Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  milattan önce 6 yüzyılda yaşamıştır dünyanın şeklini yarım küreye benzediğini ve bu yarım kürenin suda yüzdüğünü düşünüyordu

  1 ziyaretçi

  milattan önce 6 yüzyılda yaşamıştır dünyanın şeklini yarım küreye benzediğini ve bu yarım kürenin suda yüzdüğünü düşünüyordu Ne90'dan bulabilirsiniz

  D�nya`n�n �ekliyle ilgili ge�mi�ten bu g�ne bilim insanlar�n�n g�r��leri

  Dünya'n�n �ekliyle ilgili geçmi�ten bu güne bilim insanlar�n�n görü�leri


  THALES (TALES)
  Milattan önce 6. yüzy�lda Milet'te (Ayd�n) ya�am��t�r. Thales, Dünya`n�n daire �eklinde oldu�unu ve etraf�n�n sularla çevrili oldu�unu dü�ünüyordu.


  P�SAGOR
  Pisagor, Dünya`n�n Güne� etraf�nda döndü�ünü ve yuvarlak oldu�unu ileri süren ilk ki�iydi. Ancak Pisagor`un bu dedi�ine bilimle u�ra�an ki�ilerin d���nda inanan olmam��t�.


  AR�STO
  Milattan önce 4. yüzy�lda Makedonya`da ya�am��t�r. Pisagor`dan iki yüzy�l sonra Aristo, gözlemleri sonunda Dünya`n�n yuvarlak oldu�unu kan�tlad�.


  B�RÛN� (973-1048)
  Orta Asyal� büyük Türk bilginidir. Dünya`m�z�n küreye benzedi�ini söylemi�tir. Dünya`n�n çap�n� bulmak için çal��malarda bulunmu�tur. Birûni`nin tespit etti�i de�erler bugünkü rakamlara çok yak�nd�r. Birûni, Amerika k�tas�n�n var oldu�unu Chrostopher Colombus'dan (Kristof Kolomb) 500 sene evvel haber vermi�tir.

  �DRÎSÎ (1100-1166)
  �drîsî, Dünya`n�n küre �eklinde oldu�unu dü�ünüyordu. �drîsî`nin çizdi�i dünya haritas�, o güne kadar bilinen en iyi dünya haritas� örne�idir. Onun çizdi�i dünya haritalar�ndan Avrupal� kâ�ifler de faydalanm��t�r. �drîsî`nin haritalar�n�n Amerika`n�n ke�fi s�ras�nda Kolomb taraf�ndan kulland��� dü�ünülmektedir.


  N�KOLAUS COPERNUCUS (N�KOLAS KOPERN�K) (1473-1543)
  Güne�`in, Dünya`n�n etraf�nda dönmedi�ini, Dünya`n�n ve hatta gezegenlerin de Güne�`in etraf�nda döndü�ünü ileri sürmü�tür.


  CHROSTOPHER COLOMBUS
  Maceraperest bir denizci olan Kristof Kolomb Dünya`n�n yuvarlak oldu�unu kitaplardan okumu�tu. 1492 y�l�nda 3 küçük gemi ile birlikte yola ç�kt�. Devaml� bat�ya do�ru gitti. Hindistan`a ula�t���n� zannetti ama gitti�i yer Amerika k�tas�yd�. E�er dünya yuvarlaksa yönünü de�i�tirmeden ba�lad��� yere tekrar gelece�ini biliyordu. Ama bunu ba�aramadan öldü. Ancak gemilerinden biri yola devam etti. Dünya`n�n çevresini dola�m�� oldu.


  GAL�LEO GAL�LE� (GAL�LE GAL�LE) (1564-1642)
  �cat etti�i teleskopla gök cisimlerini incelemi�, önemli astronomi ke�ifleri yapm��t�r. Yapt��� gözlemlerle Kopernik`in “Dünya ve di�er gezegenler, Güne�`in etraf�nda dönüyor.” iddias�n� desteklemi�tir.


  FERD�NAND MAGELLEAN (MACELLAN)
  Macellan, dünyan�n çevresini dola�an ilk denizcidir. Bu seyahatleri sayesinde hem Dünya`n�n yuvarlak oldu�u ispatlanm�� hem de Dünya`n�n çevresinin uzunlu�u belirlenmi�tir.

  Kaynak: MEB Ders Kitab�

  Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

  Dünyanın şekli bilim adamları görüşleri

  (c) 2011 - 2022  | İlkokul etkinlikleri. Her hakkı saklıdır

  Telif Hakları |Gizlilik |KVKK | Kullanım Sözleşmesi | Çerez Politikası | Hakkımızda | İletişim

  Çarpım Tablosu | Test Çöz | İlkokul Dokümanları | Odev Hazırla | Ela Lale(1.sınıf)

  1.sınıf etkinlikleri : Okuma yazma süreci dökümanları, okuma metinleri, Türkçe, matematik, hayat bilgisi, görsel sanatlar, müzik dersi etkinlikleri

  2.Sınıf dersleri: Türkçe, matematik, hayat bilgisi, ingilizce, görsel sanatlar ve müzik

  2.Sınıf dersleri: Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ingilizce, görsel sanatlar ve müzik

  4.Sınıf Dersleri : Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, ingilizce, insan hakları yurttaşlık ve demokrasi, din kültürü ve ahlak bilgisi

  Instagram |Facebook Grup |Youtube | Twitter | Telegram | 2.Sınıf Telegram | 3.Sınıf Telegram  | 4.Sınıf Telegram | Sosyal Medya Adreslerimiz

  Yazı kaynağı : ilk-okul.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap