Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  marmara üniversitesi sözleşmeli personel alımı

  1 ziyaretçi

  marmara üniversitesi sözleşmeli personel alımı Ne90'dan bulabilirsiniz

  Personel Daire Başkanlığı

  Personel Daire Başkanlığı

  Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel ilanı için tıklayınız.

  Başvuru formu için tıklayınız.

  Başvuru yapmak için tıklayınız.

  Yazı kaynağı : pdb.marmara.edu.tr

  Personel Daire Başkanlığı

  Marmara Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alımı - Ön Lisans ve Lisans

  Marmara Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alımı - Ön Lisans ve Lisans

  Marmara Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. 24 Kasım 2022 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Marmara Üniversitesi bünyesine 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre sözleşmeli 42 Personel alımı gerçekleştirilecektir. Kadın Erkek adaylar içerisinden personel alımı yapılacak olup mezuniyete göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartları haberde.

  Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı:

  Ön Lisans Mezunu: 9 Büro Personeli, 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 6 Tekniker,

  Lisans Mezunu: 1 Mühendis, 11 Büro Personeli,

  Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

  Marmara Üniversitesi personel alımında adaylardan genel başvurusu olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise KPSS, Eğitim, Mesleki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak şartı aranacaktır. Bu kapsamda adaylardan,

  KPSS Şartı Nedir?

  2022 yılında yapılan KPSS'den Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gereklidir.

  Eğitim şartı Nedir?

  Başvurular Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacağından adayların ilgili bölümlerden mezun olmuş olmaları gereklidir. Aşağıdaki tabloda yer alan eğitim alanından mezun olmak gereklidir.

  Başvurular Ne Zaman Gerçekleştirilecek?

  Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları ilanın resmi gazetede yayımlanması ile birlikte başladı. Bu kapsamda 15 gün içerisinde başvuruların yapılmış olması gereklidir. Başvurular sadece Elektronik ortamda yapılacaktır.

  Başvuru Tarihleri: 24 Kasım - 8 Aralık 2022

  Başvuru Adresi: https://persis.marmara.edu.tr/

  İLANIN TAM METNİ

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Marmara Üniversitesi Kura İle(1 Adet Eczacı) Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Memurlar.Net

  Marmara Üniversitesi Kura İle(1 Adet Eczacı) Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Memurlar.Net

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN KURA İLE (1 ADET ECZACI) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR

  Ünversitemiz Hastanesi ihtiyacı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde 1.345.00 YTL ücret+111,84 YTL(denge tazminatı)Brüt ücretle istihdam edilmek üzere Kura ile (l)(Bir) adet Eczacı alımı yapılacaktır.

  AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

  1-Kura çekimi 25.02.2008 tarihinde adaylarında katılımıyla Marmara Üniversitesi Rektörlüğü -taraflıdan kurulacak komisyon tarafından Marmara Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Toplantı ¦taunda yapılacaktır. Kura sonucu atanacak aday aynı gün www.marmara.edu.tr adresinde ilan
  edilecektir. Kurayı kazanan adapı atama için başvuracağı son tarih 05-03.2008 dir.Kurayı kazanan adayın atanabilmesi ve göreve Başlayabilmesi için bu tarihe kadar atama için istenen belgelerle talikte Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne başvurarak sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" veya atama için aranan niteliklere sahip oImayan, aranan şart ve nitelikleri taşımakla birlikte gerekli belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adayın ataması yapılmayacaktır.

  2-Kura sonucu ataması yapılarak göreve başlayan, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

  3- Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslar (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına teskin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) ile , hizmet sözleşmesi örneği www.marmara.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

  4- Kura sonucu ataması yapılacak adaya Marmara Üniversitesi tarafından müracaat veya atama için her hangi bir belge gönderilmeyecektir.

  5- Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılan başvurular geçersizdir.

  6- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tesbit edilenlerin kurası geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz.Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

  KURA İÇİN GENEL ŞARTLAR

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

  d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  KURA İÇİN İSTENEN BELGELER

  İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda örneği verilen başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce onaylanmış) Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu 81040 Göztepe-İSTANBUL Telefon : 0216 349 60 98 Santral :0216 414 05 45 Fax: 0216 349 38 45) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  1- Başvuru formu

  T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NE Kurumunuzda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre.sözleşmeli personel pozisyonunda Eczacı olarak çalışmak istiyorum. Gereğini arz ederim...../... /2008
  İMZA
  Adı Soyadı:...................................
  Doğum Yeri ve Yılı:...................................
  T.C. Kimlik No:...................................
  Tel:0(........)......................
  6SM:0(........)......................
  e-posta:........................................
  YAZIŞMA ADRESİ:....................................

  2- Özgeçmiş

  3-Öğrenim belgesi (Diploma veya doktora belgesinin onaylı örneğini, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde ise öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeleri)

  4- 2 adet resim

  5- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği

  6- Askerlik durumunu gösteren belge(erkek adaylar için) Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak müracaat tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belgeyi (Bakaya durum belgesi gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek olup, sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bile kuraları ve atamaları iptal edilecektir.),

  ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

  1-10 adet Resim

  2- İkametgah Senedi

  3- Sağlık Raporu

  4- SSK numarası (Daha önce çalışmış adaylardan talep edilecektir)

  5- Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı

  6-Nüfus cüzdanı tasdikli örneği

  İlanen duyurulur.

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap