dare d���ndan da kamu g�revlileri s�nav kurulunda �ye olarak g�revlendirilebilir.

  (2) Giri� s�nav�na, s�nav kurulunun ba�kan ve �yelerinin e�lerinin, ���nc� dereceye kadar (bu derece d�hil) kan ve s�hr� h�s�mlar�n�n kat�ld���n�n tespit edilmesi halinde, bu �ye veya �yeler s�nav kurulu �yeli�inden ��kar�l�r ve bunlar�n yerine yedek �ye veya �yeler g�revlendirilir.

  (3) S�nav kurulu; s�nav�n yap�lmas�, de�erlendirilmesi, ba�ar� listesinin d�zenlenmesi, s�nav sonu�lar�n�n ilan�, s�nava ili�kin itirazlar�n incelenip sonu�land�r�lmas� ve s�navla ilgili di�er i�leri y�r�t�r.

  (4) S�nav kurulu, �ye tam say�s� ile toplan�r. Kararlar oy �oklu�uyla al�n�r.

  S�nav konular�

  MADDE 10 � (1) Yaz�l� veya s�zl� s�nav;

  a) T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�,

  b) Atat�rk �lkeleri ve �nk�l�p Tarihi,

  c) 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu,

  �) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

  konular� ile kadro unvan�na ili�kin mesleki ve uygulamal� bilgi ve yetene�in �l��lmesini kapsar.

  S�nav�n yap�lmas�

  MADDE 11 � (1) S�nav, adaylar�n bilgi ve yeteneklerini �l�ecek �ekilde yaz�l� veya s�zl� olarak yap�l�r. Hizmetin gerektirdi�i hallerde s�zl� s�nav; ara�, i� makinesi ve bilgisayar kullan�m� ile sportif dayan�kl�l�k gibi �zellikleri �l�ecek �ekilde uygulamal� olarak da yap�labilir.

  S�nav sonu�lar�n�n de�erlendirilmesi ve ilan�

  MADDE 12 � (1) S�navda de�erlendirme, bu Y�netmeli�in 10 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (a), (b), (c) ve (�) bentlerinde yer alan konularda 15�er puan, kadro unvan�na ili�kin mesleki ve uygulamal� bilgi ve yetene�in �l��lmesinde ise 40 puan olmak �zere toplamda 100 tam puan �zerinden yap�l�r ve s�nav kurulu �yelerince verilen puanlar ayr� ayr� tutana�a ge�irilir.

  (2) S�navda ba�ar�l� say�lmak i�in, s�nav kurulu ba�kan ve �yelerinin 100 tam puan �zerinden verdikleri puanlar�n aritmetik ortalamas�n�n en az 60 olmas� �artt�r.

  (3) Adaylar�n atamaya esas ba�ar� puan�, idare taraf�ndan yap�lan yaz�l� veya s�zl� s�nav puanlar� ile KPSS puanlar�n�n aritmetik ortalamas� al�nmak suretiyle belirlenir ve idarenin internet adresinde ilan edilir.

  (4) Adaylar�n atanmaya esas ba�ar� puanlar�n�n ayn� olmas� halinde KPSS puan� y�ksek olana �ncelik tan�n�r.

  (5) En y�ksek ba�ar� puan�ndan ba�lamak �zere atama yap�lacak kadro say�s� kadar aday as�l aday olarak belirlenir. �dare, as�l aday say�s� kadar yedek aday da belirleyebilir. As�l ve yedek aday listeleri idarenin internet adresinde ilan edilir ve listede yer alanlara ayr�ca yaz�l� tebligat yap�l�r.

  S�nav sonu�lar�na itiraz

  MADDE 13 � (1) S�nav sonu�lar�na, ba�ar� listesinin idarenin internet adresinde ilan�ndan itibaren yedi g�n i�inde yaz�l� olarak itiraz edilebilir. �tirazlar, s�nav kurulu taraf�ndan yedi g�n i�erisinde sonu�land�r�l�r ve ilgiliye yaz�l� olarak bilgi verilir.

  Atama i�lemleri

  MADDE 14 � (1) �darenin internet adresinde, ba�ar� listesine g�re s�nav� as�l olarak kazand��� belirlenenlerden istenilecek belgeler ile belgelerin son teslim tarihine ili�kin bir duyuru yay�mlan�r ve atanmaya hak kazananlar, duyuruda belirtilen s�re i�erisinde, istenilen belgeler ile birlikte atanmak �zere yaz�l� ba�vuruda bulunur.

  (2) �darece yap�lacak belge incelemesinden sonra atanmay� haiz oldu�u tespit edilenlerin atamalar� yap�l�r. Ancak atama i�in �ng�r�len ko�ullara uymayan, gerekli belgeleri s�resi i�inde getirmeyen veya g�venlik soru�turmas� olumsuz sonu�lanan adaylar�n atamalar� yap�lmaz.

  (3) Atanm�� olsalar dahi atanma �artlar�n� ta��mad��� tespit edilenlerin atamalar�n�n iptal edilmesi, atan�lan g�reve ge�erli bir mazeret olmaks�z�n s�resi i�inde ba�lanmamas� ya da atanma hakk�ndan vazge�ilmesi sebebiyle bo� kalan kadrolara ba�ar� puan s�ralamas�n�n ilan edildi�i tarihten itibaren alt� ayl�k s�reyi a�mamak �zere, ayn� unvanl� kadrolar i�in yap�lacak m�teakip s�nava ili�kin duyuruya kadar, yedekler aras�ndan ba�ar� s�ralamas�na g�re atama yap�labilir.

  ���NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Ger�e�e ayk�r� beyan

  MADDE 15 � (1) S�nav ba�vuru formunda ya da atama i�lemleri s�ras�nda ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u veya belge verdi�i tespit edilenlerin s�nav sonu�lar� ge�ersiz say�l�r ve atamalar� yap�lmaz, atamalar� yap�lm�� ise iptal edilir. Bu ki�iler hi�bir hak talep edemez.

  (2) Ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u veya belge verdi�i tespit edilenler hakk�nda ilgili makamlara su� duyurusunda bulunulur.

  Bildirim y�k�ml�l���

  MADDE 16 � (1) Atamas� yap�larak g�reve ba�lat�lanlar ile atamas� yap�ld��� halde g�reve ba�lamayanlar, ataman�n yap�ld��� tarihten itibaren 15 g�n i�erisinde ��i�leri Bakanl��� ile DPB�ye bildirilir. ��i�leri Bakanl���na yap�lacak bildirime g�reve ba�layanlar�n g�venlik soru�turmas� raporlar� da eklenir.

  S�nav belgelerinin saklanmas�

  MADDE 17 � (1) Atamas� yap�lanlar�n s�navla ilgili belgeleri, ilgililerin �zl�k dosyalar�nda saklan�r. S�nava ba�vurmakla birlikte atamas� yap�lmayanlar�n belgeleri, ba�ar� listesinin ilan�n� izleyen iki ay i�erisinde talep etmeleri halinde kendilerine iade edilir.

  Sekretarya hizmetleri

  MADDE 18 � (1) Bu Y�netmelikte yer alan s�nava ve s�nav kuruluna ili�kin sekretarya hizmetleri ilgili idarenin insan kaynaklar�ndan sorumlu birimi taraf�ndan y�r�t�l�r.

  Uygulamaya ili�kin esaslar

  MADDE 19 � (1) Bu Y�netmelikte yer alan h�k�mlerin uygulanmas�na ili�kin olarak ilgili idarelerce istenecek g�r��ler ��i�leri Bakanl��� taraf�ndan verilir.

  Y�r�rl�k

  MADDE 20 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 21 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini ��i�leri Bakan� y�r�t�r.

  Ekleri i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği… - Konsolide metin | LEXPERA

  Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği… - Konsolide metin | LEXPERA

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara ilk defa memur olarak atanacaklara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  (1) Bu Yönetmelik; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlarda boş bulunan memur kadrolarına ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavların usul ve esaslarını kapsar.

  (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bağlı kuruluş: Özel bir kanunla veya kanuna dayanarak, il özel idaresi veya belediyeye bağlı olarak kurulan, tüzel kişiliğe sahip kurumları,

  b) Döner sermayeli kuruluş: İl özel idaresi veya belediyeye bağlı olarak kurulan ve bu idarelerin bütçesinden desteklenmekle beraber, kendi işletme faaliyetlerinden de gelir elde eden ticari kuruluşları,

  c) Giriş sınavı: Kapsam maddesinde belirtilen kurumların, boş kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre tespit edilecek temel bir puan ve üzerindeki puana sahip olan adayların katılımı ile yazılı, sözlü ve gerektiğinde uygulamalı olarak yapılacak sınavı,

  ç) İdare: İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşları,

  d) Mahalli idare birliği: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında 25/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile kurdukları kamu tüzel kişisini,

  e) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,

  f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

  g) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Kadrolara Atanacakların Seçilmesi

  (1) İdare atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların; sınıf, unvan, dereceleri ile belirlenen KPSS puanı ve türünü, müracaat edecek adayda aranacak nitelikleri, kendi internet sitesinde, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan etmek suretiyle adaylara duyurur.

  (2) Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden de duyuru yapılır.

  (3) Bu duyuruda; sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları, atanacak kadro sayısı ve değerlendirme yöntemi gibi hususlar da belirtilir.

  (1) Adayların öncelikle KPSS’ ye girmeleri, mahalli idarelerin belirleyeceği taban puanı ve bu taban puanı üzerinde KPSS puanı almaları şarttır.

  (2) Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartlar ile sınav açan idarenin kendi mevzuatında öngörülen diğer şartları da taşımaları zorunludur.

  (1) Başvurular, bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir. Eğer sınav yapacak idarenin internet adresinden duyuru yapılmış ise bu adreslerden de başvurular kabul edilebilir.

  (2) Başvuru sırasında sadece; T.C. Kimlik numarası, KPSS Sonuç Belgesi veya idarece onaylı sureti ve uygulamalı sınav yapılacaksa buna ilişkin ehliyet ve benzeri belgenin fotokopisi veya idarece onaylı sureti istenir. İnternet yoluyla yapılan başvurularda yukarıdaki belgeler sınava giriş sırasında ibraz edilir.

  (1) Sınav başvuru belgelerinin, sınav tarihinden en az 15 gün önce sınavı yapacak idareye ulaşması şarttır. Bu süreye uyulmadan yapılan başvurular kabul edilmez.

  (1) İdare, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağırır. Sınava çağrılan adaylara idarece düzenlenen bir sınav giriş belgesi gönderilir.

  (2) Sınava girişte, sınav giriş belgesi ibraz edilir. Aday, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM tarafından gönderilen KPSS bilgilerinin uyumu kontrol edilerek sınava kabul edilir. İdare buna ilişkin liste ve tutanakları sınav komisyonu üyelerine imzalatarak muhafaza eder.

  (1) Sınav komisyonu, ilgili idarenin atamaya yetkili amirinin görevlendireceği üç veya beş kişiden oluşur. Komisyonlarda asil üye kadar yedek üye belirlenir. Komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi sınava katılan adayların öğrenim düzeyinden aşağı olamaz.

  (2) İdarede, öğrenim düzeyi bakımından yeterli eleman bulunmadığı takdirde, valilik veya kaymakamlıktan üye talebinde bulunulur. Valilik veya kaymakamlık yeterli sayıda asil veya yedek üyeyi belirleyerek ilgili idareye bildirir.

  (3) Sınav komisyonu, başvuruların incelenmesi, sınavın yapılması, sonuçlandırılması ve başarı sırasına göre sınav sonucunun kurumuna bildirilmesinden sorumludur.

  (4) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

  (1) Yazılı ve sözlü sınav konuları;

  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan

  oluşur.

  (1) Sınav yapacak İdare, sınavı adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü olarak yapar. Hizmetin gerektirdiği hallerde sözlü sınav, araç, iş makinesi, bilgisayar kullanımı, sportif dayanıklılık gibi görevin gerektirdiği özellikleri ölçecek uygulamalı sınav şeklinde de yapılabilir.

  (2) Yazılı veya sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirlenen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

  (3) Kurum sınavı başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav türünden hangisi tercih edilmişse bunun sonucu esas alınarak belirlenir.

  (4) Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir.

  (5) Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sayfasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

  (6) Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

  (1) İdare, kendilerine başvuran adayların KPSS numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarını yazılı veya elektronik ortamda ÖSYM’ye bildirir.

  (2) ÖSYM, bu adayların KPSS puanlarının doğruluğunu kontrol eder. Sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adayların KPSS sonuçları geçersiz sayılır ve bu durum ÖSYM tarafından ilgili idareye 15 gün içinde bildirilir.

  (3) Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

  (4) Ataması yapılarak göreve başlayanların listesi, atamanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde İçişleri Bakanlığı, DPB ve ÖSYM’ ye bildirilir.

  (1) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak ilgili idareler tarafından istenecek görüşler İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

  Yazı kaynağı : www.lexpera.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap